ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏப்ரல் 17, 2022பிராயச்சித்தம் கோட்பாடு

SubjectDoctrine of Atonement

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: யோவான் 10 : 30

"நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் என்றார்."”- கிறிஸ்து இயேசுGolden Text: John 10 : 30

I and my Father are one.”— Christ Jesus
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: யோவான் 17: 1, 2, 19-23


1     இயேசு இவைகளைச் சொன்ன பின்பு தம்முடைய கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுத்து:

2     பிதாவே, வேளை வந்தது, நீர் உம்முடைய குமாரனுக்குத் தந்தருளின யாவருக்கும் அவர் நித்தியஜீவனைக் கொடுக்கும்பொருட்டு மாம்சமான யாவர்மேலும் நீர் அவருக்கு அதிகாரங்கொடுத்தபடியே, உம்முடைய குமாரன் உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு நீர் உம்முடைய குமாரனை மகிமைப்படுத்தும்.

19     அவர்களும் சத்தியத்தினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாகும்படி, அவர்களுக்காக நான் என்னைத்தானே பரிசுத்தமாக்குகிறேன்.

20     நான் இவர்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறதுமல்லாமல், இவர்களுடைய வார்த்தையினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காகவும் வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்.

21     அவர்களெல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கவும், பிதாவே, நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக, நீர் என்னிலேயும் நான் உம்மிலேயும் இருக்கிறதுபோல அவர்களெல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கவும் வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்.

22     நாம் ஒன்றாயிருக்கிறதுபோல: அவர்களும் ஒன்றாயிருக்கும்படி நீர் எனக்குத்தந்த மகிமையை நான் அவர்களுக்குக் கொடுத்தேன்.

23     ஒருமைப்பாட்டில் அவர்கள் தேறினவர்களாயிருக்கும்படிக்கும், என்னை நீர் அனுப்பினதையும், நீர் என்னில் அன்பாயிருக்கிறதுபோல அவர்களிலும் அன்பாயிருக்கிறதையும் உலகம் அறியும்படிக்கும், நான் அவர்களிலும் நீர் என்னிலும் இருக்கும்படி வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்.

Responsive Reading: John 17 : 1, 2, 19-23

1.     These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

2.     As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

19.     And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth.

20.     Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;

21.     That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.

22.     And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are one:

23.     I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved me.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. மத்தேயு 4: 17

17     அதுமுதல் இயேசு: மனந்திரும்புங்கள், பரலோகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்கத் தொடங்கினார்.

1. Matthew 4 : 17

17     From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand.

2. யோவான் 13: 31

31     அவன் புறப்பட்டுப்போனபின்பு இயேசு: இப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மகிமைப்படுகிறார், தேவனும் அவரில் மகிமைப்படுகிறார்.

2. John 13 : 31

31     Therefore, when he was gone out, Jesus said, Now is the Son of man glorified, and God is glorified in him.

3. யோவான் 14: 2, 8-12

2     என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு; அப்படியில்லாதிருந்தால், நான் உங்களுக்குச் சொல்லியிருப்பேன்; ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம்பண்ணப்போகிறேன்.

8     பிலிப்பு அவரை நோக்கி: ஆண்டவரே, பிதாவை எங்களுக்குக் காண்பியும், அது எங்களுக்குப் போதும் என்றான்.

9     அதற்கு இயேசு: பிலிப்புவே, இவ்வளவுகாலம் நான் உங்களுடனேகூட இருந்தும் நீ என்னை அறியவில்லையா என்னைக் கண்டவன் பிதாவைக் கண்டான்; அப்படியிருக்க, பிதாவை எங்களுக்குக் காண்பியும் என்று நீ எப்படி சொல்லுகிறாய்?

10     நான் பிதாவிலும், பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நீ விசுவாசிக்கிறதில்லையா? நான் உங்களுடனே சொல்லுகிற வசனங்களை என் சுயமாய்ச் சொல்லவில்லை; என்னிடத்தில் வாசமாயிருக்கிற பிதாவானவரே இந்தக் கிரியைகளைச் செய்துவருகிறார்.

11     நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நம்புங்கள்; அப்படியில்லாவிட்டாலும் என் கிரியைகளினிமித்தமாவது என்னை நம்புங்கள்.

12     மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; நான் என் பிதாவினிடத்திற்குப் போகிறபடியினால், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிறகிரியைகளைத் தானும் செய்வான், இவைகளைப்பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான்.

3. John 14 : 2, 8-12

2     In my Father’s house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.

8     Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.

9     Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?

10     Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.

11     Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works’ sake.

12     Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.

4. யோவான் 19: 1-3, 16, 18 (க்கு 1st.)

1     அப்பொழுது பிலாத்து இயேசுவைப்பிடித்து வாரினால் அடிப்பித்தான்.

2     போர்ச்சேவகர் முள்ளுகளினால் ஒரு முடியைப் பின்னி அவர் சிரசின்மேல் வைத்து, சிவப்பான ஒரு அங்கியை அவருக்கு உடுத்தி:

3     யூதருடைய ராஜாவே, வாழ்க என்று சொல்லி, அவரைக் கையினால் அடித்தார்கள்.

16     அப்பொழுது அவரைச் சிலுவையில் அறையும்படிக்கு அவர்களிடத்தில் ஒப்புக்கொடுத்தான். அவர்கள் இயேசுவைப் பிடித்துக்கொண்டுபோனார்கள்.

18     அங்கே அவரைச் சிலுவையில் அறைந்தார்கள்.

4. John 19 : 1-3, 16, 18 (to 1st ,)

1     Then Pilate therefore took Jesus, and scourged him.

2     And the soldiers platted a crown of thorns, and put it on his head, and they put on him a purple robe,

3     And said, Hail, King of the Jews! and they smote him with their hands.

16     Then delivered he him therefore unto them to be crucified. And they took Jesus, and led him away.

18     Where they crucified him.

5. யோவான் 20: 1, 11 (மேரி)-28

1     வாரத்தின் முதல் நாள் காலையில், அதிக இருட்டோடே, மகதலேனா மரியாள் கல்லறையினிடத்திற்கு வந்து கல்லறையை அடைத்திருந்த கல் எடுத்துப்போட்டிருக்கக்கண்டாள்.

11     மரியாள் கல்லறையினருகே வெளியே நின்று அழுதுகொண்டிருந்தாள்; அப்படி அழுதுகொண்டிருக்கையில் அவள் குனிந்து கல்லறைக்குள்ளே பார்த்து,

12     இயேசுவின் சரீரம் வைக்கப்பட்டிருந்த இடத்திலே வெள்ளுடை தரித்தவர்களாய் இரண்டு தூதர்கள், தலைமாட்டில் ஒருவனும் கால்மாட்டில் ஒருவனுமாக, உட்கார்ந்திருக்கிறதைக் கண்டாள்.

13     அவர்கள் அவளை நோக்கி: ஸ்திரீயே, ஏன் அழுகிறாய் என்றார்கள். அதற்கு அவள்: என் ஆண்டவரை எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார்கள், அவரை வைத்த இடம் எனக்குத் தெரியவில்லை என்றாள்.

14     இவைகளைச் சொல்லிப் பின்னாகத் திரும்பி, இயேசு நிற்கிறதைக் கண்டாள்; ஆனாலும் அவரை இயேசு என்று அறியாதிருந்தாள்.

15     இயேசு அவளைப் பார்த்து ஸ்திரீயே, ஏன் அழுகிறாய், யாரைத் தேடுகிறாய் என்றார். அவள், அவரைத் தோட்டக்காரனென்று எண்ணி: ஐயா, நீர் அவரை எடுத்துக்கொண்டுபோனதுண்டானால், அவரை வைத்த இடத்தை எனக்குச் சொல்லும், நான் போய் அவரை எடுத்துக்கொள்ளுவேன் என்றாள்.

16     இயேசு அவளை நோக்கி: மரியாளே என்றார். அவள் திரும்பிப் பார்த்து; ரபூனி என்றாள்; அதற்குப் போதகரே என்று அர்த்தமாம்.

17     இயேசு அவளை நோக்கி: என்னைத் தொடாதே, நான் இன்னும் என் பிதாவினிடத்திற்கு ஏறிப்போகவில்லை; நீ என் சகோதரரிடத்திற்குப் போய், நான் என் பிதாவினிடத்திற்கும் உங்கள் பிதாவினிடத்திற்கும், என் தேவனிடத்திற்கும் உங்கள் தேவனிடத்திற்கும் ஏறிப்போகிறேன் என்று அவர்களுக்குச் சொல்லு என்றார்.

18     மகதலேனா மரியாள் போய், தான் கர்த்தரைக் கண்டதையும், அவர் தன்னுடனே சொன்னவகளையும் சீஷருக்கு அறிவித்தாள்.

19     வாரத்தின் முதல்நாளாகிய அன்றையத்தினம் சாயங்காலவேளையிலே சீஷர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில், யூதர்களுக்குப் பயந்ததினால் கதவுகள் பூட்டியிருக்கையில், இயேசு வந்து நடுவே நின்று: உங்களுக்குச் சமாதானம் என்றார்.

20     அவர் இப்படிச் சொல்லித் தம்முடைய கைகளையும் விலாவையும் அவர்களுக்குக் காண்பித்தார். சீஷர்கள் கர்த்தரைக்கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள்.

21     இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி: உங்களுக்குச் சமாதானமுண்டாவதாக; பிதா என்னை அனுப்பினதுபோல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி,

22     அவர்கள்மேல் ஊதி பரிசுத்த ஆவியைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்;

23     எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும், எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னியாதிருக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதிருக்கும் என்றார்.

24     இயேசு வந்திருந்தபோது பன்னிருவரில் ஒருவனாகிய திதிமு என்னப்பட்ட தோமா என்பவன் அவர்களுடனேகூட இருக்கவில்லை.

25     மற்றச் சீஷர்கள்: கர்த்தரைக் கண்டோம் என்று அவனுடனே சொன்னார்கள். அதற்கு அவன் அவருடைய கைகளில் ஆணிகளினாலுண்டான காயத்தை நான் கண்டு, அந்தக் காயத்திலே என் விரலையிட்டு, என் கையை அவருடைய விலாவிலே போட்டாலொழிய விசுவாசிக்கமாட்டேன் என்றான்.

26     மறுபடியும் எட்டுநாளைக்குப்பின்பு அவருடைய சீஷர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள்; தோமாவும் அவர்களுடனேகூட இருந்தான்; கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது. அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவே நின்று: உங்களுக்குச் சமாதானம் என்றார்.

27     பின்பு அவர் தோமாவை நோக்கி: நீ உன் விரலை இங்கே நீட்டி, என் கைகளைப் பார், உன் கையை நீட்டி, என் விலாவிலே போடு, அவிசுவாசியாயிராமல் விசுவாசியாயிரு என்றார்.

28     தோமா அவருக்குப் பிரதியுத்தரமாக என் ஆண்டவரே! என் தேவனே! என்றான்.

5. John 20 : 1, 11 (Mary)-28

1     The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.

11     Mary stood without at the sepulchre weeping: and as she wept, she stooped down, and looked into the sepulchre,

12     And seeth two angels in white sitting, the one at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain.

13     And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him.

14     And when she had thus said, she turned herself back, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus.

15     Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.

16     Jesus saith unto her, Mary. She turned herself, and saith unto him, Rabboni; which is to say, Master.

17     Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.

18     Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things unto her.

19     Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto you.

20     And when he had so said, he shewed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad, when they saw the Lord.

21     Then said Jesus to them again, Peace be unto you: as my Father hath sent me, even so send I you.

22     And when he had said this, he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost:

23     Whose soever sins ye remit, they are remitted unto them; and whose soever sins ye retain, they are retained.

24     But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.

25     The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.

26     And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you.

27     Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing.

28     And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.

6. ரோமர் 5: 8-11

8     நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே, தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்கப்பண்ணுகிறார்.

9     இப்படி நாம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க, கோபாக்கினைக்கு நீங்கலாக அவராலே நாம் இரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே.

10     நாம் தேவனுக்குச் சத்துருக்களாயிருக்கையில், அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால், ஒப்புரவாக்கப்பட்டபின் நாம் அவருடைய ஜீவனாலே இரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே.

11     அதுவுமல்லாமல், இப்பொழுது ஒப்புரவாகுதலை நமக்குக் கிடைக்கப்பண்ணின நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துமூலமாய் நாம் தேவனைப்பற்றியும் மேன்மைபாராட்டுகிறோம்.

6. Romans 5 : 8-11

8     But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us.

9     Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him.

10     For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life.

11     And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement.

7. ரோமர் 6: 1, 2, 4 (போன்ற), 9-11

1     ஆகையால் என்ன சொல்லுவோம்? கிருபை பெருகும்படிக்குப் பாவத்திலே நிலைநிற்கலாம் என்று சொல்லுவோமா? கூடாதே.

2     பாவத்துக்கு மரித்த நாம் இனி அதிலே எப்படிப் பிழைப்போம்?

4     ... பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டதுபோல, நாமும் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளும்படிக்கு, அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனேகூட அடக்கம்பண்ணப்பட்டோம்.

9     மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த கிறிஸ்து இனி மரிப்பதில்லையென்று அறிந்திருக்கிறோம்; மரணம் இனி அவரை ஆண்டுகொள்வதில்லை.

10     அவர் மரித்தது, பாவத்திற்கென்று ஒரேதரம் மரித்தார்; அவர் பிழைத்திருக்கிறது, தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறார்.

11     அப்படியே நீங்களும், உங்களை பாவத்திற்கு மரித்தவர்களாகவும், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாகவும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள்.

7. Romans 6 : 1, 2, 4 (like), 9-11

1     What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?

2     God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?

4     … like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.

9     Knowing that Christ being raised from the dead dieth no more; death hath no more dominion over him.

10     For in that he died, he died unto sin once: but in that he liveth, he liveth unto God.

11     Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 332 : 32 (கிறிஸ்து)-2

கிறிஸ்து கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலான தற்செயல் அல்லது ஆன்மீக உடன்பாட்டை அவரது சாயலில் விளக்குகிறார்.

1. 332 : 32 (Christ)-2

Christ illustrates the coincidence, or spiritual agreement, between God and man in His image.

2. 333 : 19-31

கிறிஸ்தவ சகாப்தத்திற்கு முன்னும் பின்னும் எல்லா தலைமுறைகளிலும், கிறிஸ்து, ஆன்மீக யோசனையாக, - கடவுளின் பிரதிபலிப்பு, - கிறிஸ்துவைப் பெறுவதற்குத் தயாராக உள்ள அனைவருக்கும் சில அளவு சக்தி மற்றும் கிருபையுடன் வந்துள்ளார், சத்தியம். ஆபிரகாம், ஜேக்கப், மோசே மற்றும் தீர்க்கதரிசிகள் மேசியா அல்லது கிறிஸ்துவின் புகழ்பெற்ற காட்சிகளைப் பிடித்தனர், இது இந்த ஞானஸ்நானத்தை தெய்வீக இயல்பு, அன்பின் சாரத்தில் ஞானஸ்நானம் செய்தது. தெய்வீக உருவம், யோசனை அல்லது கிறிஸ்து தெய்வீக கோட்பாடான கடவுளிடமிருந்து பிரிக்க முடியாதவராக இருந்தார். இயேசு தனது ஆன்மீக அடையாளத்தின் இந்த ஒற்றுமையை இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்: "ஆபிரகாம் இருப்பதற்கு முன்பு, நான் இருக்கிறேன்;" "நானும் என் தந்தையும் ஒன்றே;" "என் தந்தை என்னை விட பெரியவர்." ஒரே ஆவி அனைத்து அடையாளங்களையும் உள்ளடக்கியது.

2. 333 : 19-31

Throughout all generations both before and after the Christian era, the Christ, as the spiritual idea, — the reflection of God, — has come with some measure of power and grace to all prepared to receive Christ, Truth. Abraham, Jacob, Moses, and the prophets caught glorious glimpses of the Messiah, or Christ, which baptized these seers in the divine nature, the essence of Love. The divine image, idea, or Christ was, is, and ever will be inseparable from the divine Principle, God. Jesus referred to this unity of his spiritual identity thus: "Before Abraham was, I am;" "I and my Father are one;" "My Father is greater than I." The one Spirit includes all identities.

3. 18 : 3-9, 13-2

நாசரேத்தின் இயேசு, தந்தையுடன் மனிதனின் ஒருமைப்பாட்டைக் கற்பித்தார் மற்றும் நிரூபித்தார், இதற்காக நாம் அவருக்கு முடிவில்லாத மரியாதை செலுத்த வேண்டும். அவரது பணி தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு. அவர் வாழ்க்கையின் வேலையைச் சரியாகச் செய்தார், தனக்கான நீதிக்காக மட்டுமல்ல, மனிதர்களுக்கு கருணை காட்டினார் - அவர்களுக்கு எப்படிச் செய்ய வேண்டும் என்பதைக் காட்டினார், ஆனால் அவர்களுக்காக அதைச் செய்யவோ அல்லது ஒரு பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கவோ இல்லை.

கிறிஸ்துவின் பிராயச்சித்தம் மனிதனை கடவுளுடன் சமரசம் செய்கிறது, கடவுள் மனிதனுடன் அல்ல; ஏனெனில் கிறிஸ்துவின் தெய்வீகக் கோட்பாடு கடவுள், மேலும் கடவுள் எவ்வாறு தன்னை சாந்தப்படுத்த முடியும்? கிறிஸ்து சத்தியம், அது தன்னை விட உயர்ந்ததாக இல்லை. நீரூற்று அதன் மூலத்தை விட உயர முடியாது. கிறிஸ்து, சத்தியம், நித்திய அன்பிலிருந்து பெறப்பட்ட, தனது சொந்த இயல்புக்கு மேல் எந்த இயல்பையும் சமரசம் செய்ய முடியாது. ஆகவே, மனிதனைக் கடவுளுடன் சமரசம் செய்வதே கிறிஸ்துவின் நோக்கமாக இருந்தது, கடவுள் மனிதனுடன் அல்ல.

3. 18 : 3-9, 13-2

Jesus of Nazareth taught and demonstrated man's oneness with the Father, and for this we owe him endless homage. His mission was both individual and collective. He did life's work aright not only in justice to himself, but in mercy to mortals, — to show them how to do theirs, but not to do it for them nor to relieve them of a single responsibility.

The atonement of Christ reconciles man to God, not God to man; for the divine Principle of Christ is God, and how can God propitiate Himself? Christ is Truth, which reaches no higher than itself. The fountain can rise no higher than its source. Christ, Truth, could conciliate no nature above his own, derived from the eternal Love. It was therefore Christ's purpose to reconcile man to God, not God to man.

4. 19 : 6-11

மனிதனுக்கு உண்மையான அன்பின் உணர்வை, இயேசுவின் போதனைகளின் தெய்வீகக் கோட்பாட்டைக் கொடுப்பதன் மூலம் மனிதனை கடவுளுடன் சமரசம் செய்ய இயேசு உதவினார், மேலும் இந்த உண்மையான அன்பின் உணர்வு மனிதனை பொருள், பாவம் மற்றும் மரணம் ஆகியவற்றின் சட்டத்திலிருந்து ஆவியின் சட்டத்தால் மீட்கிறது. தெய்வீக அன்பின் சட்டம்.

4. 19 : 6-11

Jesus aided in reconciling man to God by giving man a truer sense of Love, the divine Principle of Jesus' teachings, and this truer sense of Love redeems man from the law of matter, sin, and death by the law of Spirit, — the law of divine Love.

5. 11 : 18-20

நம்முடைய பாவங்களுக்காக இயேசு பாடுபட்டார், ஒரு தனிநபரின் பாவத்திற்கான தெய்வீக தண்டனையை ரத்து செய்ய அல்ல, ஆனால் பாவம் தவிர்க்க முடியாத துன்பத்தைக் கொண்டுவருகிறது.

5. 11 : 18-20

Jesus suffered for our sins, not to annul the divine sentence for an individual's sin, but because sin brings inevitable suffering.

6. 38 : 21-32

இயேசு உடல் புலன்களின் இன்பங்களில் சிலவற்றை அனுபவித்தார், ஆனால் அவருடைய துன்பங்கள் மற்றவர்களின் பாவங்களின் பலனாக இருந்தன, அவருடைய சொந்த பாவங்கள் அல்ல. நித்திய கிறிஸ்து, அவரது ஆன்மீக சுயம், ஒருபோதும் துன்பப்படவில்லை. இயேசு மற்றவர்களுக்கான பாதையை வரைந்தார். அவர் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்தினார், தெய்வீக அன்பின் ஆன்மீக யோசனை. பாவம் மற்றும் சுய நம்பிக்கையில் புதைக்கப்பட்டவர்களிடம், இன்பத்திற்காகவோ அல்லது புலன்களின் திருப்திக்காகவோ மட்டுமே வாழ்பவர்களிடம், அவர் பொருளில் கூறினார்: கண்கள் இருந்தால் நீங்கள் பார்க்கவில்லை, காதுகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கவில்லை; நீங்கள் புரிந்துகொண்டு மனமாற்றம் அடையாதபடிக்கு, நான் உங்களைக் குணமாக்குவேன். பொருள் உணர்வுகள் உண்மையையும் அதன் குணப்படுத்தும் ஆற்றலையும் மூடுகின்றன என்று அவர் கற்பித்தார்.

6. 38 : 21-32

Jesus experienced few of the pleasures of the physical senses, but his sufferings were the fruits of other people's sins, not of his own. The eternal Christ, his spiritual selfhood, never suffered. Jesus mapped out the path for others. He unveiled the Christ, the spiritual idea of divine Love. To those buried in the belief of sin and self, living only for pleasure or the gratification of the senses, he said in substance: Having eyes ye see not, and having ears ye hear not; lest ye should understand and be converted, and I might heal you. He taught that the material senses shut out Truth and its healing power.

7. 24 : 27-2

சிலுவையில் அறையப்பட்டதன் பலன், அது மனித குலத்தின் மீது காட்டிய நடைமுறை பாசத்திலும் நன்மையிலும் இருந்தது. உண்மை மனிதர்களிடையே வாழ்ந்தது; ஆனால் அது கல்லறையின் மீது தங்கள் மாஸ்டர் வெற்றிபெற உதவியது என்று அவர்கள் பார்க்கும் வரை, அவருடைய சொந்த சீடர்கள் அத்தகைய நிகழ்வு சாத்தியம் என்று ஒப்புக்கொள்ள முடியவில்லை. உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு, நம்பிக்கையற்ற தாமஸ் கூட உண்மை மற்றும் அன்பின் சிறந்த ஆதாரம் எவ்வளவு முழுமையானது என்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.

7. 24 : 27-2

The efficacy of the crucifixion lay in the practical affection and goodness it demonstrated for mankind. The truth had been lived among men; but until they saw that it enabled their Master to triumph over the grave, his own disciples could not admit such an event to be possible. After the resurrection, even the unbelieving Thomas was forced to acknowledge how complete was the great proof of Truth and Love.

8. 19 : 17-24

மனந்திரும்புதல் மற்றும் துன்பத்தின் ஒவ்வொரு வேதனையும், சீர்திருத்தத்திற்கான ஒவ்வொரு முயற்சியும், ஒவ்வொரு நல்ல சிந்தனையும் செயலும், பாவத்திற்கான இயேசுவின் பாவநிவாரணத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் அதன் செயல்திறனுக்கு உதவுவதற்கும் நமக்கு உதவும். ஆனால், பாவி தொடர்ந்து ஜெபித்து, மனந்திரும்பி, பாவம் செய்து, வருந்தினால், பாவநிவிர்த்தியில் அவனுக்கு சிறிதளவு பங்கு உண்டு, - கடவுளுடன் ஒரே நேரத்தில், - அவருக்கு நடைமுறை மனந்திரும்புதல் இல்லை, இது இதயத்தை சீர்திருத்துகிறது மற்றும் மனிதனுக்கு உதவுகிறது. ஞானத்தின் சித்தத்தைச் செய்.

8. 19 : 17-24

Every pang of repentance and suffering, every effort for reform, every good thought and deed, will help us to understand Jesus' atonement for sin and aid its efficacy; but if the sinner continues to pray and repent, sin and be sorry, he has little part in the atonement, — in the at-one-ment with God, — for he lacks the practical repentance, which reforms the heart and enables man to do the will of wisdom.

9. 542 : 1-13

பொருள் மீதான வாழ்க்கையின் நம்பிக்கை ஒவ்வொரு அடியிலும் பாவம். இது தெய்வீக அதிருப்தியை ஏற்படுத்துகிறது, மேலும் அது தொந்தரவான சத்தியத்திலிருந்து விடுபட இயேசுவைக் கொல்லும். பொருள் நம்பிக்கைகள் ஆன்மீகக் கருத்து எப்போது, எங்கு தோன்றினாலும் அதைக் கொன்றுவிடும். தவறு பொய்யின் பின்னால் மறைந்தாலும், குற்றத்தை சாக்குப்போக்கினாலும், தவறை எப்போதும் மறைக்க முடியாது. உண்மை, அவளுடைய நித்திய சட்டங்கள் மூலம், பிழையை வெளிப்படுத்துகிறது. சத்தியம் பாவம் தன்னைத்தானே காட்டிக்கொடுக்கச் செய்கிறது மற்றும் பிழையின் மீது மிருகத்தின் அடையாளத்தை அமைக்கிறது. குற்றத்தை மன்னிக்கும் அல்லது அதை மறைக்கும் மனப்பான்மை கூட தண்டிக்கப்படுகிறது. நீதியைத் தவிர்ப்பதும், உண்மையை மறுப்பதும் பாவத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கும், குற்றத்தைத் தூண்டுவதற்கும், சுயக்கட்டுப்பாட்டைக் குலைப்பதற்கும், தெய்வீக இரக்கத்தை கேலி செய்வதற்கும் முனைகின்றன.

9. 542 : 1-13

The belief of life in matter sins at every step. It incurs divine displeasure, and it would kill Jesus that it might be rid of troublesome Truth. Material beliefs would slay the spiritual idea whenever and wherever it appears. Though error hides behind a lie and excuses guilt, error cannot forever be concealed. Truth, through her eternal laws, unveils error. Truth causes sin to betray itself, and sets upon error the mark of the beast. Even the disposition to excuse guilt or to conceal it is punished. The avoidance of justice and the denial of truth tend to perpetuate sin, invoke crime, jeopardize self-control, and mock divine mercy.

10. 23 : 4-11

பாவநிவர்த்திக்கு பாவியின் பங்கில் நிலையான சுய-தீக்குளிப்பு தேவைப்படுகிறது. கடவுளின் கோபம் அவருடைய அன்பு மகன் மீது வெளிப்பட வேண்டும் என்பது தெய்வீக இயற்கைக்கு மாறானது. அத்தகைய கோட்பாடு மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதாகும். பிராயச்சித்தம் என்பது இறையியலில் ஒரு கடினமான பிரச்சனை, ஆனால் அதன் அறிவியல் விளக்கம் என்னவென்றால், துன்பம் என்பது பாவ உணர்வின் பிழையாகும், இது உண்மை அழிக்கிறது மற்றும் இறுதியில் பாவம் மற்றும் துன்பம் இரண்டும் நித்திய அன்பின் காலடியில் விழும்.

10. 23 : 4-11

The atonement requires constant self-immolation on the sinner's part. That God's wrath should be vented upon His beloved Son, is divinely unnatural. Such a theory is man-made. The atonement is a hard problem in theology, but its scientific explanation is, that suffering is an error of sinful sense which Truth destroys, and that eventually both sin and suffering will fall at the feet of everlasting Love.

11. 91 : 16-21

பௌதிக சுயத்தில் உள்ளிழுக்கப்படும் நாம் ஜீவன் அல்லது மனதின் பொருளைப் பகுத்தறிந்து பிரதிபலிக்கிறோம். பொருள் சுயத்தை மறுப்பது மனிதனின் ஆன்மீக மற்றும் நித்திய தனித்துவத்தை பகுத்தறிவதற்கு உதவுகிறது மற்றும் பொருள் அல்லது பொருள் புலன்கள் என அழைக்கப்படுவதன் மூலம் பெறப்பட்ட தவறான அறிவை அழிக்கிறது.

11. 91 : 16-21

Absorbed in material selfhood we discern and reflect but faintly the substance of Life or Mind. The denial of material selfhood aids the discernment of man's spiritual and eternal individuality, and destroys the erroneous knowledge gained from matter or through what are termed the material senses.

12. 205 : 32-3

தெய்வீகத்துடனான நமது உறவை நாம் முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டால், அவரைத் தவிர வேறு எந்த மனமும் நமக்கு இருக்க முடியாது - வேறு எந்த அன்பு, ஞானம் அல்லது உண்மை, வேறு எந்த வாழ்க்கை உணர்வும், பொருள் அல்லது பிழை இருப்பதைப் பற்றிய உணர்வும் இல்லை.

12. 205 : 32-3

When we fully understand our relation to the Divine, we can have no other Mind but His, — no other Love, wisdom, or Truth, no other sense of Life, and no consciousness of the existence of matter or error.

13. 151 : 26-30

உண்மையில் இருப்பதெல்லாம் தெய்வீக மனமும் அதன் யோசனையும் மட்டுமே, இந்த மனதில் முழு உயிரினமும் இணக்கமாகவும் நித்தியமாகவும் காணப்படுகிறது. நேரான மற்றும் குறுகிய வழி, இந்த உண்மையைப் பார்ப்பதும், ஒப்புக்கொள்வதும், இந்த சக்திக்கு அடிபணிவதும், சத்தியத்தின் வழிகாட்டுதலைப் பின்பற்றுவதும் ஆகும்.

13. 151 : 26-30

All that really exists is the divine Mind and its idea, and in this Mind the entire being is found harmonious and eternal. The straight and narrow way is to see and acknowledge this fact, yield to this power, and follow the leadings of truth.

14. 45 : 6-21

எங்கள் மாஸ்டர் மரணம் மற்றும் கல்லறையின் மீதான வெற்றியில் தெய்வீக அறிவியலை முழுமையாகவும் இறுதியாகவும் வெளிப்படுத்தினார். இயேசுவின் செயல் மனிதர்களின் அறிவொளி மற்றும் பாவம், நோய் மற்றும் மரணம் ஆகியவற்றிலிருந்து முழு உலகத்தையும் இரட்சிப்பதற்காக இருந்தது. பவுல் எழுதுகிறார்: "நாம் சத்துருக்களாக இருந்தபோது, அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே தேவனோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால், ஒப்புரவாகி, அவருடைய ஜீவனால் இரட்சிக்கப்படுவோம்." அவரது உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்ட மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு அவர் தனது சீடர்களுடன் பேசினார். துன்புறுத்துபவர்கள் அழியாத உண்மையையும் அன்பையும் ஒரு கல்லறையில் மறைக்கத் தவறிவிட்டனர்.

கடவுளுக்கு மகிமை, போராடும் இதயங்களுக்கு அமைதி! கிறிஸ்து மனித நம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கையின் வாசலில் இருந்து கல்லைத் தூக்கி எறிந்தார், மேலும் கடவுளில் உள்ள வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்துதல் மற்றும் நிரூபிப்பதன் மூலம், மனிதனின் ஆன்மீக யோசனை மற்றும் அவரது தெய்வீகக் கொள்கையான அன்பின் மூலம் அவர்களை ஒரே நேரத்தில் சாத்தியமான நிலைக்கு உயர்த்தினார்.

14. 45 : 6-21

Our Master fully and finally demonstrated divine Science in his victory over death and the grave. Jesus' deed was for the enlightenment of men and for the salvation of the whole world from sin, sickness, and death. Paul writes: "For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the [seeming] death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life." Three days after his bodily burial he talked with his disciples. The persecutors had failed to hide immortal Truth and Love in a sepulchre.

Glory be to God, and peace to the struggling hearts! Christ hath rolled away the stone from the door of human hope and faith, and through the revelation and demonstration of life in God, hath elevated them to possible at-one-ment with the spiritual idea of man and his divine Principle, Love.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████