ஞாயிற்றுக்கிழமை அக்டோபர் 29, 2023நித்திய தண்டனை

SubjectEverlasting Punishment

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: நீதிமொழிகள் 3: 11, 12

"என் மகனே, நீ கர்த்தருடைய சிட்சையை அற்பமாக எண்ணாதே, அவர் கடிந்துகொள்ளும்போது சோர்ந்துபோகாதே. தகப்பன் தான் நேசிக்கிற புத்திரனைச் சிட்சிக்கிறதுபோல, கர்த்தரும் எவனிடத்தில் அன்புகூருகிறாரோ அவனைச் சிட்சிக்கிறார்."Golden Text: Proverbs 3 : 11, 12

My son, despise not the chastening of the Lord; neither be weary of his correction: For whom the Lord loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்கபொறுப்பு ரீதியான சங்கீதம் 94: 11-15


11     மனுஷனுடைய யோசனைகள் வீணென்று கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார்.

12     கர்த்தாவே, துன்மார்க்கனுக்குக் குழிவெட்டப்படும்வரைக்கும், நீர் தீங்குநாட்களில் அமர்ந்திருக்கப்பண்ணி,

13     சிட்சித்து, உம்முடைய வேதத்தைக்கொண்டு போதிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்.

14     கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை நெகிழவிடாமலும், தம்முடைய சுதந்தரத்தைக் கைவிடாமலும் இருப்பார்.

15     நியாயம் நீதியினிடமாகத் திரும்பும்; செம்மையான இருதயத்தார் யாவரும் அதைப் பின்பற்றுவார்கள்.

Responsive Reading: Psalm 94 : 11-15

11.     The Lord knoweth the thoughts of man, that they are vanity.

12.     Blessed is the man whom thou chastenest, O Lord, and teachest him out of thy law;

13.     That thou mayest give him rest from the days of adversity, until the pit be digged for the wicked.

14.     For the Lord will not cast off his people, neither will he forsake his inheritance.

15.     But judgment shall return unto righteousness: and all the upright in heart shall follow it.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. யோபு 5: 17

17     இதோ, தேவன் தண்டிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், ஆகையால் சர்வவல்லவருடைய சிட்சையை அற்பமாக எண்ணாதிரும்.

1. Job 5 : 17

17     Behold, happy is the man whom God correcteth: therefore despise not thou the chastening of the Almighty:

2. மத்தேயு 15: 1-3 (க்கு,), 7-14

1     அப்பொழுது எருசலேமிலிருந்து வந்த வேதபாரகரும் பரிசேயரும் இயேசுவினிடத்தில் வந்து:

2     உம்முடைய சீஷர்கள் முன்னோர்களின் பாரம்பரியத்தை ஏன் மீறி நடக்கிறார்கள்? கைகழுவாமல் போஜனம் பண்ணுகிறார்களே! என்றார்கள்.

3     அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக.

7     மாயக்காரரே, உங்களைக்குறித்து:

8     இந்த ஜனங்கள் தங்கள் வாயினால் என்னிடத்தில் சேர்ந்து, தங்கள் உதடுகளினால் என்னைக் கனம்பண்ணுகிறார்கள்; அவர்கள் இருதயமோ எனக்குத் தூரமாய் விலகியிருக்கிறது.

9     மனுஷருடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாகப்போதித்து, வீணாய் எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்று, ஏசாயா தீர்க்கதரிசி நன்றாய்ச் சொல்லியிருக்கிறான் என்றார்.

10     பின்பு அவர் ஜனங்களை வரவழைத்து, அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் கேட்டு உணருங்கள்.

11     வாய்க்குள்ளே போகிறது மனுஷனைத் தீட்டுப்படுத்தாது; வாயிலிருந்து புறப்படுகிறதே மனுஷனைத் தீட்டுப்படுத்தும் என்றார்.

12     அப்பொழுது, அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து: பரிசேயர் இந்த வசனத்தைக் கேட்டு இடறலடைந்தார்கள் என்று அறிவீரோ என்றார்கள்.

13     அவர் பிரதியுத்தரமாக: என் பரமபிதா நடாத நாற்றெல்லாம் வேரோடே பிடுங்கப்படும்.

14     அவர்களை விட்டுவிடுங்கள், அவர்கள் குருடருக்கு வழிகாட்டுகிற குருடராயிருக்கிறார்கள்; குருடனுக்குக் குருடன் வழிகாட்டினால் இருவரும் குழியிலே விழுவார்களே என்றார்.

2. Matthew 15 : 1-3 (to ,), 7-14

1     Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying,

2     Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.

3     But he answered and said unto them,

7     Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying,

8     This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me.

9     But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.

10     And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand:

11     Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man.

12     Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying?

13     But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up.

14     Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.

3. யாக்கோபு 3: 2-6, 10-18

2     நாம் எல்லாரும் அநேக விஷயங்களில் தவறுகிறோம்; ஒருவன் சொல்தவறாதவனானால் அவன் பூரணபுருஷனும், தன் சரீரமுழுவதையும் கடிவாளத்தினாலே அடக்கிக்கொள்ளக்கூடியவனுமாயிருக்கிறான்.

3     பாருங்கள், குதிரைகள் நமக்குக் கீழ்ப்படியும்படிக்கு அவைகளின் வாய்களில் கடிவாளம்போட்டு, அவைகளுடைய முழுச்சரீரத்தையும் திருப்பி நடத்துகிறோம்.

4     கப்பல்களையும் பாருங்கள், அவைகள் மகா பெரியவைகளாயிருந்தாலும், கடுங்காற்றுகளால் அடிபட்டாலும், அவைகளை நடத்துகிறவன் போகும்படி யோசிக்கும் இடம் எதுவோ அவ்விடத்திற்கு நேராக மிகவும் சிறிதான சுக்கானாலே திருப்பப்படும்.

5     அப்படியே, நாவானதும் சிறிய அவயவமாயிருந்தும் பெருமையானவைகளைப் பேசும். பாருங்கள், சிறிய நெருப்பு எவ்வளவு பெரிய காட்டைக் கொளுத்திவிடுகிறது!

6     நாவும் நெருப்புத்தான், அது அநீதி நிறைந்த உலகம்; நம்முடைய அவயவங்களில் நாவானது முழுச்சரீரத்தையும் கறைப்படுத்தி, ஆயுள் சக்கரத்தைக் கொளுத்திவிடுகிறதாயும், நரக அக்கினியினால் கொளுத்தப்படுகிறதாயும் இருக்கிறது!

10     துதித்தலும் சபித்தலும் ஒரேவாயிலிருந்து புறப்படுகிறது. என் சகோதரரே, இப்படியிருக்கலாகாது.

11     ஒரே ஊற்றுக்கண்ணிலிருந்து தித்திப்பும் கசப்புமான தண்ணீர் சுரக்குமா?

12     என் சகோதரரே, அத்திமரம் ஒலிவப்பழங்களையும், திராட்சச்செடி அத்திப்பழங்களையும் கொடுக்குமா? அப்படியே உவர்ப்பான நீரூற்றுத் தித்திப்பான ஜலத்தைக் கொடுக்கமாட்டாது.

13     உங்களில் ஞானியும் விவேகியுமாயிருக்கிறவன் எவனோ, அவன் ஞானத்திற்குரிய சாந்தத்தோடே தன் கிரியைகளை நல்ல நடக்கையினாலே காண்பிக்கக்கடவன்.

14     உங்கள் இருதயத்திலே கசப்பான வைராக்கியத்தையும் விரோதத்தையும் வைத்தீர்களானால், நீங்கள் பெருமைபாராட்டாதிருங்கள்; சத்தியத்திற்கு விரோதமாய்ப் பொய்சொல்லாமலுமிருங்கள்.

15     இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்திலிருந்து இறங்கிவருகிற ஞானமாயிராமல், லெளகிக சம்பந்தமானதும், ஜென்மசுபாவத்துக்குரியதும், பேய்த்தனத்துக்கடுத்ததுமாயிருக்கிறது.

16     வைராக்கியமும் விரோதமும் எங்கே உண்டோ, அங்கே கலகமும் சகல துர்ச்செய்கைகளுமுண்டு.

17     பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும், பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது.

18     நீதியாகிய கனியானது சமாதானத்தை நடப்பிக்கிறவர்களாலே சமாதானத்திலே விதைக்கப்படுகிறது.

3. James 3 : 2-6, 10-18

2     For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.

3     Behold, we put bits in the horses’ mouths, that they may obey us; and we turn about their whole body.

4     Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth.

5     Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth!

6     And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell.

10     Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.

11     Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter?

12     Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? either a vine, figs? so can no fountain both yield salt water and fresh.

13     Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.

14     But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth.

15     This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish.

16     For where envying and strife is, there is confusion and every evil work.

17     But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.

18     And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.

4. எபேசியர் 4: 17-25, 29-32

17     ஆதலால், கர்த்தருக்குள் நான் உங்களுக்குச் சாட்சியாகச் சொல்லி எச்சரிக்கிறது என்னவெனில், மற்றப் புறஜாதிகள் தங்கள் வீணான சிந்தையிலே நடக்கிறதுபோல நீங்கள் இனி நடவாமலிருங்கள்.

18     அவர்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு, தங்கள் இருதய கடினத்தினால் தங்களில் இருக்கும் அறியாமையினாலே தேவனுடைய ஜீவனுக்கு அந்நியராயிருந்து.

19     உணர்வில்லாதவர்களாய், சகலவித அசுத்தங்களையும் ஆவலோடே நடப்பிக்கும்படி, தங்களைக் காமவிகாரத்திற்கு ஒப்புக்கொடுத்திருக்கிறார்கள்.

20     நீங்களோ இவ்விதமாய்க் கிறிஸ்துவைக் கற்றுக்கொள்ளவில்லை.

21     இயேசுவினிடத்திலுள்ள சத்தியத்தின்படியே, நீங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டறிந்து, அவரால் போதிக்கப்பட்டீர்களே.

22     அந்தப்படி, முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம்போக்கும் இச்சைகளாலே கெட்டுப்போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்துபோட்டு,

23     உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி,

24     மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனைத் தரித்துக்கொள்ளுங்கள்.

25     அன்றியும், நாம் ஒருவருக்கொருவர் அவயவங்களாயிருக்கிறபடியால், பொய்யைக் களைந்து, அவனவன் பிறனுடனே மெய்யைப் பேசக்கடவன்.

29     கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படவேண்டாம்; பக்திவிருத்திக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தை உண்டானால் அதையே கேட்கிறவனுக்குப் பிரயோஜனமுண்டாகும்படி பேசுங்கள்.

30     அன்றியும், நீங்கள் மீட்கப்படும்நாளுக்கென்று முத்திரையாகப் பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியைத் துக்கப்படுத்தாதிருங்கள்.

31     சகலவிதமான கசப்பும், கோபமும், மூர்க்கமும், கூக்குரலும், தூஷணமும், மற்ற எந்தத் துர்க்குணமும் உங்களைவிட்டு நீங்கக்கடவது.

32     ஒருவருக்கொருவர் தயவாயும் மனஉருக்கமாயும் இருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்ததுபோல, நீங்களும் ஒருவருக்காருவர் மன்னியுங்கள்.

4. Ephesians 4 : 17-25, 29-32

17     This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,

18     Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:

19     Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.

20     But ye have not so learned Christ;

21     If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:

22     That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;

23     And be renewed in the spirit of your mind;

24     And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.

25     Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.

29     Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.

30     And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.

31     Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:

32     And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ’s sake hath forgiven you.

5. 1 பேதுரு 1: 13-16, 22, 23

13     ஆகையால், நீங்கள் உங்கள் மனதின் அரையைக் கட்டிக்கொண்டு, தெளிந்தபுத்தியுள்ளவர்களாயிருந்து; இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும்போது உங்களுக்கு அளிக்கப்படுங் கிருபையின்மேல் பூரண நம்பிக்கையுள்ளவர்களாயிருங்கள்.

14     நீங்கள் முன்னே உங்கள் அறியாமையினாலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின்படி இனி நடவாமல், கீழ்ப்படிகிற பிள்ளைகளாயிருந்து,

15     உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறதுபோல, நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகளெல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராயிருங்கள்.

16     நான் பரிசுத்தர், ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதே.

22     ஆகையால் நீங்கள் மாயமற்ற சகோதர சிநேகமுள்ளவர்களாகும்படி, ஆவியினாலே சத்தியத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்து, உங்கள் ஆத்துமாக்களைச் சுத்தமாக்கிக்கொண்டவர்களாயிருக்கிறபடியால், சுத்த இருதயத்தோடே ஒருவரிலொருவர் ஊக்கமாய் அன்புகூருங்கள்.

23     அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவவசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெநிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே.

5. I Peter 1 : 13-16, 22, 23

13     Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;

14     As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance:

15     But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;

16     Because it is written, Be ye holy; for I am holy.

22     Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently:

23     Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever.

6. எபிரெயர் 12: 6, 7, 11

6     கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்புகூருகிறாரோ அவனை அவர் சிட்சித்து, தாம் சேர்த்துக்கொள்ளுகிற எந்த மகனையும் தண்டிக்கிறார் என்று பிள்ளைகளுக்குச் சொல்லுகிறதுபோல உங்களுக்குச் சொல்லியிருக்கிற புத்திமதியை மறந்தீர்கள்.

7     நீங்கள் சிட்சையைச் சகிக்கிறவர்களாயிருந்தால் தேவன் உங்களைப் புத்திரராக எண்ணி நடத்துகிறார்; தகப்பன் சிட்சியாத புத்திரனுண்டோ?

11     எந்தச் சிட்சையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய்க் காணாமல் துக்கமாய்க் காணும்; ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனைத் தரும்.

6. Hebrews 12 : 6, 7, 11

6     For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth.

7     If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not?

11     Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 259: 6-21

தெய்வீக அறிவியலில், மனிதன் கடவுளின் உண்மையான உருவம். தெய்வீக இயல்பு கிறிஸ்து இயேசுவில் சிறப்பாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது, அவர் கடவுளின் உண்மையான பிரதிபலிப்பை மனிதர்கள் மீது வீசினார் மற்றும் அவர்களின் மோசமான சிந்தனை மாதிரிகள் அனுமதிப்பதை விட அவர்களின் வாழ்க்கையை உயர்த்தினார் - மனிதனை விழுந்து, நோய்வாய்ப்பட்ட, பாவம் மற்றும் இறக்கும் எண்ணங்கள். விஞ்ஞான இருப்பு மற்றும் தெய்வீக குணப்படுத்துதல் பற்றிய கிறிஸ்துவைப் போன்ற புரிதல் ஒரு சரியான கொள்கை மற்றும் யோசனையை உள்ளடக்கியது, - பரிபூரண கடவுள் மற்றும் பரிபூரண மனிதன், - சிந்தனை மற்றும் செயல்பாட்டின் அடிப்படையாக.

மனிதன் ஒரு காலத்தில் பரிபூரணமாக இருந்தான் ஆனால் இப்போது அவனது பரிபூரணத்தை இழந்துவிட்டான் என்றால், மனிதர்கள் கடவுளின் பிரதிபலிப்பு உருவத்தை மனிதனில் பார்த்ததில்லை. இழந்த படம் உருவம் இல்லை. தெய்வீக பிரதிபலிப்பில் உண்மையான உருவத்தை இழக்க முடியாது. இதைப் புரிந்துகொண்ட இயேசு சொன்னார்: “பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பரிபூரணராக இருப்பதுபோல, நீங்களும் பரிபூரணராயிருங்கள்.”

1. 259 : 6-21

In divine Science, man is the true image of God. The divine nature was best expressed in Christ Jesus, who threw upon mortals the truer reflection of God and lifted their lives higher than their poor thought-models would allow, — thoughts which presented man as fallen, sick, sinning, and dying. The Christlike understanding of scientific being and divine healing includes a perfect Principle and idea, — perfect God and perfect man, — as the basis of thought and demonstration.

If man was once perfect but has now lost his perfection, then mortals have never beheld in man the reflex image of God. The lost image is no image. The true likeness cannot be lost in divine reflection. Understanding this, Jesus said: "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect."

2. 339: 7 (இருந்து)-19

கடவுள் எல்லாமாக இருப்பதால், அவரது ஒற்றுமைக்கு இடமில்லை. கடவுள், ஆவி, ஒருவரே அனைத்தையும் படைத்தார், அதை நல்லது என்று அழைத்தார். எனவே தீமை, நன்மைக்கு முரணானது, உண்மையற்றது, மேலும் கடவுளின் விளைபொருளாக இருக்க முடியாது. விஞ்ஞானம் தீமையின் உண்மையற்ற தன்மையை நிரூபிக்கிறது என்பதிலிருந்து ஒரு பாவி எந்த ஊக்கத்தையும் பெற முடியாது, ஏனென்றால் பாவி பாவத்தை நிஜமாக்குவார் - உண்மையற்றதை உண்மையாக்குவார், இதனால் "கோபத்தின் நாளுக்கு எதிராக கோபத்தை" குவிப்பார். அவர் தனக்கெதிரான ஒரு சதித்திட்டத்தில் இணைகிறார், - அவர் ஏமாற்றப்பட்ட மோசமான உண்மையின்மைக்கு தனது சொந்த விழிப்புணர்வுக்கு எதிராக. பாவத்தை மனந்திரும்பி, உண்மையற்றதை கைவிடுபவர்களால் மட்டுமே தீமையின் உண்மையற்ற தன்மையை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும்.

2. 339 : 7 (Since)-19

Since God is All, there is no room for His unlikeness. God, Spirit, alone created all, and called it good. Therefore evil, being contrary to good, is unreal, and cannot be the product of God. A sinner can receive no encouragement from the fact that Science demonstrates the unreality of evil, for the sinner would make a reality of sin, — would make that real which is unreal, and thus heap up "wrath against the day of wrath." He is joining in a conspiracy against himself, — against his own awakening to the awful unreality by which he has been deceived. Only those, who repent of sin and forsake the unreal, can fully understand the unreality of evil.

3. 227: 19-20

அன்பும் உண்மையும் விடுதலையாக்குகின்றன, ஆனால் தீமையும் பிழையும் சிறைப்பிடிக்கப்படும்.

3. 227 : 19-20

Love and Truth make free, but evil and error lead into captivity.

4. 266: 20-21, 24-27

பாவம் செய்பவன் தீமை செய்வதன் மூலம் நரகத்தையும், துறவி நல்லதைச் செய்வதன் மூலம் தன் சொர்க்கத்தையும் ஆக்குகிறான்.

மாம்சத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் இயேசுவின் சொற்களையும் அவரது ஆர்ப்பாட்டங்களையும் மனிதர்கள் பின்பற்ற வேண்டும். பரிபூரணமான மற்றும் எல்லையற்ற மனம் சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தப்பட்ட சொர்க்கம். மனிதர்களில் தோன்றும் தீய நம்பிக்கைகள் நரகம்.

4. 266 : 20-21, 24-27

The sinner makes his own hell by doing evil, and the saint his own heaven by doing right.

Mortals must follow Jesus' sayings and his demonstrations, which dominate the flesh. Perfect and infinite Mind enthroned is heaven. The evil beliefs which originate in mortals are hell.

5. 35: 30-9

அன்பின் வடிவமைப்பு பாவியை சீர்திருத்துவதாகும். இங்கே பாவியின் தண்டனை அவனைச் சீர்திருத்தப் போதுமானதாக இல்லாவிட்டால், நல்ல மனிதனின் சொர்க்கம் பாவிக்கு நரகமாக இருக்கும். அனுபவத்தால் தூய்மை மற்றும் பாசத்தை அறியாத அவர்கள், உண்மை மற்றும் அன்பின் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் வெறுமனே வேறொரு கோளத்திற்கு மொழிபெயர்ப்பதன் மூலம் ஒருபோதும் பேரின்பத்தைக் காண முடியாது. பாவத்தின் அன்பைத் தணிக்க, இறப்பதற்கு முன்போ அல்லது இறந்த பின்னரோ போதுமான துன்பத்தின் அவசியத்தை தெய்வீக அறிவியல் வெளிப்படுத்துகிறது. பாவத்திற்கான தண்டனையைத் திருப்பிச் செலுத்துவது, சத்தியம் பிழையை மன்னிப்பதாகும். தண்டனையிலிருந்து தப்பிப்பது கடவுளின் அரசாங்கத்திற்கு ஏற்புடையதல்ல, ஏனெனில் நீதி கருணையின் அடிமை.

5. 35 : 30-9

The design of Love is to reform the sinner. If the sinner's punishment here has been insufficient to reform him, the good man's heaven would be a hell to the sinner. They, who know not purity and affection by experience, can never find bliss in the blessed company of Truth and Love simply through translation into another sphere. Divine Science reveals the necessity of sufficient suffering, either before or after death, to quench the love of sin. To remit the penalty due for sin, would be for Truth to pardon error. Escape from punishment is not in accordance with God's government, since justice is the handmaid of mercy.

6. 537: 14 (பாவம்)-15

பாவம் அதன் சொந்த தண்டனை.

6. 537 : 14 (Sin)-15

Sin is its own punishment.

7. 10: 31-11

பாவத்தை தண்டிக்காமல் இரக்கமுள்ளவராக இருக்க ஞானம் கேட்கிறீர்களா? பின்னர் "நீங்கள் தவறாக கேட்கிறீர்கள்." தண்டனை இல்லாவிட்டால் பாவம் பெருகும். "எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும்" என்ற இயேசுவின் ஜெபம் மன்னிப்புக்கான விதிமுறைகளையும் குறிப்பிட்டது. விபச்சாரம் செய்த பெண்ணை மன்னிக்கும் போது, "போ, இனி பாவம் செய்யாதே" என்றார்.

ஒரு மாஜிஸ்திரேட் சில சமயங்களில் தண்டனையைத் திருப்பிச் செலுத்துகிறார், ஆனால் இது குற்றவாளிக்கு தார்மீகப் பலனை அளிக்காது, மேலும் இது குற்றவாளியை ஒரு வகையான தண்டனையிலிருந்து மட்டுமே காப்பாற்றும். நிரபராதி அல்லது கண்டனம் செய்வதற்கான உரிமையைக் கொண்ட தார்மீகச் சட்டம், மனிதர்கள் "உயர்ந்து செல்வதற்கு" முன் எப்போதும் மீட்டெடுப்பைக் கோருகிறது. இந்த முன்னேற்றத்தை கட்டாயப்படுத்த உடைந்த சட்டம் அபராதம் கொண்டுவருகிறது.

7. 10 : 31-11

Do you ask wisdom to be merciful and not to punish sin? Then "ye ask amiss." Without punishment, sin would multiply. Jesus' prayer, "Forgive us our debts," specified also the terms of forgiveness. When forgiving the adulterous woman he said, "Go, and sin no more."

A magistrate sometimes remits the penalty, but this may be no moral benefit to the criminal, and at best, it only saves the criminal from one form of punishment. The moral law, which has the right to acquit or condemn, always demands restitution before mortals can "go up higher." Broken law brings penalty in order to compel this progress.

8. 405: 1-32

அடிப்படை பிழை மரண மனம். வெறுப்பு மிருகத்தனமான போக்குகளைத் தூண்டுகிறது. தீய நோக்கங்கள் மற்றும் நோக்கங்களின் ஈடுபாடு, எந்த ஒரு மனிதனையும், மிகக் குறைந்த வகை ஆண்மைக்கு மேல், நம்பிக்கையற்ற துன்பத்திற்கு உள்ளாக்குகிறது.

கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானம் மனிதனை தன்முனைப்புகளில் தேர்ச்சி பெறுமாறு கட்டளையிடுகிறது, - வெறுப்பை கருணையுடன் அடக்கவும், காமத்தை கற்புடன் வெல்லவும், தர்மத்தால் பழிவாங்கவும், நேர்மையால் வஞ்சகத்தை வெல்லவும். உடல்நலம், மகிழ்ச்சி மற்றும் வெற்றிக்கு எதிரான சதிகாரர்களின் இராணுவத்தை நீங்கள் மதிக்கவில்லை என்றால், இந்த தவறுகளை அவற்றின் ஆரம்ப கட்டங்களில் நிறுத்துங்கள். அவர்கள் உங்களை நியாயாதிபதியிடம் ஒப்படைப்பார்கள், தவறுக்கு எதிரான சத்தியத்தின் நடுவர். நீதிபதி உங்களை நீதிக்கு ஒப்படைப்பார், மேலும் தார்மீக சட்டத்தின் தண்டனை மரண மனதிலும் உடலிலும் நிறைவேற்றப்படும். கடைசித் தொகையை செலுத்தும் வரை, - உங்கள் கணக்கை கடவுளிடம் சமன் செய்யும் வரை இரண்டும் கையாளப்படும். "ஒருவன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான்." ஒரு நல்ல மனிதனால் கடைசியில் பாவம் பற்றிய பயத்தைப் போக்க முடியும். இது பாவத்தின் அவசியம், - தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்வது. அழியாத மனிதன் கடவுளின் அரசாங்கத்தை நிரூபிக்கிறான், நல்லது, அதில் பாவம் செய்ய சக்தி இல்லை.

மனசாட்சியின் குற்ற உணர்ச்சியின் ஒட்டுமொத்த விளைவுகளைச் சகித்துக்கொள்வதை விட, பூமியிலுள்ள ஒவ்வொரு வாதைக்கும் வெளிப்படுவதே சிறந்தது. தவறான செயல்களின் நிலையான உணர்வு, சரியானதைச் செய்யும் திறனை அழிக்க முனைகிறது. பாவம் வருந்தவில்லை மற்றும் குறையவில்லை என்றால், அது உடல் மற்றும் தார்மீக அழிவை நோக்கி விரைந்து செல்கிறது. நீங்கள் அனுபவிக்கும் தார்மீக தண்டனைகள் மற்றும் அவை கொண்டு வரும் தீமைகளால் நீங்கள் வெற்றி பெறுகிறீர்கள். பாவ உணர்வின் வலிகள் அதன் இன்பங்களை விட குறைவான தீங்கு விளைவிக்கும். பௌதிக துன்பத்தின் மீதான நம்பிக்கை, மனிதர்கள் தங்கள் தவறிலிருந்து பின்வாங்கவும், உடலை விட்டு ஆவிக்கு தப்பிக்கவும், தங்களுக்கு வெளியே உள்ள தெய்வீக ஆதாரங்களுக்கு முறையிடவும் செய்கிறது.

8. 405 : 1-32

The basic error is mortal mind. Hatred inflames the brutal propensities. The indulgence of evil motives and aims makes any man, who is above the lowest type of manhood, a hopeless sufferer.

Christian Science commands man to master the propensities, — to hold hatred in abeyance with kindness, to conquer lust with chastity, revenge with charity, and to overcome deceit with honesty. Choke these errors in their early stages, if you would not cherish an army of conspirators against health, happiness, and success. They will deliver you to the judge, the arbiter of truth against error. The judge will deliver you to justice, and the sentence of the moral law will be executed upon mortal mind and body. Both will be manacled until the last farthing is paid, — until you have balanced your account with God. "Whatsoever a man soweth, that shall he also reap." The good man finally can overcome his fear of sin. This is sin's necessity, — to destroy itself. Immortal man demonstrates the government of God, good, in which is no power to sin.

It were better to be exposed to every plague on earth than to endure the cumulative effects of a guilty conscience. The abiding consciousness of wrong-doing tends to destroy the ability to do right. If sin is not regretted and is not lessening, then it is hastening on to physical and moral doom. You are conquered by the moral penalties you incur and the ills they bring. The pains of sinful sense are less harmful than its pleasures. Belief in material suffering causes mortals to retreat from their error, to flee from body to Spirit, and to appeal to divine sources outside of themselves.

9. 497: 11-12

ஆனால் நம்பிக்கை நீடிக்கும் வரை பாவத்தின் மீதான நம்பிக்கை தண்டிக்கப்படுகிறது.

9. 497 : 11-12

But the belief in sin is punished so long as the belief lasts.

10. 184: 6-15

நம்பிக்கை நம்பிக்கையின் முடிவுகளை உருவாக்குகிறது, மேலும் அது விதிக்கும் தண்டனைகள் நம்பிக்கை இருக்கும் வரை நீடிக்கும் மற்றும் அதிலிருந்து பிரிக்க முடியாதவை. பரிகாரம் என்பது பிரச்சனையை அடிமட்டமாக ஆராய்வது, ஒரு மரணக் கோளாறை உருவாக்கும் நம்பிக்கையின் பிழையை மறுப்பதன் மூலம் கண்டுபிடித்து வெளியேற்றுவது, தவறான நம்பிக்கையை சட்டத்தின் பெயரால் மதிக்கவோ அல்லது அதற்குக் கீழ்ப்படிவதற்கோ இல்லை. உண்மை, வாழ்க்கை மற்றும் அன்பு ஆகியவை மட்டுமே மனிதனின் சட்டபூர்வமான மற்றும் நித்திய கோரிக்கைகளாகும், மேலும் அவர்கள் ஆன்மீக சட்டத்தை வழங்குபவர்கள், தெய்வீக சட்டங்கள் மூலம் கீழ்ப்படிதலை செயல்படுத்துகின்றனர்.

10. 184 : 6-15

Belief produces the results of belief, and the penalties it affixes last so long as the belief and are inseparable from it. The remedy consists in probing the trouble to the bottom, in finding and casting out by denial the error of belief which produces a mortal disorder, never honoring erroneous belief with the title of law nor yielding obedience to it. Truth, Life, and Love are the only legitimate and eternal demands on man, and they are spiritual lawgivers, enforcing obedience through divine statutes.

11. 29: 1-6

கிறிஸ்தவர்கள் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் தவறுகளுக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்த வேண்டும். அவர்கள் தங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உள்ள பாவத்துடன் போராட வேண்டும், மேலும் அவர்கள் தங்கள் போக்கை முடிக்கும் வரை இந்தப் போரைத் தொடர வேண்டும். அவர்கள் விசுவாசத்தைக் கடைப்பிடித்தால், அவர்கள் மகிழ்ச்சியின் கிரீடத்தைப் பெறுவார்கள்.

11. 29 : 1-6

Christians must take up arms against error at home and abroad. They must grapple with sin in themselves and in others, and continue this warfare until they have finished their course. If they keep the faith, they will have the crown of rejoicing.

12. 23: 10 (இறுதியில்)-11

… இறுதியில் பாவம் மற்றும் துன்பம் இரண்டும் நித்திய அன்பின் காலடியில் விழும்.

12. 23 : 10 (eventually)-11

...eventually both sin and suffering will fall at the feet of everlasting Love.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6