ஞாயிற்றுக்கிழமை செப்டம்பர் 5, 2021தலைப்ப — ஆண்

SubjectMan

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: சங்கீதம் 133 : 1

"இதோ, சகோதரர் ஒருமித்து வாசம்பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமுமானது."Golden Text: Psalm 133 : 1

Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: ஆதியாகமம் 1 : 26, 27 • எபேசியர் 4 : 4-6


26     பின்பு தேவன்: நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக; அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும், ஆகாயத்துப் பறவைகளையும், மிருகஜீவன்களையும், பூமியனைத்தையும், பூமியின்மேல் ஊரும் சகலப் பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார்.

27     தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனைச் சிருஷ்டித்தார், அவனைத் தேவசாயலாகவே சிருஷ்டித்தார், ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களைச் சிருஷ்டித்தார்.

4     உங்களுக்கு உண்டான அழைப்பினாலே நீங்கள் ஒரே நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டதுபோல, ஒரே சரீரமும் ஒரே ஆவியும் உண்டு;

5     ஒரே கர்த்தரும், ஒரே விசுவாசமும், ஒரே ஞானஸ்நானமும்,

6     எல்லாருக்கும் ஒரே தேவனும் பிதாவும் உண்டு; அவர் எல்லார்மேலும், எல்லாரோடும், உங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிறவர்.

Responsive Reading: Genesis 1 : 26, 27; Ephesians 4 : 4-6

26.     And God said, Let us make man in our image, after our likeness:

27.     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

4.     There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;

5.     One Lord, one faith, one baptism,

6.     One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. கலாத்தியர் 3 : 28

28     யூதனென்றும் கிரேக்கனென்றுமில்லை, அடிமையென்றும் சுயாதீனனென்றுமில்லை, ஆணென்றும் பெண்ணென்றுமில்லை; நீங்களெல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஒன்றாயிருக்கிறீர்கள்.

1. Galatians 3 : 28

28     There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus.

2. எசேக்கியேல் 1 : 1 (க்கு நடந்தது) (அந்த), 3 (க்கு பூசாரி) (மற்றும்)

1     இப்போது அது நிறைவேறியது...சொர்க்கம் திறக்கப்பட்டது, நான் கடவுளின் தரிசனங்களைப் பார்த்தேன்.

3     ஆசாரியரான எசேக்கியேலுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை வெளிப்படையாக வந்தது,...கர்த்தருடைய கை அவன் மேல் இருந்தது.

2. Ezekiel 1 : 1 (to pass) (that), 3 (to priest) (and)

1     Now it came to pass … that the heavens were opened, and I saw visions of God.

3     The word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, … and the hand of the Lord was there upon him.

3. எசேக்கியேல் 2 : 2-4 (க்கு 1st .)

2     இப்படி அவர் என்னோடே பேசும்போது, ஆவி எனக்குள் வந்து, என்னைக் காலுூன்றி நிற்கும்படி செய்தது; அப்பொழுது அவர் என்னுடனே பேசுகிறதைக் கேட்டேன்.

3     அவர் என்னை நோக்கி: மனுபுத்திரனே, எனக்கு விரோதமாய் எழும்பின கலகக்கார ஜாதியாகிய இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்திற்கு நான் உன்னை அனுப்புகிறேன்; அவர்களும் அவர்கள் பிதாக்களும் இந்நாள்வரைக்கும் எனக்கு விரோதமாய்த் துரோகஞ்செய்தார்கள்.

4     அவர்கள் கடினமுகமும் முரட்டாட்ட இருதயமுமுள்ள.

3. Ezekiel 2 : 2-4 (to 1st .)

2     And the spirit entered into me when he spake unto me, and set me upon my feet, that I heard him that spake unto me.

3     And he said unto me, Son of man, I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation that hath rebelled against me: they and their fathers have transgressed against me, even unto this very day.

4     For they are impudent children and stiffhearted.

4. எசேக்கியேல் 3 : 27

27     நான் உன்னோடே பேசும்போது, உன் வாயைத் திறப்பேன்; அப்பொழுது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இன்னின்னதை உரைத்தார் என்று அவர்களோடே சொல்வாய்; கேட்கிறவன் கேட்கட்டும், கேளாதவன் கேளாதிருக்கட்டும்; அவர்கள் கலகவீட்டார்.

4. Ezekiel 3 : 27

27     But when I speak with thee, I will open thy mouth, and thou shalt say unto them, Thus saith the Lord God; He that heareth, let him hear; and he that forbeareth, let him forbear: for they are a rebellious house.

5. எசேக்கியேல் 11 : 16-20

16     ஆகையால் நான் அவர்களைத் தூரமாகப் புறஜாதிகளுக்குள்ளே துரத்தியிருந்தாலும், நான் அவர்களைத் தேசங்களிலே சிதறடித்தாலும், நான் அவர்கள் போன தேசங்களில் அவர்களுக்குக் கொஞ்ச காலத்துக்குப் பரிசுத்த ஸ்தலமாக இருப்பேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல்.

17     ஆதலால் நான் உங்களை ஜனங்களிடதிலிருந்து சேர்த்து, நீங்கள் சிதறடிக்கப்பட்ட தேசங்களிலிருந்து உங்களைக் கூட்டிக்கொண்டு, இஸ்ரவேல் தேசத்தை உங்களுக்குக் கொடுப்பேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார். என்று சொல்லு.

18     அவர்கள் அங்கே வந்து, அதில் சீயென்றிகழப்படத்தக்கதும் அருவருக்கப்படத்தக்கதுமாயிருக்கிறதையெல்லாம் அதிலிருந்து அகற்றுவார்கள்.

19     அவர்கள் என் கட்டளைகளின்படி நடந்து, என் நியாயங்களைக் கைக் கொண்டு, அவைகளின்படி செய்ய நான் அவர்களுக்கு ஏக இருதயத்தை தந்து, அவர்கள் உள்ளத்தில் புதிய ஆவியைக்கொடுத்து, கல்லான இருதயத்தை அவர்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்துப்போட்டு, சதையான் இருதயத்தை அவர்களுக்கு அருளுவேன்.

20     அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள், நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன்.

5. Ezekiel 11 : 16-20

16     Therefore say, Thus saith the Lord God; Although I have cast them far off among the heathen, and although I have scattered them among the countries, yet will I be to them as a little sanctuary in the countries where they shall come.

17     Therefore say, Thus saith the Lord God; I will even gather you from the people, and assemble you out of the countries where ye have been scattered, and I will give you the land of Israel.

18     And they shall come thither, and they shall take away all the detestable things thereof and all the abominations thereof from thence.

19     And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you; and I will take the stony heart out of their flesh, and will give them an heart of flesh:

20     That they may walk in my statutes, and keep mine ordinances, and do them: and they shall be my people, and I will be their God.

6. யோவான் 8 : 12 (க்கு येशू)

12     பிறகு இயேசு பேசினார்...

6. John 8 : 12 (to Jesus)

12     Then spake Jesus …

7. யோவான் 10 : 30

30     நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் என்றார்.

7. John 10 : 30

30     I and my Father are one.

8. யோவான் 15 : 1-17

1     நான் மெய்யான திராட்சச்செடி, என் பிதா திராட்சத் தோட்டக்காரர்.

2     என்னில் கனிகொடாதிருக்கிற கொடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்துப்போடுகிறார்; கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார்.

3     நான் உங்களுக்குச் சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள்.

4     என்னில் நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன்; கொடியானது திராட்சச்செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள்.

5     நானே திராட்சச்செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால், அவன் மிகுந்த கனிகளைக் கொடுப்பான்; என்னையல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது.

6     ஒருவன் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், வெளியே எறியுண்ட கொடியைப்போல அவன் எறியுண்டு உலர்ந்து போவான்; அப்படிப்பட்டவைகளைச் சேர்த்து, அக்கினியிலே போடுகிறார்கள்; அவைகள் எரிந்துபோம்.

7     நீங்கள் என்னிலும், என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால், நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வதெதுவோ அது உங்களுக்குச் செய்யப்படும்.

8     நீங்கள் மிகுந்த கனிகளைக் கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமைப்படுவார், எனக்கும் சீஷராயிருப்பீர்கள்.

9     பிதா என்னில் அன்பாயிருக்கிறதுபோல நானும் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறேன்; என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருங்கள்.

10     நான் என் பிதாவின் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டு அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறதுபோல, நீங்களும் என் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள்.

11     என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படிக்கும், இவைகளை உங்களுக்குச் சொன்னேன்.

12     நான் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறதுபோல நீங்களும் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருக்கவேண்டுமென்பதே என்னுடைய கற்பனையாயிருக்கிறது.

13     ஒருவன் தன் சிநேகிதருக்காகத் தன் ஜீவனைக் கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலுமில்லை.

14     நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்களானால், என் சிநேகிதராயிருப்பீர்கள்.

15     இனி நான் உங்களை ஊழியக்காரரென்று சொல்லுகிறதில்லை, ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறியமாட்டான். நான் உங்களைச் சிநேகிதர் என்றேன், ஏனெனில் என் பிதாவினிடத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன்.

16     நீங்கள் என்னைத் தெரிந்துகொள்ளவில்லை, நான் உங்களைத் தெரிந்துகொண்டேன்; நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவைக் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ, அதை அவர் உங்களுக்குக் கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய்க் கனிகொடுக்கும்படிக்கும், உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன்.

17     நீங்கள் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருக்கவேண்டுமென்றே இவைகளை உங்களுக்குக் கற்பிக்கிறேன்.

8. John 15 : 1-17

1     I am the true vine, and my Father is the husbandman.

2     Every branch in me that beareth not fruit he taketh away: and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit.

3     Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.

4     Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.

5     I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.

6     If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned.

7     If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.

8     Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.

9     As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.

10     If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father’s commandments, and abide in his love.

11     These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.

12     This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.

13     Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.

14     Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.

15     Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends; for all things that I have heard of my Father I have made known unto you.

16     Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.

17     These things I command you, that ye love one another.

9. எபேசியர் 4 : 1-3, 13-16, 23, 24, 31, 32

1     ஆதலால், கர்த்தர்நிமித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிற புத்தியென்னவெனில், நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்குப் பாத்திரவான்களாய் நடந்து,

2     மிகுந்த மனத்தாழ்மையும் சாந்தமும் நீடிய பொறுமையும் உடையவர்களாய், அன்பினால் ஒருவரையொருவர் தாங்கி,

3     சமாதானக்கட்டினால் ஆவியின் ஒருமையைக் காத்துக்கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள்.

13     அவர், சிலரை அப்போஸ்தலராகவும், சிலரைத் தீர்க்கதரிசிகளாகவும், சிலரைச் சுவிசேஷகராகவும், சிலரை மேய்ப்பராகவும், போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார்.

14     நாம் இனிக் குழந்தைகளாயிராமல், மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதற்கேதுவான தந்திரமுமுள்ள போதகமாய் பலவித காற்றினாலே அலைகளைப்போல அடிபட்டு அலைகிறவர்களாயிராமல்,

15     அன்புடன் சத்தியத்தைக் கைகொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலேயும், நாம் வளருகிறவர்களாயிருக்கும்படியாக அப்படிச் செய்தார்.

16     அவராலே சரீரம் முழுதும், அதற்கு உதவியாயிருக்கிற சகல கணுக்களினாலும் இசைவாய்க் கட்டி இணைக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு அவயவமும் தன்தன் அளவுக்குத்தக்கதாய்க் கிரியைசெய்கிறபடியே, அது அன்பினாலே தனக்கு பக்திவிருத்தி உண்டாக்குகிறதற்கேதுவாகச் சரீரவளர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது.

23     உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி,

24     மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனைத் தரித்துக்கொள்ளுங்கள்.

31     சகலவிதமான கசப்பும், கோபமும், மூர்க்கமும், கூக்குரலும், தூஷணமும், மற்ற எந்தத் துர்க்குணமும் உங்களைவிட்டு நீங்கக்கடவது.

32     ஒருவருக்கொருவர் தயவாயும் மனஉருக்கமாயும் இருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்ததுபோல, நீங்களும் ஒருவருக்காருவர் மன்னியுங்கள்.

9. Ephesians 4 : 1-3, 13-16, 23, 24, 31, 32

1     I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,

2     With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;

3     Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.

13     Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:

14     That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;

15     But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:

16     From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.

23     And be renewed in the spirit of your mind;

24     And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.

31     Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:

32     And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ’s sake hath forgiven you.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 502 : 29-5

ஒரே ஒரு படைப்பாளியும் ஒரு படைப்பும் மட்டுமே உள்ளது. இந்த படைப்பு ஆன்மீக கருத்துக்கள் மற்றும் அவற்றின் அடையாளங்கள், எல்லையற்ற மனதில் தழுவி எப்போதும் பிரதிபலிக்கின்றன. இந்த எண்ணங்கள் எல்லையற்றது முதல் முடிவிலி வரை இருக்கும், மேலும் உயர்ந்த கருத்துக்கள் கடவுளின் மகன்கள் மற்றும் மகள்கள்.

1. 502 : 29-5

There is but one creator and one creation. This creation consists of the unfolding of spiritual ideas and their identities, which are embraced in the infinite Mind and forever reflected. These ideas range from the infinitesimal to infinity, and the highest ideas are the sons and daughters of God.

2. 515 : 21 (ஆண்)-24

கடவுளின் மகன்கள் மற்றும் மகள்கள் - எல்லா யோசனைகளுக்கும் மனிதன் குடும்பப் பெயர். கடவுள் கொடுக்கும் அனைத்தும் அவனுடன் இணக்கமாக நகர்கின்றன, நன்மை மற்றும் சக்தியைப் பிரதிபலிக்கின்றன.

2. 515 : 21 (Man)-24

Man is the family name for all ideas, — the sons and daughters of God. All that God imparts moves in accord with Him, reflecting goodness and power.

3. 31 : 4-11

மாம்சத்திற்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை என்பதை இயேசு ஒப்புக்கொண்டார். அவர் சொன்னார்: "பூமியில் யாரையும் உங்கள் தந்தை என்று அழைக்காதீர்கள்: ஏனென்றால் ஒருவர் பரலோகத்தில் உங்கள் தந்தை." அவர் மீண்டும் கேட்டார்: "என் அம்மா யார், என் சகோதரர்கள் யார்," என்று அவர் தனது தந்தையின் விருப்பத்தை செய்கிறார் என்பதைக் குறிக்கிறது. அவர் எந்த மனிதனையும் தந்தை என்ற பெயரில் அழைத்ததாக எங்களிடம் எந்த பதிவும் இல்லை. அவர் ஆவியானவரை, கடவுளை, ஒரே படைப்பாளியாக அங்கீகரித்தார், எனவே அனைவரின் தந்தை.

3. 31 : 4-11

Jesus acknowledged no ties of the flesh. He said: "Call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven." Again he asked: "Who is my mother, and who are my brethren," implying that it is they who do the will of his Father. We have no record of his calling any man by the name of father. He recognized Spirit, God, as the only creator, and therefore as the Father of all.

4. 26 : 10-14

கிறிஸ்து ஆவியானவர், இயேசு தனது சொந்த அறிக்கைகளில் சுட்டிக்காட்டினார்: "நானே வழி, உண்மை மற்றும் வாழ்க்கை;" "நானும் என் தந்தையும் ஒன்று." இந்த கிறிஸ்து, அல்லது மனிதனாகிய இயேசுவின் தெய்வீகம், அவருடைய தெய்வீக குணம், தெய்வீகத்தன்மை அவரை உயிரூட்டியது.

4. 26 : 10-14

The Christ was the Spirit which Jesus implied in his own statements: "I am the way, the truth, and the life;" "I and my Father are one." This Christ, or divinity of the man Jesus, was his divine nature, the godliness which animated him. 

5. 525 : 7-16

பின்வருபவை வெவ்வேறு மொழிகளில் மனிதன் என்ற சொல்லுக்குச் சமமானவை. சாக்சனில், மனிதகுலம், ஒரு பெண், யாராவது; வெல்ஷ் மொழியில், மேலே எழுவது, - முதன்மை உணர்வு படம், வடிவம்; எபிரேய மொழியில், உருவம், ஒற்றுமை; ஐஸ்லாந்தில், மனம். பின்வரும் மொழிபெயர்ப்பு ஐஸ்லாந்து மொழியில் இருந்து: -

மேலும் கடவுள் சொன்னார், நம் மனதையும், நம் தோற்றத்தையும் பின்பற்றி மனிதனை உருவாக்குவோம், கடவுள் மனிதனை அவரது மனதிற்கு பின் படைத்தார்; கடவுளின் மனம் அவரை வடிவமைத்த பிறகு, அவர் அவர்களை ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் வடிவமைத்தார்.

5. 525 : 7-16

The following are some of the equivalents of the term man in different languages. In the Saxon, mankind, a woman, any one; in the Welsh, that which rises up, — the primary sense being image, form; in the Hebrew, image, similitude; in the Icelandic, mind. The following translation is from the Icelandic: —

And God said, Let us make man after our mind and our likeness; and God shaped man after His mind; after God's mind shaped He Him; and He shaped them male and female.

6. 524 : 17-27 (க்கு ,)

ஒரே கட்டளையால், மனம் ஆண் மற்றும் பெண் இருவரையும் உருவாக்கியது. ஒரு பொருள் அமைப்பு எப்படி மனிதனின் அடிப்படையாக மாறும்? புத்திசாலித்தனமில்லாதவர்கள் எப்படி மனதின் ஊடகமாக மாறுகிறார்கள், பிழைகள் உண்மையை வெளிப்படுத்துபவர்களாக இருக்க முடியும்? பொருள் என்பது ஆவியின் பிரதிபலிப்பு அல்ல, ஆனால் கடவுள் அவருடைய அனைத்து படைப்புகளிலும் பிரதிபலிக்கிறார். அவருடைய படைப்புக்கு இது கூடுதலாக உள்ளதா அல்லது உண்மையற்றதா? இது உண்மையா, அல்லது இது மனிதனையும் கடவுளையும் பற்றிய பொய்யா?

அது பொய்யாக இருக்க வேண்டும்,

6. 524 : 17-27 (to ,)

With a single command, Mind had made man, both male and female. How then could a material organization become the basis of man? How could the non-intelligent become the medium of Mind, and error be the enunciator of Truth? Matter is not the reflection of Spirit, yet God is reflected in all His creation. Is this addition to His creation real or unreal? Is it the truth, or is it a lie concerning man and God?

It must be a lie,

7. 191 : 4-17

மனிதர்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மனம், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கடவுள் என்ற மாயையை கைவிடுவதால், கடவுளின் சாயலில் மனிதன் தோன்றுவான், இந்த நித்திய மனிதன் அந்த உருவத்தில் எந்த பொருளும் இல்லை.

ஒரு பொருளாக, தத்துவார்த்த வாழ்க்கை அடிப்படையானது இருப்பின் தவறான புரிதலாகக் காணப்படுகிறது, மனிதனின் ஆன்மீக மற்றும் தெய்வீகக் கொள்கை மனித சிந்தனையின் மீது விவரிக்கிறது மற்றும் "சிறு குழந்தை இருந்த இடத்திற்கு"-ஒரு புதிய-முதியவரின் பிறப்புக்கு கூட வழிவகுக்கிறது யோசனை, ஆன்மீக உணர்வு மற்றும் வாழ்க்கை உள்ளடக்கியது. இவ்வாறு முழு பூமியும் உண்மையின் மூலம் அதன் வெளிச்சத்தின் மீது உருமாறி, பிழையின் இருளை விரட்டுகிறது.

மனித சிந்தனை தன்னைத்தானே திணிக்கப்பட்ட பொருள் மற்றும் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும்.

7. 191 : 4-17

As mortals give up the delusion that there is more than one Mind, more than one God, man in God's likeness will appear, and this eternal man will include in that likeness no material element.

As a material, theoretical life-basis is found to be a misapprehension of existence, the spiritual and divine Principle of man dawns upon human thought, and leads it to "where the young child was," — even to the birth of a new-old idea, to the spiritual sense of being and of what Life includes. Thus the whole earth will be transformed by Truth on its pinions of light, chasing away the darkness of error.

The human thought must free itself from self-imposed materiality and bondage.

8. 399: 3-10, 23-28 (க்கு 2nd.)

சில பொருள் சேர்க்கைகள் நோயை உருவாக்குகின்றன என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள்; ஆனால் உடல் உடல் நோயை உண்டாக்கினால், என்ன பொருள் ஏற்பட்டது என்பதை பொருளால் குணப்படுத்த முடியுமா? மரண மனம் மருந்தை பரிந்துரைத்து அதை நிர்வகிக்கிறது. மரண மனம் உடற்பயிற்சியை திட்டமிட்டு உடலை சில இயக்கங்களின் மூலம் வைக்கிறது. எந்த இரைப்பை வாயுவும் குவிகிறது, ஒரு இரகசியமோ அல்லது கலவையோ செயல்பட முடியாது, மரண சிந்தனையின் செயலைத் தவிர, மரண மனம்.

அறிவியல்பூர்வமாகப் பார்த்தால், மாயையிலிருந்து விடுபட்டு, பொருள் சார்ந்த நம்பிக்கைகளை உருவாக்குவதற்கு மரண மனம் இல்லை. இந்த தவறான பெயர் ஒரு நிறுவனம் அல்ல. இது விஷயத்தின் ஒரு தவறான உணர்வு மட்டுமே, ஏனென்றால் பொருள் விவேகமானதாக இல்லை. ஒரு மனம், கடவுள், எந்த மரண கருத்துக்களையும் கொண்டிருக்கவில்லை. உண்மையான அனைத்தும் இந்த அழியாத மனத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

8. 399 : 3-10, 23-28 (to 2nd .)

You say that certain material combinations produce disease; but if the material body causes disease, can matter cure what matter has caused? Mortal mind prescribes the drug, and administers it. Mortal mind plans the exercise, and puts the body through certain motions. No gastric gas accumulates, not a secretion nor combination can operate, apart from the action of mortal thought, alias mortal mind.

Scientifically speaking, there is no mortal mind out of which to make material beliefs, springing from illusion. This misnamed mind is not an entity. It is only a false sense of matter, since matter is not sensible. The one Mind, God, contains no mortal opinions. All that is real is included in this immortal Mind.

9. 205 : 22-27

ஒரு மனம் இருக்கிறது என்பதை நாம் உணரும்போது, நம்மைப் போலவே நம் அண்டை வீட்டாரையும் நேசிக்க வேண்டும் என்ற தெய்வீக சட்டம் வெளிப்படுகிறது; பல ஆளும் மனதின் மீதான நம்பிக்கை ஒரு மனதை, ஒரே கடவுளை நோக்கி மனிதனின் இயல்பான போக்கிற்கு இடையூறு விளைவிக்கிறது, மேலும் சுயநலம் ஆட்சி செய்யும் எதிர் வழிகளில் மனித சிந்தனையை வழிநடத்துகிறது.

9. 205 : 22-27

When we realize that there is one Mind, the divine law of loving our neighbor as ourselves is unfolded; whereas a belief in many ruling minds hinders man's normal drift towards the one Mind, one God, and leads human thought into opposite channels where selfishness reigns.

10. 112 : 16-21 (க்கு கிறிஸ்து-யோசனை)

கிறிஸ்தவ அறிவியலின் எல்லையற்ற ஒருவரிடமிருந்து ஒரு கோட்பாடு மற்றும் அதன் எல்லையற்ற யோசனை வருகிறது, இந்த முடிவிலியுடன் ஆன்மீக விதிகள், சட்டங்கள் மற்றும் அவற்றின் ஆர்ப்பாட்டம் ஆகியவை வருகின்றன, அவை சிறந்த கொடுப்பவரைப் போலவே "நேற்றும் இன்றும் என்றும் என்றும் உள்ளன" ஏனெனில் குணப்படுத்துதலின் தெய்வீகக் கோட்பாடு மற்றும் கிறிஸ்துவின் யோசனை ...

10. 112 : 16-21 (to Christ-idea)

From the infinite One in Christian Science comes one Principle and its infinite idea, and with this infinitude come spiritual rules, laws, and their demonstration, which, like the great Giver, are "the same yesterday, and to-day, and forever;" for thus are the divine Principle of healing and the Christ-idea …

11. 226 : 25-29

நொண்டி, காது கேளாதோர், ஊமை, பார்வையற்றோர், நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள், புத்திசாலிகள், பாவி, நான் அவர்களின் சொந்த நம்பிக்கைகளின் அடிமைத்தனத்திலிருந்தும், பார்வோன்களின் கல்வி முறைகளிலிருந்தும் காப்பாற்ற விரும்பினேன். இஸ்ரேல் குழந்தைகளை அடிமைத்தனத்தில் வைத்திருங்கள்.

11. 226 : 25-29

The lame, the deaf, the dumb, the blind, the sick, the sensual, the sinner, I wished to save from the slavery of their own beliefs and from the educational systems of the Pharaohs, who to-day, as of yore, hold the children of Israel in bondage.

12. 228 : 11-19

மனிதனின் அடிமைத்தனம் முறையானது அல்ல. மனிதன் தனது சுதந்திர பாரம்பரியத்தை, பொருள் புலன்களின் மீது கடவுள் கொடுத்த ஆதிக்கத்தில் நுழையும் போது அது நின்றுவிடும். சர்வவல்லமையுள்ள கடவுளின் பெயரில் இறந்தவர்கள் ஒருநாள் தங்கள் சுதந்திரத்தை உறுதிப்படுத்துவார்கள். பின்னர் அவர்கள் தெய்வீக அறிவியலைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம் தங்கள் உடல்களைக் கட்டுப்படுத்துவார்கள். அவர்களின் தற்போதைய நம்பிக்கைகளை கைவிட்டு, அவர்கள் நல்லிணக்கத்தை ஆன்மீக யதார்த்தமாகவும், முரண்பாட்டை பொருள் உண்மையற்றதாகவும் அங்கீகரிப்பார்கள்.

12. 228 : 11-19

The enslavement of man is not legitimate. It will cease when man enters into his heritage of freedom, his God-given dominion over the material senses. Mortals will some day assert their freedom in the name of Almighty God. Then they will control their own bodies through the understanding of divine Science. Dropping their present beliefs, they will recognize harmony as the spiritual reality and discord as the material unreality.

13. 227 : 14-26

மனிதனின் உரிமைகளை உணர்ந்து, அனைத்து ஒடுக்குமுறைகளின் அழிவை நாம் முன்னறிவிப்பதில் தவறில்லை. அடிமைத்தனம் என்பது மனிதனின் நியாயமான நிலை அல்ல. கடவுள் மனிதனை விடுதலையாக்கினார். பால் கூறினார், "நான் சுதந்திரமாக பிறந்தேன்." அனைத்து ஆண்களும் சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும். "கர்த்தருடைய ஆவி எங்கே இருக்கிறது, அங்கே சுதந்திரம் இருக்கிறது." அன்பும் உண்மையும் விடுவிக்கின்றன, ஆனால் தீமையும் பிழையும் சிறைப்பிடிக்க வழிவகுக்கிறது.

கிறிஸ்தவ அறிவியல் சுதந்திரத்தின் தரத்தை உயர்த்துகிறது மற்றும் அழுகிறது: "என்னைப் பின்தொடரவும்! நோய், பாவம் மற்றும் மரணத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து தப்பிக்க!" இயேசு வழியைக் குறிப்பிட்டார். உலக குடிமக்களே, "கடவுளின் குழந்தைகளின் புகழ்பெற்ற சுதந்திரத்தை" ஏற்றுக்கொண்டு சுதந்திரமாக இருங்கள்! இது உங்கள் தெய்வீக உரிமை.

13. 227 : 14-26

Discerning the rights of man, we cannot fail to foresee the doom of all oppression. Slavery is not the legitimate state of man. God made man free. Paul said, "I was free born." All men should be free. "Where the Spirit of the Lord is, there is liberty." Love and Truth make free, but evil and error lead into captivity.

Christian Science raises the standard of liberty and cries: "Follow me! Escape from the bondage of sickness, sin, and death!" Jesus marked out the way. Citizens of the world, accept the "glorious liberty of the children of God," and be free! This is your divine right.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████