ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகஸ்ட் 22, 2021



தலைப்ப — மனம்

SubjectMind

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: தானியேல் 12 : 3

"ஞானவான்கள் ஆகாயமண்டலத்தின் ஒளியைப்போலவும், அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் நட்சத்திரங்களைப்போலவும் என்றென்றைக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள்."



Golden Text: Daniel 12 : 3

They that be wise shall shine as the brightness of the firmament; and they that turn many to righteousness as the stars for ever and ever.




PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: நீதிமொழிகள் 9: 9, 10 • பிரசங்கி 9: 13-15 • நீதிமொழிகள் 3: 13, 17


9     ஞானமுள்ளவனுக்குப் போதகம்பண்ணு, அவன் ஞானத்தில் தேறுவான்; நீதிமானுக்கு உபதேசம்பண்ணு, அவன் அறிவில் விருத்தியடைவான்.

10     கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம்; பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு.

13     சூரியனுக்குக் கீழே ஞானமுள்ள காரியத்தையும் கண்டேன்; அது என் பார்வைக்குப் பெரிதாய்த் தோன்றிற்று.

14     ஒரு சிறு பட்டணம் இருந்தது, அதிலே இருந்த குடிகள் கொஞ்ச மனிதர்; அதற்கு விரோதமாய் ஒரு பெரிய ராஜா வந்து, அதை வளைந்துகொண்டு, அதற்கு எதிராகப் பெரிய கொத்தளங்களைக் கட்டினான்.

15     அதிலே ஞானமுள்ள ஒரு ஏழை மனிதன் இருந்தான்; அவன் தன் ஞானத்தினாலே அந்தப் பட்டணத்தை விடுவித்தான்; ஆனாலும் அந்த ஏழை மனிதனை ஒருவரும் நினைக்கவில்லை.

13     ஞானத்தைக் கண்டடைகிற மனுஷனும், புத்தியைச் சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவான்கள்.

17     அதின் வழிகள் இனிதான வழிகள், அதின் பாதைகளெல்லாம் சமாதானம்.

Responsive Reading: Proverbs 9 : 9, 10; Ecclesiastes 9 : 13-15; Proverbs 3 : 13, 17

9.     Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning.

10.     The fear of the Lord is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.

13.     This wisdom have I seen also under the sun, and it seemed great unto me:

14.     There was a little city, and few men within it; and there came a great king against it, and besieged it, and built great bulwarks against it:

15.     Now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city.

13.     Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.

17.     Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.



பாடம் பிரசங்கம்



பைபிளிலிருந்து


1. நீதிமொழிகள் 3 : 5-8

5     உன் சுயபுத்தியின்மேல் சாயாமல், உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து,

6     உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள்; அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளைச் செவ்வைப்படுத்துவார்.

7     நீ உன்னை ஞானியென்று எண்ணாதே; கர்த்தருக்குப் பயந்து, தீமையை விட்டு விலகு.

8     அது உன் நாபிக்கு ஆரோக்கியமும், உன் எலும்புகளுக்கு ஊனுமாகும்.

1. Proverbs 3 : 5-8

5     Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

6     In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.

7     Be not wise in thine own eyes: fear the Lord, and depart from evil.

8     It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.

2. யோபு 22 : 21, 22

21     நீர் அவரோடே பழகி சமாதானமாயிரும்; அதினால் உமக்கு நன்மை வரும்.

22     அவர் வாயினின்று பிறந்த வேதப்பிரமாணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, அவர் வார்த்தைகளை உம்முடைய இருதயத்தில் வைத்துக்கொள்ளவேண்டுகிறேன்.

2. Job 22 : 21, 22

21     Acquaint now thyself with him, and be at peace: thereby good shall come unto thee.

22     Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart.

3. யோபு 23 : 10 (அவருக்கு தெரியும்), 14

10     ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார்; அவர் என்னைச் சோதித்தபின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன்.

14     எனக்குக் குறித்திருக்கிறதை அவர் நிறைவேற்றுவார்; இப்படிப்பட்டவைகள் இன்னும் அநேகம் அவரிடத்தில் உண்டு.

3. Job 23 : 10 (he knoweth), 14

10     …he knoweth the way that I take: when he hath tried me, I shall come forth as gold.

14     For he performeth the thing that is appointed for me: and many such things are with him.

4. தானியேல் 2 : 1, 2, 4, 5 (ला 4th ,), 6 (க்கு :), 10 (க்கு :), 12 (க்கு ,), 16, 19, 23, 27 (க்கு 2nd,), 28 (அங்கு) (க்கு .), 46 (ராஜாவுக்கு), 47 (பதிலளித்தார்), 48

1     நேபுகாத்நேச்சார் ராஜ்யபாரம்பண்ணும் இரண்டாம் வருஷத்திலே, நேபுகாத்நேச்சார் சொப்பனங்களைக் கண்டான்; அதினால், அவனுடைய ஆவி கலங்கி, அவனுடைய நித்திரை கலைந்தது.

2     அப்பொழுது ராஜா தன் சொப்பனங்களைத் தனக்குத் தெரிவிக்கும்பொருட்டு சாஸ்திரிகளையும் ஜோசியரையும் சூனியக்காரரையும் கல்தேயரையும் அழைக்கச்சொன்னான்; அவர்கள் வந்து, ராஜசமுகத்தில் நின்றார்கள்.

4     அப்பொழுது கல்தேயர் ராஜாவை நோக்கி: ராஜாவே, நீர் என்றும் வாழ்க; சொப்பனத்தை உமது அடியாருக்குச் சொல்லும், அப்பொழுது அதின் அர்த்தத்தை விடுவிப்போம் என்று சீரியபாஷையிலே சொன்னார்கள்.

5     ராஜா கல்தேயருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: என்னிடத்திலிருந்து பிறக்கிற தீர்மானம் என்னவென்றால், நீங்கள் சொப்பனத்தையும் அதின் அர்த்தத்தையும் எனக்கு அறிவியாமற்போனால் துண்டித்துப்போடப்படுவீர்கள்.

6     சொப்பனத்தையும் அதின் அர்த்தத்தையும் தெரிவித்தீர்களேயாகில், என்னிடத்தில் வெகுமதிகளையும் பரிசுகளையும் மிகுந்த கனத்தையும் பெறுவீர்கள்.

10     கல்தேயர் ராஜசமுகத்தில் பிரதியுத்தரமாக; ராஜா கேட்கும் காரியத்தை அறிவிக்கத்தக்க மனுஷன் பூமியில் ஒருவனும் இல்லை.

12     இதினிமித்தம் ராஜா மகா கோபமும் உக்கிரமுங்கொண்டு.

16     தானியேல் ராஜாவினிடத்தில்போய், சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தை ராஜாவுக்குக் காண்பிக்கும்படித் தனக்குத் தவணை கொடுக்க விண்ணப்பம் பண்ணினான்.

19     பின்பு இராக்காலத்தில் தரிசனத்திலே தானியேலுக்கு மறைபொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்டது; அப்பொழுது தானியேல் பரலோகத்தின் தேவனை ஸ்தோத்திரித்தான்.

23     என் பிதாக்களின் தேவனே, நீர் எனக்கு ஞானமும் வல்லமையும் கொடுத்து, நாங்கள் உம்மிடத்தில் வேண்டிக்கொண்டதை இப்பொழுது எனக்கு அறிவித்து, ராஜாவின் காரியத்தை எங்களுக்குத் தெரிவித்தபடியினால் உம்மைத் துதித்துப் புகழுகிறேன் என்றான்.

27     தானியேல் ராஜசமுகத்தில் பிரதியுத்தரமாக.

28     ...வெளிப்படுத்துகிற பரலோகத்திலிருக்கிற தேவன் கடைசிநாட்களில் சம்பவிப்பதை ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சாருக்குத் தெரிவித்திருக்கிறார்.

46     அப்பொழுது ராஜாவாகிய...

47     ...தானியேலை நோக்கி.

48     பின்பு ராஜா தானியேலைப் பெரியவனாக்கி, அவனுக்கு அநேகம் சிறந்த வெகுமதிகளைக் கொடுத்து, அவனை பாபிலோன் மாகாணம் முழுதுக்கும் அதிபதியாகவும், பாபிலோனிலுள்ள சகல ஞானிகளின் பிரதான அதிகாரியாகவும் நியமித்தான்.

4. Daniel 2 : 1, 2, 4, 5 (to 4th ,), 6 (to :), 10 (to :), 12 (to ,), 16, 19, 23, 27 (to 2nd ,), 28 (there) (to .), 46 (to king), 47 (answered), 48

1     And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar dreamed dreams, wherewith his spirit was troubled, and his sleep brake from him.

2     Then the king commanded to call the magicians, and the astrologers, and the sorcerers, and the Chaldeans, for to shew the king his dreams. So they came and stood before the king.

4     Then spake the Chaldeans to the king in Syriack, O king, live for ever: tell thy servants the dream, and we will shew the interpretation.

5     The king answered and said to the Chaldeans, The thing is gone from me: if ye will not make known unto me the dream, with the interpretation thereof, ye shall be cut in pieces,

6     But if ye shew the dream, and the interpretation thereof, ye shall receive of me gifts and rewards and great honour:

10     The Chaldeans answered before the king, and said, There is not a man upon the earth that can shew the king’s matter:

12     For this cause the king was angry and very furious,

16     Then Daniel went in, and desired of the king that he would give him time, and that he would shew the king the interpretation.

19     Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven.

23     I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee: for thou hast now made known unto us the king’s matter.

27     Daniel answered in the presence of the king, and said,

28     …there is a God in heaven that revealeth secrets, and maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days.

46     Then the king…

47     …answered unto Daniel, and said, Of a truth it is, that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret.

48     Then the king made Daniel a great man, and gave him many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon, and chief of the governors over all the wise men of Babylon.

5. ஏசாயா 50 : 4, 7, 10

4     இளைப்படைந்தவனுக்கு சமயத்திற்கேற்ற வார்த்தை சொல்ல நான் அறியும்படிக்கு, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்குக் கல்விமானின் நாவைத் தந்தருளினார்; காலைதோறும் என்னை எழுப்புகிறார்; கற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களைப்போல, நான் கேட்கும்படி என் செவியைக் கவனிக்கச்செய்கிறார்.

7     கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்குத் துணைசெய்கிறார்; ஆகையால் நான் வெட்கப்படேன்; நான் வெட்கப்பட்டுப்போவதில்லையென்று அறிந்திருக்கிறேன்; ஆதலால் என் முகத்தைக் கற்பாறையைப்போலாக்கினேன்.

10     உங்களில் எவன் கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவருடைய தாசனின் சொல்லைக் கேட்டு தனக்கு வெளிச்சமில்லாததினால் இருட்டிலே நடக்கிறானோ, அவன் கர்த்தருடய நாமத்தை நம்பி, தன் தேவனைச் சார்ந்துகொள்ளக்கடவன்.

5. Isaiah 50 : 4, 7, 10

4     The Lord God hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary: he wakeneth morning by morning, he wakeneth mine ear to hear as the learned.

7     For the Lord God will help me; therefore shall I not be confounded: therefore have I set my face like a flint, and I know that I shall not be ashamed.

10     Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness, and hath no light? let him trust in the name of the Lord, and stay upon his God.

6. மத்தேயு 4 : 23

23     பின்பு, இயேசு கலிலேயா எங்கும் சுற்றி நடந்து, அவர்களுடைய ஜெப ஆலயங்களில் உபதேசித்து, ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கிச் சொஸ்தமாக்கினார்.

6. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

7. மத்தேயு 5 : 1, 2

1     அவர் திரளான ஜனங்களைக் கண்டு மலையின் மேல் ஏறினார்; அவர் உட்கார்ந்தபொழுது, அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்தார்கள்.

2     அப்பொழுது அவர் தமது வாயைத் திறந்து அவர்களுக்கு உபதேசித்துச் சொன்னது என்னவென்றால்:

7. Matthew 5 : 1, 2

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

8. மத்தேயு 25 : 1-13

1     அப்பொழுது, பரலோகராஜ்யம் தங்கள் தீவட்டிகளைப் பிடித்துக்கொண்டு மணவாளனுக்கு எதிர்கொண்டுபோகப் புறப்பட்ட பத்துக் கன்னிகைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கும்.

2     அவர்களில் ஐந்துபேர் புத்தியுள்ளவர்களும், ஐந்துபேர் புத்தியில்லாதவர்களுமாயிருந்தார்கள்.

3     புத்தியில்லாதவர்கள் தங்கள் தீவட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டுபோனார்கள், எண்ணெயையோ கூடக்கொண்டுபோகவில்லை.

4     புத்தியுள்ளவர்கள் தங்கள் தீவட்டிகளோடுங்கூடத் தங்கள் பாத்திரங்களில் எண்ணெயையும் கொண்டுபோனார்கள்.

5     மணவாளன் வரத் தாமதித்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் நித்திரைமயக்கமடைந்து தூங்கிவிட்டார்கள்.

6     நடுராத்திரியிலே: இதோ மணவாளன் வருகிறார், அவருக்கு எதிர்கொண்டுபோகப்புறப்படுங்கள் என்கிற சத்தம் உண்டாயிற்று.

7     அப்பொழுது அந்தக் கன்னிகைகள் எல்லாரும் எழுந்திருந்து, தங்கள் தீவட்டிகளை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள்.

8     புத்தியில்லாதவர்கள் புத்தியுள்ளவர்களை நோக்கி: உங்கள் எண்ணெயில் எங்களுக்குக் கொஞ்சங்கொடுங்கள், எங்கள் தீவட்டிகள் அணைந்துபோகிறதே என்றார்கள்.

9     புத்தியுள்ளவர்கள் பிரதியுத்தரமாக: அப்படியல்ல, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் போதாமலிராதபடி, நீங்கள் விற்கிறவர்களிடத்திற் போய், உங்களுக்காக வாங்கிக்கொள்ளுங்கள் என்றார்கள்.

10     ப்படியே அவர்கள் வாங்கப் போனபோது மணவாளன் வந்துவிட்டார்; ஆயத்தமாயிருந்தவர்கள் அவரோடே கூடக் கலியாண வீட்டிற்குள் பிரவேசித்தார்கள்; கதவும் அடைக்கப்பட்டது.

11     பின்பு, மற்றக் கன்னிகைகளும் வந்து: ஆண்டவரே, ஆண்டவரே எங்களுக்குத் திறக்கவேண்டும் என்றார்கள்.

12     அதற்கு அவர்: உங்களை அறியேன் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.

13     மனுஷகுமாரன் வரும் நாளையாவது நாழிகையையாவது நீங்கள் அறியாதிருக்கிறபடியால் விழித்திருங்கள்.

8. Matthew 25 : 1-13

1     Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.

2     And five of them were wise, and five were foolish.

3     They that were foolish took their lamps, and took no oil with them:

4     But the wise took oil in their vessels with their lamps.

5     While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.

6     And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him.

7     Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.

8     And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out.

9     But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.

10     And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut.

11     Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.

12     But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.

13     Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh.

9. கொலோசெயர் 1 : 9-13

9     இதினிமித்தம், நாங்கள் அதைக்கேட்ட நாள்முதல் உங்களுக்காக இடைவிடாமல் ஜெபம்பண்ணுகிறோம்; நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும், ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவினாலே நிரப்பப்படவும்,

10     சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும்,

11     சந்தோஷத்தோடே கூடிய எல்லாப்பொறுமையும் நீடியசாந்தமும் உண்டாவதற்கு, மகிமையான அவருடைய வல்லமையின்படி, எல்லா வல்லமையாலும் பலப்படுத்தப்படவும், உங்களுக்காக வேண்டுதல்செய்கிறோம்.

12     ஒளியிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்தரத்தில் பங்கடைவதற்கு, நம்மைத் தகுதியுள்ளவர்களாக்கினவரும்,

13     இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்மை விடுதலையாக்கி, தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருமாயிருக்கிற பிதாவை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்.

9. Colossians 1 : 9-13

9     For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;

10     That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God;

11     Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;

12     Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light:

13     Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:



அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 373 : 15-16 (க்கு ,)

"கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம்."

1. 373 : 15-16 (to ,)

"The fear of the Lord is the beginning of wisdom,"

2. 275 : 10-24

அதன் அறிவியலில் இருக்கும் யதார்த்தத்தையும் ஒழுங்கையும் புரிந்து கொள்ள, நீங்கள் உண்மையில் கடவுளின் தெய்வீகக் கொள்கையாகக் கருத வேண்டும். ஆவி, வாழ்க்கை, உண்மை, அன்பு, ஒன்றிணைந்து, - மற்றும் கடவுளுக்கான வேதப்பூர்வ பெயர்கள். அனைத்து பொருள், புத்திசாலித்தனம், ஞானம், இருப்பது, அழியாத தன்மை, காரணம் மற்றும் விளைவு ஆகியவை கடவுளுக்கு சொந்தமானது. இவை அவருடைய குணாதிசயங்கள், எல்லையற்ற தெய்வீகக் கோட்பாட்டின் நித்திய வெளிப்பாடுகள், அன்பு. அவருடைய ஞானத்தைத் தவிர ஞானம் இல்லை; எந்த உண்மையும் உண்மையல்ல, எந்த அன்பும் அழகல்ல, வாழ்க்கையே தெய்வீகமல்ல; நல்லது இல்லை, ஆனால் கடவுள் நல்லதை வழங்குகிறார்.

தெய்வீக மெட்டாபிசிக்ஸ், ஆன்மீக புரிதலுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டபடி, அனைத்தும் மனம், மற்றும் மனம் கடவுள், சர்வ வல்லமை, சர்வ வல்லமை, சர்வஞானம், அதாவது அனைத்து சக்தி, அனைத்து இருப்பு, அனைத்து அறிவியல் என்பதை தெளிவாகக் காட்டுகிறது. எனவே அனைத்தும் உண்மையில் மனதின் வெளிப்பாடு.

2. 275 : 10-24

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, omniscience, — that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind.

3. 246 : 23-26

அழியாத மனத்தால் ஆளப்படும் மனிதன் எப்போதும் அழகாகவும் பிரம்மாண்டமாகவும் இருக்கிறான். ஒவ்வொரு அடுத்த ஆண்டும் ஞானம், அழகு மற்றும் புனிதத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.

3. 246 : 23-26

Man, governed by immortal Mind, is always beautiful and grand. Each succeeding year unfolds wisdom, beauty, and holiness.

4. 283 : 4-12

மனமே அனைத்து இயக்கங்களுக்கும் ஆதாரமாக உள்ளது, மேலும் அதன் நிரந்தர மற்றும் இணக்கமான செயலைத் தடுக்க அல்லது சோதிக்க எந்த மந்தமும் இல்லை. மனமும் அதே வாழ்க்கை, அன்பு மற்றும் ஞானம் "நேற்றும், இன்றும், என்றும்". பொருள் மற்றும் அதன் விளைவுகள் - பாவம், நோய், மற்றும் இறப்பு - செயல்படும், வினைபுரிந்து, பின்னர் நிறுத்தப்படும் மரண மனநிலையாகும். அவை மனதின் உண்மைகள் அல்ல. அவை யோசனைகள் அல்ல, மாயைகள். கொள்கை முழுமையானது. இது எந்த தவறும் இல்லை என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறது, ஆனால் புரிதலில் தங்கியுள்ளது.

4. 283 : 4-12

Mind is the source of all movement, and there is no inertia to retard or check its perpetual and harmonious action. Mind is the same Life, Love, and wisdom "yesterday, and to-day, and forever." Matter and its effects — sin, sickness, and death — are states of mortal mind which act, react, and then come to a stop. They are not facts of Mind. They are not ideas, but illusions. Principle is absolute. It admits of no error, but rests upon understanding.

5. 89 : 18-24

கல்வி என்பது கல்விச் செயல்முறைகளைச் சார்ந்தது அல்ல. அது எல்லா அழகையும், கவிதையையும், அவற்றை வெளிப்படுத்தும் ஆற்றலையும் கொண்டுள்ளது. உணர்வுகள் அமைதியாக இருக்கும்போது ஆவி, கடவுள் கேட்கப்படுகிறது. நாம் அனைவரும் நம்மை விட அதிக திறன் கொண்டவர்கள். ஆத்மாவின் செல்வாக்கு அல்லது செயல் ஒரு சுதந்திரத்தை அளிக்கிறது, இது மேம்படுத்துதலின் நிகழ்வுகள் மற்றும் கற்பிக்கப்படாத உதடுகளின் ஆர்வத்தை விளக்குகிறது.

5. 89 : 18-24

Mind is not necessarily dependent upon educational processes. It possesses of itself all beauty and poetry, and the power of expressing them. Spirit, God, is heard when the senses are silent. We are all capable of more than we do. The influence or action of Soul confers a freedom, which explains the phenomena of improvisation and the fervor of untutored lips.

6. 84 : 3-23, 28-9

பழங்கால தீர்க்கதரிசிகள் தங்கள் தொலைநோக்கு பார்வையை ஆன்மீக, அசாதாரண நிலைப்பாட்டிலிருந்து பெற்றனர், தீயதை முன்னறிவிப்பதன் மூலமும் புனைகதைக்கான தவறான உண்மையின் மூலமும் அல்ல - உடல் மற்றும் மனித நம்பிக்கையின் அடித்தளத்திலிருந்து எதிர்காலத்தை முன்னறிவித்தனர். அறிவியலில் போதுமான முன்னேற்றத்துடன் இருக்கும்போது, ​​மனிதர்கள் பார்ப்பனர்களாகவும் தீர்க்கதரிசிகளாகவும் மாறாமல், பேய்கள், ஆவிகள் அல்லது தேவதைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை, ஆனால் ஒரே ஆவியால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள். கடந்த காலத்தையும், நிகழ்காலத்தையும், எதிர்காலத்தையும் அறிந்துகொள்வது, இந்த மனதோடு ஒத்துப்போகும், எப்போதும் இருக்கும், தெய்வீக மனம் மற்றும் சிந்தனையின் உரிமை.

அறிவியலுடன் பழகுவது, தெய்வீக மனதுடன் அதிக அளவில் தொடர்பு கொள்ளவும், உலக நலனைப் பற்றிய நிகழ்வுகளை முன்னறிவிக்கவும் முன்னறிவிக்கவும், தெய்வீக உத்வேகம் பெறவும், ஆமாம், தடையற்ற மனதின் வரம்பை அடையவும் நமக்கு உதவுகிறது.

மனம் எல்லையற்றது, உடலமைப்பால் வரையறுக்கப்படவில்லை, ஒலி அல்லது பார்வைக்கு காது மற்றும் கண்ணை அல்லது தசைகள் மற்றும் எலும்புகளை லோகோமோஷனைச் சார்ந்தது அல்ல என்பதைப் புரிந்துகொள்வது, மனிதனின் இயல்பு மற்றும் இருப்பை நாம் அறியும் மன-அறிவை நோக்கிய ஒரு படியாகும்.

ஆவியானவரை நாம் சரியாக அறிந்திருப்பது கடவுளிடமிருந்து, தெய்வீகக் கோட்பாட்டிலிருந்து வருகிறது, அது கிறிஸ்து மற்றும் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மூலம் கற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த விஞ்ஞானம் முழுமையாகக் கற்றுக் கொள்ளப்பட்டு சரியாக ஜீரணிக்கப்பட்டிருந்தால், வானியலாளர் நட்சத்திரங்களைப் படிக்கவோ அல்லது கிரகணத்தைக் கணக்கிடவோ முடியும் என்பதை விட உண்மையை நாம் துல்லியமாக அறிய முடியும்.

இந்த மனதை வாசிப்பது தெளிவான தன்மைக்கு எதிரானது. இது ஆன்மீக நிலைப்பாட்டின் வெளிச்சமாகும், இது ஆன்மாவின் திறனை நிரூபிக்கிறது, பொருள் உணர்வு அல்ல. பிந்தையது தெய்வீக மனதிற்கு அடிபணியும்போது இந்த ஆத்ம உணர்வு மனித மனதில் வருகிறது.

இத்தகைய உள்ளுணர்வுகள் நல்லிணக்கத்தை உருவாக்கும் மற்றும் நிலைநிறுத்தும் எதையும் வெளிப்படுத்துகின்றன, இது நல்லது செய்ய உதவுகிறது, ஆனால் தீமை அல்ல.

6. 84 : 3-23, 28-9

The ancient prophets gained their foresight from a spiritual, incorporeal standpoint, not by foreshadowing evil and mistaking fact for fiction, — predicting the future from a groundwork of corporeality and human belief. When sufficiently advanced in Science to be in harmony with the truth of being, men become seers and prophets involuntarily, controlled not by demons, spirits, or demigods, but by the one Spirit. It is the prerogative of the ever-present, divine Mind, and of thought which is in rapport with this Mind, to know the past, the present, and the future.

Acquaintance with the Science of being enables us to commune more largely with the divine Mind, to foresee and foretell events which concern the universal welfare, to be divinely inspired, — yea, to reach the range of fetterless Mind.

To understand that Mind is infinite, not bounded by corporeality, not dependent upon the ear and eye for sound or sight nor upon muscles and bones for locomotion, is a step towards the Mind-science by which we discern man's nature and existence.

All we correctly know of Spirit comes from God, divine Principle, and is learned through Christ and Christian Science. If this Science has been thoroughly learned and properly digested, we can know the truth more accurately than the astronomer can read the stars or calculate an eclipse. This Mind-reading is the opposite of clairvoyance. It is the illumination of the spiritual under-standing which demonstrates the capacity of Soul, not of material sense. This Soul-sense comes to the human mind when the latter yields to the divine Mind.

Such intuitions reveal whatever constitutes and perpetuates harmony, enabling one to do good, but not evil.

7. 85 : 15-18

இயேசு, தனது மாணவர்களுடன் ஒரு முறை பயணம் செய்தபோது, "அவர்களின் எண்ணங்களை அறிந்திருந்தார்" என்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது - அவற்றை அறிவியல் பூர்வமாக வாசியுங்கள். அதே வழியில் அவர் நோயைக் கண்டறிந்து நோயாளிகளை குணமாக்கினார்.

7. 85 : 15-18

It is recorded that Jesus, as he once journeyed with his students, "knew their thoughts," — read them scientifically. In like manner he discerned disease and healed the sick.

8. 98 : 4-8

இன்றைய காலத்தின் தீர்க்கதரிசி இந்த காலத்தின் அறிகுறிகளை மனதின் அடிவானத்தில் பார்க்கிறார், கிறிஸ்தவத்தின் மறுபிறப்பு நோய்வாய்ப்பட்டவர்களை குணமாக்குகிறது மற்றும் பிழையை அழிக்கிறது, வேறு எந்த அடையாளமும் கொடுக்கப்படாது. மனதின் மூலம் தவிர உடலை காப்பாற்ற முடியாது.

8. 98 : 4-8

The prophet of to-day beholds in the mental horizon the signs of these times, the reappearance of the Christianity which heals the sick and destroys error, and no other sign shall be given. Body cannot be saved except through Mind.

9. 378 : 3-10, 22-32

நோய்க்கு நுண்ணறிவு இல்லை. அறியாமலேயே நீங்கள் உங்களைத் துன்பப்படுத்துகிறீர்கள். இதைப் புரிந்துகொள்வது இந்த சுய வாக்கியத்தை மாற்றவும், ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும் உண்மையுடன் சந்திக்கவும் உதவும். மனதை விட நோய் குறைவு, மனத்தால் அதைக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.

மனித மனம் என்று அழைக்கப்படுவது இல்லாமல், அமைப்பின் அழற்சி அல்லது கடுமையான நடவடிக்கை இருக்காது. பிழையை நீக்கி, அதன் விளைவுகளை நீங்கள் அழிக்கிறீர்கள்.

மனதின் சாம்ராஜ்யத்தை சர்ச்சையிடுவதற்கோ அல்லது மனதை வீழ்த்துவதற்கோ அல்லது அரசாங்கத்தை தன் கையில் எடுப்பதற்கோ நோய் ஒரு புத்திசாலித்தனம் அல்ல. உடம்பு கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டதல்ல, சுய-உருவான பொருள் சக்தியல்ல, இது மனதை சாமர்த்தியமாக சமாளிக்கும் மற்றும் இறுதியாக அதை வெல்லும். வாழ்க்கையை ஒருபோதும் முடக்க அல்லது நீண்ட மற்றும் குளிர்ந்த முரண்பாடான இரவில் நல்லிணக்கத்தை குளிர்விக்க கடவுள் ஒருபோதும் பொருளை வழங்கவில்லை. அத்தகைய அதிகாரம், தெய்வீக அனுமதி இல்லாமல், நினைத்துப் பார்க்க முடியாதது; அத்தகைய சக்தியை தெய்வீகமாக இயக்க முடிந்தால், அது பொதுவாக மனித அரசாங்கங்களில் காண்பிக்கப்படுவதை விட குறைவான ஞானத்தை வெளிப்படுத்தும்.

9. 378 : 3-10, 22-32

Disease has no intelligence. Unwittingly you sentence yourself to suffer. The understanding of this will enable you to commute this self-sentence, and meet every circumstance with truth. Disease is less than mind, and Mind can control it.

Without the so-called human mind, there can be no inflammatory nor torpid action of the system. Remove the error, and you destroy its effects.

Disease is not an intelligence to dispute the empire of Mind or to dethrone Mind and take the government into its own hands. Sickness is not a God-given, nor a self-constituted material power, which copes astutely with Mind and finally conquers it. God never endowed matter with power to disable Life or to chill harmony with a long and cold night of discord. Such a power, without the divine permission, is inconceivable; and if such a power could be divinely directed, it would manifest less wisdom than we usually find displayed in human governments.

10. 379 : 6-8

உலகின் உண்மையான அதிகார வரம்பு மனதில் உள்ளது, ஒவ்வொரு விளைவையும் கட்டுப்படுத்துகிறது மற்றும் அனைத்து காரணங்களையும் தெய்வீக மனதில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

10. 379 : 6-8

The real jurisdiction of the world is in Mind, controlling every effect and recognizing all causation as vested in divine Mind.

11. 492 : 7-21 (க்கு 2nd .), 25-28

இருப்பது பரிசுத்தம், நல்லிணக்கம், அழியாமை. இது பற்றிய அறிவு, சிறிய அளவில் இருந்தாலும், மனிதர்களின் உடல் மற்றும் தார்மீக தரத்தை உயர்த்தும், நீண்ட ஆயுளை அதிகரிக்கும், குணத்தை தூய்மைப்படுத்தும் மற்றும் உயர்த்தும் என்பது ஏற்கனவே நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு முன்னேற்றம் இறுதியாக அனைத்து பிழைகளையும் அழித்து, அழியாத தன்மையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரும். நல்லதாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு அறிக்கை சரியாக இருக்க வேண்டும் என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். புதிய எண்ணங்கள் தொடர்ந்து தரையைப் பெறுகின்றன. இந்த இரண்டு முரண்பாடான கோட்பாடுகள் - அந்த விஷயம் ஒன்று, அல்லது அனைத்தும் மனதுதான் - ஒருவர் வெற்றியாளர் என்று ஒப்புக்கொள்ளப்படும் வரை, நிலத்தை சர்ச்சைக்குள்ளாக்கும். அவரது பிரச்சாரத்தைப் பற்றி விவாதித்து, ஜெனரல் கிராண்ட் கூறினார்: "கோடை முழுவதும் எடுத்தால், இந்த வரிசையில் அதை எதிர்த்துப் போராட நான் முன்மொழிகிறேன்." அறிவியல் கூறுகிறது: அனைத்தும் மனது மற்றும் மனதின் யோசனை. இந்த வரிசையில் நீங்கள் அதை எதிர்த்துப் போராட வேண்டும். பொருளால் உங்களுக்கு எந்த உதவியும் அளிக்க முடியாது.

கடவுள் மனம், கடவுள் எல்லையற்றவர்; எனவே அனைத்தும் மனம். இந்த அறிக்கையில் அறிவியல் இருப்பது, இந்த அறிவியலின் கொள்கை தெய்வீகமானது, நல்லிணக்கத்தையும் அழியாமையையும் நிரூபிக்கிறது.

11. 492 : 7-21 (to 2nd .), 25-28

Being is holiness, harmony, immortality. It is already proved that a knowledge of this, even in small degree, will uplift the physical and moral standard of mortals, will increase longevity, will purify and elevate character. Thus progress will finally destroy all error, and bring immortality to light. We know that a statement proved to be good must be correct. New thoughts are constantly obtaining the floor. These two contradictory theories — that matter is something, or that all is Mind — will dispute the ground, until one is acknowledged to be the victor. Discussing his campaign, General Grant said: "I propose to fight it out on this line, if it takes all summer." Science says: All is Mind and Mind's idea. You must fight it out on this line. Matter can afford you no aid.

God is Mind, and God is infinite; hence all is Mind. On this statement rests the Science of being, and the Principle of this Science is divine, demonstrating harmony and immortality.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████