ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏப்ரல் 11, 2021தலைப்ப — பாவம், நோய், மற்றும் இறப்பு உண்மையானதா?

SubjectAre Sin, Disease, and Death Real?

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: சங்கீதம் 91 : 9, 10

"எனக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்குத் தாபரமாகக்கொண்டாய். ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது."Golden Text:

Psalm 91 : 9, 10

Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the most High, thy habitation; there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: சங்கீதம் 91 : 11-16


11     உன் வழிகளிலெல்லாம் உன்னைக்காக்கும்படி உனக்காகத் தம்முடைய தூதர்களுக்குக் கட்டளையிடுவார்.

12     உன் பாதம் கல்லில் இடறாதபடிக்கு அவர்கள் உன்னைத் தங்கள் கைகளில் ஏந்திக்கொண்டுபோவார்கள்.

13     சிங்கத்தின்மேலும் விரியன் பாம்பின்மேலும் நீ நடந்து, பாலசிங்கத்தையும் வலுசர்ப்பத்தையும் மிதித்துப்போடுவாய்.

14     அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சையாயிருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன்; என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைப்பேன்.

15     அவன் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவான், நான் அவனுக்கு மறுஉத்தரவு அருளிச்செய்வேன்; ஆபத்தில் நானே அவனோடிருந்து, அவனைத் தப்புவித்து, அவனைக் கனப்படுத்துவேன்.

16     நீடித்த நாட்களால் அவனைத் திருப்தியாக்கி, என் இரட்சிப்பை அவனுக்குக் காண்பிப்பேன்.

Responsive Reading:

Psalm 91 : 11-16

11.     For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.

12.     They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.

13.     Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion and the dragon shalt thou trample under feet.

14.     Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.

15.     He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.

16.     With long life will I satisfy him, and shew him my salvation.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. ஆதியாகமம் 1: 1, 26 (க்கு:), 27, 28 (க்கு:), 31 (க்கு 1st.)

1     ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார்.

26     மிருகஜீவன்களையும், பூமியனைத்தையும், பூமியின்மேல் ஊரும் சகலப் பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார்.

27     தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனைச் சிருஷ்டித்தார், அவனைத் தேவசாயலாகவே சிருஷ்டித்தார், ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களைச் சிருஷ்டித்தார்.

28     பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் பலுகிப்பெருகி, பூமியை நிரப்பி, அதைக் கீழ்ப்படுத்தி, சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்துப் பறவைகளையும், பூமியின்மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவஜந்துக்களையும் ஆண்டுகொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார்.

31     அப்பொழுது தேவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார், அது மிகவும் நன்றாயிருந்தது; சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி ஆறாம் நாள் ஆயிற்று.

1. Genesis 1 : 1, 26 (to :), 27, 28 (to :), 31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness:

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28     And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it:

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. சங்கீதம் 68 : 20

20     நம்முடைய தேவன் இரட்சிப்பை அருளும் தேவனாயிருக்கிறார்; ஆண்டவராகிய கர்த்தரால் மரணத்திற்கு நீங்கும் வழிகளுண்டு.

2. Psalm 68 : 20

20     He that is our God is the God of salvation; and unto God the Lord belong the issues from death.

3. யோவான் 8: 1-11

1     இயேசு ஒலிவமலைக்குப் போனார்.

2     மறுநாள் காலையிலே அவர் திரும்பி தேவாலயத்திற்கு வந்தபோது, ஜனங்களெல்லாரும் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். அவர் உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு உபதேசம்பண்ணினார்.

3     அப்பொழுது விபசாரத்திலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீயை வேதபாரகரும் பரிசேயரும் அவரிடத்தில் கொண்டுவந்து, அவளை நடுவே நிறுத்தி:

4     போதகரே, இந்த ஸ்திரீ விபசாரத்தில் கையும் மெய்யுமாய்ப் பிடிக்கப்பட்டாள்.

5     இப்படிப்பட்டவர்களைக் கல்லெறிந்து கொல்லவேண்டுமென்று மோசே நியாயப்பிரமாணத்தில் நமக்குக் கட்டளையிட்டிருக்கிறாரே, நீர் என்ன சொல்லுகிறீர் என்றார்கள்.

6     அவர்மேல் குற்றஞ்சுமத்துவதற்கான காரணம் உண்டாகும்பொருட்டு அவரைச் சோதிக்கும்படி இப்படிச் சொன்னார்கள். இயேசுவோ குனிந்து, விரலினால் தரையிலே எழுதினார்.

7     அவர்கள் ஓயாமல் அவரைக் கேட்டுக்கொண்டிருக்கையில், அவர் நிமிர்ந்து பார்த்து: உங்களில் பாவமில்லாதவன் இவள்மேல் முதலாவது கல்லெறியக்கடவன் என்று சொல்லி,

8     அவர் மறுபடியும் குனிந்து, தரையிலே எழுதினார்.

9     அவர்கள் அதைக் கேட்டு, தங்கள் மனச்சாட்சியினால் கடிந்துகொள்ளப்பட்டு, பெரியோர்முதல் சிறியோர்வரைக்கும் ஒவ்வொருவராய்ப் போய்விட்டார்கள். இயேசு தனித்திருந்தார், அந்த ஸ்திரீ நடுவே நின்றாள்.

10     இயேசு நிமிர்ந்து அந்த ஸ்திரீயைத் தவிர வேரொருவரையுங் காணாமல்: ஸ்திரீயே, உன்மேல் குற்றஞ்சாட்டினவர்கள் எங்கே? ஒருவனாகிலும் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கவில்லையா என்றார்.

11     அதற்கு அவள்: இல்லை, ஆண்டவரே, என்றாள். இயேசு அவளை நோக்கி: நானும் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கிறதில்லை; நீ போ, இனிப் பாவஞ்செய்யாதே என்றார்.

3. John 8 : 1-11

1     Jesus went unto the mount of Olives.

2     And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.

3     And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,

4     They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.

5     Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?

6     This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.

7     So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.

8     And again he stooped down, and wrote on the ground.

9     And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.

10     When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?

11     She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.

4. ரோமர் 6: 12-14, 23

12     ஆகையால், நீங்கள் சரீர இச்சைகளின்படி பாவத்திற்குக் கீழ்ப்படியத்தக்கதாக, சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரத்தில் பாவம் ஆளாதிருப்பதாக.

13     நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை அநீதியின் ஆயுதங்களாகப் பாவத்திற்கு ஒப்புக்கொடாமல், உங்களை மரித்தோரிலிருந்து பிழைத்திருக்கிறவர்களாக தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுத்து, உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுங்கள்.

14     நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டிராமல் கிருபைக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால், பாவம் உங்களை மேற்கொள்ளமாட்டாது.

23     பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்; தேவனுடைய கிருபைவரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்தியஜீவன்.

4. Romans 6 : 12-14, 23

12     Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.

13     Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.

14     For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.

23     For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.

5. யோவான் 9: 1-3, 6, 7

1     அவர் அப்புறம் போகையில் பிறவிக்குருடனாகிய ஒரு மனுஷனைக் கண்டார்.

2     அப்பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் அவரை நோக்கி: ரபீ, இவன் குருடனாய்ப் பிறந்தது யார் செய்த பாவம், இவன்செய்த பாவமோ, இவனைப் பெற்றவர்கள் செய்த பாவமோ என்று கேட்டார்கள்.

3     இயேசு பிரதியுத்தரமாக: அது இவன் செய்த பாவமுமல்ல, இவனைப் பெற்றவர்கள் செய்த பாவமுமல்ல, தேவனுடைய கிரியைகள் இவனிடத்தில் வெளிப்படும்பொருட்டு இப்படிப் பிறந்தான்.

6     இவைகளைச் சொல்லி, அவர் தரையிலே துப்பி, உமிழ்நீரினால் சேறுண்டாக்கி, அந்தச் சேற்றைக் குருடனுடைய கண்களின்மேல் பூசி:

7     நீ போய், சீலோவாம் குளத்திலே கழுவு என்றார். சீலோவாம் என்பதற்கு அனுப்பப்பட்டவன் என்று அர்த்தமாம். அப்படியே அவன் போய்க் கழுவி, பார்வையடைந்தவனாய்த் திரும்பிவந்தான்.

5. John 9 : 1-3, 6, 7

1     And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.

2     And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?

3     Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.

6     When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,

7     And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.

6. மத்தேயு 5 : 2, 17, 18

2     அப்பொழுது அவர் தமது வாயைத் திறந்து அவர்களுக்கு உபதேசித்துச் சொன்னது என்னவென்றால்:

17     நியாயப்பிரமாணத்தையானாலும் தீர்க்கதரிசனங்களையானாலும் அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள்; அழிக்கிறதற்கு அல்ல, நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன்.

18     வானமும் பூமியும் ஒழிந்துபோனாலும், நியாயப்பிரமாணத்திலுள்ளதெல்லாம் நிறைவேறுமளவும், அதில் ஒரு எழுத்தாகிலும், ஒரு எழுத்தின் உறுப்பாகிலும் ஒழிந்து போகாது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

6. Matthew 5 : 2, 17, 18

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

17     Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.

18     For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

7. நடபடிகள் 4 : 33

33     கர்த்தராகிய இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலைக்குறித்து அப்போஸ்தலர் மிகுந்த பலமாய்ச் சாட்சிகொடுத்தார்கள்; அவர்களெல்லார்மேலும் பூரண கிருபை உண்டாயிருந்தது.

7. Acts 4 : 33

33     And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus: and great grace was upon them all.

8. நடபடிகள் 5: 12, 14-16

12     அப்போஸ்தலருடைய கைகளினாலே அநேக அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் ஜனங்களுக்குள்ளே செய்யப்பட்டது. எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு சாலொமோனுடைய மண்டபத்தில் இருந்தார்கள்.

14     திரளான புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் விசுவாசமுள்ளவர்களாகிக் கர்த்தரிடத்தில் அதிகமதிகமாய்ச் சேர்க்கப்பட்டார்கள்.

15     பிணியாளிகளைப் படுக்கைகளின் மேலும் கட்டில்களின்மேலும் கிடத்தி, நடந்துபோகையில் அவனுடைய நிழலாகிலும் அவர்களில் சிலர்மேல் படும்படிக்கு அவர்களை வெளியே வீதிகளில் கொண்டுவந்து வைத்தார்கள்.

16     சுற்றுப்பட்டணங்களிலுமிருந்து திரளான ஜனங்கள் பிணியாளிகளையும் அசுத்த ஆவிகளால் வாதிக்கப்பட்டவர்களையும் எருசலேமுக்குக் கொண்டுவந்தார்கள்; அவர்களெல்லாரும் குணமாக்கப்பட்டார்கள்.

8. Acts 5 : 12, 14-16

12     And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people; (and they were all with one accord in Solomon’s porch.

14     And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.)

15     Insomuch that they brought forth the sick into the streets, and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them.

16     There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits: and they were healed every one.

9. நடபடிகள் 20 : 7-12

7     வாரத்தின் முதல்நாளிலே, அப்பம் பிட்கும்படி சீஷர்கள் கூடிவந்திருக்கையில், பவுல் மறுநாளிலே புறப்படவேண்டுமென்றிருந்து, அவர்களுடனே சம்பாஷித்து, நடுராத்திரி மட்டும் பிரசங்கித்தான்.

8     அவர்கள் கூடியிருந்த மேல்வீட்டிலே அநேக விளக்குகள் வைத்திருந்தது.

9     அப்பொழுது ஐத்திகு என்னும் பேர்கொண்ட ஒரு வாலிபன் ஜன்னலில் உட்கார்ந்திருந்து, பவுல் நெடுநேரம் பிரசங்கம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கையில், மிகுந்த தூக்கமடைந்து, நித்திரைமயக்கத்தினால் சாய்ந்து, மூன்றாம் மெத்தையிலிருந்து கீழே விழுந்து, மரித்தவனாய் எடுக்கப்பட்டான்.

10     உடனே பவுல் இறங்கிப்போய், அவன்மேல் விழுந்து, அவனை அணைத்துக்கொண்டு: கலங்காதிருங்கள், இவன் உயிர் இவனுக்குள் இருக்கிறது என்றான்.

11     பின்பு ஏறிப்போய், அப்பம் பிட்டு புசித்து, விடியற்காலமளவும் வெகுநேரம் பேசிக்கொண்டு, பின்பு புறப்பட்டான்.

12     அந்த வாலிபனை அவர்கள் உயிருள்ளவனாகக் கூட்டிக்கொண்டுவந்து, மிகுந்த ஆறுதலடைந்தார்கள்.

9. Acts 20 : 7-12

7     And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until midnight.

8     And there were many lights in the upper chamber, where they were gathered together.

9     And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead.

10     And Paul went down, and fell on him, and embracing him said, Trouble not yourselves; for his life is in him.

11     When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed.

12     And they brought the young man alive, and were not a little comforted.

10. நடபடிகள் 26 : 8

8     தேவன் மரித்தோரை எழுப்புகிறது நம்பப்படாத காரியமென்று நீங்கள் எண்ணுகிறதென்ன?

10. Acts 26 : 8

8     Why should it be thought a thing incredible with you, that God should raise the dead?

11. லூக்கா 1 : 37

37     தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றான்.

11. Luke 1 : 37

37     For with God nothing shall be impossible.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 521 : 5-6

உருவாக்கப்பட்டவை அனைத்தும் கடவுளின் வேலை, எல்லாமே நல்லது.

1. 521 : 5-6

All that is made is the work of God, and all is good.

2. 519 : 3-6

ஆன்மீக படைப்பு அவருடைய எல்லையற்ற தன்னிறைவு மற்றும் அழியாத ஞானத்தின் வளர்ச்சியாகவும், வெளிப்பாடாகவும் இருந்ததால், அவர் எப்படி வேறுவிதமாக இருக்க முடியும்?

2. 519 : 3-6

How could He be otherwise, since the spiritual creation was the outgrowth, the emanation, of His infinite self-containment and immortal wisdom?

3. 525 : 20-29

எல்லாம் நல்லது அல்லது தகுதியானது, கடவுள் படைத்தார். எதுவுமே பயனற்றது அல்லது தடைசெய்யப்பட்டவை, அவர் செய்யவில்லை, எனவே அதன் உண்மையற்ற தன்மை. ஆதியாகம விஞ்ஞானத்தில், அவர் உருவாக்கிய அனைத்தையும் அவர் கண்டார், "இதோ, அது மிகவும் நல்லது" என்று படித்தோம். கார்போரியல் புலன்கள் வேறுவிதமாக அறிவிக்கின்றன; சத்தியத்தின் பதிவுகளைப் போலவே பிழையின் வரலாற்றிற்கும் நாம் அதே கவனம் செலுத்தினால், பாவம் மற்றும் இறப்பு பற்றிய வேதப்பூர்வ பதிவு பொருள் புலன்களின் தவறான முடிவுக்கு சாதகமானது. பாவம், நோய், மற்றும் மரணம் ஆகியவை நல்லவை என்பதால் அவை உண்மையற்றவை என்று கருதப்பட வேண்டும், கடவுளே.

3. 525 : 20-29

Everything good or worthy, God made. Whatever is valueless or baneful, He did not make, — hence its unreality. In the Science of Genesis we read that He saw everything which He had made, "and, behold, it was very good." The corporeal senses declare otherwise; and if we give the same heed to the history of error as to the records of truth, the Scriptural record of sin and death favors the false conclusion of the material senses. Sin, sickness, and death must be deemed as devoid of reality as they are of good, God.

4. 472 : 9-12

நோய், பாவம் மற்றும் மரணம் ஆகியவை தீங்கு விளைவிப்பதால், கடவுளிடமிருந்து தோன்றவில்லை அல்லது அவருடைய அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமானவை அல்ல. அவருடைய சட்டம், சரியாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டு, அவற்றை அழிக்கிறது. இந்த அறிக்கைகளுக்கான ஆதாரங்களை இயேசு அளித்தார்.

4. 472 : 9-12

Sickness, sin, and death, being inharmonious, do not originate in God nor belong to His government. His law, rightly understood, destroys them. Jesus furnished proofs of these statements.

5. 11 : 9-21

கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானத்தின் உடல் ரீதியான சிகிச்சைமுறை, இயேசுவின் காலத்தைப் போலவே, தெய்வீக கோட்பாட்டின் செயல்பாட்டிலிருந்து விளைகிறது, அதற்கு முன்னர் பாவமும் நோயும் மனித நனவில் அவற்றின் யதார்த்தத்தை இழந்து இயற்கையாகவே மறைந்துவிடுகின்றன, மேலும் இருள் வெளிச்சத்திற்கும் பாவத்திற்கும் சீர்திருத்தத்திற்கு இடமளிக்கிறது . இப்போது, அப்படியானால், இந்த வலிமையான படைப்புகள் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவை அல்ல, ஆனால் மிகவும் இயற்கையானவை. அவை இம்மானுவேலின் அடையாளம், அல்லது "கடவுள் நம்முடன்" - ஒரு தெய்வீக செல்வாக்கு மனித நனவில் எப்போதும் உள்ளது மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது, முன்பு வாக்குறுதியளிக்கப்பட்டபடி இப்போது வருகிறது,

சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களுக்கு [உணர்வு] விடுதலையைப் பிரசங்கிக்க,

பார்வையற்றவர்களுக்கு பார்வை மீட்கிறது,

சிராய்ப்புற்றவர்களை சுதந்திரமாக அமைக்க.

5. xi : 9-21

The physical healing of Christian Science results now, as in Jesus' time, from the operation of divine Principle, before which sin and disease lose their reality in human consciousness and disappear as naturally and as necessarily as darkness gives place to light and sin to reformation. Now, as then, these mighty works are not supernatural, but supremely natural. They are the sign of Immanuel, or "God with us," — a divine influence ever present in human consciousness and repeating itself, coming now as was promised aforetime,

To preach deliverance to the captives [of sense],
And recovering of sight to the blind,
To set at liberty them that are bruised.

6. 206 : 26-31

கடவுள் நோயையும் மரணத்தையும் அனுப்புவதற்குப் பதிலாக, அவர் அவர்களை அழித்து, அழியாமையை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவருகிறார். சர்வ வல்லமையுள்ள மற்றும் எல்லையற்ற மனம் அனைத்தையும் உருவாக்கியது மற்றும் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது. இந்த மனம் தவறுகளைச் செய்யாது, பின்னர் அவற்றைச் சரிசெய்யும். கடவுள் மனிதனை பாவம் செய்யவோ, நோய்வாய்ப்படவோ, இறக்கவோ காரணமல்ல.

6. 206 : 26-31

Instead of God sending sickness and death, He destroys them, and brings to light immortality. Omnipotent and infinite Mind made all and includes all. This Mind does not make mistakes and subsequently correct them. God does not cause man to sin, to be sick, or to die.

7. 302 : 8-13, 19-24

கடவுள் எல்லாவற்றிலும், நித்தியமாகவும் தன்னுடையவராக இருக்கும்போது, மனிதன் உண்மையானதை இழக்க நேரிடும். மனம் ஒரு பொருளில் உள்ளது, மற்றும் இன்பங்கள் மற்றும் வலிகள் என்று அழைக்கப்படுபவை, பிறப்பு, பாவம், நோய் மற்றும் பொருளின் மரணம் ஆகியவை உண்மையானவை என்ற கருத்து உண்மையானது; இந்த நம்பிக்கை எப்போதும் இழக்கப்படும்.

பிதா பரிபூரணராக இருப்பதைப் போலவே மனிதனும் பரிபூரணனாக இருப்பதை விஞ்ஞானம் வெளிப்படுத்துகிறது, ஏனென்றால் ஆன்மீக மனிதனின் ஆத்மா அல்லது மனம் கடவுள், அனைவரின் தெய்வீக கோட்பாடு, மேலும் இந்த உண்மையான மனிதன் உணர்வுக்கு பதிலாக ஆத்மாவால் நிர்வகிக்கப்படுகிறான், ஆவியின் சட்டத்தால், பொருளின் சட்டங்கள் என்று அழைக்கப்படுவதன் மூலம் அல்ல.

7. 302 : 8-13, 19-24

It is impossible that man should lose aught that is real, when God is all and eternally his. The notion that mind is in matter, and that the so-called pleasures and pains, the birth, sin, sickness, and death of matter, are real, is a mortal belief; and this belief is all that will ever be lost.

The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

8. 207 : 10-14

தீமை மிக உயர்ந்ததல்ல; நல்லது உதவியற்றது அல்ல; பொருளின் சட்டங்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை முதன்மையானவை அல்ல, ஆவியின் விதி இரண்டாம் நிலை. இந்த பாடம் இல்லாமல், பரிபூரண தந்தையின் அல்லது மனிதனின் தெய்வீக கோட்பாட்டின் பார்வையை இழக்கிறோம்.

8. 207 : 10-14

Evil is not supreme; good is not helpless; nor are the so-called laws of matter primary, and the law of Spirit secondary. Without this lesson, we lose sight of the perfect Father, or the divine Principle of man.

9. 147 : 32-6

இயேசு ஒருபோதும் நோயைப் பற்றி ஆபத்தானது அல்லது குணப்படுத்துவது கடினம் என்று பேசவில்லை. அவர் குணமடையத் தவறிய ஒரு வழக்கை அவருடைய மாணவர்கள் அவரிடம் கொண்டு வந்தபோது, அவர், “விசுவாசமற்ற தலைமுறையினரே,” குணமடைய தேவையான சக்தி மனதில் இருப்பதைக் குறிக்கிறது. அவர் எந்த மருந்துகளையும் பரிந்துரைக்கவில்லை, பொருள் சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படியக்கூடாது என்று வலியுறுத்தினார், ஆனால் அவர்களுக்கு நேரடியாக கீழ்ப்படியாமல் செயல்பட்டார்.

9. 147 : 32-6

Jesus never spoke of disease as dangerous or as difficult to heal. When his students brought to him a case they had failed to heal, he said to them, "O faithless generation," implying that the requisite power to heal was in Mind. He prescribed no drugs, urged no obedience to material laws, but acted in direct disobedience to them.

10. 476 : 32-4

இயேசு அறிவியலில் பரிபூரண மனிதரைக் கண்டார், அவர் பாவமுள்ள மனிதனுக்கு மனிதர்களுக்குத் தோன்றும் இடத்தில் தோன்றினார். இந்த பரிபூரண மனிதனில் இரட்சகர் கடவுளின் சொந்த சாயலைக் கண்டார், மனிதனைப் பற்றிய இந்த சரியான பார்வை நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்தியது.

10. 476 : 32-4

Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick.

11. 26 : 14-18, 28-30

தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை மற்றும் அன்பு பாவம், நோய் மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றின் மீது இயேசுவுக்கு அதிகாரம் அளித்தது. அவரது நோக்கம் வானத்தின் அறிவியலை வெளிப்படுத்துவதும், கடவுள் என்ன, மனிதனுக்காக அவர் என்ன செய்கிறார் என்பதையும் நிரூபிப்பதாகும்.

எங்கள் மாஸ்டர் வெறும் கோட்பாடு, கோட்பாடு அல்லது நம்பிக்கையை கற்பிக்கவில்லை. அவர் கற்பித்த மற்றும் கடைப்பிடித்த அனைத்து உண்மையான உயிரினங்களின் தெய்வீக கோட்பாடு அது.

11. 26 : 14-18, 28-30

Divine Truth, Life, and Love gave Jesus authority over sin, sickness, and death. His mission was to reveal the Science of celestial being, to prove what God is and what He does for man.

Our Master taught no mere theory, doctrine, or belief. It was the divine Principle of all real being which he taught and practised.

12. 231 : 20-29

உங்களை பாவத்தை விட உயர்ந்தவராக வைத்திருப்பது, ஏனென்றால் கடவுள் உங்களை விட மேன்மையாக்கி மனிதனை ஆளுகிறார், உண்மையான ஞானம். பாவத்திற்கு அஞ்சுவது என்பது அன்பின் சக்தியையும், கடவுளுடனான மனிதனின் உறவில் இருப்பதற்கான தெய்வீக அறிவியலையும் தவறாகப் புரிந்துகொள்வது, - அவருடைய அரசாங்கத்தை சந்தேகிப்பது மற்றும் அவருடைய சர்வ வல்லமையுள்ள கவனிப்பை அவநம்பிக்கைப்படுத்துவது. நோய் மற்றும் மரணத்தை விட உங்களை உயர்ந்தவராக வைத்திருப்பது சமமான புத்திசாலித்தனம், அது தெய்வீக அறிவியலுக்கு இணங்க. நீங்கள் கடவுளை முழுமையாகக் கண்டுபிடித்து, அவை அவருடைய படைப்பின் ஒரு பகுதியாக இல்லை என்பதை அறிந்தால், அவர்களுக்கு அஞ்சுவது சாத்தியமில்லை.

12. 231 : 20-29

To hold yourself superior to sin, because God made you superior to it and governs man, is true wisdom. To fear sin is to misunderstand the power of Love and the divine Science of being in man's relation to God, — to doubt His government and distrust His omnipotent care. To hold yourself superior to sickness and death is equally wise, and is in accordance with divine Science. To fear them is impossible, when you fully apprehend God and know that they are no part of His creation.

13. 494 : 30-3

எங்கள் எஜமான் பிசாசுகளை (தீமைகளை) வெளியேற்றி, நோயுற்றவர்களை குணப்படுத்தினார். தம்மைப் பின்பற்றுபவர்களைப் பற்றியும் சொல்ல வேண்டும், அவர்கள் பயத்தையும் எல்லா தீமையையும் தங்களிடமிருந்தும் மற்றவர்களிடமிருந்தும் வெளியேற்றி நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்துகிறார்கள். மனிதன் கடவுளால் ஆளப்படும் போதெல்லாம், கடவுள் மனிதர்களை மனிதர்களால் குணமாக்குவார். உண்மை பத்தொன்பது நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு செய்ததைப் போலவே இப்போது பிழையை வெளிப்படுத்துகிறது.

13. 494 : 30-3

Our Master cast out devils (evils) and healed the sick. It should be said of his followers also, that they cast fear and all evil out of themselves and others and heal the sick. God will heal the sick through man, whenever man is governed by God. Truth casts out error now as surely as it did nineteen centuries ago.

14. 495 : 6-16

நோய் உண்மை அல்லது சத்தியத்தின் யோசனை என்றால், நீங்கள் நோயை அழிக்க முடியாது, முயற்சி செய்வது அபத்தமானது. எங்கள் எஜமானர் செய்ததைப் போலவே, நோயையும் பிழையையும் வகைப்படுத்துங்கள், "சாத்தான் கட்டுப்பட்டவர்" என்று அவர் பேசியபோது, மனித நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் செயல்படும் சத்தியத்தின் உயிரைக் கொடுக்கும் சக்தியில் பிழைக்கான ஒரு இறையாண்மை மருந்தைக் கண்டுபிடி, இது சிறை திறக்கும் ஒரு சக்தி போன்ற கதவுகள் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களை உடல் ரீதியாகவும் ஒழுக்க ரீதியாகவும் விடுவிக்கின்றன.

நோய் அல்லது பாவத்தின் மாயை உங்களைத் தூண்டும்போது, கடவுளிடமும் அவருடைய யோசனையுடனும் உறுதியாக ஒட்டிக்கொள்கின்றன. உங்கள் சிந்தனையில் நிலைத்திருக்க அவருடைய சாயலைத் தவிர வேறு எதையும் அனுமதிக்காதீர்கள்.

14. 495 : 6-16

If sickness is true or the idea of Truth, you cannot destroy sickness, and it would be absurd to try. Then classify sickness and error as our Master did, when he spoke of the sick, "whom Satan hath bound," and find a sovereign antidote for error in the life-giving power of Truth acting on human belief, a power which opens the prison doors to such as are bound, and sets the captive free physically and morally.

When the illusion of sickness or sin tempts you, cling steadfastly to God and His idea. Allow nothing but His likeness to abide in your thought.

15. 391 : 7-9

நோயின் ஆரம்ப அல்லது மேம்பட்ட கட்டங்களுக்கு குருட்டு மற்றும் அமைதியான சமர்ப்பிப்புக்கு பதிலாக, அவர்களுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி அதிகரிக்கும்.

15. 391 : 7-9

Instead of blind and calm submission to the incipient or advanced stages of disease, rise in rebellion against them.

16. 390 : 20-26

சிந்தனையின் மீது வளர பாவம் அல்லது நோய் குறித்த எந்தவொரு கோரிக்கையும் இல்லை. அது சட்டவிரோதமானது என்ற உறுதியான நம்பிக்கையுடன் அதை நிராகரிக்கவும், ஏனென்றால் கடவுள் பாவத்தை விட நோயை எழுதியவர் இல்லை என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். பாவம் அல்லது நோயின் அவசியத்தை ஆதரிப்பதற்கான அவருடைய எந்த சட்டமும் உங்களிடம் இல்லை, ஆனால் அந்த தேவையை மறுப்பதற்கும் நோயுற்றவர்களை குணப்படுத்துவதற்கும் உங்களுக்கு தெய்வீக அதிகாரம் உள்ளது.

16. 390 : 20-26

Suffer no claim of sin or of sickness to grow upon the thought. Dismiss it with an abiding conviction that it is illegitimate, because you know that God is no more the author of sickness than He is of sin. You have no law of His to support the necessity either of sin or sickness, but you have divine authority for denying that necessity and healing the sick.

17. 393 : 8-15

மனம் என்பது கார்போரியல் புலன்களின் எஜமானர், மேலும் நோய், பாவம் மற்றும் மரணத்தை வெல்ல முடியும். கடவுள் கொடுத்த இந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்துங்கள். உங்கள் உடலைக் கைப்பற்றி, அதன் உணர்வையும் செயலையும் நிர்வகிக்கவும். நல்லதைப் போலல்லாமல் எல்லாவற்றையும் எதிர்க்க ஆவியின் பலத்தில் எழுந்திருங்கள். கடவுள் மனிதனை இதற்குத் தகுதியுள்ளவராக்கியுள்ளார், மேலும் மனிதனுக்கு தெய்வீகமாக வழங்கப்பட்ட திறனையும் சக்தியையும் எதுவும் தடுக்க முடியாது.

17. 393 : 8-15

Mind is the master of the corporeal senses, and can conquer sickness, sin, and death. Exercise this God-given authority. Take possession of your body, and govern its feeling and action. Rise in the strength of Spirit to resist all that is unlike good. God has made man capable of this, and nothing can vitiate the ability and power divinely bestowed on man.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████