ஞாயிற்றுக்கிழமை செப்டம்பர் 18, 2022வஸ்து

SubjectMatter

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: 1 சாமுவேல் 16: 7

"மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன்; மனுஷன் முகத்தைப் பார்ப்பான்: கர்த்தரோ இருதயத்தைப் பார்க்கிறார் என்றார்."Golden Text: I Samuel 16 : 7

The Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: 1 யோவான் 2: 15-17 • 1 யோவான் 5: 4, 20, 21


15     உலகத்திலும் உலகத்திலுள்ளவைகளிலும் அன்புகூராதிருங்கள்; ஒருவன் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்லை.

16     ஏனெனில், மாம்சத்தின் இச்சையும், கண்களின் இச்சையும், ஜீவனத்தின் பெருமையுமாகிய உலகத்திலுள்ளவைகளெல்லாம் பிதாவினாலுண்டானவைகளல்ல, அவைகள் உலகத்தினாலுண்டானவைகள்.

17     உலகமும் அதின் இச்சையும் ஒழிந்துபோம்; தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான்.

4     தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும்; நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம்.

20     அன்றியும், நாம் சத்தியமுள்ளவரை அறிந்துகொள்வதற்கு தேவனுடைய குமாரன் வந்து நமக்குப் புத்தியைத் தந்திருக்கிறாரென்றும் அறிவோம்; அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுகிறிஸ்து என்னப்பட்ட சத்தியமுள்ளவருக்குள்ளும் இருக்கிறோம்; இவரே மெய்யான தேவனும் நித்தியஜீவனுமாயிருக்கிறார்.

21     சாமுவேல்பிள்ளைகளே, நீங்கள் விக்கிரகங்களுக்கு விலகி, உங்களைக் காத்துக்கொள்வீர்களாக.

Responsive Reading: I John 2 : 15-17 • I John 5 : 4, 20, 21

15.     Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

16.     For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

17.     And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.

4.     For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.

20.     And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

21.     Little children, keep yourselves from idols. Amen.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. எபிரெயர் 11: 3

3     விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டதென்றும், இவ்விதமாய், காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படுகிறவைகளால் உண்டாகவில்லையென்றும் அறிந்திருக்கிறோம்.

1. Hebrews 11 : 3

3     Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.

2. மத்தேயு 4: 23

23     பின்பு, இயேசு கலிலேயா எங்கும் சுற்றி நடந்து, அவர்களுடைய ஜெப ஆலயங்களில் உபதேசித்து, ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கிச் சொஸ்தமாக்கினார்.

2. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

3. மத்தேயு 5: 1, 2

1     அவர் திரளான ஜனங்களைக் கண்டு மலையின் மேல் ஏறினார்; அவர் உட்கார்ந்தபொழுது, அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்தார்கள்.

2     அப்பொழுது அவர் தமது வாயைத் திறந்து அவர்களுக்கு உபதேசித்துச் சொன்னது என்னவென்றால்:

3. Matthew 5 : 1, 2

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

4. மத்தேயு 6: 19-21, 24-26, 33

19     பூமியிலே உங்களுக்குப் பொக்கிஷங்களைச் சேர்த்து வைக்கவேண்டாம்; இங்கே பூச்சியும் துருவும் அவைகளைக் கெடுக்கும்; இங்கே திருடரும் கன்னமிட்டுத் திருடுவார்கள்.

20     பரலோகத்திலே உங்கள் பொக்கிஷங்களைச் சேர்த்து வையுங்கள்; அங்கே பூச்சியாவது துருவாவது கெடுக்கிறதும் இல்லை; அங்கே திருடர் கன்னமிட்டுத் திருடுகிறதும் இல்லை.

21     உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கேயிருக்கிறதோ அங்கே உங்கள் இருதயமும் இருக்கும்.

24     இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது; ஒருவனைப் பகைத்து ஒருவனைச் சிநேகிப்பான். அல்லது ஒருவனைப் பற்றிக்கொண்டு மற்றவனை அசட்டைபண்ணுவான்; தேவனுக்கும் உலகப் பொருளுக்கும் ஊழியஞ்செய்ய உங்களால் கூடாது.

25     ஆகையால் என்னத்தை உண்போம், என்னத்தைக் குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும்; என்னத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்துக்காகவும் கவலைப்படாதிருங்கள் என்று, உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; ஆகாரத்தைப் பார்க்கிலும் ஜீவனும், உடையைப்பார்க்கிலும் சரீரமும் விசேஷித்தவைகள் அல்லவா?

26     ஆகாயத்துப் பட்சிகளைக் கவனித்துப்பாருங்கள்; அவைகள் விதைக்கிறதுமில்லை, அறுக்கிறதுமில்லை, களஞ்சியங்களில் சேர்த்துவைக்கிறதுமில்லை; அவைகளையும் உங்கள் பரமபிதா பிழைப்பூட்டுகிறார்; அவைகளைப்பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா?

33     முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள்; அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் கொடுக்கப்படும்.

4. Matthew 6 : 19-21, 24-26, 33

19     Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:

20     But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:

21     For where your treasure is, there will your heart be also.

24     No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

25     Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

26     Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

33     But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

5. யோவான் 6: 63

63     ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது, மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது; நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது.

5. John 6 : 63

63     It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.

6. மத்தேயு 16: 1-4

1     பரிசேயரும் சதுசேயரும் அவரைச் சோதிக்கும்படி அவரிடத்தில் வந்து: வானத்திலிருந்து ஓர் அடையாளத்தைத் தங்களுக்குக் காண்பிக்கவேண்டும் என்று கேட்டார்கள்.

2     அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக: அஸ்தமனமாகிறபோது, செவ்வானமிட்டிருக்கிறது, அதினால் வெளிவாங்கும் என்று சொல்லுகிறீர்கள்.

3     உதயமாகிறபோது செவ்வானமும் மந்தாரமுமாயிருக்கிறது, அதினால் இன்றைக்குக் காற்றும் மழையும் உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறீர்கள். மாயக்காரரே, வானத்தின் தோற்றத்தை நிதானிக்க உங்களுக்குத் தெரியுமே, காலங்களின் அடையாளங்களை நிதானிக்க உங்களால் கூடாதா?

4     இந்தப் பொல்லாத விபசார சந்ததியார் அடையாளம் தேடுகிறார்கள்; யோனா தீர்க்கதரிசியின் அடையாளமேயன்றி வேறே அடையாளம் இவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லி, அவர்களைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போனார்.

6. Matthew 16 : 1-4

1     The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.

2     He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red.

3     And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowring. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?

4     A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed.

7. மாற்கு 7: 14-16, 31-37

14     பின்பு அவர் ஜனங்களெல்லாரையும் வரவழைத்து அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் எல்லாரும் எனக்குச் செவிகொடுத்து உணருங்கள்.

15     மனுஷனுக்குப் புறம்பே இருந்து அவனுக்குள்ளே போகிறதொன்றும் அவனைத் தீட்டுப்படுத்தமாட்டாது; அவன் உள்ளத்திலிருந்து புறப்படுகிறவைகளே மனுஷனைத் தீட்டுப்படுத்தும்.

16     கேட்கிறதற்கு ஒருவன் காதுள்ளவனாயிருந்தால் கேட்கக்கடவன் என்றார்.

31     மறுபடியும், அவர் தீரு சீதோன் பட்டணங்களின் எல்லைகளை விட்டுப் புறப்பட்டு, தெக்கப்போலியின் எல்லைகளின் வழியாய்க் கலிலேயாக் கடலருகே வந்தார்.

32     அங்கே கொன்னைவாயுடைய ஒரு செவிடனை அவரிடத்தில் கொண்டுவந்து, அவர் தமது கையை அவன்மேல் வைக்கும்படி வேண்டிக்கொண்டார்கள்.

33     அப்பொழுது, அவர் அவனை ஜனக்கூட்டத்தை விட்டுத் தனியே அழைத்துக்கொண்டுபோய், தம்முடைய விரல்களை அவன் காதுகளில் வைத்து, உமிழ்ந்து, அவனுடைய நாவைத்தொட்டு;

34     வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து, பெருமூச்சுவிட்டு: எப்பத்தா என்றார். அதற்குத் திறக்கப்படுவாயாக என்று அர்த்தமாம்.

35     உடனே அவனுடைய செவிகள் திறக்கப்பட்டு, அவனுடைய நாவின் கட்டும் அவிழ்ந்து, அவன் செவ்வையாய்ப் பேசினான்.

36     அதை ஒருவருக்கும் சொல்லவேண்டாமென்று அவர்களுக்குக் கட்டளையிட்டார்; ஆகிலும் எவ்வளவு அதிகமாய் அவர்களுக்குக் கட்டளையிட்டாரோ, அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்கள் அதைப் பிரசித்தம்பண்ணி,

37     எல்லாவற்றையும் நன்றாய்ச் செய்தார்; செவிடர் கேட்கவும், ஊமையர் பேசவும்பண்ணுகிறார் என்று சொல்லி, மேன்மேலும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

7. Mark 7 : 14-16, 31-37

14     And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me every one of you, and understand:

15     There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man.

16     If any man have ears to hear, let him hear.

31     And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis.

32     And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him.

33     And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue;

34     And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened.

35     And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain.

36     And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it;

37     And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.

8. மத்தேயு 9: 27-31

27     இயேசு அவ்விடம் விட்டுப் போகையில், இரண்டு குருடர் அவர் பின்னே சென்று: தாவீதின் குமாரனே, எங்களுக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிட்டார்கள்.

28     அவர் வீட்டிற்கு வந்தபின்பு, அந்தக் குருடர் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி: இதைச் செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டென்று விசுவாசிக்கிறீர்களா என்று கேட்டார்; அதற்கு அவர்கள்: ஆம் விசுவாசிக்கிறோம், ஆண்டவரே! என்றார்கள்.

29     அப்பொழுது, அவர்களுடைய கண்களை அவர் தொட்டு: உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆகக்கடவது என்றார்.

30     உடனே அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. இதை ஒருவரும் அறியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று இயேசு அவர்களுக்குக் கண்டிப்பாய்க் கட்டளையிட்டார்.

31     அவர்களோ புறப்பட்டு, அத்தேசமெங்கும் அவருடைய கீர்த்தியைப் பிரசித்தம்பண்ணினார்கள்.

8. Matthew 9 : 27-31

27     And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou Son of David, have mercy on us.

28     And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord.

29     Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you.

30     And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it.

31     But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country.

9. லூக்கா 8: 43-48

43     அப்பொழுது பன்னிரண்டு வருஷமாய்ப் பெரும்பாடுள்ளவளாயிருந்து, தன் ஆஸ்திகளையெல்லாம் வைத்தியர்களுக்குச் செலவழித்தும், ஒருவனாலும் சொஸ்தமாக்கப்படாதிருந்த ஒரு ஸ்திரீ,

44     அவருக்குப் பின்னாக வந்து, அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தைத் தொட்டாள்; உடனே அவளுடைய பெரும்பாடு நின்றுபோயிற்று.

45     அப்பொழுது இயேசு: என்னைத் தொட்டது யார் என்று கேட்டார். எங்களுக்குத் தெரியாதென்று எல்லாரும் சொன்னபோது, பேதுருவும் அவனுடனே கூட இருந்தவர்களும்: ஐயரே, திரளான ஜனங்கள் உம்மைச் சூழ்ந்து நெருக்கிக்கொண்டிருக்கிறார்களே, என்னைத் தொட்டது யார் என்று எப்படிக் கேட்கிறீர் என்றார்கள்.

46     அதற்கு இயேசு: என்னிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டதை அறிந்திருக்கிறேன்; ஆதலால் ஒருவர் என்னைத் தொட்டதுண்டு என்றார்.

47     அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ தான் மறைந்திருக்கவில்லையென்று கண்டு, நடுங்கிவந்து, அவர் முன்பாக விழுந்து, தான் அவரைத் தொட்டகாரணத்தையும் உடனே தான் சொஸ்தமானதையும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் முன்பாக அவருக்கு அறிவித்தாள்.

48     அவர் அவளைப் பார்த்து: மகளே, திடன்கொள், உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சித்தது, சமாதானத்தோடே போ என்றார்.

9. Luke 8 : 43-48

43     And a woman having an issue of blood twelve years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any,

44     Came behind him, and touched the border of his garment: and immediately her issue of blood stanched.

45     And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?

46     And Jesus said, Somebody hath touched me: for I perceive that virtue is gone out of me.

47     And when the woman saw that she was not hid, she came trembling, and falling down before him, she declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately.

48     And he said unto her, Daughter, be of good comfort: thy faith hath made thee whole; go in peace.

10. ரோமர் 8: 1, 2

1     ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை.

2     கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னைப் பாவம் மரணம் என்பவைகளின் பிரமாணத்தினின்று விடுதலையாக்கிற்றே.

10. Romans 8 : 1, 2

1     There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

2     For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 275 : 20-24

தெய்வீக மனோதத்துவம், ஆன்மீக புரிதலுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டபடி, அனைத்தும் மனம் என்பதையும், மனமே கடவுள், சர்வ வல்லமை, எங்கும் நிறைந்திருப்பது, சர்வ அறிவாற்றல், - அதாவது, அனைத்து சக்தி, எல்லா இருப்பு, அனைத்து விஞ்ஞானம் என்பதையும் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. எனவே அனைத்தும் உண்மையில் மனதின் வெளிப்பாடு.

1. 275 : 20-24

Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, omniscience, — that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind.

2. 310 : 29-31

மனம் கடவுள், மற்றும் கடவுள் ஜடப்பொருளால் பார்க்கப்படுவதில்லை, ஏனென்றால் மனம் ஆவி, இது ஜட உணர்வை அறிய முடியாது.

2. 310 : 29-31

Mind is God, and God is not seen by material sense, because Mind is Spirit, which material sense cannot discern.

3. 277 : 24-32

உண்மையான சாம்ராஜ்யம் ஆவி. ஸ்பிரிட் போலல்லாமல் இருப்பது விஷயம், மற்றும் உண்மையானது தெய்வீகமானது அல்ல, - இது ஒரு மனித கருத்து. மேட்டர் என்பது அறிக்கையின் பிழை. முன்னுரையில் உள்ள இந்த பிழை, அது நுழையும் ஒவ்வொரு அறிக்கையிலும் முடிவுகளில் பிழைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. விஷயத்தைப் பற்றி நாம் சொல்லவோ அல்லது நம்பவோ எதுவும் அழியாதது, ஏனென்றால் பொருள் தற்காலிகமானது, எனவே இது ஒரு மரண நிகழ்வு, ஒரு மனித கருத்து, சில நேரங்களில் அழகானது, எப்போதும் பிழையானது.

3. 277 : 24-32

The realm of the real is Spirit. The unlikeness of Spirit is matter, and the opposite of the real is not divine, — it is a human concept. Matter is an error of statement. This error in the premise leads to errors in the conclusion in every statement into which it enters. Nothing we can say or believe regarding matter is immortal, for matter is temporal and is therefore a mortal phenomenon, a human concept, sometimes beautiful, always erroneous.

4. 479 : 8 மட்டுமே, 10-17

பொருள் சுயமாக இருப்பதோ அல்லது ஆவியின் விளைபொருளோ அல்ல. … பொருளால் பார்க்கவோ, உணரவோ, கேட்கவோ, சுவைக்கவோ, மணக்கவோ முடியாது. அது சுய-அறிவு இல்லை, — தன்னை உணர முடியாது, தன்னை பார்க்க முடியாது, அல்லது தன்னை புரிந்து கொள்ள முடியாது. மரண மனம் என்று அழைக்கப்படுவதை அகற்றவும், இது பொருளின் சுயத்தை உருவாக்குகிறது, மேலும் விஷயம் பொருளை அறிய முடியாது. இறந்தவர்கள் என்று நாம் அழைப்பது உடல் உணர்வுகளில் எதையும் பார்க்கிறதா, கேட்கிறதா, உணருகிறதா அல்லது பயன்படுத்துகிறதா?

4. 479 : 8 only, 10-17

Matter is neither self-existent nor a product of Spirit. … Matter cannot see, feel, hear, taste, nor smell. It is not self-cognizant, — cannot feel itself, see itself, nor understand itself. Take away so-called mortal mind, which constitutes matter's supposed selfhood, and matter can take no cognizance of matter. Does that which we call dead ever see, hear, feel, or use any of the physical senses?

5. 279 : 22-29

மனித தத்துவம், கோட்பாடு மற்றும் மருத்துவத்தின் ஒவ்வொரு அமைப்பும், பொருளில் மனம் இருக்கிறது என்ற பான்தீஸ்டிக் நம்பிக்கையால் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ பாதிக்கப்பட்டுள்ளது; ஆனால் இந்த நம்பிக்கை வெளிப்பாடு மற்றும் சரியான பகுத்தறிவுக்கு ஒரே மாதிரியாக முரண்படுகிறது. பொருள் மற்றும் மனம் என்ற இரண்டு அடிப்படைகள் இல்லை, ஆனால் ஒன்று மட்டுமே, - மனம் என்று அறிவதன் மூலம் மட்டுமே ஒரு தர்க்கரீதியான மற்றும் அறிவியல் முடிவு எட்டப்படுகிறது.

5. 279 : 22-29

Every system of human philosophy, doctrine, and medicine is more or less infected with the pantheistic belief that there is mind in matter; but this belief contradicts alike revelation and right reasoning. A logical and scientific conclusion is reached only through the knowledge that there are not two bases of being, matter and mind, but one alone, — Mind.

6. 586 : 3-4

கண்கள். ஆன்மீக பகுத்தறிவு, - பொருள் அல்ல ஆனால் மனது.

6. 586 : 3-4

Eyes. Spiritual discernment, — not material but mental.

7. 585 : 1-4

காதுகள். உடல் உணர்வுகள் என்று அழைக்கப்படும் உறுப்புகள் அல்ல, ஆனால் ஆன்மீக புரிதல்.

ஆன்மீக உணர்வைப் பற்றி இயேசு கூறினார், "காதுகள் உள்ளன, நீங்கள் கேட்கவில்லையா?" (மாற்கு 8:18.)

7. 585 : 1-4

Ears. Not organs of the so-called corporeal senses, but spiritual understanding.

Jesus said, referring to spiritual perception, "Having ears, hear ye not?" (Mark viii. 18.)

8. 210 : 5-16

கிறித்தவத்தின் கொள்கையும் ஆதாரமும் ஆன்மீக உணர்வால் அறியப்படுகின்றன. நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்துவதன் மூலமும், தீமைகளைத் துரத்துவதன் மூலமும், மரணத்தை அழிப்பதன் மூலமும், "அழிக்கப்படும் கடைசி எதிரி," - பொருள் மற்றும் அதன் சட்டங்கள் என்று அழைக்கப்படுவதை அவர் புறக்கணிப்பதன் மூலம் அவை இயேசுவின் ஆர்ப்பாட்டங்களில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆன்மாவும் அதன் குணாதிசயங்களும் மனிதன் மூலம் என்றென்றும் வெளிப்படுவதை அறிந்த குரு, நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்தினார், பார்வையற்றவர்களுக்குப் பார்வை அளித்தார், காது கேளாதவர்களுக்குக் கேட்கிறார், கால் ஊனமுற்றவர்களுக்குக் கால்களைக் கொடுத்தார். மற்றும் ஆன்மா மற்றும் இரட்சிப்பின் சிறந்த புரிதலை அளிக்கிறது.

8. 210 : 5-16

The Principle and proof of Christianity are discerned by spiritual sense. They are set forth in Jesus' demonstrations, which show — by his healing the sick, casting out evils, and destroying death, "the last enemy that shall be destroyed," — his disregard of matter and its so-called laws.

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation.

9. 486 : 23-26

பார்வை, செவிப்புலன், மனிதனின் ஆன்மீக உணர்வுகள் அனைத்தும் நித்தியமானவை. அவற்றை இழக்க முடியாது. அவர்களின் உண்மை மற்றும் அழியாத தன்மை ஆவியிலும் புரிதலிலும் உள்ளது, பொருளில் இல்லை, - எனவே அவற்றின் நிரந்தரம்.

9. 486 : 23-26

Sight, hearing, all the spiritual senses of man, are eternal. They cannot be lost. Their reality and immortality are in Spirit and understanding, not in matter, — hence their permanence.

10. 487 : 6-12

பொருள் சார்ந்ததை விட ஆன்மீக ரீதியில் பார்ப்பதிலும் கேட்பதிலும் கிறிஸ்தவம் அதிகம். அவர்களின் இழப்பை விட, மன-ஆசிரியர்களின் நிரந்தர பயிற்சியில் அதிக அறிவியல் உள்ளது. மனம் இருக்கும் போது அவர்கள் தொலைந்து போக முடியாது. இதைப் பற்றிய அச்சம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு பார்வையற்றவர்களுக்கு பார்வையையும் காது கேளாதவர்களுக்கு செவித்திறனையும் அளித்தது, மேலும் இது ஆச்சரியத்தை மீண்டும் செய்யும்.

10. 487 : 6-12

There is more Christianity in seeing and hearing spiritually than materially. There is more Science in the perpetual exercise of the Mind-faculties than in their loss. Lost they cannot be, while Mind remains. The apprehension of this gave sight to the blind and hearing to the deaf centuries ago, and it will repeat the wonder.

11. 86 : 1-9

இயேசு ஒருமுறை கேட்டார், "என்னைத் தொட்டது யார்?" இந்த விசாரணையானது உடல் ரீதியான தொடர்புகளால் மட்டுமே நிகழ்கிறது என்று கருதி, அவருடைய சீடர்கள், "திரளான மக்கள் உங்களைத் திரளுகிறார்கள்" என்று பதிலளித்தனர். மற்றவர்கள் செய்யாதது போல, இயேசுவுக்குத் தெரியும், அது ஒரு விஷயமல்ல, ஆனால் மரண மனம், யாருடைய தொடுதல் உதவிக்கு அழைத்தது. அவரது விசாரணையை மீண்டும் மீண்டும், ஒரு நோய்வாய்ப்பட்ட பெண்ணின் நம்பிக்கையால் அவர் பதிலளித்தார். இந்த மன அழைப்பின் மீதான அவரது விரைவான பயம் அவரது ஆன்மீகத்தை விளக்கியது. அதைப் பற்றிய சீடர்களின் தவறான எண்ணம் அவர்களின் பொருளுணர்வை வெளிக்கொணர்ந்தது.

11. 86 : 1-9

Jesus once asked, "Who touched me?" Supposing this inquiry to be occasioned by physical contact alone, his disciples answered, "The multitude throng thee." Jesus knew, as others did not, that it was not matter, but mortal mind, whose touch called for aid. Repeating his inquiry, he was answered by the faith of a sick woman. His quick apprehension of this mental call illustrated his spirituality. The disciples' misconception of it uncovered their materiality.

12. 269 : 21-28

பௌதிக உணர்வுகளின் சாட்சியம் முழுமையானது அல்லது தெய்வீகமானது அல்ல. ஆகவே, நான் இயேசுவின் போதனைகள், அவருடைய அப்போஸ்தலர்கள், தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும் மனதின் அறிவியலின் சாட்சியம் ஆகியவற்றின் மீது தடையின்றி என்னை விதைக்கிறேன். மற்ற அடித்தளங்கள் எதுவும் இல்லை. மற்ற அனைத்து அமைப்புகளும் - முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ பொருள் உணர்வுகள் மூலம் பெறப்பட்ட அறிவை அடிப்படையாகக் கொண்ட அமைப்புகள் - காற்றால் அசைக்கப்படும் நாணல்கள், பாறையில் கட்டப்பட்ட வீடுகள் அல்ல.

12. 269 : 21-28

The testimony of the material senses is neither absolute nor divine. I therefore plant myself unreservedly on the teachings of Jesus, of his apostles, of the prophets, and on the testimony of the Science of Mind. Other foundations there are none. All other systems — systems based wholly or partly on knowledge gained through the material senses — are reeds shaken by the wind, not houses built on the rock.

13. 95 : 28-3

திகைப்பூட்டும் மாயைகளால் மயக்கமடைந்து, குழந்தைப் பருவத்தின் தொட்டிலில் உலகம் தூங்குகிறது, மணிநேரங்களை கனவு காண்கிறது. பொருள் உணர்வு இருத்தலின் உண்மைகளை வெளிப்படுத்தாது; ஆனால் ஆன்மீக உணர்வு மனித உணர்வை நித்திய உண்மைக்கு உயர்த்துகிறது. மனிதநேயம் பாவ உணர்விலிருந்து மெதுவாக ஆன்மீக புரிதலுக்கு முன்னேறுகிறது; எல்லாவற்றையும் சரியாகக் கற்றுக்கொள்ள விருப்பமின்மை, கிறிஸ்தவமண்டலத்தை சங்கிலிகளால் பிணைக்கிறது.

13. 95 : 28-3

Lulled by stupefying illusions, the world is asleep in the cradle of infancy, dreaming away the hours. Material sense does not unfold the facts of existence; but spiritual sense lifts human consciousness into eternal Truth. Humanity advances slowly out of sinning sense into spiritual understanding; unwillingness to learn all things rightly, binds Christendom with chains.

14. 205 : 7-12, 15-21, 32-3

ஜடப்பொருளில் உயிர் இருப்பதாகவும், பாவம், நோய், மரணம் ஆகியவை இறைவனின் படைப்புகள் என்றும் நம்பும் பிழை எப்போது மறையும்? பொருளுக்கு நுண்ணறிவோ, உயிரோ, உணர்வோ இல்லை என்பதும், எதிர் நம்பிக்கையே எல்லா துன்பங்களுக்கும் வளமான ஆதாரம் என்பதும் எப்போது புரியும்?

தவறிழைக்கப்பட்டது (நன்மை அல்லது தீமைக்கு பொருள் புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும் என்று நம்புவது தவறு), மூடுபனிகள் சிதறும்போது அல்லது அவை மெல்லியதாக உருகும்போது மட்டுமே கடவுளின் தெளிவான காட்சிகளைப் பிடிக்க முடியும். இது உண்மையான யோசனையைக் குறிக்கிறது - நன்மையின் மேலாதிக்கம் மற்றும் யதார்த்தம், தீமையின் ஒன்றுமில்லாத தன்மை மற்றும் உண்மையற்ற தன்மை.

தெய்வீகத்துடனான நமது தொடர்பை நாம் முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ளும்போது, ​​அவரைத் தவிர வேறு எந்த மனதையும் கொண்டிருக்க முடியாது - வேறு எந்த அன்பு, ஞானம் அல்லது உண்மை, வேறு எந்த வாழ்க்கை உணர்வு, மற்றும் பொருள் அல்லது பிழை இருப்பதைப் பற்றிய உணர்வு இல்லை.

14. 205 : 7-12, 15-21, 32-3

When will the error of believing that there is life in matter, and that sin, sickness, and death are creations of God, be unmasked? When will it be understood that matter has neither intelligence, life, nor sensation, and that the opposite belief is the prolific source of all suffering?

Befogged in error (the error of believing that matter can be intelligent for good or evil), we can catch clear glimpses of God only as the mists disperse, or as they melt into such thinness that we perceive the divine image in some word or deed which indicates the true idea, — the supremacy and reality of good, the nothingness and unreality of evil.

When we fully understand our relation to the Divine, we can have no other Mind but His, — no other Love, wisdom, or Truth, no other sense of Life, and no consciousness of the existence of matter or error.

15. 21 : 9-14

சீடர் ஆன்மீக ரீதியில் முன்னேறினால், அவர் உள்ளே நுழைய முயற்சி செய்கிறார். அவர் தொடர்ந்து ஜட உணர்விலிருந்து விலகி, ஆவியின் அழியாத விஷயங்களை நோக்கிப் பார்க்கிறார். நேர்மையாக இருந்தால், அவர் ஆரம்பம் முதல் ஆர்வத்துடன் இருப்பார், மேலும் ஒவ்வொரு நாளும் சரியான திசையில் சிறிது லாபம் பெறுவார், கடைசியில் அவர் மகிழ்ச்சியுடன் தனது படிப்பை முடிக்கும் வரை.

15. 21 : 9-14

If the disciple is advancing spiritually, he is striving to enter in. He constantly turns away from material sense, and looks towards the imperishable things of Spirit. If honest, he will be in earnest from the start, and gain a little each day in the right direction, till at last he finishes his course with joy.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████