ஞாயிற்றுக்கிழமை செப்டம்பர் 26, 2021தலைப்ப — யதார்த்தம்

SubjectReality

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: யோவான் 11: 40

"நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையைக் காண்பாய் என்று நான் உனக்குச் சொல்லவில்லையா என்றார்." - கிறிஸ்து இயேசுGolden Text: John 11 : 40

Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?”— Christ Jesus
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: 2 இராஜாக்கள் 6: 15-17 • ரோமர் 1: 17, 19, 20 • செப்பனியா 3: 15


15     தேவனுடைய மனுஷனின் வேலைக்காரன் அதிகாலமே எழுந்து வெளியே புறப்படுகையில், இதோ, இராணுவமும் குதிரைகளும் இரதங்களும் பட்டணத்தைச் சுற்றிக் கொண்டிருக்கக் கண்டான்; அப்பொழுது வேலைக்காரன் அவனை நோக்கி: ஐயோ, என் ஆண்டவனே, என்னசெய்வோம் என்றான்.

16     அதற்கு அவன்: பயப்படாதே; அவர்களோடிருக்கிறவர்களைப் பார்க்கிலும் நம்மோடிருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்றான்.

17     அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் பண்ணி: கர்த்தாவே, இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களைத் திறந்தருளும் என்றான்; உடனே கர்த்தர் அந்த வேலைக்காரன் கண்களைத் திறந்தார்; இதோ, எலிசாவைச் சுற்றிலும் அக்கினிமயமான குதிரைகளாலும் இரதங்களாலும் அந்த மலை நிறைந்திருக்கிறதை அவன் கண்டான்.

17     விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவநீதி விசுவாசத்திற்கென்று அந்தச் சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

19     தேவனைக்குறித்து அறியப்படுவது அவர்களுக்குள்ளே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது; தேவனே அதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்.

20     எப்படியென்றால், காணப்படாதவைகளாகிய அவருடைய நித்திய வல்லமை தேவத்துவம் என்பவைகள், உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறவைகளினாலே, உலகமுண்டானதுமுதற்கொண்டு, தெளிவாய்க் காணப்படும்; ஆதலால் அவர்கள் போக்குச்சொல்ல இடமில்லை.

15     கர்த்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி, உன் சத்துருக்களை விலக்கினார்; இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவிலே இருக்கிறார்; இனித் தீங்கைக் காணாதிருப்பாய்.

Responsive Reading: II Kings 6 : 15-17; Romans 1 : 17, 19, 20; Zephaniah 3 : 15

15.     And when the servant of the man of God was risen early, and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master! how shall we do?

16.     And he answered, Fear not: for they that be with us are more than they that be with them.

17.     And Elisha prayed, and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man; and he saw: and, behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha.

17.     For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith:

19.     Because that which may be known of God is manifest.

20.     For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead;

15.     The king of Israel, even the Lord, is in the midst of thee: thou shalt not see evil any more.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. சங்கீதம் 119: 12, 18

12     கர்த்தாவே, நீர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர், உம்முடைய பிரமாணங்களை எனக்குப் போதியும்.

18     உமது வேதத்திலுள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படிக்கு என் கண்களைத் திறந்தருளும்.

1. Psalm 119 : 12, 18

12     Blessed art thou, O Lord: teach me thy statutes.

18     Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.

2. ஏசாயா 60: 2-4 (க்கு1st :), 18-20

2     இதோ, இருள் பூமியையும், காரிருள் வானங்களையும் மூடும்; ஆனாலும் உன்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார்; அவருடைய மகிமை உன்மேல் காணப்படும்.

3     உன் வெளிச்சத்தினிடத்துக்கு ஜாதிகளும், உதிக்கிற உன் ஒளியினிடத்துக்கு ராஜாக்களும் நடந்துவருவார்கள்.

4     சுற்றிலும் உன் கண்களை ஏறெடுத்துப்பார்; அவர்கள் எல்லாரும் ஏகமாய்க்கூடி உன்னிடத்திற்கு வருகிறார்கள்; உன் குமாரர் தூரத்திலிருந்து வந்து, உன் குமாரத்திகள் உன் பக்கத்திலே வளர்க்கப்படுவார்கள்.

18     இனிக் கொடுமை உன் தேசத்திலும், அழிவும் நாசமும் உன் எல்லைகளிலும் கேட்கப்படமாட்டாது; உன் மதில்களை இரட்சிப்பென்றும் உன்வாசல்களைத் துதியென்றும் சொல்லுவாய்.

19     இனிச் சூரியன் உனக்குப் பகலிலே வெளிச்சமாயிராமலும், சந்திரன் தன் வெளிச்சத்தால் உனக்குப் பிரகாசியாமலும், கர்த்தர் உனக்கு நித்திய வெளிச்சமும், உன் தேவனே உனக்கு மகிமையுமாயிருப்பார்.

20     உன் சூரியன் இனி அஸ்தமிப்பதுமில்லை, உன் சந்திரன் மறைவதுமில்லை; கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாயிருப்பார்; உன் துக்கநாட்கள் முடிந்துபோம்.

2. Isaiah 60 : 2-4 (to 1st :), 18-20

2     For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people: but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee.

3     And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising.

4     Lift up thine eyes round about, and see:

18     Violence shall no more be heard in thy land, wasting nor destruction within thy borders; but thou shalt call thy walls Salvation, and thy gates Praise.

19     The sun shall be no more thy light by day; neither for brightness shall the moon give light unto thee: but the Lord shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory.

20     Thy sun shall no more go down; neither shall thy moon withdraw itself: for the Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended.

3. 2 கொரிந்தியர் 4: 1-4, 6, 17, 18

1     இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்களாகிய நாங்கள் இரக்கம் பெற்றிருப்பதால் சோர்ந்துபோகிறதில்லை.

2     வெட்கமான அந்தரங்க காரியங்களை நாங்கள் வெறுத்து, தந்திரமாய் நடவாமலும், தேவ வசனத்தைப் புரட்டாமலும், சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதினாலே தேவனுக்கு முன்பாக எல்லா மனுஷருடைய மனச்சாட்சிக்கும் எங்களை உத்தமரென்று விளங்கப்பண்ணுகிறோம்.

3     எங்கள் சுவிசேஷம் மறைபொருளாயிருந்தால், கெட்டுப்போகிறவர்களுக்கு அது மறைபொருளாயிருக்கும்.

4     தேவனுடைய சாயலாயிருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்குப் பிரகாசமாயிராதபடிக்கு, இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதைக் குருடாக்கினான்.

6     இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தைப் பிரகாசிக்கச்சொன்ன தேவன் இயேசுவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார்.

17     மேலும் காணப்படுகிறவைகளையல்ல, காணப்படாதவைகளை நோக்கியிருக்கிற நமக்கு அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கும் இலேசான நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கனமகிமையை உண்டாக்குகிறது.

18     ஏனெனில், காணப்படுகிறவைகள் அநித்தியமானவைகள், காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள்.

3. II Corinthians 4 : 1-4, 6, 17, 18

1     Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not;

2     But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully; but by manifestation of the truth commending ourselves to every man’s conscience in the sight of God.

3     But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost:

4     In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.

6     For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.

17     For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;

18     While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.

4. யோவான் 4: 46-53

46     பின்பு, இயேசு தாம் தண்ணீரைத் திராட்சரசமாக்கின கலிலேயாவிலுள்ள கானா ஊருக்கு மறுபடியும் வந்தார்; அப்பொழுது கப்பர்நகூமிலே ராஜாவின் மனுஷரில் ஒருவனுடைய குமாரன் வியாதியாயிருந்தான்.

47     இயேசு யூதேயாவிலிருந்து கலிலேயாவுக்கு வந்தாரென்று அந்த மனுஷன் கேள்விப்பட்டபோது, அவரிடத்திற்குப் போய், தன் மகன் மரண அவஸ்தையாயிருந்தபடியினாலே, அவனைக் குணமாக்கும்படிக்கு வரவேண்டுமென்று அவரை வேண்டிக்கொண்டான்.

48     அப்பொழுது இயேசு அவனை நோக்கி: நீங்கள் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் காணாவிட்டால் விசுவாசிக்கமாட்டீர்கள் என்றார்.

49     அதற்கு ராஜாவின் மனுஷன்: ஆண்டவரே, என் பிள்ளை சாகிறதற்குமுன்னே வரவேண்டும் என்றான்.

50     இயேசு அவனை நோக்கி: நீ போகலாம், உன் குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான் என்றார். அந்த மனுஷன், இயேசு சொன்ன வார்த்தையை நம்பிப் போனான்.

51     அவன் போகையில், அவனுடைய ஊழியக்காரர் அவனுக்கு எதிர்கொண்டுவந்து, உம்முடைய குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான் என்று அறிவித்தார்கள்.

52     அப்பொழுது: எந்த மணிநேரத்தில் அவனுக்குக் குணமுண்டாயிற்று என்று அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான். அவர்கள்: நேற்று ஏழாமணிநேரத்தில் ஜுரம் அவனை விட்டது என்றார்கள்.

53     உன் குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான் என்று இயேசு தன்னுடனே சொன்ன மணிநேரம் அதுவே என்று தகப்பன் அறிந்து, அவனும் அவன் வீட்டாரனைவரும் விசுவாசித்தார்கள்.

4. John 4 : 46-53

46     So Jesus came again into Cana of Galilee, where he made the water wine. And there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum.

47     When he heard that Jesus was come out of Judæa into Galilee, he went unto him, and besought him that he would come down, and heal his son: for he was at the point of death.

48     Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe.

49     The nobleman saith unto him, Sir, come down ere my child die.

50     Jesus saith unto him, Go thy way; thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way.

51     And as he was now going down, his servants met him, and told him, saying, Thy son liveth.

52     Then inquired he of them the hour when he began to amend. And they said unto him, Yesterday at the seventh hour the fever left him.

53     So the father knew that it was at the same hour, in the which Jesus said unto him, Thy son liveth: and himself believed, and his whole house.

5. யோவான் 8: 2, 12, 32

2     மறுநாள் காலையிலே அவர் திரும்பி தேவாலயத்திற்கு வந்தபோது, ஜனங்களெல்லாரும் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். அவர் உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு உபதேசம்பண்ணினார்.

12     மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை நோக்கி: நான் உலகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிறேன், என்னைப் பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார்.

32     சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார்.

5. John 8 : 2, 12, 32

2     And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.

12     Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.

32     And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

6. யோவான் 9: 1-3, 6, 7, 39-41

1     அவர் அப்புறம் போகையில் பிறவிக்குருடனாகிய ஒரு மனுஷனைக் கண்டார்.

2     அப்பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் அவரை நோக்கி: ரபீ, இவன் குருடனாய்ப் பிறந்தது யார் செய்த பாவம், இவன்செய்த பாவமோ, இவனைப் பெற்றவர்கள் செய்த பாவமோ என்று கேட்டார்கள்.

3     இயேசு பிரதியுத்தரமாக: அது இவன் செய்த பாவமுமல்ல, இவனைப் பெற்றவர்கள் செய்த பாவமுமல்ல, தேவனுடைய கிரியைகள் இவனிடத்தில் வெளிப்படும்பொருட்டு இப்படிப் பிறந்தான்.

6     இவைகளைச் சொல்லி, அவர் தரையிலே துப்பி, உமிழ்நீரினால் சேறுண்டாக்கி, அந்தச் சேற்றைக் குருடனுடைய கண்களின்மேல் பூசி:

7     நீ போய், சீலோவாம் குளத்திலே கழுவு என்றார். சீலோவாம் என்பதற்கு அனுப்பப்பட்டவன் என்று அர்த்தமாம். அப்படியே அவன் போய்க் கழுவி, பார்வையடைந்தவனாய்த் திரும்பிவந்தான்.

39     அப்பொழுது இயேசு: காணாதவர்கள் காணும்படியாகவும், காண்கிறவர்கள் குருடராகும்படியாகவும் நியாயத்தீர்ப்புக்கு நான் இந்த உலகத்தில் வந்தேன் என்றார்.

40     அவருடனேகூட இருந்த பரிசேயரில் சிலர் இவைகளைக் கேட்டபொழுது: நாங்களும் குருடரோ என்றார்கள்.

41     இயேசு அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் குருடராயிருந்தால் உங்களுக்குப் பாவமிராது; நீங்கள் காண்கிறோம் என்று சொல்லுகிறபடியினால் உங்கள் பாவம் நிலைநிற்கிறது என்றார்.

6. John 9 : 1-3, 6, 7, 39-41

1     And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.

2     And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?

3     Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.

6     When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,

7     And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.

39     And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see; and that they which see might be made blind.

40     And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also?

41     Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say, We see; therefore your sin remaineth.

7. 1 கொரிந்தியர் 2: 5 (உங்கள்), 9, 10, 12

5     ... பேச்சும் என் பிரசங்கமும் மனுஷ ஞானத்திற்குரிய நயவசனமுள்ளதாயிராமல், ஆவியினாலும் பெலத்தினாலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாயிருந்தது.

9     எழுதியிருக்கிறபடி: தேவன் தம்மில் அன்புகூருகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம்பண்ணினவைகளைக் கண் காணவுமில்லை, காதுகேட்கவுமில்லை, அவைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவுமில்லை;

10     நமக்கோ தேவன் அவைகளைத் தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார்; அந்த ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும், தேவனுடைய ஆழங்களையும், ஆராய்ந்திருக்கிறார்.

12     நாங்களோ உலகத்தின் ஆவியைப்பெறாமல், தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனிலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியையே பெற்றோம்.

7. I Corinthians 2 : 5 (your), 9, 10, 12

5     … your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.

9     But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.

10     But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.

12     Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.

8. கொலோசெயர் 1: 13, 16, 21, 26, 27

13     இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்மை விடுதலையாக்கி, தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருமாயிருக்கிற பிதாவை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்.

16     ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது; பரலோகத்திலுள்ளவைகளும் பூலோகத்திலுள்ளவைகளுமாகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும், சிங்காசனங்களானாலும், கர்த்தத்துவங்களானாலும், துரைத்தனங்களானாலும், அதிகாரங்களானாலும், சகலமும் அவரைக்கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது.

21     முன்னே அந்நியராயும் துர்க்கிரியைகளினால் மனதிலே சத்துருக்களாயுமிருந்த உங்களையும் பரிசுத்தராகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும் கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்கு முன் நிறுத்தும்படியாக அவருடைய மாம்ச சரீரத்தில் அடைந்த மரணத்தினாலே இப்பொழுது ஒப்புரவாக்கினார்.

26     உங்கள்பொருட்டு தேவனால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தின்படியே நான் அந்தச் சபைக்கு ஊழியக்காரனானேன்.

27     புறஜாதிகளுக்குள்ளே விளங்கிய இந்த இரகசியத்திலுள்ள மகிமையின் ஐசுவரியம் இன்னதென்று, தேவன் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்குத் தெரியப்படுத்தச் சித்தமானார்; கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த இரகசியம்.

8. Colossians 1 : 13, 16, 21, 26, 27

13     Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:

16     For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:

21     And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled

26     Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints:

27     To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory:அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 472 : 24 (அனைத்து)-26

அனைத்து யதார்த்தமும் கடவுள் மற்றும் அவரது படைப்பு, இணக்கமான மற்றும் நித்தியத்தில் உள்ளது. அவர் எதை உருவாக்குகிறாரோ அது நல்லது, மேலும் அவர் படைக்கப்பட்ட அனைத்தையும் செய்கிறார்.

1. 472 : 24 (All)-26

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made.

2. 242 : 9-14

பரலோகத்திற்கு ஒரே ஒரு வழி இருக்கிறது, நல்லிணக்கம், மற்றும் தெய்வீக அறிவியலில் கிறிஸ்து நமக்கு இந்த வழியைக் காட்டுகிறார். இது வேறு எந்த யதார்த்தத்தையும் அறியாதது-வாழ்க்கையின் வேறு எந்த உணர்வும் இல்லாதது-நல்லது, கடவுள் மற்றும் அவரது பிரதிபலிப்பு, மற்றும் வலி மற்றும் இன்பங்களின் இன்பம் என்று அழைக்கப்படுவதை விட உயர்ந்தது.

2. 242 : 9-14

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

3. 325 : 2-9

நல்லதைப் பற்றிய உண்மையான எண்ணத்தைக் கொண்டவன் தீமையின் அனைத்து உணர்வுகளையும் இழக்கிறான், இதன் காரணமாக ஆவியின் அழியாத உண்மைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறான். அப்படிப்பட்டவன் வாழ்க்கையில் நிலைத்திருக்கிறான், - உயிர் வாழ்வை ஆதரிக்க இயலாத உடலால் பெறப்பட்டதல்ல, ஆனால் சத்தியத்தின் மூலம், அதன் சொந்த அழியாத கருத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. இயேசுவின் உண்மையான யோசனை மனிதர்களுக்கு எல்லையற்ற ஆசீர்வாதங்களை அளிக்கிறது.

3. 325 : 2-9

He who has the true idea of good loses all sense of evil, and by reason of this is being ushered into the undying realities of Spirit. Such a one abideth in Life, — life obtained not of the body incapable of supporting life, but of Truth, unfolding its own immortal idea. Jesus gave the true idea of being, which results in infinite blessings to mortals.

4. 264 : 13-19

மனிதர்கள் கடவுள் மற்றும் மனிதனைப் பற்றிய சரியான பார்வைகளைப் பெறுவதால், முன்பு கண்ணுக்குத் தெரியாத பல படைப்புப் பொருள்கள் தெரியும். வாழ்க்கை என்பது ஆவி என்பதை நாம் உணரும் போது, பொருளில் அல்லது பொருளில்லாமல், இந்த புரிதல் சுய-முழுமைக்காக விரிவடையும், கடவுளில் அனைத்தையும் கண்டுபிடித்து, நல்லது, மற்றும் வேறு எந்த உணர்வும் தேவையில்லை.

4. 264 : 13-19

As mortals gain more correct views of God and man, multitudinous objects of creation, which before were invisible, will become visible. When we realize that Life is Spirit, never in nor of matter, this understanding will expand into self-completeness, finding all in God, good, and needing no other consciousness.

5. 297 : 32 (रोग)-15

நோய், பாவம் மற்றும் இறப்பு ஆகியவை மனித முடிவுகளின் தெளிவற்ற உண்மைகள். வாழ்க்கை, உண்மை மற்றும் காதல் தெய்வீக அறிவியலின் உண்மைகள். அவர்கள் விசுவாசத்தில் விடியல் மற்றும் ஆன்மீக புரிதலில் முழு சுற்றுப்பாதையில் பிரகாசிக்கிறார்கள். ஒரு மேகம் சூரியனை மறைப்பதால், அதை அணைக்க முடியாது, எனவே தவறான நம்பிக்கை சிறிது நேரம் மாறாத நல்லிணக்கத்தின் குரலை அமைதிப்படுத்துகிறது, ஆனால் தவறான நம்பிக்கை நம்பிக்கை, நம்பிக்கை மற்றும் பலனால் ஆயுதம் ஏந்திய அறிவியலை அழிக்க முடியாது.

பொருள் உணர்வு என்று அழைக்கப்படுவது ஒரு மரண தற்காலிக உணர்வை மட்டுமே தெரிவிக்க முடியும், அதேசமயம் ஆன்மீக உணர்வு உண்மைக்கு மட்டுமே சாட்சியாக இருக்கும். பொருள் உணர்வுக்கு, இந்த உணர்வு கிறிஸ்தவ அறிவியலால் சரிசெய்யப்படும் வரை உண்மையற்றது உண்மையானது.

ஆன்மீக உணர்வு, பொருள் உணர்வுகளுக்கு முரணானது, உள்ளுணர்வு, நம்பிக்கை, நம்பிக்கை, புரிதல், பலன், உண்மை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

5. 297 : 32 (Sickness)-15

Sickness, sin, and death are the vague realities of human conclusions. Life, Truth, and Love are the realities of divine Science. They dawn in faith and glow full-orbed in spiritual understanding. As a cloud hides the sun it cannot extinguish, so false belief silences for a while the voice of immutable harmony, but false belief cannot destroy Science armed with faith, hope, and fruition.

What is termed material sense can report only a mortal temporary sense of things, whereas spiritual sense can bear witness only to Truth. To material sense, the unreal is the real until this sense is corrected by Christian Science.

Spiritual sense, contradicting the material senses, involves intuition, hope, faith, understanding, fruition, reality.

6. 335 : 27-28

யதார்த்தம் ஆன்மீகமானது, இணக்கமானது, மாறாதது, அழியாதது, தெய்வீகமானது, நித்தியமானது.

6. 335 : 27-28

Reality is spiritual, harmonious, immutable, immortal, divine, eternal.

7. 212 : 29-3

இருப்பதன் யதார்த்தங்கள், அதன் இயல்பான செயல் மற்றும் எல்லாவற்றின் தோற்றம் ஆகியவை மரண உணர்வுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாதவை; அதேசமயம் மரணமில்லாத முறையையும் செயலையும் மாற்றியமைக்கும் மரண நம்பிக்கையின் உண்மையற்ற மற்றும் பிரதிபலிப்பு இயக்கங்கள் உண்மையானவை. யதார்த்தத்தின் இந்த மரண மனப்பான்மையை முரண்படுபவர் ஏமாற்றுக்காரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார், அல்லது ஏமாற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

7. 212 : 29-3

The realities of being, its normal action, and the origin of all things are unseen to mortal sense; whereas the unreal and imitative movements of mortal belief, which would reverse the immortal modus and action, are styled the real. Whoever contradicts this mortal mind supposition of reality is called a deceiver, or is said to be deceived.

8. 28 : 4-8

மாஸ்டர் ஒரு மாணவரை அழைத்துச் சென்று கடவுளின் கண்ணுக்குத் தெரியாத உண்மைகளைக் கற்பித்திருந்தால், அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்க மாட்டார். பொருளின் பிடியில் ஆவியைக் காத்துக்கொள்ளும் உறுதியானது உண்மை மற்றும் அன்பைத் துன்புறுத்துபவர்.

8. 28 : 4-8

If the Master had not taken a student and taught the unseen verities of God, he would not have been crucified. The determination to hold Spirit in the grasp of matter is the persecutor of Truth and Love.

9. 481 : 7-12

ஆவி, கடவுளைப் புரிந்துகொள்ள பொருள் உணர்வு ஒருபோதும் மனிதர்களுக்கு உதவாது. ஆன்மீக உணர்வின் மூலம் மட்டுமே மனிதன் தெய்வத்தை புரிந்துகொண்டு நேசிக்கிறான். பொருள் அறிவால் மன அறிவியலின் பல்வேறு முரண்பாடுகள் கண்ணுக்குத் தெரியாத உண்மையை மாற்றாது, அது எப்போதும் அப்படியே இருக்கும்.

9. 481 : 7-12

Material sense never helps mortals to understand Spirit, God. Through spiritual sense only, man comprehends and loves Deity. The various contradictions of the Science of Mind by the material senses do not change the unseen Truth, which remains forever intact.

10. 486 : 23-26

பார்வை, கேட்டல், மனிதனின் அனைத்து ஆன்மீக உணர்வுகளும் நித்தியமானவை. அவற்றை இழக்க முடியாது. அவர்களின் யதார்த்தம் மற்றும் அழியாத தன்மை ஆவி மற்றும் புரிதலில் உள்ளது, விஷயத்தில் அல்ல, எனவே அவர்களின் நிரந்தரத்தன்மை.

10. 486 : 23-26

Sight, hearing, all the spiritual senses of man, are eternal. They cannot be lost. Their reality and immortality are in Spirit and understanding, not in matter, — hence their permanence.

11. 479 : 29-7

பவுல் கூறுகிறார்: "அவனுடைய கண்ணுக்குத் தெரியாத விஷயங்கள், உலகத்தை உருவாக்கியதில் இருந்து, தெளிவாகக் காணப்படுகின்றன, உருவாக்கப்பட்ட விஷயங்களால் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது." (ரோமர் 1:20 கடவுளின் ஆவி இருக்கும் இடத்தில், கடவுள் இல்லாத இடம் இல்லை, தீமை எதுவும் ஆகாது - ஆவியின் ஏதோ ஒன்றுக்கு எதிரானது. ஆன்மீக பிரதிபலிப்பு இல்லையென்றால், வெற்றிடத்தின் இருள் மட்டுமே இருக்கும், ஆனால் பரலோக சாயல்களின் சுவடு இல்லை.

11. 479 : 29-7

Paul says: "For the invisible things of Him, from the creation of the world, are clearly seen, being understood by the things that are made." (Romans i. 20.) When the substance of Spirit appears in Christian Science, the nothingness of matter is recognized. Where the spirit of God is, and there is no place where God is not, evil becomes nothing, — the opposite of the something of Spirit. If there is no spiritual reflection, then there remains only the darkness of vacuity and not a trace of heavenly tints.

12. 572 : 19-22

வெளிப்படுத்துதல் 21: 1 இல் நாம் வாசிக்கிறோம்: -

நான் ஒரு புதிய வானத்தையும் ஒரு புதிய பூமியையும் பார்த்தேன்: ஏனென்றால் முதல் வானமும் முதல் பூமியும் கடந்துவிட்டன; மேலும் கடல் இல்லை.

12. 572 : 19-22

In Revelation xxi. 1 we read: —

And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea.

13. 573 : 3-31

வெளிப்படுத்துபவர் நம் இருப்பு விமானத்தில் இருந்தார், அதே சமயம் கண்ணால் பார்க்க முடியாததை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார், இது உற்சாகமில்லாத சிந்தனைக்கு கண்ணுக்கு தெரியாதது. புனித எழுத்தின் இந்த சாட்சியம் அறிவியலில் உண்மையை நிலைநிறுத்துகிறது, வானங்களும் பூமியும் ஒரு மனித உணர்வுக்கு, கடவுள் அளிக்கும் உணர்வு, ஆன்மீகமானது, மற்றொன்று, ஒளியற்ற மனித மனம், பார்வை பொருள். இது மனித மனம் பொருள் மற்றும் ஆவி எதைக் குறிக்கிறது என்பது நனவின் நிலைகளையும் நிலைகளையும் குறிக்கிறது என்பதை இது தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

இந்த அறிவியல் நனவுடன், மற்றொரு வெளிப்பாடு, பரலோகத்திலிருந்து அறிவிப்பு கூட, உயர்ந்த நல்லிணக்கம், கடவுள், நல்லிணக்கத்தின் தெய்வீக கொள்கை, எப்போதும் மனிதர்களுடன் இருக்கிறார், அவர்கள் அவருடைய மக்கள். இதனால் மனிதன் இனி ஒரு துன்பகரமான பாவியாக கருதப்படாமல் கடவுளின் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குழந்தையாக கருதப்படுகிறான். ஏன்? வானங்கள் மற்றும் பூமியைப் பற்றிய செயின்ட் ஜான்ஸ் உடல் உணர்வு மறைந்துவிட்டதால், இந்த தவறான உணர்வின் இடத்தில் ஆன்மீக உணர்வு இருந்தது, ஆன்மீக யோசனை மற்றும் யதார்த்தத்தின் நனவை உள்ளடக்கிய புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் அவர் காணக்கூடிய அகநிலை நிலை . இந்த இருப்பு நிலையில் உள்ள ஆண்களால் இத்தகைய அங்கீகாரம் உள்ளது, மற்றும் சாத்தியமானது என்று முடிவு செய்வதற்கு இது வேதப்பூர்வ அதிகாரம் - இங்கே மற்றும் இப்போது நாம் மரணம், துக்கம் மற்றும் வலியை நிறுத்துவது குறித்து நனவாக முடியும். இது உண்மையில் முழுமையான கிறிஸ்தவ அறிவியலின் முன்னறிவிப்பாகும். அன்பே பாதிக்கப்பட்டவரே, தயவுசெய்து, இந்த உண்மை எப்போதாவது எப்படியாவது தோன்றும். இனி எந்த வலியும் இருக்காது, எல்லா கண்ணீரும் துடைக்கப்படும்.

13. 573 : 3-31

The Revelator was on our plane of existence, while yet beholding what the eye cannot see, — that which is invisible to the uninspired thought. This testimony of Holy Writ sustains the fact in Science, that the heavens and earth to one human consciousness, that consciousness which God bestows, are spiritual, while to another, the unillumined human mind, the vision is material. This shows unmistakably that what the human mind terms matter and spirit indicates states and stages of consciousness.

Accompanying this scientific consciousness was another revelation, even the declaration from heaven, supreme harmony, that God, the divine Principle of harmony, is ever with men, and they are His people. Thus man was no longer regarded as a miserable sinner, but as the blessed child of God. Why? Because St. John's corporeal sense of the heavens and earth had vanished, and in place of this false sense was the spiritual sense, the subjective state by which he could see the new heaven and new earth, which involve the spiritual idea and consciousness of reality. This is Scriptural authority for concluding that such a recognition of being is, and has been, possible to men in this present state of existence, — that we can become conscious, here and now, of a cessation of death, sorrow, and pain. This is indeed a foretaste of absolute Christian Science. Take heart, dear sufferer, for this reality of being will surely appear sometime and in some way. There will be no more pain, and all tears will be wiped away.

14. 208 : 20-24

உண்மையான மற்றும் நித்தியமானவற்றைக் கற்றுக்கொள்வோம், மேலும் ஆவியின் ஆட்சி, பரலோக இராஜ்ஜியம் - உலகளாவிய நல்லிணக்கத்தின் ஆட்சி மற்றும் ஆட்சியைத் தயார் செய்வோம், இது இழக்கப்படாது அல்லது எப்போதும் கண்ணுக்குத் தெரியாமல் இருக்க முடியாது.

14. 208 : 20-24

Let us learn of the real and eternal, and prepare for the reign of Spirit, the kingdom of heaven, — the reign and rule of universal harmony, which cannot be lost nor remain forever unseen.

15. 264 : 28-31

நாம் கிறிஸ்தவ அறிவியலில் வழி கற்றுக் கொண்டு, மனிதனின் ஆன்மீக இருப்பை அங்கீகரிக்கும் போது, நாம் கடவுளின் படைப்பைப் புரிந்துகொள்வோம் - பூமி மற்றும் சொர்க்கம் மற்றும் மனிதனின் அனைத்து மகிமைகளும்.

15. 264 : 28-31

When we learn the way in Christian Science and recognize man's spiritual being, we shall behold and understand God's creation, — all the glories of earth and heaven and man.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████