ஞாயிற்றுக்கிழமை அக்டோபர் 23, 2022மரணத்திற்குப் பிறகு சோதனை

SubjectProbation After Death

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2: 7

"ஜெயங்கொள்ளுகிறவனெவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பரதீசின் மத்தியிலிருக்கிற ஜீவவிருட்சத்தின் கனியைப் புசிக்கக்கொடுப்பேன் என்றெழுது."Golden Text: Revelation 2 : 7

To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: சங்கீதம் 33: 8, 9, 18-21 • ரோமர் 5: 14, 20, 21


8     பூமியெல்லாம் கர்த்தருக்குப் பயப்படுவதாக; உலகத்திலுள்ள குடிகளெல்லாம் அவருக்கு அஞ்சியிருப்பதாக.

9     அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நிற்கும்.

18     தமக்குப் பயந்து, தமது கிருபைக்குக் காத்திருக்கிறவர்களின் ஆத்துமாக்களை மரணத்திற்கு விலக்கி விடுவிக்கவும்;

19     பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோடேகாக்கவும், கர்த்தருடைய கண்கள் அவர்கள்மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது.

20     நம்முடைய ஆத்துமா கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிறது; அவரே நமக்குத் துணையும் நமக்குக் கேடகமுமானவர்.

21     அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை நாம் நம்பியிருக்கிறபடியால், நம்முடைய இருதயம் அவருக்குள் களிகூரும்.

14     அப்படியிருந்தும், மரணமானது ஆதாம்முதல் மோசேவரைக்கும், ஆதாமின் மீறுதலுக்கொப்பாய்ப் பாவஞ்செய்யாதவர்களையும் ஆண்டுகொண்டது; அந்த ஆதாம் பின்பு வந்தவருக்கு முன்னடையாளமானவன்.

20     பாவம் பெருகின இடத்தில் கிருபை அதிகமாய்ப் பெருகிற்று.

21     ஆதலால் பாவம் மரணத்துக்கு ஏதுவாக ஆண்டுகொண்டதுபோல, கிருபையானது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நீதியினாலே நித்தியஜீவனுக்கு ஏதுவாக ஆண்டுகொண்டது.

Responsive Reading: Psalm 33 : 8, 9, 18-21Romans 5 : 14, 20, 21

8.     Let all the earth fear the Lord: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.

9.     For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast.

18.     Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy;

19.     To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.

20.     Our soul waiteth for the Lord: he is our help and our shield.

21.     For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name.

14.     Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam’s transgression, who is the figure of him that was to come.

20.     But where sin abounded, grace did much more abound:

21.     That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. சங்கீதம் 56: 11-13

11     தேவனை நம்பியிருக்கிறேன், நான் பயப்படேன்; மனுஷன் எனக்கு என்னசெய்வான்?

12     தேவனே, நான் உமக்குப் பண்ணின பொருத்தனைகள் என்மேல் இருக்கிறது; உமக்கு ஸ்தோத்திரங்களைச் செலுத்துவேன்.

13     நான் தேவனுக்கு முன்பாக ஜீவனுள்ளோருடைய வெளிச்சத்திலே நடக்கும்படி, நீர் என் ஆத்துமாவை மரணத்துக்கும் என் கால்களை இடறலுக்கும் தப்புவியாதிருப்பீரோ?

1. Psalm 56 : 11-13

11     In God have I put my trust: I will not be afraid what man can do unto me.

12     Thy vows are upon me, O God: I will render praises unto thee.

13     For thou hast delivered my soul from death: wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living?

2. சங்கீதம் 68: 19 (க்கு 2nd ,), 20

19     எந்நாளும் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரமுண்டாவதாக; நம்மேல் பாரஞ்சுமத்தினாலும் நம்மை இரட்சிக்கிற தேவன் அவரே.

20     நம்முடைய தேவன் இரட்சிப்பை அருளும் தேவனாயிருக்கிறார்; ஆண்டவராகிய கர்த்தரால் மரணத்திற்கு நீங்கும் வழிகளுண்டு.

2. Psalm 68 : 19 (to 2nd ,), 20

19     Blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits,

20     He that is our God is the God of salvation; and unto God the Lord belong the issues from death.

3. ஓசியா 13: 14 (க்கு 2nd :)

14     அவர்களை நான் பாதாளத்தின் வல்லமைக்கு நீங்கலாக்கி மீட்பேன்; அவர்களை மரணத்துக்கு நீங்கலாக்கி விடுவிப்பேன்; மரணமே, உன் வாதைகள் எங்கே? பாதாளமே உன் சங்காரம் எங்கே? மனமாறுதல் என் கண்களுக்கு மறைவானதாயிருக்கும்.

3. Hosea 13 : 14 (to 2nd :)

14     I will ransom them from the power of the grave; I will redeem them from death: O death, I will be thy plagues; O grave, I will be thy destruction:

4. யோவான் 11: 1, 4-7, 11 (நமது), 17, 20-27, 32-36, 38-44

1     மரியாளும் அவள் சகோதரியாகிய மார்த்தாளும் இருந்த பெத்தானியா கிராமத்திலுள்ளவனாகிய லாசரு என்னும் ஒருவன் வியாதிப்பட்டிருந்தான்.

4     இயேசு அதைக் கேட்டபொழுது: இந்த வியாதி மரணத்துக்கு ஏதுவாயிராமல் தேவனுடைய மகிமை விளங்குவதற்கு ஏதுவாயிருக்கிறது; தேவனுடைய குமாரனும் அதினால் மகிமைப்படுவார் என்றார்.

5     இயேசு மார்த்தாளிடத்திலும் அவளுடைய சகோதரியினிடத்திலும் லாசருவினிடத்திலும் அன்பாயிருந்தார்.

6     அவன் வியாதியாயிருக்கிறதாக அவர் கேள்விப்பட்டபொழுது, தாம் இருந்த இடத்திலே பின்னும் இரண்டுநாள் தங்கினார்.

7     அதன்பின்பு அவர் தம்முடைய சீஷரை நோக்கி: நாம் மறுபடியும் யூதேயாவுக்குப் போவோம் வாருங்கள் என்றார்.

11     இவைகளை அவர் சொல்லியபின்பு அவர்களை நோக்கி: நம்முடைய சிநேகிதனாகிய லாசரு நித்திரையடைந்திருக்கிறான். நான் அவனை எழுப்பப்போகிறேன் என்றார்.

17     இயேசு வந்தபோது அவன் கல்லறையில் வைக்கப்பட்டு நாலுநாளாயிற்றென்று கண்டார்.

20     இயேசு வருகிறார் என்று மார்த்தாள் கேள்விப்பட்டபோது, அவருக்கு எதிர்கொண்டுபோனாள்; மரியாளோ வீட்டிலே உட்கார்ந்திருந்தாள்.

21     மார்த்தாள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து: ஆண்டவரே, நீர் இங்கேயிருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரிக்கமாட்டான்.

22     இப்பொழுதும் நீர் தேவனிடத்தில் கேட்டுக்கொள்ளுவதெதுவோ அதைத் தேவன் உமக்குத் தந்தருளுவார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்றாள்.

23     இயேசு அவளை நோக்கி: உன் சகோதரன் உயிர்த்தெழுந்திருப்பான் என்றார்.

24     அதற்கு மார்த்தாள்: உயிர்த்தெழுதல் நடக்கும் கடைசிநாளிலே அவனும் உயிர்த்தெழுந்திருப்பான் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்றாள்.

25     இயேசு அவளை நோக்கி: நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான்;

26     உயிரோடிருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவனெவனும் என்றென்றைக்கும் மரியாமலும் இருப்பான்; இதை விசுவாசிக்கிறாயா என்றார்.

27     அதற்கு அவள்: ஆம், ஆண்டவரே, நீர் உலகத்தில் வருகிறவரான தேவகுமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்றாள்.

32     இயேசு இருந்த இடத்தில் மரியாள் வந்து, அவரைக் கண்டவுடனே, அவர் பாதத்தில் விழுந்து: ஆண்டவரே, நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரிக்கமாட்டான் என்றாள்.

33     அவள் அழுகிறதையும் அவளோடேகூட வந்த யூதர்கள் அழுகிறதையும் இயேசு கண்டபோது ஆவியிலே கலங்கித் துயரமடைந்து:

34     அவனை எங்கே வைத்தீர்கள் என்றார். ஆண்டவரே, வந்து பாரும் என்றார்கள்;

35     இயேசு கண்ணீர் விட்டார்.

36     அப்பொழுது யூதர்கள்: இதோ, இவர் அவனை எவ்வளவாய்ச் சிநேகித்தார் என்றார்கள்!

38     அப்பொழுது இயேசு மறுபடியும் தமக்குள்ளே கலங்கிக் கல்லறையினிடத்திற்கு வந்தார். அது ஒரு குகையாயிருந்தது; அதின்மேல் ஒரு கல் வைக்கப்பட்டிருந்தது.

39     இயேசு: கல்லை எடுத்துப்போடுங்கள் என்றார். மரித்தவனுடைய சகோதரியாகிய மார்த்தாள் அவரை நோக்கி: ஆண்டவரே, இப்பொழுது நாறுமே, நாலுநாளாயிற்றே என்றாள்.

40     இயேசு அவளை நோக்கி: நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையைக் காண்பாய் என்று நான் உனக்குச் சொல்லவில்லையா என்றார்.

41     அப்பொழுது மரித்தவன் வைக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்த கல்லை எடுத்துப்போட்டார்கள். இயேசு தம்முடைய கண்களை ஏறெடுத்து: பிதாவே, நீர் எனக்குச் செவிகொடுத்தபடியினால் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்.

42     நீர் எப்பொழுதும் எனக்குச் செவிகொடுக்கிறீர் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன்; ஆனாலும் நீர் என்னை அனுப்பினதைச் சூழ்ந்துநிற்கும் ஜனங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாக அவர்கள் நிமித்தம் இதைச் சொன்னேன் என்றார்.

43     இவைகளைச் சொன்னபின்பு: லாசருவே, வெளியே வா என்று, உரத்த சத்தமாய்க் கூப்பிட்டார்.

44     அப்பொழுது, மரித்தவன் வெளியே வந்தான். அவன் கால்களும் கைகளும் பிரேதச் சீலைகளினால் கட்டப்பட்டிருந்தது, அவன் முகமும் சீலையால் சுற்றப்பட்டிருந்தது. இயேசு அவர்களை நோக்கி: இவனைக் கட்டவிழ்த்துவிடுங்கள் என்றார்.

4. John 11 : 1, 4-7, 11 (Our), 17, 20-27, 32-36, 38-44

1     Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.

4     When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.

5     Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus.

6     When he had heard therefore that he was sick, he abode two days still in the same place where he was.

7     Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judæa again.

11     Our friend Lazarus sleepeth; but I go, that I may awake him out of sleep.

17     Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave four days already.

20     Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him: but Mary sat still in the house.

21     Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

22     But I know, that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee.

23     Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again.

24     Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.

25     Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:

26     And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?

27     She saith unto him, Yea, Lord: I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world.

32     Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

33     When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled,

34     And said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see.

35     Jesus wept.

36     Then said the Jews, Behold how he loved him!

38     Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.

39     Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days.

40     Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?

41     Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou hast heard me.

42     And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me.

43     And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.

44     And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.

5. யோவான் 5: 24-26

24     என் வசனத்தைக் கேட்டு, என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டு; அவன் ஆக்கினைத்தீர்ப்புக்குட்படாமல், மரணத்தைவிட்டு நீங்கி, ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

25     மரித்தோர் தேவகுமாரனுடைய சத்தத்தைக் கேட்குங்காலம் வரும், அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது; அதைக் கேட்கிறவர்கள் பிழைப்பார்கள் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

26     ஏனெனில், பிதாவானவர் தம்மில் தாமே ஜீவனுடையவராயிருக்கிறதுபோல, குமாரனும் தம்மில்தாமே ஜீவனுடையவராயிருக்கும்படி அருள் செய்திருக்கிறார்.

5. John 5 : 24-26

24     Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.

25     Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.

26     For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;

6. எபிரெயர் 1: 1, 2 (க்கு 2nd ,)

1     பூர்வகாலங்களில் பங்குபங்காகவும் வகைவகையாகவும், தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய்ப் பிதாக்களுக்குத் திருவுளம்பற்றின தேவன்,

2     இந்தக் கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்குத் திருவுளம்பற்றினார்; இவரைச் சர்வத்துக்கும் சுதந்தரவாளியாக நியமித்தார், இவரைக்கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார்.

6. Hebrews 1 : 1, 2 (to 2nd ,)

1     God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,

2     Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things,

7. எபிரெயர் 2: 14, 15

14     ஆதலால், பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாயிருக்க, அவரும் அவர்களைப்போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார்; மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனைத் தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கும்,

15     ஜீவகாலமெல்லாம் மரணபயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலைபண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார்.

7. Hebrews 2 : 14, 15

14     Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil;

15     And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.

8. 1 யோவான் 5: 20

20     அன்றியும், நாம் சத்தியமுள்ளவரை அறிந்துகொள்வதற்கு தேவனுடைய குமாரன் வந்து நமக்குப் புத்தியைத் தந்திருக்கிறாரென்றும் அறிவோம்; அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுகிறிஸ்து என்னப்பட்ட சத்தியமுள்ளவருக்குள்ளும் இருக்கிறோம்; இவரே மெய்யான தேவனும் நித்தியஜீவனுமாயிருக்கிறார்.

8. I John 5 : 20

20     And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

9. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2: 10 (நீயாக இரு)

10     ... நீ மரணபரியந்தம் உண்மையாயிரு, அப்பொழுது ஜீவகிரீடத்தை உனக்குத் தருவேன்.

9. Revelation 2 : 10 (be thou)

10     …be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 288 : 20-7

கிரிஸ்துவர் அறிவியல் கோவிலில் உள்ள முக்கிய கற்கள் பின்வரும் போஸ்டுலேட்டுகளில் காணப்படுகின்றன: வாழ்க்கை கடவுள், நல்லது, தீமை அல்ல; ஆத்மா பாவமற்றது, உடலில் காணப்படாது; ஸ்பிரிட் இல்லை, மற்றும் முடியாது, பொருள்; வாழ்க்கை மரணத்திற்கு உட்பட்டது அல்ல; ஆன்மீக உண்மையான மனிதனுக்கு பிறப்பு இல்லை, பொருள் வாழ்க்கை இல்லை, இறப்பு இல்லை.

அழிவற்ற மனிதனின் புகழ்பெற்ற சாத்தியங்களை அறிவியல் வெளிப்படுத்துகிறது, மரண உணர்வுகளால் எப்போதும் வரம்பற்றது. மேசியாவில் உள்ள கிறிஸ்து-உறுப்பு அவரை வழி-மழை, உண்மை மற்றும் வாழ்க்கை ஆக்கியது.

நித்திய உண்மை மனிதர்கள் பிழையிலிருந்து கற்றுக்கொண்டதாகத் தோன்றுவதை அழிக்கிறது, மேலும் கடவுளின் குழந்தையாக மனிதனின் உண்மையான இருப்பு வெளிச்சத்திற்கு வருகிறது. நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை நித்திய ஜீவன். கடவுள் மட்டுமே ஜீவன் என்பதை அறியும் வரை, மனிதனால் பிழை, பாவம், நோய் மற்றும் மரணத்தின் மீதான நம்பிக்கையின் தற்காலிக குப்பைகளிலிருந்து எழ முடியாது. உயிரும் உணர்வும் உடலில் இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கையை மனிதன் கடவுளின் உருவமாக என்ன புரிந்துகொள்கிறான் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது ஆவியானவர் மாம்சத்தை ஜெயித்திருப்பார்.

1. 288 : 20-7

The chief stones in the temple of Christian Science are to be found in the following postulates: that Life is God, good, and not evil; that Soul is sinless, not to be found in the body; that Spirit is not, and cannot be, materialized; that Life is not subject to death; that the spiritual real man has no birth, no material life, and no death.

Science reveals the glorious possibilities of immortal man, forever unlimited by the mortal senses. The Christ-element in the Messiah made him the Way-shower, Truth and Life.

The eternal Truth destroys what mortals seem to have learned from error, and man's real existence as a child of God comes to light. Truth demonstrated is eternal life. Mortal man can never rise from the temporal débris of error, belief in sin, sickness, and death, until he learns that God is the only Life. The belief that life and sensation are in the body should be overcome by the understanding of what constitutes man as the image of God. Then Spirit will have overcome the flesh.

2. 289 : 14-20

கிறிஸ்து, அல்லது சத்தியம், மரணத்தை வென்று இன்னும் ஜெயிக்கிறார் என்ற உண்மை, "பயங்கரவாதத்தின் ராஜா" என்பதை நிரூபிக்கிறது, இது ஒரு மரண நம்பிக்கை அல்லது பிழை, இது வாழ்க்கையின் ஆன்மீக ஆதாரங்களுடன் உண்மை அழிக்கிறது; புலன்களுக்கு மரணம் என்று தோன்றுவது ஒரு மரண மாயை என்பதை இது காட்டுகிறது, ஏனென்றால் உண்மையான மனிதனுக்கும் உண்மையான பிரபஞ்சத்திற்கும் மரண செயல்முறை இல்லை.

2. 289 : 14-20

The fact that the Christ, or Truth, overcame and still overcomes death proves the "king of terrors" to be but a mortal belief, or error, which Truth destroys with the spiritual evidences of Life; and this shows that what appears to the senses to be death is but a mortal illusion, for to the real man and the real universe there is no death-process.

3. 253 : 25-31

பாவம், நோய், அல்லது மரணம் ஆகியவற்றுக்கான தேவையை நம்பாதீர்கள், கடவுள் ஒருபோதும் பொருள் சட்டம் என்று அழைக்கப்படுவதற்குக் கீழ்ப்படிவதைக் கோரவில்லை என்பதை அறிந்து (நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது) அத்தகைய சட்டம் எதுவும் இல்லை. பாவம் மற்றும் மரணத்தின் மீதான நம்பிக்கை கடவுளின் சட்டத்தால் அழிக்கப்படுகிறது, இது மரணத்திற்கு பதிலாக வாழ்க்கையின் சட்டம், கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு பதிலாக இணக்கம், மாம்சத்திற்கு பதிலாக ஆவியின் சட்டம்.

3. 253 : 25-31

Do not believe in any supposed necessity for sin, disease, or death, knowing (as you ought to know) that God never requires obedience to a so-called material law, for no such law exists. The belief in sin and death is destroyed by the law of God, which is the law of Life instead of death, of harmony instead of discord, of Spirit instead of the flesh.

4. 254 : 16-23

சிற்றின்ப யுகங்களில், மரணம் என்று அழைக்கப்படும் மாற்றத்திற்கு முன் முழுமையான கிறிஸ்தவ அறிவியலை அடைய முடியாது, ஏனென்றால் நமக்கு புரியாததை நிரூபிக்கும் சக்தி நம்மிடம் இல்லை. ஆனால் மனித சுயம் சுவிசேஷம் செய்யப்பட வேண்டும். இந்தப் பணியை இன்றைக்கு அன்புடன் ஏற்றுக்கொண்டு, நடைமுறைப் பொருளை மிக வேகமாகக் கைவிட்டு, வெளிப்புறத்தையும் உண்மையானதையும் தீர்மானிக்கும் ஆன்மிகத்தைச் செயல்படுத்த கடவுள் நம்மைக் கோருகிறார்.

4. 254 : 16-23

During the sensual ages, absolute Christian Science may not be achieved prior to the change called death, for we have not the power to demonstrate what we do not understand. But the human self must be evangelized. This task God demands us to accept lovingly to-day, and to abandon so fast as practical the material, and to work out the spiritual which determines the outward and actual.

5. 43 : 27-4

தெய்வீகம் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் மனிதனை வெல்ல வேண்டும். இயேசு கற்பித்த மற்றும் வாழ்ந்த அறிவியல், வாழ்க்கை, பொருள் மற்றும் புத்திசாலித்தனம் பற்றிய அனைத்து பொருள் நம்பிக்கைகளையும், அத்தகைய நம்பிக்கைகளிலிருந்து வளரும் பல பிழைகளையும் வெல்ல வேண்டும்.

வெறுப்பின் மீது அன்பு வெல்ல வேண்டும். உண்மையும் வாழ்க்கையும் பிழை மற்றும் மரணத்தின் மீதான வெற்றியை முத்திரையிட வேண்டும், முட்களை ஒரு கிரீடத்திற்காக ஒதுக்கி வைப்பதற்கு முன், "நல்ல மற்றும் உண்மையுள்ள வேலைக்காரனே" என்ற ஆசீர்வாதத்தைப் பின்பற்றி, ஆவியின் மேன்மையை நிரூபிக்க வேண்டும்.

5. 43 : 27-4

The divine must overcome the human at every point. The Science Jesus taught and lived must triumph over all material beliefs about life, substance, and intelligence, and the multitudinous errors growing from such beliefs.

Love must triumph over hate. Truth and Life must seal the victory over error and death, before the thorns can be laid aside for a crown, the benediction follow, "Well done, good and faithful servant," and the supremacy of Spirit be demonstrated.

6. 76 : 6-17, 22-31

இருப்பதைப் புரிந்து கொள்ளும்போது, ​​வாழ்க்கை பொருள் அல்லது வரையறுக்கப்பட்டதாக இல்லை, ஆனால் எல்லையற்றதாக, - கடவுள், உலகளாவிய நன்மையாக அங்கீகரிக்கப்படும்; வாழ்க்கை, அல்லது மனம், எப்போதும் வரையறுக்கப்பட்ட வடிவத்தில் அல்லது தீமையில் நல்லது என்ற நம்பிக்கை அழிக்கப்படும். ஆவி ஒருபோதும் பொருளில் நுழையவில்லை, எனவே பொருளிலிருந்து எழுப்பப்படவில்லை என்பது அப்போது புரியும். ஆன்மீகம் மற்றும் கடவுளைப் பற்றிய புரிதலுக்கு முன்னேறும்போது, ​​மனிதன் இனி பொருளுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியாது; ஒரு மரம் அதன் விதைக்குத் திரும்புவதை விட அவனால் அதற்குத் திரும்ப முடியாது. மனிதனும் சரீரப்பிரகாரமாகத் தோன்ற மாட்டான், ஆனால் அவன் ஒரு தனிப்பட்ட உணர்வாக இருப்பான், தெய்வீக ஆவியானவரால் ஒரு யோசனையாக வகைப்படுத்தப்படும், அது முக்கியமல்ல.

பாவமில்லாத மகிழ்ச்சி, - வாழ்க்கையின் சரியான இணக்கம் மற்றும் அழியாத தன்மை, வரம்பற்ற தெய்வீக அழகு மற்றும் நன்மையை ஒரு உடல் இன்பம் அல்லது வலி இல்லாமல், - ஆன்மீகம் கொண்ட ஒரே உண்மையான, அழிக்க முடியாத மனிதனை உருவாக்குகிறது. இந்த இருத்தலின் நிலை விஞ்ஞானமானது மற்றும் அப்படியே உள்ளது, - தெய்வீக அறிவியலில் கிறிஸ்துவைப் பற்றிய இறுதி புரிதல் உள்ளவர்களால் மட்டுமே ஒரு முழுமை கண்டறியப்படுகிறது. மரணம் ஒருபோதும் இந்த இருப்பு நிலையை அவசரப்படுத்த முடியாது, ஏனென்றால் அழியாத தன்மை தோன்றுவதற்கு முன்பு மரணத்தை வெல்ல வேண்டும், சமர்ப்பிக்கக்கூடாது.

6. 76 : 6-17, 22-31

When being is understood, Life will be recognized as neither material nor finite, but as infinite, — as God, universal good; and the belief that life, or mind, was ever in a finite form, or good in evil, will be destroyed. Then it will be understood that Spirit never entered matter and was therefore never raised from matter. When advanced to spiritual being and the understanding of God, man can no longer commune with matter; neither can he return to it, any more than a tree can return to its seed. Neither will man seem to be corporeal, but he will be an individual consciousness, characterized by the divine Spirit as idea, not matter.

The sinless joy, — the perfect harmony and immortality of Life, possessing unlimited divine beauty and goodness without a single bodily pleasure or pain, — constitutes the only veritable, indestructible man, whose being is spiritual. This state of existence is scientific and intact, — a perfection discernible only by those who have the final understanding of Christ in divine Science. Death can never hasten this state of existence, for death must be overcome, not submitted to, before immortality appears.

7. 427 : 17-25

மனிதன் ஒருபோதும் மரணத்தை வெல்ல முடியாது என்றால், "அழிக்கப்படும் கடைசி எதிரி மரணம்" என்று வேதம் ஏன் கூறுகிறது? நாம் பாவத்தை வெல்லும் விகிதத்தில் மரணத்தின் மீதான வெற்றியைப் பெறுவோம் என்று வார்த்தையின் காலம் காட்டுகிறது. கடவுள் என்றால் என்ன என்பதை அறியாமல் இருப்பதில் பெரும் சிரமம் உள்ளது. கடவுள், வாழ்க்கை, உண்மை, அன்பு ஆகியவை மனிதனை அழியாமல் ஆக்குகின்றன. அழியாத மனம், அனைத்தையும் ஆளுகிறது, பௌதிக மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுவதிலும், ஆன்மீகத்திலும் உயர்ந்ததாக ஒப்புக் கொள்ளப்பட வேண்டும்.

7. 427 : 17-25

If man is never to overcome death, why do the Scriptures say, "The last enemy that shall be destroyed is death"? The tenor of the Word shows that we shall obtain the victory over death in proportion as we overcome sin. The great difficulty lies in ignorance of what God is. God, Life, Truth, and Love make man undying. Immortal Mind, governing all, must be acknowledged as supreme in the physical realm, so-called, as well as in the spiritual.

8. 77 : 13-18

பௌதிக வாழ்க்கையின் இந்தக் கனவுக்குத் தேவையான காலம், அதன் இன்ப துன்பங்கள் என்று அழைக்கப்படுவதைத் தழுவி, உணர்விலிருந்து மறைந்து, "எவருக்கும் தெரியாது ... மகனுக்கும் தெரியாது, தந்தைக்கும் தெரியாது." பிழையின் உறுதிப்பாட்டின் படி இந்த காலம் நீண்ட அல்லது குறுகிய காலமாக இருக்கும்.

8. 77 : 13-18

The period required for this dream of material life, embracing its so-called pleasures and pains, to vanish from consciousness, "knoweth no man ... neither the Son, but the Father." This period will be of longer or shorter duration according to the tenacity of error.

9. 493 : 28-30

இயேசு லாசரஸை கனவு, மாயை, மரணம் ஆகியவற்றிலிருந்து எழுப்பினார் என்றால், கிறிஸ்து ஒரு தவறான உணர்வை மேம்படுத்த முடியும் என்பதை இது நிரூபித்தது.

9. 493 : 28-30

If Jesus awakened Lazarus from the dream, illusion, of death, this proved that the Christ could improve on a false sense.

10. 290 : 3-10

மரணம் என்பது மனிதர்களை முந்திச் செல்வதற்கு முன், மனிதனின் கொள்கை, விதி மற்றும் நிரூபணம் ஆகியவை சிறிதும் புரிந்து கொள்ளப்படாவிட்டால், அந்த ஒற்றை அனுபவத்தின் காரணமாக அவை ஆன்மீக ரீதியாக உயர்ந்து நிற்காது, ஆனால் பழையதைப் போலவே இருக்கும். மாற்றம், இன்னும் ஒரு பொருள் மூலம் மகிழ்ச்சியை தேடும், அதற்கு பதிலாக வாழ்க்கை ஒரு ஆன்மீக உணர்வு மூலம், மற்றும் சுயநல மற்றும் தாழ்வான நோக்கங்கள்.

10. 290 : 3-10

If the Principle, rule, and demonstration of man's being are not in the least understood before what is termed death overtakes mortals, they will rise no higher spiritually in the scale of existence on account of that single experience, but will remain as material as before the transition, still seeking happiness through a material, instead of through a spiritual sense of life, and from selfish and inferior motives.

11. 291 : 12-18

உலகளாவிய இரட்சிப்பு முன்னேற்றம் மற்றும் சோதனையில் தங்கியுள்ளது, மேலும் அவை இல்லாமல் அடைய முடியாது. சொர்க்கம் என்பது உள்ளூரல்ல, ஆனால் மனதின் அனைத்து வெளிப்பாடுகளும் இணக்கமானதாகவும் அழியாததாகவும் இருக்கும் ஒரு தெய்வீக மன நிலை, ஏனென்றால் பாவம் அங்கு இல்லை, மேலும் மனிதன் தனக்கென எந்த நீதியையும் கொண்டிருக்கவில்லை. ஆனால் வேதம் கூறுவது போல் "கர்த்தருடைய மனதை" உடைமையாக்குகிறது.

11. 291 : 12-18

Universal salvation rests on progression and probation, and is unattainable without them. Heaven is not a locality, but a divine state of Mind in which all the manifestations of Mind are harmonious and immortal, because sin is not there and man is found having no righteousness of his own, but in possession of "the mind of the Lord," as the Scripture says.

12. 264 : 13-19, 28-31

மனிதர்கள் கடவுள் மற்றும் மனிதனைப் பற்றிய சரியான பார்வைகளைப் பெறுவதால், முன்பு கண்ணுக்கு தெரியாத பல படைப்புகள் காணப்படுகின்றன. வாழ்க்கை என்பது ஆவி என்பதை நாம் உணரும்போது, பொருளிலும் அல்லது பொருளிலும் இல்லை, இந்த புரிதல் சுய-முழுமையாக விரிவடையும், எல்லாவற்றையும் கடவுளிடம் கண்டுபிடிப்பது நல்லது, வேறு எந்த உணர்வும் தேவையில்லை.

நாம் கிறிஸ்தவ அறிவியலில் வழியைக் கற்றுக்கொண்டு, மனிதனின் ஆன்மீக இருப்பை அடையாளம் காணும்போது, ​​கடவுளின் படைப்பைக் கண்டு புரிந்துகொள்வோம் - பூமி மற்றும் வானம் மற்றும் மனிதனின் அனைத்து மகிமைகளையும்.

12. 264 : 13-19, 28-31

As mortals gain more correct views of God and man, multitudinous objects of creation, which before were invisible, will become visible. When we realize that Life is Spirit, never in nor of matter, this understanding will expand into self-completeness, finding all in God, good, and needing no other consciousness.

When we learn the way in Christian Science and recognize man's spiritual being, we shall behold and understand God's creation, — all the glories of earth and heaven and man.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████