ஞாயிற்றுக்கிழமை செப்டம்பர் 24, 2023யதார்த்தம்

SubjectReality

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: 2 கொரிந்தியர் 4: 6

"இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தைப் பிரகாசிக்கச்சொன்ன தேவன் இயேசுவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார்."Golden Text: II Corinthians 4 : 6

God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்கபொறுப்பு ரீதியான கொலோசெயர் 3: 1, 2, 4, 9, 10, 14-17


1     நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன்கூட எழுந்ததுண்டானால், கிறிஸ்து தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்திலுள்ள மேலானவைகளைத் தேடுங்கள்.

2     பூமியிலுள்ளவைகளையல்ல, மேலானவைகளையே நாடுங்கள்.

4     நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும்போது, நீங்களும் அவரோடேகூட மகிமையிலே வெளிப்படுவீர்கள்.

9     ஒருவருக்கொருவர் பொய் சொல்லாதிருங்கள்; பழைய மனுஷனையும் அவன் செய்கைகளையும் களைந்துபோட்டு,

10     தன்னைச் சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கொப்பாய்ப் பூரண அறிவடையும்படி புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனைத் தரித்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களே.

14     இவை எல்லாவற்றின்மேலும், பூரணசற்குணத்தின் கட்டாகிய அன்பைத் தரித்துக்கொள்ளுங்கள்.

15     தேவசமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆளக்கடவது, இதற்கென்றே நீங்கள் ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டீர்கள்; நன்றியறிதலுள்ளவர்களாயுமிருங்கள்.

16     கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாக வாசமாயிருப்பதாக; சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்திசொல்லிக்கொண்டு, உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரைப் பக்தியுடன் பாடி;

17     வார்த்தையினாலாவது கிரியையினாலாவது, நீங்கள் எதைச் செய்தாலும், அதையெல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே செய்து, அவர் முன்னிலையாகப் பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள்.

Responsive Reading: Colossians 3 : 1, 2, 4, 9, 10, 14-17

1.     If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.

2.     Set your affection on things above, not on things on the earth.

4.     When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory.

9.     Seeing that ye have put off the old man with his deeds;

10.     And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him.

14.     And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.

15.     And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.

16.     Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.

17.     And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. யோவான் 1: 1-5

1     ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது.

2     அவர் ஆதியிலே தேவனோடிருந்தார்.

3     சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று; உண்டானதொன்றும் அவராலேயல்லாமல் உண்டாகவில்லை.

4     அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாயிருந்தது.

5     அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது; இருளானது அதைப் பற்றிக்கொள்ளவில்லை.

1. John 1 : 1-5

1     In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2     The same was in the beginning with God.

3     All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

4     In him was life; and the life was the light of men.

5     And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

2. எபிரெயர் 11: 1-3, 6

1     விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும், காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாயிருக்கிறது.

2     அதினாலே முன்னோர்கள் நற்சாட்சிபெற்றார்கள்.

3     விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டதென்றும், இவ்விதமாய், காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படுகிறவைகளால் உண்டாகவில்லையென்றும் அறிந்திருக்கிறோம்.

6     விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாதகாரியம்; ஏனென்றால், தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும், அவர் தம்மைத்தேடுகிறவர்களுக்குப் பலன் அளிக்கிறவரென்றும் விசுவாசிக்கவேண்டும்.

2. Hebrews 11 : 1-3, 6

1     Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.

2     For by it the elders obtained a good report.

3     Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.

6     But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.

3. மத்தேயு 8: 5-10, 13

5     இயேசு கப்பர்நகூமில் பிரவேசித்தபோது, நூற்றுக்கு அதிபதி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து:

6     ஆண்டவரே! என் வேலைக்காரன் வீட்டிலே திமிர்வாதமாய்க் கிடந்து கொடிய வேதனைப்படுகிறான் என்று அவரை வேண்டிக்கொண்டான்.

7     அதற்கு இயேசு: நான் வந்து அவனைச் சொஸ்தமாக்குவேன் என்றார்.

8     நூற்றுக்கு அதிபதி பிரதியுத்தரமாக: ஆண்டவரே! நீர் என் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பாத்திரன் அல்ல; ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும், அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான்.

9     நான் அதிகாரத்துக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்தும், எனக்குக் கீழ்ப்படிகிற சேவகருமுண்டு; நான் ஒருவனைப் போவென்றால் போகிறான், மற்றொருவனை வாவென்றால் வருகிறான், என் வேலைக்காரனை இதைச் செய் என்றால் செய்கிறான் என்றான்.

10     இயேசு இதைக் கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு, தமக்குப் பின் செல்லுகிறவர்களை நோக்கி: இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை என்று, மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

13     பின்பு இயேசு நூற்றுக்கு அதிபதியை நோக்கி: நீ போகலாம், நீ விசுவாசித்தபடியே உனக்கு ஆகக்கடவது என்றார். அந்த நாழிகையிலே அவன் வேலைக்காரன் சொஸ்தமானான்.

3. Matthew 8 : 5-10, 13

5     And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

6     And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.

7     And Jesus saith unto him, I will come and heal him.

8     The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.

9     For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

10     When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.

13     And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.

4. மாற்கு 16: 16-18

16     விசுவாசமுள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் இரட்சிக்கப்படுவான்; விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படுவான்.

17     விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்;

18     சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள்; சாவுக்கேதுவான யாதொன்றைக்குடித்தாலும் அது அவர்களைச் சேதப்படுத்தாது; வியாதியஸ்தர் மேல் கைகளை வைப்பார்கள், அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் என்றார்.

4. Mark 16 : 16-18

16     He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.

17     And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

18     They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

5. 2 கொரிந்தியர் 5: 16-18 (க்கு 1st,)

16     ஆகையால், இதுமுதற்கொண்டு, நாங்கள் ஒருவனையு மாம்சத்தின்படி அறியோம்; நாΙ்கள் கிறிஸ்துவையும் மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும், இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியோம்.

17     இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பழையவைகள் ஒழிந்துபோயின, எல்லாம் புதிதாயின.

18     இவையெல்லாம் தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது; அவர் இயேசுகிறிஸ்துவைக்கொண்டு நம்மைத் தம்மோடே ஒப்புரவாக்கி, ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை எங்களுக்கு ஒப்புக்கொடுத்தார்.

5. II Corinthians 5 : 16-18 (to 1st ,)

16     Wherefore henceforth know we no man after the flesh: yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more.

17     Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.

18     And all things are of God,

6. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1: 1 (க்கு ;)

1     சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கவேண்டியவைகளைத் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்குக் காண்பிக்கும்பொருட்டு, தேவன் இயேசுகிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும்.

6. Revelation 1 : 1 (to ;)

1     The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass;

7. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21: 1-7, 10, 11 (க்கு :), 22-27

1     பின்பு, நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் கண்டேன்; முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒழிந்துபோயின; சமுத்திரமும் இல்லாமற்போயிற்று.

2     யோவானாகிய நான், புதிய எருசலேமாகிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவனிடத்தினின்று பரலோகத்தைவிட்டு இறங்கிவரக்கண்டேன்; அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மணவாட்டியைப்போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது.

3     மேலும், பரலோகத்திலிருந்து உண்டான ஒரு பெருஞ்சத்தத்தைக் கேட்டேன்; அது: இதோ, மனுஷர்களிடத்திலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமிருக்கிறது, அவர்களிடத்திலே அவர் வாசமாயிருப்பார்; அவர்களும் அவருடைய ஜனங்களாயிருப்பார்கள், தேவன்தாமே அவர்களோடேகூட இருந்து அவர்களுடைய தேவனாயிருப்பார்.

4     அவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார்; இனி மரணமுமில்லை, துக்கமுமில்லை, அலறுதலுமில்லை, வருத்தமுமில்லை; முந்தினவைகள் ஒழிந்துபோயின என்று விளம்பினது.

5     சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருந்தவர்: இதோ, நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார். பின்னும், அவர்: இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவைகள், இவைகளை எழுது என்றார்.

6     அன்றியும், அவர் என்னை நோக்கி: ஆயிற்று, நான் அல்பாவும் ஓமெகாவும், ஆதியும் அந்தமுமாயிருக்கிறேன். தாகமாயிருக்கிறவனுக்கு நான் ஜீவத்தண்ணீரூற்றில் இலவசமாய்க் கொடுப்பேன்.

7     ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுவான்; நான் அவன் தேவனாயிருப்பேன், அவன் என் குமாரனாயிருப்பான்.

10     பெரிதும் உயரமுமான ஒரு பர்வதத்தின்மேல் என்னை ஆவியில் கொண்டுபோய், தேவனுடைய மகிமையை அடைந்த எருசலேமாகிய பரிசுத்தநகரம் பரலோகத்தைவிட்டு தேவனிடத்திலிருந்து இறங்கிவருகிறதை எனக்குக் காண்பித்தான்.

11     அதின் பிரகாசம் மிகவும் விலையுயர்ந்த இரத்தினக்கல்லைப்போலவும், பளிங்கினொளியுள்ள வச்சிரக்கல்லைப்போலவும் இருந்தது.

22     அதிலே தேவாலயத்தை நான் காணவில்லை; சர்வவல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தரும் ஆட்டுக்குட்டியானவருமே அதற்கு ஆலயம்.

23     நகரத்திற்கு வெளிச்சங்கொடுக்கச் சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு.

24     இரட்சிக்கப்படுகிற ஜனங்கள் அதின் வெளிச்சத்திலே நடப்பார்கள் பூமியின் ராஜாக்கள் தங்கள் மகிமையையும் கனத்தையும் அதற்குள்ளே கொண்டுவருவார்கள்

25     அங்கே இராக்காலம் இல்லாதபடியால், அதின் வாசல்கள் பகலில் அடைக்கப்படுவதே இல்லை.

26     உலகத்தாருடைய மகிமையையும் கனத்தையும் அதற்குள்ளே கொண்டுவருவார்கள்.

27     தீட்டுள்ளதும் அருவருப்பையும் பொய்யையும் நடப்பிக்கிறதுமாகிய ஒன்றும் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை; ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவபுஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் அதில் பிரவேசிப்பார்கள்.

7. Revelation 21 : 1-7, 10, 11 (to :), 22-27

1     And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea.

2     And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.

3     And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

4     And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

5     And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful.

6     And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely.

7     He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.

10     And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God,

11     Having the glory of God:

22     And I saw no temple therein: for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it.

23     And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it: for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof.

24     And the nations of them which are saved shall walk in the light of it: and the kings of the earth do bring their glory and honour into it.

25     And the gates of it shall not be shut at all by day: for there shall be no night there.

26     And they shall bring the glory and honour of the nations into it.

27     And there shall in no wise enter into it any thing that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie: but they which are written in the Lamb’s book of life.

8. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22: 1, 2 (க்கு 3rd ,), 3-5, 16

1     பின்பு, பளிங்கைப்போல தெளிவான ஜீவத்தண்ணீருள்ள சுத்தமான நதி தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டுவருகிறதை எனக்குக் காண்பித்தான்.

2     நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும், நதியின் இருகரையிலும், பன்னிரண்டுவிதமான கனிகளைத்தரும் ஜீவவிருட்சம் இருந்தது, அது மாதந்தோறும் தன் கனியைக் கொடுக்கும்; அந்த விருட்சத்தின் இலைகள் ஜனங்கள் ஆரோக்கியமடைகிறதற்கு ஏதுவானவைகள்.

3     இனி ஒரு சாபமுமிராது. தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனம் அதிலிருக்கும்.

4     அவருடைய ஊழியக்காரர் அவரைச் சேவித்து, அவருடைய சமுகத்தைத் தரிசிப்பார்கள்; அவருடைய நாமம் அவர்களுடைய நெற்றிகளில் இருக்கும்.

5     அங்கே இராக்காலமிராது; விளக்கும் சூரியனுடைய வெளிச்சமும் அவர்களுக்கு வேண்டுவதில்லை; தேவனாகிய கர்த்தரே அவர்கள்மேல் பிரகாசிப்பார். அவர்கள் சதாகாலங்களிலும் அரசாளுவார்கள்.

16     சபைகளில் இவைகளை உங்களுக்குச் சாட்சியாக அறிவிக்கும்படிக்கு இயேசுவாகிய நான் என் தூதனை அனுப்பினேன். நான் தாவீதின் வேரும் சந்ததியும், பிரகாசமுள்ள விடிவெள்ளி நட்சத்திரமுமாயிருக்கிறேன் என்றார்.

8. Revelation 22 : 1, 2 (to 3rd ,), 3-5, 16

1     And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.

2     In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life,

3     And there shall be no more curse: but the throne of God and of the Lamb shall be in it; and his servants shall serve him:

4     And they shall see his face; and his name shall be in their foreheads.

5     And there shall be no night there; and they need no candle, neither light of the sun; for the Lord God giveth them light: and they shall reign for ever and ever.

16     I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 472: 24 (அனைத்து)-26

எல்லா உண்மையும் கடவுளிலும் அவருடைய படைப்பிலும் உள்ளது, இணக்கமானது மற்றும் நித்தியமானது. அவர் படைப்பது நல்லது, மேலும் அவர் படைத்த அனைத்தையும் செய்கிறார்.

1. 472 : 24 (All)-26

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made.

2. 513: 26 (இறைவன்)-27

கடவுள் எல்லா வடிவங்களையும் உருவாக்குகிறார். அவரது எண்ணங்கள் ஆன்மீக உண்மைகள்.

2. 513 : 26 (God)-27

God creates all forms of reality. His thoughts are spiritual realities.

3. 275: 10-19

அதன் அறிவியலில் இருப்பதன் யதார்த்தத்தையும் ஒழுங்கையும் புரிந்து கொள்ள, நீங்கள் உண்மையில் இருக்கும் அனைத்திற்கும் கடவுளை தெய்வீகக் கொள்கையாகக் கணக்கிடுவதன் மூலம் தொடங்க வேண்டும். ஆவி, ஜீவன், உண்மை, அன்பு, ஒன்றாக இணைதல், - மற்றும் கடவுளுக்கான வேதப் பெயர்கள். அனைத்து பொருள், புத்தி, ஞானம், இருப்பு, அழியாமை, காரணம் மற்றும் விளைவு ஆகியவை கடவுளுக்கு சொந்தமானது. இவை அவருடைய குணாதிசயங்கள், எல்லையற்ற தெய்வீகக் கொள்கையின் நித்திய வெளிப்பாடுகள், அன்பு. அவருடைய ஞானத்தைத் தவிர எந்த ஞானமும் ஞானமானது அல்ல; எந்த உண்மையும் உண்மை இல்லை, எந்த அன்பும் அழகானது இல்லை, எந்த வாழ்க்கையும் வாழ்க்கை அல்ல, தெய்வீகமானது; எந்த நன்மையும் இல்லை, ஆனால் நல்லதை கடவுள் அருளுகிறார்.

3. 275 : 10-19

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

4. 207: 20 (அங்கு உள்ளது छ)-31

ஒரே ஒரு முதன்மையான காரணம் உள்ளது. எனவே வேறு எந்த காரணத்தினாலும் எந்த விளைவும் இருக்க முடியாது, மேலும் இந்த பெரிய மற்றும் ஒரே காரணத்திலிருந்து தொடராத எந்த உண்மையும் இருக்க முடியாது. பாவம், நோய், நோய், மரணம் இவையெல்லாம் அறிவியலுக்கு உரியவை அல்ல. அவை உண்மை, வாழ்க்கை அல்லது அன்பு இல்லாததை முன்வைக்கும் பிழைகள்.

ஆன்மீக உண்மை என்பது எல்லாவற்றிலும் அறிவியல் உண்மை. ஆன்மீக உண்மை, மனிதன் மற்றும் முழு பிரபஞ்சத்தின் செயலில் மீண்டும் மீண்டும், இணக்கமானது மற்றும் உண்மையின் இலட்சியமாகும். ஆன்மீக உண்மைகள் தலைகீழாக இல்லை; ஆன்மீகத்துடன் எந்த ஒற்றுமையும் இல்லாத எதிர் முரண்பாடு உண்மையானது அல்ல.

4. 207 : 20 (There is)-31

There is but one primal cause. Therefore there can be no effect from any other cause, and there can be no reality in aught which does not proceed from this great and only cause. Sin, sickness, disease, and death belong not to the Science of being. They are the errors, which presuppose the absence of Truth, Life, or Love.

The spiritual reality is the scientific fact in all things. The spiritual fact, repeated in the action of man and the whole universe, is harmonious and is the ideal of Truth. Spiritual facts are not inverted; the opposite discord, which bears no resemblance to spirituality, is not real.

5. 23: 12-2

ரபினிகல் கதை கூறியது: "ஒரு கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்பவன், விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்கிறானோ, அவனில் பரிசுத்த ஆவி வாசமாயிருக்கிறது." இந்தப் பிரசங்கம், "கிரியைகளில்லாத விசுவாசம் மரித்தது" என்று வேதத்தில் பலமான கண்டனத்தைப் பெறுகிறது. நம்பிக்கை, அது வெறும் நம்பிக்கையாக இருந்தால், ஒன்றும் ஒன்றுக்கும் இடையில் ஊசலாடும் ஊசல் போல, எந்த நிலைப்பாடும் இல்லை. விசுவாசம், ஆன்மீக புரிதலுக்கு முன்னேறியது, ஆவியிலிருந்து பெறப்பட்ட ஆதாரம், இது எல்லா வகையான பாவங்களையும் கண்டித்து, கடவுளின் கூற்றுக்களை நிறுவுகிறது.

ஹீப்ரு, கிரேக்கம், லத்தீன் மற்றும் ஆங்கிலத்தில், நம்பிக்கை மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய வார்த்தைகளுக்கு இந்த இரண்டு வரையறைகள் உள்ளன, நம்பகத்தன்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மை. ஒரு வகையான நம்பிக்கை ஒருவரின் நலனை மற்றவர்களுக்கு நம்புகிறது. மற்றொரு வகையான விசுவாசம் தெய்வீக அன்பையும், ஒருவரின் "சொந்த இரட்சிப்பை, பயத்துடனும் நடுக்கத்துடனும்" எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதைப் புரிந்துகொள்கிறது. "ஆண்டவரே, நான் நம்புகிறேன்; என் அவநம்பிக்கைக்கு உதவுங்கள்!" ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையின் உதவியற்ற தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது; அதேசமயம், "நம்பு... நீ இரட்சிக்கப்படுவாய்!" தன்னம்பிக்கையான நம்பகத்தன்மையைக் கோருகிறது, இதில் ஆன்மீக புரிதல் அடங்கும் மற்றும் அனைத்தையும் கடவுளிடம் நம்புகிறது.

நம்புவது என்ற எபிரேய வினைச்சொல் உறுதியானதாக அல்லது நிலையானதாக இருப்பதையும் குறிக்கிறது. இது உண்மை மற்றும் புரிந்து கொள்ளப்பட்ட மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட அன்புக்கு நிச்சயமாக பொருந்தும்.

5. 23 : 12-2

Rabbinical lore said: "He that taketh one doctrine, firm in faith, has the Holy Ghost dwelling in him." This preaching receives a strong rebuke in the Scripture, "Faith without works is dead." Faith, if it be mere belief, is as a pendulum swinging between nothing and something, having no fixity. Faith, advanced to spiritual understanding, is the evidence gained from Spirit, which rebukes sin of every kind and establishes the claims of God.

In Hebrew, Greek, Latin, and English, faith and the words corresponding thereto have these two definitions, trustfulness and trustworthiness. One kind of faith trusts one's welfare to others. Another kind of faith understands divine Love and how to work out one's "own salvation, with fear and trembling." "Lord, I believe; help thou mine unbelief!" expresses the helplessness of a blind faith; whereas the injunction, "Believe ... and thou shalt be saved!" demands self-reliant trustworthiness, which includes spiritual understanding and confides all to God.

The Hebrew verb to believe means also to be firm or to be constant. This certainly applies to Truth and Love understood and practised.

6. 582: 1 (நம்புவது)-2

நம்புதல். உறுதி மற்றும் நிலைத்தன்மை; தடுமாற்றமோ அல்லது குருட்டு நம்பிக்கையோ அல்ல, ஆனால் ஆன்மீக உண்மையின் உணர்தல்.

6. 582 : 1 (Believing)-2

Believing. Firmness and constancy; not a faltering nor a blind faith, but the perception of spiritual Truth.

7. 480: 26 (தி)-12

பைபிள் அறிவிக்கிறது: "எல்லாமே அவரால் [தெய்வீக வார்த்தை] உண்டாக்கப்பட்டது; அவர் இல்லாமல் எதுவும் உண்டாக்கப்படவில்லை." இது தெய்வீக விஞ்ஞானத்தின் நித்திய உண்மை. பாவம், நோய், மரணம் ஆகியவை ஒன்றுமில்லாதவை என்று புரிந்து கொண்டால், அவை மறைந்துவிடும். சூரியனுக்கு முன் நீராவி உருகுவது போல, நன்மையின் உண்மைக்கு முன் தீமை மறைந்துவிடும். ஒன்று மற்றொன்றை மறைக்க வேண்டும். அப்படியானால், உண்மையாக நல்லதைத் தேர்ந்தெடுப்பது எவ்வளவு முக்கியம்! மனிதன் கடவுளுக்கும், ஆவிக்கும், வேறு எதற்கும் துணை. கடவுளின் இருப்பு முடிவிலி, சுதந்திரம், இணக்கம் மற்றும் எல்லையற்ற பேரின்பம். "கர்த்தருடைய ஆவி எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே சுதந்திரம் இருக்கிறது." முந்தைய அர்ச்சகர்களைப் போலவே, மனிதனும் "பரிசுத்தமான இடத்திற்குள் நுழைவதற்கு" சுதந்திரமாக இருக்கிறார் - கடவுளின் சாம்ராஜ்யம்.

ஆவியானவர், கடவுளைப் புரிந்துகொள்ள பொருள் உணர்வு ஒருபோதும் மனிதர்களுக்கு உதவாது. ஆன்மீக உணர்வின் மூலம் மட்டுமே, மனிதன் தெய்வத்தைப் புரிந்துகொண்டு நேசிக்கிறான். பொருள் புலன்களால் மனதின் அறிவியலின் பல்வேறு முரண்பாடுகள் கண்ணுக்குத் தெரியாத உண்மையை மாற்றாது, அது எப்போதும் அப்படியே உள்ளது.

7. 480 : 26 (The)-12

The Bible declares: "All things were made by Him [the divine Word]; and without Him was not anything made that was made." This is the eternal verity of divine Science. If sin, sickness, and death were understood as nothingness, they would disappear. As vapor melts before the sun, so evil would vanish before the reality of good. One must hide the other. How important, then, to choose good as the reality! Man is tributary to God, Spirit, and to nothing else. God's being is infinity, freedom, harmony, and boundless bliss. "Where the Spirit of the Lord is, there is liberty." Like the archpriests of yore, man is free "to enter into the holiest," — the realm of God.

Material sense never helps mortals to understand Spirit, God. Through spiritual sense only, man comprehends and loves Deity. The various contradictions of the Science of Mind by the material senses do not change the unseen Truth, which remains forever intact.

8. 120: 15-24

ஆரோக்கியம் என்பது பொருளின் நிலை அல்ல, மனதின் நிலை; ஆரோக்கியம் என்ற தலைப்பில் பொருள் உணர்வுகள் நம்பகமான சாட்சியம் அளிக்க முடியாது. மனதைக் குணப்படுத்தும் விஞ்ஞானம், மனதைத் தவிர வேறு எதற்கும் உண்மையாக சாட்சியமளிப்பது அல்லது மனிதனின் உண்மையான நிலையை வெளிப்படுத்துவது சாத்தியமற்றது என்று காட்டுகிறது. எனவே, அறிவியலின் தெய்வீகக் கோட்பாடு, உடல் உணர்வுகளின் சாட்சியத்தை மாற்றியமைத்து, ஆரோக்கியத்தின் ஒரே அடிப்படையான சத்தியத்தில் மனிதனை இணக்கமாக இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது; எனவே விஞ்ஞானம் அனைத்து நோய்களையும் மறுக்கிறது, நோயாளிகளைக் குணப்படுத்துகிறது, தவறான ஆதாரங்களைத் தூக்கியெறிகிறது மற்றும் பொருள்முதல்வாத தர்க்கத்தை மறுக்கிறது.

8. 120 : 15-24

Health is not a condition of matter, but of Mind; nor can the material senses bear reliable testimony on the subject of health. The Science of Mind-healing shows it to be impossible for aught but Mind to testify truly or to exhibit the real status of man. Therefore the divine Principle of Science, reversing the testimony of the physical senses, reveals man as harmoniously existent in Truth, which is the only basis of health; and thus Science denies all disease, heals the sick, overthrows false evidence, and refutes materialistic logic.

9. 353: 16 (பரிபூரணம்)-19

பரிபூரணம் யதார்த்தத்திற்கு அடிகோலுகிறது. முழுமை இல்லாமல், எதுவும் முற்றிலும் உண்மையானது அல்ல. பரிபூரணம் தோன்றி யதார்த்தம் அடையும் வரை அனைத்தும் மறைந்து கொண்டே இருக்கும்.

9. 353 : 16 (Perfection)-19

Perfection underlies reality. Without perfection, nothing is wholly real. All things will continue to disappear, until perfection appears and reality is reached.

10. 572: 19-28

வெளிப்படுத்துதல் 21:1ல் நாம் வாசிக்கிறோம்:—

பின்பு, நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் கண்டேன்; முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒழிந்துபோயின; சமுத்திரமும் இல்லாமற்போயிற்று.

வெளிப்படுத்துபவர் மரணம் என்று அழைக்கப்படும் மனித அனுபவத்தின் இடைநிலைக் கட்டத்தை இன்னும் கடக்கவில்லை, ஆனால் அவர் ஏற்கனவே ஒரு புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் பார்த்தார். புனித ஜானுக்கு இந்தத் தரிசனம் எந்த அர்த்தத்தில் வந்தது? பார்ப்பதற்கான பொருள் காட்சி உறுப்புகள் மூலம் அல்ல, ஏனெனில் ஒரு அற்புதமான காட்சியை எடுக்க ஒளியியல் போதுமானதாக இல்லை.

10. 572 : 19-28

In Revelation xxi. 1 we read: —

And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea.

The Revelator had not yet passed the transitional stage in human experience called death, but he already saw a new heaven and a new earth. Through what sense came this vision to St. John? Not through the material visual organs for seeing, for optics are inadequate to take in so wonderful a scene.

11. 576: 21-25

கடவுளின் இந்த ராஜ்யம் "உங்களுக்குள் உள்ளது," - இங்கே மனிதனின் உணர்வுக்கு எட்டக்கூடியது, ஆன்மீக யோசனை அதை வெளிப்படுத்துகிறது. தெய்வீக அறிவியலில், மனிதன் கடவுளைப் பற்றிய அவனது புரிதலின் விகிதத்தில் உணர்வுபூர்வமாக இந்த நல்லிணக்கத்தை அங்கீகரிக்கிறான்.

11. 576 : 21-25

This kingdom of God "is within you," — is within reach of man's consciousness here, and the spiritual idea reveals it. In divine Science, man possesses this recognition of harmony consciously in proportion to his understanding of God.

12. 573: 3-12

வெளிப்படுத்துபவர் நமது இருப்பு விமானத்தில் இருந்தார், அதே சமயம் கண்ணால் பார்க்க முடியாததை, - ஈர்க்கப்படாத சிந்தனைக்கு கண்ணுக்கு தெரியாததை. புனித எழுத்தின் இந்த சாட்சியமானது அறிவியலில் உண்மையை நிலைநிறுத்துகிறது, வானமும் பூமியும் ஒரு மனித உணர்வுக்கு, கடவுள் அருளும் அந்த உணர்வு ஆன்மீகமானது, மற்றொன்றுக்கு, ஒளியற்ற மனித மனம், பார்வை பொருள் சார்ந்தது. மனித மனம் பொருள் மற்றும் ஆவி என்று கூறும் நிலைகள் மற்றும் நனவின் நிலைகளைக் குறிக்கிறது என்பதை இது சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி காட்டுகிறது.

12. 573 : 3-12

The Revelator was on our plane of existence, while yet beholding what the eye cannot see, — that which is invisible to the uninspired thought. This testimony of Holy Writ sustains the fact in Science, that the heavens and earth to one human consciousness, that consciousness which God bestows, are spiritual, while to another, the unillumined human mind, the vision is material. This shows unmistakably that what the human mind terms matter and spirit indicates states and stages of consciousness.

13. 575: 7-11 (க்கு,)

வெளிப்படுத்தல் (21:16) இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள இந்த புனித நகரம், "சதுரத்தில் கிடக்கிறது" மற்றும் "கடவுளிடமிருந்து, பரலோகத்திலிருந்து" வரும் ஒன்றாக, தெய்வீக அறிவியலின் ஒளி மற்றும் மகிமையைக் குறிக்கிறது. இந்தப் புதிய எருசலேமைக் கட்டியவரும் படைத்தவரும் கடவுள்தான்.

13. 575 : 7-11 (to ,)

This sacred city, described in the Apocalypse (xxi. 16) as one that "lieth foursquare" and cometh "down from God, out of heaven," represents the light and glory of divine Science. The builder and maker of this New Jerusalem is God,

14. 577: 19-27

நமது கடவுளின் இந்த நகரத்திற்கு சூரியன் அல்லது செயற்கைக்கோள் தேவையில்லை, ஏனென்றால் அன்பு அதன் ஒளி, தெய்வீக மனம் அதன் சொந்த மொழிபெயர்ப்பாளர். இரட்சிக்கப்பட்ட அனைவரும் இந்த வெளிச்சத்தில் நடக்க வேண்டும். வல்லமை மிக்கவர்களும் அரச வம்சங்களும் பரலோக நகரத்தில் தங்களுடைய மகிமைகளைக் கொடுப்பார்கள். அதன் வாயில்கள் உள்ளேயும் வெளியேயும் வெளிச்சத்தையும் மகிமையையும் நோக்கித் திறக்கின்றன, ஏனென்றால் அனைத்தும் நல்லது, மேலும் அந்த நகரத்திற்குள் எதுவும் நுழைய முடியாது, அது "அசுத்தமாக்கும், ... அல்லது பொய்யாக்கும்."

14. 577 : 19-27

This city of our God has no need of sun or satellite, for Love is the light of it, and divine Mind is its own interpreter. All who are saved must walk in this light. Mighty potentates and dynasties will lay down their honors within the heavenly city. Its gates open towards light and glory both within and without, for all is good, and nothing can enter that city, which "defileth, ... or maketh a lie."


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6