ஞாயிற்றுக்கிழமை செப்டம்பர் 11, 2022பொருள்

SubjectSubstance

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: எபிரெயர் 11: 1

"விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும், காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாயிருக்கிறது."Golden Text: Hebrews 11 : 1

Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: நீதிமொழிகள் 3: 1, 5, 6, 9, 10, 13, 16


1     என் மகனே, என் போதகத்தை மறவாதே; உன் இருதயம் என் கட்டளைகளைக் காக்கக்கடவது.

5     உன் சுயபுத்தியின்மேல் சாயாமல், உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து,

6     உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள்; அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளைச் செவ்வைப்படுத்துவார்.

9     உன் பொருளாலும், உன் எல்லா விளைவின் முதற்பலனாலும் கர்த்தரைக் கனம்பண்ணு.

10     அப்பொழுது உன் களஞ்சியங்கள் பூரணமாய் நிரம்பும்; உன் ஆலைகளில் திராட்சரசம் புரண்டோடும்.

13     ஞானத்தைக் கண்டடைகிற மனுஷனும், புத்தியைச் சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவான்கள்.

16     அதின் வலது கையில் தீர்க்காயுசும், அதின் இடதுகையில் செல்வமும் கனமும் இருக்கிறது.

Responsive Reading: Proverbs 3 : 1, 5, 6, 9, 10, 13, 16

1.     My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:

5.      Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

6.     In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.

9.     Honour the Lord with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase:

10.     So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.

13.     Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.

16.     Length of days is in her right hand; and in her left hand riches and honour.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. சங்கீதம் 23: 1, 6

1     கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சியடையேன்.

6     என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னைத் தொடரும்; நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன்.

1. Psalm 23 : 1, 6

1     The Lord is my shepherd; I shall not want.

6     Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.

2. 2 இராஜாக்கள் 4: 8, 12 (க்கு 1st.), 14, 15 (பிறகு எப்போது), 16-26, 32-37

8     பின்பு ஒருநாள் எலிசா சூனேமுக்குப் போயிருக்கும்போது, அங்கேயிருந்த கனம்பொருந்திய ஒரு ஸ்திரீ அவனை போஜனம்பண்ண வருந்திக் கேட்டுக்கொண்டாள்; அப்படியே அவன் பயணப்பட்டு வருகிறபோதெல்லாம் போஜனம்பண்ணும்படி அங்கே வந்து தங்குவான்.

12     அவன் தன் வேலைக்காரனாகிய கேயாசியை நோக்கி: இந்தச் சூனேமியாளை அழைத்துக் கொண்டுவா என்றான்; அவளை அழைத்துக் கொண்டு வந்தான்; அவள் அவனுக்கு முன்பாக நின்றாள்.

14     அவளுக்குச் செய்யவேண்டியது என்னவென்று கேயாசியை அவன் கேட்டதற்கு; அவன், அவளுக்குப் பிள்ளை இல்லை, அவள் புருஷனும் பெரிய வயதுள்ளவன் என்றான்.

15     அப்பொழுது அவன்: அவளைக் கூப்பிடு என்றான்; அவளைக் கூப்பிட்ட போது, அவள் வந்து வாசற்படியிலே நின்றாள்.

16     அப்பொழுது அவன்: ஒரு பிராண உற்பத்திகாலத்திட்டத்திலே ஒரு குமாரனை அணைத்துக் கொண்டிருப்பாய் என்றான். அதற்கு அவள்: ஏது? தேவனுடைய மனுஷனாகிய என் ஆண்டவனே, உமது அடியாளுக்கு அபத்தம் சொல்லவேண்டாம் என்றாள்.

17     அந்த ஸ்திரீ கர்ப்பந்தரித்து, எலிசா தன்னோடே சொன்னபடி, ஒரு உற்பத்திகாலத்திட்டத்தில் ஒரு குமாரனை பெற்றாள்.

18     அந்தப் பிள்ளை வளர்ந்தான், ஒரு நாள் அவன் அறுப்பறுக்கிறவர்களிடத்திலிருந்த தன் தகப்பனண்டைக்குப் போயிருக்கும்போது,

19     தன் தகப்பனைப் பார்த்து: ஏன் தலை நோகிறது, என் தலை நோகிறது என்றான்; அப்பொழுது அவன் வேலைக்காரனிடத்தில், இவனை இவன் தாயினிடத்தில் எடுத்துக்கொண்டுபோய்விடு என்றான்.

20     அவனை எடுத்து, அவன் தாயினிடத்தில் கொண்டுபோனபோது, அவன் மத்தியானமட்டும் அவள் மடியில் இருந்து செத்துப்போனான்.

21     அப்பொழுது அவள் ஏறிப்போய், அவனை தேவனுடைய மனுஷன் கட்டிலின்மேல் வைத்து, அவன் வைக்கப்பட்ட அறையின் கதவைப் பூட்டிக் கொண்டுபோய்,

22     தன் புருஷனிடத்தில் ஆள் அனுப்பி: நான் சீக்கிரமாய் தேவனுடைய மனுஷன் இருக்கும் இடமட்டும் போய்வரும்படிக்கு; வேலைக்காரரில் ஒருவனையும் ஒரு கழுதையையும் எனக்கு அனுப்பவேண்டும் என்று சொல்லச்சொன்னாள்.

23     அப்பொழுது அவன்: இது அமாவாசியும் அல்ல, ஓய்வுநாளும் அல்லவே; நீ இன்றைக்கு அவரிடத்துக்குப் போகவேண்டியது என்ன என்று கேட்கச்சொன்னான். அதற்கு அவள்: எல்லாம் சரிதான், நான் போக வேண்டியிருக்கிறது என்று சொல்லியனுப்பி,

24     கழுதையின்மேல் சேணம்வைத்து ஏறி, தன் வேலைக்காரனை நோக்கி: இதை ஓட்டிக்கொண்டுபோ; நான் உனக்குச் சொன்னால் ஒழிய போகிற வழியில் எங்கும் ஓட்டத்தை நிறுத்தாதே என்று சொல்லிப் புறப்பட்டு,

25     கர்மேல் பர்வதத்திலிருக்கிற தேவனுடைய மனுஷனிடத்திற்குப் போனாள்; தேவனுடைய மனுஷன் தூரத்திலே அவளை வரக்கண்டு, தன் வேலைக்காரனாகிய கேயாசியைப் பார்த்து: அதோ சூனேமியாள் வருகிறாள்.

26     நீ அவளுக்கு எதிர்கொண்டு ஓடி, நீ சுகமாயிருக்கிறாயா? உன் புருஷன் சுகமாயிருக்கிறானா? அந்தப் பிள்ளை சுகமாயிருக்கிறதா என்று அவளிடத்தில் கேள் என்றான். அவள்: சுகந்தான் என்று சொல்லி,

32     எலிசா வீட்டிற்குள் வந்தபோது, இதோ, அந்தப் பிள்ளை அவன் கட்டிலின்மேல் செத்துக்கிடந்தான்.

33     உள்ளே போய்த் தங்கள் இருவருக்கும் பின்னாக அவன் கதவைப் பூட்டி, கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்து,

34     கிட்டேபோய், தன் வாய் பிள்ளையின் வாயின்மேலும், தன் கண்கள் அவன் கண்களின்மேலும், தன் உள்ளங்கைகள் அவன் உள்ளங்கைகளின்மேலும் படும்படியாக அவன்மேல் குப்புறப் படுத்துக் கொண்டான்; அப்பொழுது பிள்ளையின் உடல் அனல் கொண்டது.

35     அவன் எழுந்து, அறைவீட்டில் இங்கும் அங்கும் உலாவி, திரும்பக் கிட்டப் போய் அவன்மேல் குப்புறப்படுத்தான்; அப்பொழுது அந்தப் பிள்ளை ஏழுதரம் தும்மித் தன் கண்களைத் திறந்தான்.

36     அப்பொழுது அவன்: கேயாசியைக் கூப்பிட்டு, அந்தச் சூனேமியாளை அழைத்துக்கொண்டுவா என்றான்; அவளை அழைத்துக்கொண்டு வந்தான்; அவள் அவனிடத்தில் வந்தபோது ; அவன், உன் குமாரனை எடுத்துக்கொண்டு போ என்றான்.

37     அப்பொழுது அவள் உள்ளே போய், அவன் பாதத்திலே விழுந்து, தரைமட்டும் பணிந்து, தன் குமாரனை எடுத்துக் கொண்டு வெளியே போனாள்.

2. II Kings 4 : 8, 12 (to 1st .), 14, 15 (And when), 16-26, 32-37

8     And it fell on a day, that Elisha passed to Shunem, where was a great woman; and she constrained him to eat bread. And so it was, that as oft as he passed by, he turned in thither to eat bread.

12     And he said to Gehazi his servant, Call this Shunammite.

14     And he said, What then is to be done for her? And Gehazi answered, Verily she hath no child, and her husband is old.

15     And when he had called her, she stood in the door.

16     And he said, About this season, according to the time of life, thou shalt embrace a son. And she said, Nay, my lord, thou man of God, do not lie unto thine handmaid.

17     And the woman conceived, and bare a son at that season that Elisha had said unto her, according to the time of life.

18     And when the child was grown, it fell on a day, that he went out to his father to the reapers.

19     And he said unto his father, My head, my head. And he said to a lad, Carry him to his mother.

20     And when he had taken him, and brought him to his mother, he sat on her knees till noon, and then died.

21     And she went up, and laid him on the bed of the man of God, and shut the door upon him, and went out.

22     And she called unto her husband, and said, Send me, I pray thee, one of the young men, and one of the asses, that I may run to the man of God, and come again.

23     And he said, Wherefore wilt thou go to him to day? it is neither new moon, nor sabbath. And she said, It shall be well.

24     Then she saddled an ass, and said to her servant, Drive, and go forward; slack not thy riding for me, except I bid thee.

25     So she went and came unto the man of God to mount Carmel. And it came to pass, when the man of God saw her afar off, that he said to Gehazi his servant, Behold, yonder is that Shunammite:

26     Run now, I pray thee, to meet her, and say unto her, Is it well with thee? is it well with thy husband? is it well with the child? And she answered, It is well.

32     And when Elisha was come into the house, behold, the child was dead, and laid upon his bed.

33     He went in therefore, and shut the door upon them twain, and prayed unto the Lord.

34     And he went up, and lay upon the child, and put his mouth upon his mouth, and his eyes upon his eyes, and his hands upon his hands: and he stretched himself upon the child; and the flesh of the child waxed warm.

35     Then he returned, and walked in the house to and fro; and went up, and stretched himself upon him: and the child sneezed seven times, and the child opened his eyes.

36     And he called Gehazi, and said, Call this Shunammite. So he called her. And when she was come in unto him, he said, Take up thy son.

37     Then she went in, and fell at his feet, and bowed herself to the ground, and took up her son, and went out.

3. மத்தேயு 14: 14-21

14     இயேசு வந்து, திரளான ஜனங்களைக் கண்டு, அவர்கள் மேல் மனதுருகி, அவர்களில் வியாதியஸ்தர்களாயிருந்தவர்களைச் சொஸ்தமாக்கினார்.

15     சாயங்காலமானபோது, அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து: இது வனாந்தரமான இடம், நேரமுமாயிற்று; ஜனங்கள் கிராமங்களுக்குப் போய்த் தங்களுக்குப் போஜனபதார்த்தங்களைக் கொள்ளும்படி அவர்களை அனுப்பிவிடவேண்டும் என்றார்கள்.

16     இயேசு அவர்களை நோக்கி: அவர்கள் போகவேண்டியதில்லை; நீங்களே அவர்களுக்குப் போஜனம் கொடுங்கள் என்றார்.

17     அதற்கு அவர்கள்: இங்கே எங்களிடத்தில் ஐந்து அப்பமும் இரண்டு மீன்களுமேயல்லாமல், வேறொன்றும் இல்லை என்றார்கள்.

18     அவைகளை என்னிடத்தில் கொண்டுவாருங்கள் என்றார்.

19     அப்பொழுது, அவர் ஜனங்களைப் புல்லின்மேல் பந்தியிருக்கக் கட்டளையிட்டு, அந்த ஐந்து அப்பங்களையும், அந்த இரண்டு மீன்களையும் எடுத்து, வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து, ஆசீர்வதித்து, அப்பங்களைப் பிட்டுச் சீஷர்களிடத்தில் கொடுத்தார்; சீஷர்கள் ஜனங்களுக்குக் கொடுத்தார்கள்.

20     எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தியடைந்தார்கள்; மீதியான துணிக்கைகளைப் பன்னிரண்டு கூடை நிறைய எடுத்தார்கள்.

21     ஸ்திரீகளும் பிள்ளைகளும் தவிர, சாப்பிட்ட புருஷர்கள் ஏறக்குறைய ஐயாயிரம்பேராயிருந்தார்கள்.

3. Matthew 14 : 14-21

14     And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick.

15     And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals.

16     But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat.

17     And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.

18     He said, Bring them hither to me.

19     And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude.

20     And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full.

21     And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children.

4. லூக்கா 20 : 1

1     அந்நாட்களில் ஒன்றில், அவர் தேவாலயத்திலே ஜனங்களுக்கு உபதேசித்து சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்தபோது, பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் மூப்பரும் அவரிடத்தில் கூடிவந்து:

4. Luke 20 : 1

1     And it came to pass, that on one of those days, as he taught the people in the temple, and preached the gospel, the chief priests and the scribes came upon him with the elders,

5. லூக்கா 21 : 1-4

1     அவர் கண்ணேறிட்டுப் பார்த்தபோது, ஐசுவரியவான்கள் காணிக்கைப் பெட்டியிலே தங்கள் காணிக்கைகளைப் போடுகிறதைக் கண்டார்.

2     ஒரு ஏழை விதவை அதிலே இரண்டு காசைப் போடுகிறதையும் கண்டு:

3     இந்த ஏழை விதவை மற்றெல்லாரைப் பார்க்கிலும் அதிகமாகப் போட்டாள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

4     அவர்களெல்லாரும் தங்கள் பரிபூரணத்திலிருந்தெடுத்துத் தேவனுக்கென்று காணிக்கை போட்டார்கள்; இவளோ தன்வறுமையிலிருந்து தன் ஜீவனத்துக்கு உண்டாயிருந்ததெல்லாம் போட்டு விட்டாள் என்றார்.

5. Luke 21 : 1-4

1     And he looked up, and saw the rich men casting their gifts into the treasury.

2     And he saw also a certain poor widow casting in thither two mites.

3     And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all:

4     For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God: but she of her penury hath cast in all the living that she had.

6. சங்கீதம் 147 : 5, 10, 11, 14

5     நம்முடைய ஆண்டவர் பெரியவரும் மகா பெலமுள்ளவருமாயிருக்கிறார்; அவருடைய அறிவு அளவில்லாதது.

10     அவர் குதிரையின் பலத்தில் விருப்பமாயிரார்; வீரனுடைய கால்களில் பிரியப்படார்.

11     தமக்குப் பயந்து, தமது கிருபைக்குக் காத்திருக்கிறவர்கள்மேல் கர்த்தர் பிரியமாயிருக்கிறார்.

14     அவர் உன் எல்லைகளைச் சமாதானமுள்ளவைகளாக்கி உச்சிதமான கோதுமையினால் உன்னைத் திருப்தியாக்குகிறார்.

6. Psalm 147 : 5, 10, 11, 14

5     Great is our Lord, and of great power: his understanding is infinite.

10     He delighteth not in the strength of the horse: he taketh not pleasure in the legs of a man.

11     The Lord taketh pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy.

14     He maketh peace in thy borders, and filleth thee with the finest of the wheat.

7. பிலிப்பியர் 4: 19 (என்), 20

19     ... தேவன் தம்முடைய ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் குறைவையெல்லாங் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார்.

20     நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனானவருக்கு என்றென்றைக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென்.

7. Philippians 4 : 19 (my), 20

19     …my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.

20     Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 468 : 16-24

கேள்வி. - பொருள் என்றால் என்ன?

பதில். - பொருள் என்பது நித்தியமானது மற்றும் முரண்பாடு மற்றும் சிதைவுக்கு தகுதியற்றது. எபிரேய மொழியில் வேதம் இந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்துவதால், உண்மை, வாழ்க்கை மற்றும் அன்பு ஆகியவை சாராம்சமானவை: "நம்பிக்கைக்குரியவைகளின் பொருள், காணப்படாதவைகளின் ஆதாரம்." மனம், ஆன்மா அல்லது கடவுள் என்பதற்கு இணையான ஆவி மட்டுமே உண்மையான பொருள். தனிப்பட்ட மனிதன் உட்பட ஆன்மீக பிரபஞ்சம், ஆவியின் தெய்வீகப் பொருளைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு கூட்டு யோசனையாகும்.

1. 468 : 16-24

Question. — What is substance?

Answer. — Substance is that which is eternal and incapable of discord and decay. Truth, Life, and Love are substance, as the Scriptures use this word in Hebrews: "The substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Spirit, the synonym of Mind, Soul, or God, is the only real substance. The spiritual universe, including individual man, is a compound idea, reflecting the divine substance of Spirit.

2. 335 : 7 (ஆவி)-8 (க்கு 2nd .), 12-15

ஆன்மா, கடவுள், அனைத்தையும் தன்னிலும் படைத்துள்ளார். ஆவி ஒருபோதும் பொருளை உருவாக்கவில்லை. … ஆவி மட்டுமே பொருள், கண்ணுக்கு தெரியாத மற்றும் பிரிக்க முடியாத எல்லையற்ற கடவுள். ஆன்மீக மற்றும் நித்தியமான விஷயங்கள் கணிசமானவை. பொருள் மற்றும் தற்காலிக விஷயங்கள் ஆதாரமற்றவை.

2. 335 : 7 (Spirit)-8 (to 2nd .), 12-15

Spirit, God, has created all in and of Himself. Spirit never created matter. … Spirit is the only substance, the invisible and indivisible infinite God. Things spiritual and eternal are substantial. Things material and temporal are insubstantial.

3. 123 : 11-15

மனதின் உண்மை அது எப்படி இருக்கிறது என்று தோன்றுகிறது, ஆனால் அது எப்படி இருக்கிறது என்பதை உறுதியாகக் காட்டுகிறது. தெய்வீக விஞ்ஞானம், இயற்பியல் கோட்பாடுகளுக்கு மேலாக உயர்ந்து, விஷயத்தை விலக்குகிறது, விஷயங்களை எண்ணங்களாகத் தீர்க்கிறது மற்றும் பொருள் உணர்வின் பொருள்களை ஆன்மீகக் கருத்துகளுடன் மாற்றுகிறது.

3. 123 : 11-15

The verity of Mind shows conclusively how it is that matter seems to be, but is not. Divine Science, rising above physical theories, excludes matter, resolves things into thoughts, and replaces the objects of material sense with spiritual ideas.

4. 278 : 3-11 (க்கு 2nd .), 28-5

தெய்வீக மெட்டாபிசிக்ஸ் விஷயத்தை விளக்குகிறது. தெய்வீக அறிவியலால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரே பொருள் மற்றும் உணர்வு ஆவி மட்டுமே. பொருள் புலன்கள் இதை எதிர்க்கின்றன, ஆனால் பொருள் உணர்வுகள் இல்லை, ஏனெனில் பொருளுக்கு மனம் இல்லை. ஆவியில் எந்தப் பொருளும் இல்லை, சத்தியத்தில் பிழை இல்லை, நன்மையில் தீமை இல்லை. இது ஒரு தவறான அனுமானம், உண்மையான பொருள்-பொருள் உள்ளது என்ற கருத்து, ஆவிக்கு எதிரானது. ஆவி, கடவுள், எல்லையற்றது, அனைத்தும். ஆன்மாவுக்கு எதிர் இருக்க முடியாது.

பாவம், நோய், மரணம் என்று நாம் கூறும் அனைத்தும் மரண நம்பிக்கை. பொருள் பிழை என்று வரையறுக்கிறோம், ஏனென்றால் அது உயிர், பொருள் மற்றும் புத்திசாலித்தனத்திற்கு எதிரானது. ஆவியானது கணிசமானதாகவும் நித்தியமாகவும் இருந்தால் பொருள், அதன் மரணத்தன்மையுடன் கணிசமானதாக இருக்க முடியாது. எது நமக்குப் பொருளாக இருக்க வேண்டும், - தவறிழைக்கிற, மாறி, இறக்கும், மாறக்கூடிய மற்றும் அழியும், அல்லது தவறாத, மாறாத, மற்றும் அழியாத? ஒரு புதிய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர் விசுவாசத்தை, மனதின் தரத்தை, "நம்பிக்கைக்குரிய விஷயங்களின் பொருள்" என்று தெளிவாக விவரிக்கிறார்.

4. 278 : 3-11 (to 2nd .), 28-5

Divine metaphysics explains away matter. Spirit is the only substance and consciousness recognized by divine Science. The material senses oppose this, but there are no material senses, for matter has no mind. In Spirit there is no matter, even as in Truth there is no error, and in good no evil. It is a false supposition, the notion that there is real substance-matter, the opposite of Spirit. Spirit, God, is infinite, all. Spirit can have no opposite.

All that we term sin, sickness, and death is a mortal belief. We define matter as error, because it is the opposite of life, substance, and intelligence. Matter, with its mortality, cannot be substantial if Spirit is substantial and eternal. Which ought to be substance to us, — the erring, changing, and dying, the mutable and mortal, or the unerring, immutable, and immortal? A New Testament writer plainly describes faith, a quality of mind, as "the substance of things hoped for."

5. 23 : 16-20

நம்பிக்கை, அது வெறும் நம்பிக்கையாக இருந்தால், ஒன்றும் ஒன்றுக்கும் இடையில் ஊசலாடும் ஊசல் போல, எந்த நிலைப்பாடும் இல்லை. விசுவாசம், ஆன்மீக புரிதலுக்கு முன்னேறியது, ஆவியிலிருந்து பெறப்பட்ட ஆதாரம், இது எல்லா வகையான பாவங்களையும் கண்டித்து, கடவுளின் கூற்றுக்களை நிறுவுகிறது.

5. 23 : 16-20

Faith, if it be mere belief, is as a pendulum swinging between nothing and something, having no fixity. Faith, advanced to spiritual understanding, is the evidence gained from Spirit, which rebukes sin of every kind and establishes the claims of God.

6. 206 : 15-31

மனிதனுடனான கடவுளின் விஞ்ஞான உறவில், இயேசு ரொட்டிகள் மற்றும் மீன்களைக் கொண்டு காண்பித்தது போல, ஒருவன் எதை ஆசீர்வதிக்கிறானோ அது அனைவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறது என்பதை நாம் காண்கிறோம் - ஆவி, விஷயம் இல்லை, விநியோகத்தின் ஆதாரம்.

கடவுள் நோயை அனுப்புகிறாரா, தாய்க்கு அவளுடைய குழந்தையை சில வருடங்கள் கொடுத்துவிட்டு மரணத்தால் அதை எடுத்துச் செல்கிறாரா? கடவுள் ஏற்கனவே படைத்ததை புதிதாக உருவாக்குகிறாரா? அவருடைய வேலை முடிந்தது, கடவுளுக்கு ஒன்றும் புதிதல்ல, அது நல்லது என்று வேதம் உறுதியாகக் கூறுகிறது.

ஆன்மிக உருவமும் கடவுளின் சாயலும் மனிதனுக்கு பிறப்பு அல்லது இறப்பு இருக்க முடியுமா? கடவுள் நோயையும் மரணத்தையும் அனுப்புவதற்குப் பதிலாக, அவர் அவற்றை அழித்து, அழியாமையை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவருகிறார். எல்லாம் வல்ல மற்றும் எல்லையற்ற மனம் அனைத்தையும் உருவாக்கியது மற்றும் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது. இந்த மனம் தவறுகளைச் செய்யாது, பின்னர் அவற்றைத் திருத்தாது. கடவுள் மனிதனை பாவம் செய்யவோ, நோய்வாய்ப்படவோ, இறக்கவோ செய்வதில்லை.

6. 206 : 15-31

In the scientific relation of God to man, we find that whatever blesses one blesses all, as Jesus showed with the loaves and the fishes, — Spirit, not matter, being the source of supply.

Does God send sickness, giving the mother her child for the brief space of a few years and then taking it away by death? Is God creating anew what He has already created? The Scriptures are definite on this point, declaring that His work was finished, nothing is new to God, and that it was good.

Can there be any birth or death for man, the spiritual image and likeness of God? Instead of God sending sickness and death, He destroys them, and brings to light immortality. Omnipotent and infinite Mind made all and includes all. This Mind does not make mistakes and subsequently correct them. God does not cause man to sin, to be sick, or to die.

7. 475 : 28 மட்டுமே

மனிதன் பாவம், நோய், மரணம் ஆகியவற்றுக்கு தகுதியற்றவன்.

7. 475 : 28 only

Man is incapable of sin, sickness, and death.

8. 300 : 28-29 அடுத்த பக்கம்

பிரபஞ்சம் தெய்வீக பொருள் அல்லது மனதை பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் வெளிப்படுத்துகிறது; எனவே கடவுள் ஆன்மீக பிரபஞ்சத்திலும் ஆன்மீக மனிதனிலும் மட்டுமே காணப்படுகிறார், சூரியன் அதிலிருந்து வெளியேறும் ஒளியின் கதிர்களில் காணப்படுகிறது. வாழ்க்கை, உண்மை, அன்பு, - ஆம், கடவுளின் பண்புகளையும் சக்தியையும் வெளிப்படுத்தும், கண்ணாடியின் மீது மனித உருவம் எறியப்பட்டாலும், கண்ணாடியின் முன் உள்ள நபரின் நிறம், வடிவம் மற்றும் செயலை மீண்டும் மீண்டும் வெளிப்படுத்தும் கடவுள் வெளிப்படுத்தப்படுகிறார்.

பிரதிபலிப்பு என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன என்பதை ஒரு சிலரே புரிந்துகொள்கிறார்கள். தன்னைப் பொறுத்தவரை, மரணம் மற்றும் பொருள் மனிதன் ஒரு பொருளாகத் தோன்றுகிறான், ஆனால் அவனது பொருளின் உணர்வு பிழையை உள்ளடக்கியது, எனவே பொருள், தற்காலிகமானது.

மறுபுறம், அழியாத, ஆன்மீக மனிதன் உண்மையில் கணிசமானவர், மேலும் மனிதர்கள் எதிர்பார்க்கும் நித்திய பொருளை அல்லது ஆவியை பிரதிபலிக்கிறார். அவர் தெய்வீகத்தை பிரதிபலிக்கிறார், இது ஒரே உண்மையான மற்றும் நித்தியமான நிறுவனமாகும். இந்த பிரதிபலிப்பு மரண உணர்வு ஆழ்நிலை போல் தெரிகிறது, ஏனெனில் ஆன்மீக மனிதனின் கணிசமான தன்மை மரண பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டது மற்றும் தெய்வீக அறிவியலின் மூலம் மட்டுமே வெளிப்படுகிறது.

கடவுள் பொருள் மற்றும் மனிதன் தெய்வீக உருவம் மற்றும் சாயலைப் போல, மனிதன் விரும்ப வேண்டும், உண்மையில் நன்மையின் பொருளை மட்டுமே கொண்டிருக்க வேண்டும், ஆவியின் பொருள், பொருள் அல்ல. மனிதனுக்கு வேறு பொருள் அல்லது மனம் உள்ளது என்ற நம்பிக்கை ஆன்மீகமானது அல்ல, உனக்கு ஒரு கடவுள், ஒரே மனம் என்ற முதல் கட்டளையை மீறுகிறது. மரணம் நிறைந்த மனிதன் தனக்குத் தானே ஜடப் பொருளாகத் தோன்றுகிறான், அதே சமயம் மனிதன் “உருவம்” (யோசனை) மாயை, பாவம், நோய் மற்றும் மரணம் ஆகியவை பொருள் உணர்வின் தவறான சாட்சியத்திலிருந்து எழுகின்றன, இது எல்லையற்ற ஆவியின் குவிய தூரத்திற்கு வெளியே கூறப்படும் நிலைப்பாட்டில் இருந்து எழுகிறது. , மனம் மற்றும் பொருளின் தலைகீழான படத்தை எல்லாம் தலைகீழாக மாற்றுகிறது.

8. 300 : 28-29 next page

The universe reflects and expresses the divine substance or Mind; therefore God is seen only in the spiritual universe and spiritual man, as the sun is seen in the ray of light which goes out from it. God is revealed only in that which reflects Life, Truth, Love, — yea, which manifests God's attributes and power, even as the human likeness thrown upon the mirror, repeats the color, form, and action of the person in front of the mirror.

Few persons comprehend what Christian Science means by the word reflection. To himself, mortal and material man seems to be substance, but his sense of substance involves error and therefore is material, temporal.

On the other hand, the immortal, spiritual man is really substantial, and reflects the eternal substance, or Spirit, which mortals hope for. He reflects the divine, which constitutes the only real and eternal entity. This reflection seems to mortal sense transcendental, because the spiritual man's substantiality transcends mortal vision and is revealed only through divine Science.

As God is substance and man is the divine image and likeness, man should wish for, and in reality has, only the substance of good, the substance of Spirit, not matter. The belief that man has any other substance, or mind, is not spiritual and breaks the First Commandment, Thou shalt have one God, one Mind. Mortal man seems to himself to be material substance, while man is “image" (idea). Delusion, sin, disease, and death arise from the false testimony of material sense, which, from a supposed standpoint outside the focal distance of infinite Spirit, presents an inverted image of Mind and substance with everything turned upside down.

9. 516 : 2-8

கண்ணாடியில் உங்களைப் பற்றிய பிரதிபலிப்பு தோன்றுவது போல, ஆன்மீக ரீதியில் நீங்கள் கடவுளின் பிரதிபலிப்பாக இருக்கிறீர்கள். தெய்வத்தை உருவாக்கும் பொருள், உயிர், புத்திசாலித்தனம், உண்மை மற்றும் அன்பு ஆகியவை அவரது படைப்பில் பிரதிபலிக்கின்றன; உடல் உணர்வுகளின் பொய்யான சாட்சியத்தை விஞ்ஞானத்தின் உண்மைகளுக்கு அடிபணிய வைக்கும் போது, இந்த உண்மையான தோற்றம் மற்றும் பிரதிபலிப்பு எல்லா இடங்களிலும் நாம் காண்போம்.

9. 516 : 2-8

As the reflection of yourself appears in the mirror, so you, being spiritual, are the reflection of God. The substance, Life, intelligence, Truth, and Love, which constitute Deity, are reflected by His creation; and when we subordinate the false testimony of the corporeal senses to the facts of Science, we shall see this true likeness and reflection everywhere.

10. 494 : 10-14

தெய்வீக அன்பு எப்பொழுதும் சந்தித்தது மற்றும் எப்போதும் ஒவ்வொரு மனித தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும். மனிதகுலம் மற்றும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திலும், தெய்வீக அன்பு எல்லா நன்மைகளையும் வழங்குகிறது என்பதால், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையில் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டுமே குணப்படுத்தும் தெய்வீக சக்தியை இயேசு வெளிப்படுத்தினார் என்று கற்பனை செய்வது நல்லது அல்ல.

10. 494 : 10-14

Divine Love always has met and always will meet every human need. It is not well to imagine that Jesus demonstrated the divine power to heal only for a select number or for a limited period of time, since to all mankind and in every hour, divine Love supplies all good.

11. 578 : 5, 16-18

[தெய்வீக அன்பு] என் மேய்ப்பன்; நான் விரும்பவில்லை.

நிச்சயமாக நன்மையும் கருணையும் என் வாழ்நாளெல்லாம் என்னைத் தொடரும்; நான் என்றென்றும் [அன்பு] வீட்டில் [உணர்வு] வசிப்பேன்.

11. 578 : 5, 16-18

[Divine love] is my shepherd; I shall not want.

Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life; and I will dwell in the house [the consciousness] of [love] for ever.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████