ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏப்ரல் 9, 2023பாவம், நோய் மற்றும் இறப்பு உண்மையா?

SubjectAre Sin, Disease, And Death Real?

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: ஏசாயா 26: 4

"கர்த்தரை என்றென்றைக்கும் நம்புங்கள்; கர்த்தராகிய யேகோவா நித்திய கன்மலையாயிருக்கிறார்."Golden Text: Isaiah 26 : 4

Trust ye in the Lord for ever: for in the Lord JEHOVAH is everlasting strength.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: சங்கீதம் 30: 1-3 • சங்கீதம் 91: 2, 9-12


1     கர்த்தாவே, என் சத்துருக்கள் என்னை மேற்கொண்டு மகிழவொட்டாமல், நீர் என்னைக் கைதூக்கி எடுத்தபடியினால், நான் உம்மைப் போற்றுவேன்.

2     என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கிக் கூப்பிட்டேன், என்னை நீர் குணமாக்கினீர்.

3     கர்த்தாவே, நீர் என் ஆத்துமாவைப் பாதாளத்திலிருந்து ஏறப்பண்ணி, நான் குழியில் இறங்காதபடி என்னை உயிரோடே காத்தீர்.

2     நான் கர்த்தரை நோக்கி: நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பியிருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன்.

9     எனக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்குத் தாபரமாகக்கொண்டாய்.

10     ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது.

11     உன் வழிகளிலெல்லாம் உன்னைக்காக்கும்படி உனக்காகத் தம்முடைய தூதர்களுக்குக் கட்டளையிடுவார்.

12     உன் பாதம் கல்லில் இடறாதபடிக்கு அவர்கள் உன்னைத் தங்கள் கைகளில் ஏந்திக்கொண்டுபோவார்கள்.

Responsive Reading: Psalm 30 : 1-3Psalm 91 : 2, 9-12

1.     I will extol thee, O Lord; for thou hast lifted me up, and hast not made my foes to rejoice over me.

2.     O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me.

3.     O Lord, thou hast brought up my soul from the grave: thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit.

2.     I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.

9.     Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the most High, thy habitation;

10.     There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.

11.     For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.

12.     They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. சங்கீதம் 103: 2-6, 10-13

2     என் ஆத்துமாவே, கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி; அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே.

3     அவர் உன் அக்கிரமங்களையெல்லாம் மன்னித்து, உன் நோய்களையெல்லாம் குணமாக்கி,

4     உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கிமீட்டு, உன்னைக் கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி,

5     நன்மையினால் உன் வாயைத் திருப்தியாக்குகிறார்; கழுகுக்குச் சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வால வயதுபோலாகிறது.

6     ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கும், கர்த்தர் நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்கிறார்.

10     அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்குத்தக்கதாக நமக்குச் செய்யாமலும், நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்குத் தக்கதாக நமக்குச் சரிக்கட்டாமலும் இருக்கிறார்.

11     பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயரமாயிருக்கிறதோ, அவருக்குப் பயப்படுகிறவர்கள்மேல் அவருடைய கிருபையும் அவ்வளவு பெரிதாயிருக்கிறது.

12     மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ, அவ்வளவு தூரமாய் அவர் நம்முடைய பாவங்களை நம்மை விட்டு விலக்கினார்.

13     தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இரங்குகிறதுபோல, கர்த்தர் தமக்குப் பயந்தவர்களுக்கு இரங்குகிறார்.

1. Psalm 103 : 2-6, 10-13

2     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

5     Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle’s.

6     The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.

10     He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.

11     For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.

12     As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.

13     Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him.

2. மாற்கு 1: 1, 4, 9-11

1     தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம்.

4     யோவான் வனாந்தரத்தில் ஞானஸ்நானங்கொடுத்து, பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் பிரசங்கம் பண்ணிக்கொண்டிருந்தான்.

9     அந்த நாட்களில், இயேசு கலிலேயாவிலுள்ள நாசரேத்தூரிலிருந்து வந்து, யோர்தான் நதியில் யோவானால் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்.

10     அவர் ஜலத்திலிருந்து கரையேறினவுடனே, வானம் திறக்கப்பட்டதையும், ஆவியானவர் புறாவைப்போல் தம்மேல் இறங்குகிறதையும் கண்டார்.

11     அன்றியும், நீர் என்னுடைய நேச குமாரன், உம்மில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று, வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று.

2. Mark 1 : 1, 4, 9-11

1     The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

4     John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.

9     And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.

10     And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:

11     And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.

3. மத்தேயு 9: 1-8

1     அப்பொழுது, அவர் படவில் ஏறி, இக்கரைப்பட்டுத் தம்முடைய பட்டணத்திற்கு வந்தார்.

2     அங்கே படுக்கையிலே கிடந்த ஒரு திமிர்வாதக்காரனை அவரிடத்தில் கொண்டுவந்தார்கள். இயேசு அவர்களுடைய விசுவாசத்தைக் கண்டு, திமிர்வாதக்காரனை நோக்கி: மகனே, திடன்கொள், உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார்.

3     அப்பொழுது, வேதபாரகரில் சிலர்: இவன் தேவதூஷணம் சொல்லுகிறான் என்று தங்கள் உள்ளத்தில் சொல்லிக்கொண்டார்கள்.

4     இயேசு அவர்கள் நினைவுகளை அறிந்து: நீங்கள் உங்கள் இருதயங்களில் பொல்லாதவைகளைச் சிந்திக்கிறதென்ன?

5     உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்வதோ, எழுந்து நடவென்று சொல்வதோ எது எளிது?

6     பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டென்பதை நீங்கள் அறியவேண்டும் என்று சொல்லி, திமிர்வாதக்காரனை நோக்கி: நீ எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு, உன் வீட்டுக்குப் போ என்றார்.

7     உடனே அவன் எழுந்து, தன் வீட்டுக்குப்போனான்.

8     ஜனங்கள் அதைக்கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு, மனுஷருக்கு இப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தைக் கொடுத்தவராகிய தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள்.

3. Matthew 9 : 1-8

1     And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.

2     And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.

3     And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.

4     And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?

5     For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?

6     But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.

7     And he arose, and departed to his house.

8     But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.

4. மத்தேயு 8: 14-16

14     இயேசு பேதுருவின் வீட்டிலே வந்து, அவன் மாமி ஜுரமாய்க் கிடக்கிறதைக் கண்டார்.

15     அவர் அவள் கையைத் தொட்டவுடனே ஜுரம் அவளைவிட்டு நீங்கிற்று; அவள் எழுந்திருந்து அவர்களுக்குப் பணிவிடை செய்தாள்.

16     அஸ்தமனமானபோது, பிசாசு பிடித்திருந்த அநேகரை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள்; அவர் அந்த ஆவிகளைத் தமது வார்த்தையினாலே துரத்தி, பிணியாளிகளெல்லாரையும் சொஸ்தமாக்கினார்.

4. Matthew 8 : 14-16

14     And when Jesus was come into Peter’s house, he saw his wife’s mother laid, and sick of a fever.

15     And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them.

16     When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick:

5. மத்தேயு 27: 1, 11-14, 24, 25, 33, 35 (சிலுவையில் அறைந்தார்கள்) (க்கு 1st ,)

1     விடியற்காலமானபோது, சகல பிரதான ஆசாரியரும் ஜனத்தின் மூப்பரும், இயேசுவைக் கொலைசெய்யும்படி, அவருக்கு விரோதமாக ஆலோசனைபண்ணி,

11     இயேசு தேசாதிபதிக்கு முன்பாக நின்றார்; தேசாதிபதி அவரை நோக்கி நீ யூதருடைய ராஜாவா என்று கேட்டான். அதற்கு இயேசு: நீர் சொல்லுகிறபடிதான் என்றார்.

12     பிரதான ஆசாரியரும் மூப்பரும் அவர்மேல் குற்றஞ்சாட்டுகையில், அவர் மாறுத்தரம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை.

13     அப்பொழுது, பிலாத்து அவரை நோக்கி: இவர்கள் உன்மேல் எத்தனையோ குற்றங்களைச் சாட்டுகிறார்களே, நீ அவைகளைக் கேட்கவில்லையா என்றான்.

14     அவரோ ஒரு வார்த்தையும் மாறுத்தரமாகச் சொல்லவில்லை; அதனால் தேசாதிபதி மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டான்.

24     கலகம் அதிகமாகிறதேயல்லாமல் தன் பிரயத்தனத்தினாலே பிரயோஜனமில்லையென்று பிலாத்து கண்டு, தண்ணீரை அள்ளி, ஜனங்களுக்கு முன்பாகக் கைகளைக்கழுவி: இந்த நீதிமானுடைய இரத்தப்பழிக்கு நான் குற்றமற்றவன் நீங்களே பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் என்றான்.

25     அதற்கு ஜனங்களெல்லாரும்: இவனுடைய இரத்தப்பழி எங்கள் மேலும் எங்கள் பிள்ளைகள் மேலும் இருப்பதாக என்று சொன்னார்கள்.

33     கபாலஸ்தலம் என்று அர்த்தங்கொள்ளும் கொல்கொதா என்னும் இடத்துக்கு அவர்கள் வந்தபோது,

35     ... அவர்கள் அவரை சிலுவையில் அறைந்தார்கள்.

5. Matthew 27 : 1, 11-14, 24, 25, 33, 35 (they crucified) (to 1st ,)

1     When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:

11     And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.

12     And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing.

13     Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?

14     And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatly.

24     When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it.

25     Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children.

33     And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull,

35     …they crucified him.

6. மாற்கு 16: 1, 4-6, 9, 14, 15, 17-20

1     ஓய்வுநாளான பின்பு மகதலேனா மரியாளும், யாக்கோபின் தாயாகிய மரியாளும், சலோமே என்பவளும், அவருக்குச் சுகந்தவர்க்கமிடும்படி அவைகளை வாங்கிக்கொண்டு,

4     அந்தக்கல் மிகவும் பெரிதாயிருந்தது; அவர்கள் ஏறிட்டுப்பார்க்கிறபோது, அது தள்ளப்பட்டிருக்கிறதைக் கண்டார்கள்.

5     அவர்கள் கல்லறைக்குள் பிரவேசித்து, வெள்ளையங்கி தரித்தவனாய் வலதுபக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு வாலிபனைக்கண்டு பயந்தார்கள்.

6     அவன் அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள், சிலுவையில் அறையப்பட்ட நசரேயனாகிய இயேசுவைத் தேடுகிறீர்கள்; அவர் உயிர்த்தெழுந்தார், அவர் இங்கேயில்லை; இதோ, அவரை வைத்த இடம்.

9     வாரத்தின் முதலாம்நாள் அதிகாலையிலே இயேசு எழுந்திருந்தபின்பு, மகதலேனா மரியாளுக்கு முதல்முதல் தரிசனமானார்.

14     அதன்பின்பு பதினொருவரும் போஜனபந்தியிருக்கையில் அவர்களுக்கு அவர் தரிசனமாகி, உயிர்த்தெழுந்திருந்த தம்மைக் கண்டவர்களை அவர்கள் நம்பாமற்போனதினிமித்தம் அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தைக்குறித்தும் இருதய கடினத்தைக்குறித்தும், அவர்களைக் கடிந்துகொண்டார்.

15     பின்பு, அவர் அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் உலகமெங்கும் போய், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கியுங்கள்.

17     விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்;

18     சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள்; சாவுக்கேதுவான யாதொன்றைக்குடித்தாலும் அது அவர்களைச் சேதப்படுத்தாது; வியாதியஸ்தர் மேல் கைகளை வைப்பார்கள், அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் என்றார்.

19     இவ்விதமாய்க் கர்த்தர் அவர்களுடனே பேசினபின்பு, பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் உட்கார்ந்தார்.

20     அவர்கள் புறப்பட்டுப்போய், எங்கும் பிரசங்கம்பண்ணினார்கள். கர்த்தர் அவர்களுடனேகூடக் கிரியையை நடப்பித்து, அவர்களால் நடந்த அடையாளங்களினாலே வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார். ஆமென்.

6. Mark 16 : 1, 4-6, 9, 14, 15, 17-20

1     And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.

4     And when they looked, they saw that the stone was rolled away: for it was very great.

5     And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment; and they were affrighted.

6     And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him.

9     Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

14     Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.

15     And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

17     And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

18     They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

19     So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.

20     And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 136 : 1-8, 29-7

இயேசு தனது தேவாலயத்தை நிறுவினார் மற்றும் கிறிஸ்துவை குணப்படுத்தும் ஆன்மீக அடித்தளத்தில் தனது பணியை பராமரித்தார். அவருடைய மதம் ஒரு தெய்வீகக் கொள்கையைக் கொண்டுள்ளது என்று அவர் தன்னைப் பின்பற்றுபவர்களுக்குக் கற்பித்தார், அது பிழைகளைத் தூக்கி எறிந்து நோய்வாய்ப்பட்டவர்களையும் பாவம் செய்பவர்களையும் குணப்படுத்தும். அவர் புத்திசாலித்தனம், செயல் அல்லது வாழ்க்கை கடவுளிடமிருந்து பிரிக்கப்படவில்லை. துன்புறுத்தப்பட்ட போதிலும், அவர் தனது தெய்வீக சக்தியைப் பயன்படுத்தி மனிதர்களை உடல் ரீதியாகவும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் காப்பாற்றினார்.

சீடர்கள் தங்கள் குருவை மற்றவர்களை விட சிறப்பாகப் பிடித்தனர்; ஆனால் அவர் சொன்னதையும் செய்வதையும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை, அல்லது அவர்கள் அவரை அடிக்கடி கேள்வி கேட்டிருக்க மாட்டார்கள். இயேசு பொறுமையாக போதனை செய்வதிலும் உண்மையை வெளிப்படுத்துவதிலும் விடாப்பிடியாக இருந்தார். அவருடைய மாணவர்கள் இந்த சத்திய சக்தி நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்துவதையும், தீமையைத் துரத்துவதையும், இறந்தவர்களை எழுப்புவதையும் கண்டனர்; ஆனால் சிலுவையில் அறையப்பட்ட பிறகு, நோய், பாவம், நோய், மரணம் மற்றும் கல்லறையின் மீது வெற்றி பெற்ற அவர்களின் மாசற்ற ஆசிரியர் அவர்கள் முன் நிற்கும் வரை, இந்த அற்புதமான வேலையின் இறுதியானது ஆன்மீக ரீதியில் அவர்களால் கூட உணரப்படவில்லை.

1. 136 : 1-8, 29-7

Jesus established his church and maintained his mission on a spiritual foundation of Christ-healing. He taught his followers that his religion had a divine Principle, which would cast out error and heal both the sick and the sinning. He claimed no intelligence, action, nor life separate from God. Despite the persecution this brought upon him, he used his divine power to save men both bodily and spiritually.

The disciples apprehended their Master better than did others; but they did not comprehend all that he said and did, or they would not have questioned him so often. Jesus patiently persisted in teaching and demonstrating the truth of being. His students saw this power of Truth heal the sick, cast out evil, raise the dead; but the ultimate of this wonderful work was not spiritually discerned, even by them, until after the crucifixion, when their immaculate Teacher stood before them, the victor over sickness, sin, disease, death, and the grave.

2. 289 : 14-20

கிறிஸ்து, அல்லது சத்தியம், மரணத்தை வென்று இன்னும் ஜெயிக்கிறார் என்ற உண்மை, "பயங்கரவாதத்தின் ராஜா" என்பதை நிரூபிக்கிறது, இது ஒரு மரண நம்பிக்கை அல்லது பிழை, இது வாழ்க்கையின் ஆன்மீக ஆதாரங்களுடன் உண்மை அழிக்கிறது; புலன்களுக்கு மரணம் என்று தோன்றுவது ஒரு மரண மாயை என்பதை இது காட்டுகிறது, ஏனென்றால் உண்மையான மனிதனுக்கும் உண்மையான பிரபஞ்சத்திற்கும் மரண செயல்முறை இல்லை.

2. 289 : 14-20

The fact that the Christ, or Truth, overcame and still overcomes death proves the "king of terrors" to be but a mortal belief, or error, which Truth destroys with the spiritual evidences of Life; and this shows that what appears to the senses to be death is but a mortal illusion, for to the real man and the real universe there is no death-process.

3. 473 : 18-25

திருச்சபை சர்வாதிகார காலத்தில், இயேசு கிறிஸ்துவத்தின் போதனை மற்றும் நடைமுறையை அறிமுகப்படுத்தினார், கிறிஸ்தவத்தின் உண்மை மற்றும் அன்பின் ஆதாரத்தை வழங்கினார்; ஆனால் அவரது முன்மாதிரியை அடைய மற்றும் அவரது விதியின்படி அதன் பிழையற்ற அறிவியலைச் சோதிக்க, நோய், பாவம் மற்றும் மரணம் ஆகியவற்றைக் குணப்படுத்த, கடவுளை தெய்வீகக் கோட்பாடு, அன்பு, ஆளுமை அல்லது மனிதன் இயேசுவைக் காட்டிலும் சிறந்த புரிதல் தேவை.

3. 473 : 18-25

In an age of ecclesiastical despotism, Jesus introduced the teaching and practice of Christianity, affording the proof of Christianity's truth and love; but to reach his example and to test its unerring Science according to his rule, healing sickness, sin, and death, a better understanding of God as divine Principle, Love, rather than personality or the man Jesus, is required.

4. 475 : 7-13, 28 (ஆண்)-1

மனிதன் கடவுளின் சாயலிலும் சாயலிலும் படைக்கப்பட்டான் என்று வேதம் நமக்குத் தெரிவிக்கிறது. விஷயம் அந்த மாதிரி இல்லை. ஆவியின் சாயல் ஆவியைப் போல் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. மனிதன் ஆன்மீகம் மற்றும் சரியானவன்; மேலும் அவர் ஆன்மீகம் மற்றும் முழுமையானவர் என்பதால், அவர் கிறிஸ்தவ அறிவியலில் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும்.

மனிதன் பாவம், நோய், மரணம் ஆகியவற்றுக்கு தகுதியற்றவன். உண்மையான மனிதன் பரிசுத்தத்திலிருந்து விலக முடியாது, அல்லது மனிதன் பரிணாமம் பெற்ற கடவுளால் பாவம் செய்யும் திறனையோ சுதந்திரத்தையோ உருவாக்க முடியாது. ஒரு கொடிய பாவி கடவுளின் மனிதன் அல்ல.

4. 475 : 7-13, 28 (Man)-1

The Scriptures inform us that man is made in the image and likeness of God. Matter is not that likeness. The likeness of Spirit cannot be so unlike Spirit. Man is spiritual and perfect; and because he is spiritual and perfect, he must be so understood in Christian Science.

Man is incapable of sin, sickness, and death. The real man cannot depart from holiness, nor can God, by whom man is evolved, engender the capacity or freedom to sin. A mortal sinner is not God's man.

5. 476 : 4-5, 9-11, 32-5

தெய்வீக அறிவியலில், கடவுளும் உண்மையான மனிதனும் தெய்வீகக் கோட்பாடு மற்றும் யோசனை என பிரிக்க முடியாதவர்கள்.

கடவுள் என்பது மனிதனின் கொள்கை, மனிதன் என்பது கடவுளின் கருத்து. எனவே மனிதன் சாவுக்குரியவனும் அல்ல, பொருளும் அல்ல.

இயேசு அறிவியலில் ஒரு பரிபூரண மனிதனைப் பார்த்தார், பாவம் செய்யும் சாவுக்கேதுவான மனிதன் மனிதர்களுக்குத் தோன்றும் இடத்தில் அவருக்குத் தோன்றினார். இந்த பரிபூரண மனிதனில் இரட்சகர் கடவுளின் சொந்த சாயலைக் கண்டார், மேலும் மனிதனைப் பற்றிய இந்த சரியான பார்வை நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்தியது. ஆகவே, கடவுளுடைய ராஜ்யம் சிதைவில்லாதது, உலகளாவியது, மனிதன் தூய்மையானவன், பரிசுத்தமானவன் என்று இயேசு கற்பித்தார்.

5. 476 : 4-5, 9-11, 32-5

In divine Science, God and the real man are inseparable as divine Principle and idea.

God is the Principle of man, and man is the idea of God. Hence man is not mortal nor material.

Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick. Thus Jesus taught that the kingdom of God is intact, universal, and that man is pure and holy.

6. 472 : 24 (அனைத்து)-6

எல்லா உண்மையும் கடவுளிலும் அவருடைய படைப்பிலும் உள்ளது, இணக்கமானது மற்றும் நித்தியமானது. அவர் படைப்பது நல்லது, மேலும் அவர் படைத்த அனைத்தையும் செய்கிறார். ஆகவே, பாவம், நோய் அல்லது மரணத்தின் ஒரே உண்மை என்னவென்றால், கடவுள் அவர்களின் மாறுவேடத்தை அகற்றும் வரை, உண்மையற்றவை மனிதர்களுக்கு உண்மையானவை, தவறான நம்பிக்கையாகத் தோன்றுகின்றன. அவை உண்மையல்ல, ஏனென்றால் அவை கடவுளுடையவை அல்ல. மரணத்திற்குரிய மனம் அல்லது உடலின் அனைத்து ஒத்திசைவுகளும் மாயை, உண்மையானவை மற்றும் ஒரே மாதிரியானவை என்று தோன்றினாலும், யதார்த்தத்தையோ அல்லது அடையாளத்தையோ கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை கிறிஸ்தவ அறிவியலில் நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம்.

மனதின் அறிவியல் அனைத்து தீமைகளையும் அகற்றும். உண்மை, கடவுள், பிழையின் தந்தை அல்ல. பாவம், நோய் மற்றும் மரணம் ஆகியவை பிழையின் விளைவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

6. 472 : 24 (All)-6

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made. Therefore the only reality of sin, sickness, or death is the awful fact that unrealities seem real to human, erring belief, until God strips off their disguise. They are not true, because they are not of God. We learn in Christian Science that all inharmony of mortal mind or body is illusion, possessing neither reality nor identity though seeming to be real and identical.

The Science of Mind disposes of all evil. Truth, God, is not the father of error. Sin, sickness, and death are to be classified as effects of error.

7. 493 : 17-24

ஐந்து உடல் உணர்வுகளின் அனைத்து நம்பிக்கைகளையும் விட மனம் உயர்ந்ததாகவும், அனைத்து நோய்களையும் அழிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும். நோய் என்பது ஒரு நம்பிக்கை, இது தெய்வீக மனத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டும். நோய் என்பது மரண மனதின் அனுபவம். இது உடலில் வெளிப்படும் பயம். கிரிஸ்துவர் விஞ்ஞானம் இந்த உடல் ரீதியான முரண்பாட்டை நீக்குகிறது, அது வேறு எந்த தார்மீக அல்லது மன இணக்கமற்ற உணர்வையும் நீக்குகிறது.

7. 493 : 17-24

Mind must be found superior to all the beliefs of the five corporeal senses, and able to destroy all ills. Sickness is a belief, which must be annihilated by the divine Mind. Disease is an experience of so-called mortal mind. It is fear made manifest on the body. Christian Science takes away this physical sense of discord, just as it removes any other sense of moral or mental inharmony.

8. 120 : 15-24

ஆரோக்கியம் என்பது பொருளின் நிலை அல்ல, மனதின் நிலை; ஆரோக்கியம் என்ற தலைப்பில் பொருள் உணர்வுகள் நம்பகமான சாட்சியம் அளிக்க முடியாது. மனதைக் குணப்படுத்தும் விஞ்ஞானம், மனதைத் தவிர வேறு எதற்கும் உண்மையாக சாட்சியமளிப்பது அல்லது மனிதனின் உண்மையான நிலையை வெளிப்படுத்துவது சாத்தியமற்றது என்பதைக் காட்டுகிறது. எனவே அறிவியலின் தெய்வீகக் கோட்பாடு, உடல் உணர்வுகளின் சாட்சியத்தை மாற்றியமைத்து, ஆரோக்கியத்தின் ஒரே அடிப்படையான சத்தியத்தில் மனிதனை இணக்கமாக இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது; எனவே விஞ்ஞானம் அனைத்து நோய்களையும் மறுக்கிறது, நோயாளிகளைக் குணப்படுத்துகிறது, தவறான ஆதாரங்களைத் தூக்கியெறிகிறது மற்றும் பொருள்முதல்வாத தர்க்கத்தை மறுக்கிறது.

8. 120 : 15-24

Health is not a condition of matter, but of Mind; nor can the material senses bear reliable testimony on the subject of health. The Science of Mind-healing shows it to be impossible for aught but Mind to testify truly or to exhibit the real status of man. Therefore the divine Principle of Science, reversing the testimony of the physical senses, reveals man as harmoniously existent in Truth, which is the only basis of health; and thus Science denies all disease, heals the sick, overthrows false evidence, and refutes materialistic logic.

9. 494 : 5-14

நித்திய நல்லிணக்கத்தைப் பாதுகாக்க இயேசுவின் முன்மாதிரியிலிருந்து எந்த உதவியும் தேவைப்படாத மேசியாவைப் போன்ற ஒரு பெரிய வேலை தனக்காக அல்லது கடவுளுக்காக செய்யப்பட்டது என்று நம்புவது துரோகத்தின் வகையல்லவா? ஆனால் மனிதர்களுக்கு இந்த உதவி தேவைப்பட்டது, இயேசு அவர்களுக்கு வழி காட்டினார். தெய்வீக அன்பு எப்பொழுதும் சந்தித்தது மற்றும் எப்போதும் ஒவ்வொரு மனித தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும். மனிதகுலம் மற்றும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திலும், தெய்வீக அன்பு எல்லா நன்மைகளையும் வழங்குகிறது என்பதால், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையில் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டுமே குணப்படுத்தும் தெய்வீக சக்தியை இயேசு வெளிப்படுத்தினார் என்று கற்பனை செய்வது நன்றாக இல்லை.

9. 494 : 5-14

Is it not a species of infidelity to believe that so great a work as the Messiah's was done for himself or for God, who needed no help from Jesus' example to preserve the eternal harmony? But mortals did need this help, and Jesus pointed the way for them. Divine Love always has met and always will meet every human need. It is not well to imagine that Jesus demonstrated the divine power to heal only for a select number or for a limited period of time, since to all mankind and in every hour, divine Love supplies all good.

10. 367 : 17-23

"நீங்கள் பூமியின் உப்பு" என்று இயேசு தனது சீடர்களிடம் பேசிய இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அந்த இடத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளார். "நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சம், மலையின் மேல் இருக்கும் நகரம் மறைக்கப்படாது." இந்த உப்பு அதன் உப்பை இழக்காமல் இருக்கவும், இந்த ஒளி மறைக்கப்படாமல் இருக்கவும், நண்பகல் மகிமையில் ஒளிரவும், ஒளிரவும் நாம் பார்த்து, வேலை செய்து, பிரார்த்தனை செய்வோம்.

10. 367 : 17-23

A Christian Scientist occupies the place at this period of which Jesus spoke to his disciples, when he said: "Ye are the salt of the earth." "Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid." Let us watch, work, and pray that this salt lose not its saltness, and that this light be not hid, but radiate and glow into noontide glory.

11. 368 : 14-19

பிழையை விட இருப்பது என்ற உண்மையின் மீது அதிக நம்பிக்கையும், விஷயத்தை விட ஆவியின் மீது அதிக நம்பிக்கையும், இறப்பை விட வாழ்வதில் அதிக நம்பிக்கையும், மனிதனை விட கடவுள் மீது அதிக நம்பிக்கையும் வந்தால், எந்த பொருள் சார்ந்த அனுமானங்களும் நம்மைத் தடுக்க முடியாது. நோயுற்றவர்களை குணப்படுத்துதல் மற்றும் பிழையை அழிக்கும்.

11. 368 : 14-19

When we come to have more faith in the truth of being than we have in error, more faith in Spirit than in matter, more faith in living than in dying, more faith in God than in man, then no material suppositions can prevent us from healing the sick and destroying error.

12. 253 : 9-17

அன்புள்ள வாசகரே, உங்கள் தெய்வீக உரிமைகள், பரலோகம் வழங்கிய நல்லிணக்கம் ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்ள நான் உங்களை வழிநடத்துகிறேன் என்று நம்புகிறேன் - நீங்கள் படிக்கும்போது, ​​எந்த காரணமும் இல்லை (தவறு, மரணம், பொருள் உணர்வுக்கு வெளியே சக்தி இல்லை.) உங்களை நோய்வாய்ப்பட்ட அல்லது பாவம் செய்ய முடியும்; இந்த தவறான உணர்வை நீங்கள் வெல்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன். பொருள் உணர்வு என்று அழைக்கப்படுபவற்றின் பொய்மையை அறிந்து, பாவம், நோய் அல்லது மரணத்தின் மீதான நம்பிக்கையை வெல்ல உங்கள் தனிச்சிறப்பை நீங்கள் வலியுறுத்தலாம்.

12. 253 : 9-17

I hope, dear reader, I am leading you into the understanding of your divine rights, your heaven-bestowed harmony, — that, as you read, you see there is no cause (outside of erring, mortal, material sense which is not power) able to make you sick or sinful; and I hope that you are conquering this false sense. Knowing the falsity of so-called material sense, you can assert your prerogative to overcome the belief in sin, disease, or death.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████