ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜனவரி 1, 2023இறைவன்

SubjectGod

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: ஆதியாகமம் 17: 1, 2

"நான் சர்வவல்லமையுள்ள தேவன்; முன்பாக நடந்துகொண்டு உத்தமனாயிரு. நான் உனக்கும் எனக்கும் நடுவாக என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தி, உன்னை மிகவும் திரளாய்ப் பெருகப்பண்ணுவேன் என்றார்."Golden Text: Genesis 17 : 1, 2

I am the Almighty God; walk before me, and be thou perfect. And I will make my covenant between me and thee.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: சங்கீதம் 51: 10, 12, 8, 14 • எசேக்கியேல் 11: 19 • எசேக்கியேல் 36: 26, 27, 28


10     தேவனே, சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும், நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும்.

12     உமது இரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தைத் திரும்பவும் எனக்குத் தந்து, உற்சாகமான ஆவி என்னைத் தாங்கும்படி செய்யும்,

8     நான் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் கேட்கும்படி செய்யும், அப்பொழுது நீர் நொறுக்கின எலும்புகள் களிகூரும்.

14     தேவனே, என்னை இரட்சிக்குந் தேவனே, இரத்தப்பழிகளுக்கு என்னை நீங்கலாக்கிவிடும்; அப்பொழுது என் நாவு உம்முடைய நீதியைக் கெம்பீரமாய்ப் பாடும்.

19     அவர்கள் என் கட்டளைகளின்படி நடந்து, என் நியாயங்களைக் கைக் கொண்டு, அவைகளின்படி செய்ய நான் அவர்களுக்கு ஏக இருதயத்தை தந்து, அவர்கள் உள்ளத்தில் புதிய ஆவியைக்கொடுத்து, கல்லான இருதயத்தை அவர்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்துப்போட்டு, சதையான் இருதயத்தை அவர்களுக்கு அருளுவேன்.

26     உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தைக் கொடுத்து, உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியைக் கட்டளையிட்டு, கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்துப்போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்குக் கொடுப்பேன்.

27     உங்கள் உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைத்து, உங்களை என் கட்டளைகளில் நடக்கவும் என் நியாயங்களைக் கைக்கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும்பண்ணுவேன்.

28     உங்கள் பிதாக்களுக்கு நான் கொடுத்த தேசத்திலே நீங்கள் குடியிருப்பீர்கள்; நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள், நான் உங்கள் தேவனாயிருந்து.

Responsive Reading: Psalm 51 : 10, 12, 8, 14Ezekiel 11 : 19Ezekiel 36 : 26, 27, 28

10.     Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

12.     Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.

8.     Make me to hear joy and gladness.

14.     O God, thou God of my salvation: and my tongue shall sing aloud of thy righteousness.

19.     I will put a new spirit within you.

26.     A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you.

27.     I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes.

28.     And ye shall be my people, and I will be your God.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. மத்தேயு 19: 26 (கடவுளுடன்)

26     ... தேவனாலே எல்லாம் கூடும்.

1. Matthew 19 : 26 (with God)

26     …with God all things are possible.

2. யாத்திராகமம் 3: 1-8 (க்கு ;), 10, 11, 13 (இதோ), 14

1     மோசே மீதியான் தேசத்து ஆசாரியனாயிருந்த தன் மாமனாகிய எத்திரோவின் ஆடுகளை மேய்த்து வந்தான். அவன் ஆடுகளை வனாந்தரத்தின் பின் புறத்திலே ஓட்டி, தேவபர்வதமாகிய ஓரேப்மட்டும் வந்தான்.

2     அங்கே கர்த்தருடைய தூதனானவர் ஒரு முட்செடியின் நடுவிலிருந்து உண்டான அக்கினிஜுவாலையிலே நின்று அவனுக்குத் தரிசனமானார். அப்பொழுது அவன் உற்றுப்பார்த்தான்; முட்செடி அக்கினியால் ஜுவாலித்து எரிந்தும், அது வெந்துபோகாமல் இருந்தது.

3     அப்பொழுது மோசே: இந்த முட்செடி வெந்து போகாதிருக்கிறது என்ன, நான் கிட்டப்போய் இந்த அற்புதகாட்சியைப் பார்ப்பேன் என்றான்.

4     அவன் பார்க்கும்படி கிட்ட வருகிறதைக் கர்த்தர் கண்டார். முட்செடியின் நடுவிலிருந்து தேவன் அவனை நோக்கி: மோசே, மோசே என்று கூப்பிட்டார். அவன்: இதோ, அடியேன் என்றான்.

5     அப்பொழுது அவர்: இங்கே கிட்டிச் சேராயாக; உன் கால்களில் இருக்கிற பாதரட்சையைக் கழற்றிப்போடு; நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்த பூமி என்றார்.

6     பின்னும் அவர்: நான் ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனுமாகிய உன் பிதாக்களுடைய தேவனாயிருக்கிறேன் என்றார். மோசே தேவனை நோக்கிப் பார்க்கப் பயந்ததினால், தன் முகத்தை மூடிக்கொண்டான்.

7     அப்பொழுது கர்த்தர்: எகிப்தில் இருக்கிற என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்து, ஆளோட்டிகளினிமித்தம் அவர்கள் இடுகிற கூக்குரலைக் கேட்டேன், அவர்கள் படுகிற வேதனைகளையும் அறிந்திருக்கிறேன்.

8     அவர்களை எகிப்தியரின் கைக்கு விடுதலையாக்கவும், அந்தத் இருக்கிற இடமாகிய பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமுமான தேசத்தில் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கவும் இறங்கினேன்.

10     நீ இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய என் ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரும்படி உன்னைப் பார்வோனிடத்துக்கு அனுப்புவேன் வா என்றார்.

11     அப்பொழுது மோசே தேவனை நோக்கி: பார்வோனிடத்துக்குப் போகவும், இஸ்ரவேல் புத்திரரை எகிப்திலிருந்து அழைத்துவரவும், நான் எம்மாத்திரம் என்றான்.

13     அப்பொழுது மோசே தேவனை நோக்கி: நான் இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்தில் போய், உங்கள் பிதாக்களுடைய தேவன் உங்களிடத்தில் என்னை அனுப்பினார் என்று அவர்களுக்குச் சொல்லும்போது, அவருடைய நாமம் என்ன என்று அவர்கள் என்னிடத்தில் கேட்டால், நான் அவர்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன் என்றான்.

14     அதற்குத் தேவன்: இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்று மோசேயுடனே சொல்லி, இருக்கிறேன் என்பவர் என்னை உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரரோடே சொல்வாயாக என்றார்.

2. Exodus 3 : 1-8 (to ;), 10, 11, 13 (Behold), 14

1     Now Moses kept the flock of Jethro his father in law, the priest of Midian: and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb.

2     And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush: and he looked, and, behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed.

3     And Moses said, I will now turn aside, and see this great sight, why the bush is not burnt.

4     And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I.

5     And he said, Draw not nigh hither: put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground.

6     Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face; for he was afraid to look upon God.

7     And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters; for I know their sorrows;

8     And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey;

10     Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people the children of Israel out of Egypt.

11     And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt?

13     Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you; and they shall say to me, What is his name? what shall I say unto them?

14     And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you.

3. லேவியராகமம் 19: 2

2     நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சபை அனைத்தோடும் சொல்லவேண்டியது என்னவென்றால்: உங்கள் தேவனும் கர்த்தருமாகிய நான் பரிசுத்தர், ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள்.

3. Leviticus 19 : 2

2     Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy: for I the Lord your God am holy.

4. எரேமியா 1: 1 (க்கு எரேமியா), 4 (அந்த வார்த்தை)-10, 17 (திகைக்க வேண்டும்), 19 (तिनीहरूले गर्दैनन्)

1     …எரேமியாவினுடைய வசனங்கள்:

4     ... கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி, அவர்:

5     நான் உன்னைத் தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கு முன்னே உன்னை அறிந்தேன்; நீ கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படுமுன்னே நான் உன்னைப் பரிசுத்தம்பண்ணி, உன்னை ஜாதிகளுக்குத் தீர்க்கதரிசியாகக் கட்டளையிட்டேன் என்று சொன்னார்.

6     அப்பொழுது நான்: ஆ கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, இதோ, நான் பேச அறியேன்; சிறுபிள்ளையாயிருக்கிறேன் என்றேன்.

7     ஆனாலும் கர்த்தர் நான் சிறுபிள்ளையென்று நீ சொல்லாதே, நான் உன்னை அனுப்புகிற எல்லாரிடத்திலும் நீ போய் நான் உனக்குக் கட்டளையிடுகிறவைகளையெல்லாம் நீ பேசுவாயாக.

8     நீ அவர்களுக்குப் பயப்படவேண்டாம்; உன்னைக் காக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி,

9     கர்த்தர் தமது கரத்தை நீட்டி, என் வாயைத் தொட்டு: இதோ, என் வார்த்தைகளை உன் வாயிலே வைக்கிறேன்.

10     பார், பிடுங்கவும், இடிக்கவும், அழிக்கவும், கவிழ்க்கவும், கட்டவும், நாட்டவும் உன்னை நான் இன்றையதினம் ஜாதிகளின்மேலும் ராஜ்யங்களின்மேலும் ஏற்படுத்தினேன் என்று கர்த்தர் என்னுடனே சொன்னார்.

17     ஆகையால் நீ உன் அரையைக் கட்டிக்கொண்டு நின்று, நான் உனக்குக் கட்டளையிடுகிறவைகளையெல்லாம் அவர்களுக்குச் சொல்; நான் உன்னை அவர்களுக்கு முன்பாகக் கலங்கப்பண்ணாதபடிக்கு, நீ அவர்கள் முகத்துக்கு அஞ்சாதிரு.

19     அவர்கள் உனக்கு விரோதமாக யுத்தம்பண்ணுவார்கள்; ஆனாலும் உன்னை மேற்கொள்ளமாட்டார்கள்; உன்னை இரட்சிக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

4. Jeremiah 1 : 1 (to Jeremiah), 4 (the word)-10, 17 (to dismayed), 19 (they shall not)

1     The words of Jeremiah …

4     …the word of the Lord came unto me, saying,

5     Before I formed thee in the belly I knew thee; and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations.

6     Then said I, Ah, Lord God! behold, I cannot speak: for I am a child.

7     But the Lord said unto me, Say not, I am a child: for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee thou shalt speak.

8     Be not afraid of their faces: for I am with thee to deliver thee, saith the Lord.

9     Then the Lord put forth his hand, and touched my mouth. And the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth.

10     See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to root out, and to pull down, and to destroy, and to throw down, to build, and to plant.

17     Thou therefore gird up thy loins, and arise, and speak unto them all that I command thee: be not dismayed …

19     …they shall not prevail against thee; for I am with thee, saith the Lord, to deliver thee.

5. மத்தேயு 3: 16, 17

16     இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்று, ஜலத்திலிருந்து கரையேறினவுடனே, இதோ வானம் அவருக்குத் திறக்கப்பட்டது; தேவ ஆவி புறாவைப்போல இறங்கி, தம்மேல் வருகிறதைக் கண்டார்.

17     அன்றியும், வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது.

5. Matthew 3 : 16, 17

16     And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:

17     And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

6. மத்தேயு 16: 13-17

13     பின்பு, இயேசு பிலிப்புச் செசரியாவின் திசைகளில் வந்தபோது, தம்முடைய சீஷரை நோக்கி: மனுஷகுமாரனாகிய என்னை ஜனங்கள் யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார்.

14     அதற்கு அவர்கள்: சிலர் உம்மை யோவான் ஸ்நானன் என்றும், சிலர் எலியா என்றும், வேறு சிலர் எரேமியா, அல்லது தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் என்றார்கள்.

15     அப்பொழுது அவர்: நீங்கள் என்னை யாரென்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார்.

16     சீமோன் பேதுரு பிரதியுத்தரமாக: நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றான்.

17     இயேசு அவனை நோக்கி: யோனாவின் குமாரனகிய சீமோனே, நீ பாக்கியவான்; மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார்.

6. Matthew 16 : 13-17

13     When Jesus came into the coasts of Cæsarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am?

14     And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.

15     He saith unto them, But whom say ye that I am?

16     And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.

17     And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-jona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.

7. யோவான் 13: 36, 37 (க்கு ?)

36     சீமோன்பேதுரு அவரை நோக்கி: ஆண்டவரே, நீர் எங்கே போகிறீர் என்றான். இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நான் போகிற இடத்துக்கு இப்பொழுது நீ என் பின்னே வரக்கூடாது, பிற்பாடு என் பின்னே வருவாய் என்றார்.

37     பேதுரு அவரை நோக்கி: ஆண்டவரே, நான் இப்பொழுது உமக்குப் பின்னே ஏன் வரக்கூடாது?

7. John 13 : 36, 37 (to ?)

36     Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.

37     Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now?

8. யோவான் 14: 1, 3 (நான் செய்வேன்)-7

1     உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக; தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள்.

3     நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம்பண்ணினபின்பு, நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி, நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளுவேன்.

4     நான் போகிற இடத்தை அறிந்திருக்கிறீர்கள், வழியையும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்றார்.

5     தோமா அவரை நோக்கி ஆண்டவரே, நீர் போகிற இடத்தை அறியோமே, வழியை நாங்கள் எப்படி அறிவோம் என்றான்.

6     அதற்கு இயேசு: நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன்; என்னாலேயல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான்.

7     என்னை அறிந்தீர்களானால் என் பிதாவையும் அறிந்திருப்பீர்கள்; இதுமுதல் நீங்கள் அவரை அறிந்தும் அவரைக் கண்டும் இருக்கிறீர்கள் என்றார்.

8. John 14 : 1, 3 (I will)-7

1     Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.

3     I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.

4     And whither I go ye know, and the way ye know.

5     Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?

6     Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.

7     If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.

9. மத்தேயு 28: 19, 20

19     ஆகையால், நீங்கள் புறப்பட்டுப்போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி, பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானங்கொடுத்து,

20     நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள்; இதோ, உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனேகூட இருக்கிறேன் என்றார். ஆமென்.

9. Matthew 28 : 19, 20

19     Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:

20     Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 587: 5-8

இறைவன். நான் பெரியவன்; அனைத்தையும் அறிந்தவர், அனைத்தையும் காணக்கூடியவர், அனைத்தையும் செயலாற்றுபவர், அனைத்து ஞானமுள்ளவர், அனைத்தையும் விரும்புபவர் மற்றும் நித்தியமானவர்; கொள்கை; மனம்; ஆன்மா; ஆவி; வாழ்க்கை; உண்மை; காதல்; அனைத்து பொருள்; உளவுத்துறை.

1. 587 : 5-8

God. The great I am; the all-knowing, all-seeing, all-acting, all-wise, all-loving, and eternal; Principle; Mind; Soul; Spirit; Life; Truth; Love; all substance; intelligence.

2. 252: 31 (க்கு 1st ,), 31 (என்கிறார்), 32 (மனிதன்)-8

ஆவி, கூறுகிறது:

ஆன்மிக உணர்வுகளைக் கொண்ட மனிதனே என் சாயல். அவர் எல்லையற்ற புரிதலை பிரதிபலிக்கிறார், ஏனென்றால் நான் முடிவிலி. புனிதத்தின் அழகு, இருப்பின் முழுமை, அழியாத மகிமை, - அனைத்தும் என்னுடையது, ஏனென்றால் நான் கடவுள். நான் மனிதனுக்கு அழியாமையைக் கொடுக்கிறேன், ஏனென்றால் நான் சத்தியம். நான் எல்லா பேரின்பத்தையும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன், ஏனென்றால் நான் அன்பு. நான் ஜீவன் என்பதால் ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாமல் உயிரைக் கொடுக்கிறேன். நான் உயர்ந்தவன், அனைத்தையும் தருகிறேன், ஏனென்றால் நான் மனம். நான் அனைத்தின் பொருள், ஏனென்றால் நான் தான்.

2. 252 : 31 (to 1st ,), 31 (saith), 32 (Man)-8

Spirit, saith:

Man, whose senses are spiritual, is my likeness. He reflects the infinite understanding, for I am Infinity. The beauty of holiness, the perfection of being, imperishable glory, — all are Mine, for I am God. I give immortality to man, for I am Truth. I include and impart all bliss, for I am Love. I give life, without beginning and without end, for I am Life. I am supreme and give all, for I am Mind. I am the substance of all, because I am that I am.

3. 336: 1-8, 9 (அழியாத)-18, 25 (இறைவன்)-26

மனம் என்பது நான் அல்லது முடிவிலி. மனம் ஒருபோதும் எல்லைக்குள் நுழைவதில்லை. நுண்ணறிவு ஒருபோதும் நுண்ணறிவு அல்லாதவற்றிற்குள் அல்லது பொருளுக்குள் செல்லாது. நல்லது ஒருபோதும் தீமைக்குள் நுழைவதில்லை, வரம்பற்றது வரம்பிற்குள்ளும், நித்தியமானது தற்காலிகத்திலும் அல்லது அழியாதது மரணத்திலும் நுழைவதில்லை. தெய்வீக ஈகோ, அல்லது தனித்துவம், எண்ணற்றது முதல் எல்லையற்றது வரை அனைத்து ஆன்மீக தனித்துவத்திலும் பிரதிபலிக்கிறது.

அழியாத மனிதன் கடவுளின் உருவம் அல்லது யோசனை, எல்லையற்ற மனதின் எல்லையற்ற வெளிப்பாடாகவும் இருந்தான் மற்றும் இருக்கிறான், மேலும் அழியாத மனிதன் அந்த மனதுடன் இணைந்திருப்பான் மற்றும் நித்தியமானவன். அவர் நித்திய மனத்தில் என்றென்றும் இருக்கிறார், கடவுள்; ஆனால் எல்லையற்ற மனம் மனிதனில் இருக்க முடியாது, ஆனால் மனிதனால் பிரதிபலிக்கப்படுகிறது. ஆன்மீக மனிதனின் உணர்வும் தனித்துவமும் கடவுளின் பிரதிபலிப்பாகும். அவைகள் ஜீவனாகவும், உண்மையாகவும், அன்பாகவும் உள்ள அவனது வெளிப்பாடுகள். அழியாத மனிதன் ஒருபோதும் பொருள் அல்ல, ஆனால் எப்போதும் ஆன்மீகம் மற்றும் நித்தியமானது.

கடவுள், மனிதனின் தெய்வீகக் கொள்கை மற்றும் கடவுளின் சாயலில் உள்ள மனிதன் பிரிக்க முடியாத, இணக்கமான மற்றும் நித்தியமானவர்கள்.

3. 336 : 1-8, 9 (Immortal)-18, 25 (God)-26

Mind is the I am, or infinity. Mind never enters the finite. Intelligence never passes into non-intelligence, or matter. Good never enters into evil, the unlimited into the limited, the eternal into the temporal, nor the immortal into mortality. The divine Ego, or individuality, is reflected in all spiritual individuality from the infinitesimal to the infinite.

Immortal man was and is God's image or idea, even the infinite expression of infinite Mind, and immortal man is coexistent and coeternal with that Mind. He has been forever in the eternal Mind, God; but infinite Mind can never be in man, but is reflected by man. The spiritual man's consciousness and individuality are reflections of God. They are the emanations of Him who is Life, Truth, and Love. Immortal man is not and never was material, but always spiritual and eternal.

God, the divine Principle of man, and man in God's likeness are inseparable, harmonious, and eternal.

4. 286: 9-30

மாஸ்டர் கூறினார், "எந்த மனிதனும் தந்தையிடம் [இருப்பதற்கான தெய்வீகக் கொள்கை] என்னாலேயே வருவதில்லை," கிறிஸ்து, வாழ்க்கை, உண்மை, அன்பு; ஏனென்றால், "நானே வழி" என்று கிறிஸ்து கூறுகிறார். இந்த அசல் மனிதரான இயேசுவால் உடல் காரணத்தை முதலில் இருந்து கடைசி வரை ஒதுக்கி வைத்தார். தெய்வீகக் கொள்கை, அன்பு, உண்மையான அனைத்தையும் உருவாக்குகிறது மற்றும் நிர்வகிக்கிறது என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார்.

சாக்ஸன் மற்றும் இருபது மற்ற மொழிகளில் நல்லது என்பது கடவுளின் சொல். அவர் தன்னைப் போலவே நல்லவராகவும் - கொள்கையிலும் யோசனையிலும் நல்லவர் என்று அவர் உருவாக்கிய அனைத்தையும் வேதம் அறிவிக்கிறது. எனவே ஆன்மீக பிரபஞ்சம் நல்லது, மேலும் கடவுளை அவர் போலவே பிரதிபலிக்கிறது.

கடவுளின் எண்ணங்கள் பரிபூரணமானது மற்றும் நித்தியமானது, பொருள் மற்றும் வாழ்க்கை. பொருள் மற்றும் தற்காலிக எண்ணங்கள் மனிதனுடையவை, இதில் தவறுகள் உள்ளன, மேலும் கடவுள், ஆவி மட்டுமே காரணம் என்பதால், அவர்களுக்கு தெய்வீக காரணம் இல்லை. தற்காலிக மற்றும் பொருள் பின்னர் ஆவியின் படைப்புகள் அல்ல. அவை ஆன்மீக மற்றும் நித்தியத்தின் போலியானவை. இடைநிலை எண்ணங்கள் நித்திய சத்தியத்தின் எதிர்முனைகளாகும், இருப்பினும் (எதிர் குணங்களின் அனுமானத்தால்) பிழையும் "நான் உண்மை" என்று கூற வேண்டும். ஆனால் இந்த சொல்லின் பிழையால், பொய் தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்கிறது.

4. 286 : 9-30

The Master said, "No man cometh unto the Father [the divine Principle of being] but by me," Christ, Life, Truth, Love; for Christ says, "I am the way." Physical causation was put aside from first to last by this original man, Jesus. He knew that the divine Principle, Love, creates and governs all that is real.

In the Saxon and twenty other tongues good is the term for God. The Scriptures declare all that He made to be good, like Himself, — good in Principle and in idea. Therefore the spiritual universe is good, and reflects God as He is.

God's thoughts are perfect and eternal, are substance and Life. Material and temporal thoughts are human, involving error, and since God, Spirit, is the only cause, they lack a divine cause. The temporal and material are not then creations of Spirit. They are but counterfeits of the spiritual and eternal. Transitory thoughts are the antipodes of everlasting Truth, though (by the supposition of opposite qualities) error must also say, "I am true." But by this saying error, the lie, destroys itself.

5. 136: 1-2, 5-6, 11-14, 29-11

இயேசு தனது தேவாலயத்தை நிறுவினார் மற்றும் கிறிஸ்துவை குணப்படுத்தும் ஆன்மீக அடித்தளத்தில் தனது பணியை பராமரித்தார். … அவர் புத்திசாலித்தனம், செயல் அல்லது வாழ்க்கை கடவுளிடமிருந்து பிரிக்கப்படவில்லை.

அவர் தனது மாணவர்களிடம் முறையிட்டார்: "மனுஷகுமாரனாகிய நான் யாரென்று மனிதர்கள் கூறுகிறார்கள்?" அதாவது: தீமைகளைத் துரத்துவது மற்றும் நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்துவது யார் அல்லது எது?

சீடர்கள் தங்கள் குருவை மற்றவர்களை விட சிறப்பாகப் பிடித்தனர்; ஆனால் அவர் சொன்னதையும் செய்வதையும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை, அல்லது அவர்கள் அவரை அடிக்கடி கேள்வி கேட்டிருக்க மாட்டார்கள். இயேசு பொறுமையாக போதனை செய்வதிலும் உண்மையை வெளிப்படுத்துவதிலும் விடாப்பிடியாக இருந்தார். அவருடைய மாணவர்கள் இந்த சத்திய சக்தி நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்துவதையும், தீமையைத் துரத்துவதையும், இறந்தவர்களை எழுப்புவதையும் கண்டனர்; ஆனால், சிலுவையில் அறையப்பட்ட பின்னர், நோய், பாவம், நோய், மரணம் மற்றும் கல்லறையின் மீது வெற்றி பெற்ற அவர்களின் மாசற்ற ஆசிரியர் அவர்கள் முன் நிற்கும் வரை, இந்த அற்புதமான வேலையின் இறுதியானது ஆன்மீக ரீதியாக அவர்களால் கூட உணரப்படவில்லை.

புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஏக்கத்தில், "ஆனால் நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்கிறீர்கள்?" என்று மீண்டும் கூறினார். இந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட விசாரணையின் பொருள்: மக்கள் மனதில் மிகவும் மர்மமான வேலையை யார் அல்லது என்ன செய்ய முடியும்?

5. 136 : 1-2, 5-6, 11-14, 29-11

Jesus established his church and maintained his mission on a spiritual foundation of Christ-healing. … He claimed no intelligence, action, nor life separate from God.

He appealed to his students: "Whom do men say that I, the Son of man, am?" That is: Who or what is it that is thus identified with casting out evils and healing the sick?

The disciples apprehended their Master better than did others; but they did not comprehend all that he said and did, or they would not have questioned him so often. Jesus patiently persisted in teaching and demonstrating the truth of being. His students saw this power of Truth heal the sick, cast out evil, raise the dead; but the ultimate of this wonderful work was not spiritually discerned, even by them, until after the crucifixion, when their immaculate Teacher stood before them, the victor over sickness, sin, disease, death, and the grave.

Yearning to be understood, the Master repeated, "But whom say ye that I am?" This renewed inquiry meant: Who or what is it that is able to do the work, so mysterious to the popular mind?

6. 137: 16-21

அவரது வழக்கமான தூண்டுதலுடன், சைமன் தனது சகோதரர்களுக்கு பதிலளித்தார், மேலும் அவரது பதில் ஒரு பெரிய உண்மையை முன்வைத்தது: "நீ கிறிஸ்து, ஜீவனுள்ள கடவுளின் குமாரன்! "அதாவது: மேசியா என்று நீங்கள் அறிவித்தது, - கிறிஸ்து, கடவுளின் ஆவி, உண்மை, வாழ்க்கை மற்றும் அன்பு, இது மனதளவில் குணப்படுத்துகிறது.

6. 137 : 16-21

With his usual impetuosity, Simon replied for his brethren, and his reply set forth a great fact: "Thou art the Christ, the Son of the living God! "That is: The Messiah is what thou hast declared, — Christ, the spirit of God, of Truth, Life, and Love, which heals mentally.

7. 138: 6-15

தெய்வீக வாழ்க்கை, உண்மை மற்றும் அன்பு, ஒரு மனித ஆளுமை அல்ல, நோய்வாய்ப்பட்டவர்களை குணப்படுத்துபவர் மற்றும் ஒரு பாறை, நல்லிணக்கத்தின் மண்டலத்தில் உறுதியான அடித்தளம் என்று பீட்டருக்கு இப்போது தெளிவாகத் தெரிந்தது. இந்த ஆன்மீக அறிவியல் அடிப்படையில் இயேசு தனது குணப்படுத்துதலை விளக்கினார், இது வெளியாட்களுக்கு அதிசயமாகத் தோன்றியது. நோய்கள் உடலுறுதியாலோ, மெட்டீரியா மருத்துவத்தினாலோ, சுகாதாரத்தினாலோ அல்ல, ஆனால் தெய்வீக ஆவியினால், மரண மனதின் பிழைகளை வெளியேற்றுவதாகக் காட்டினார். ஆவியின் மேன்மையே இயேசு கட்டிய அடித்தளம்.

7. 138 : 6-15

It was now evident to Peter that divine Life, Truth, and Love, and not a human personality, was the healer of the sick and a rock, a firm foundation in the realm of harmony. On this spiritually scientific basis Jesus explained his cures, which appeared miraculous to outsiders. He showed that diseases were cast out neither by corporeality, by materia medica, nor by hygiene, but by the divine Spirit, casting out the errors of mortal mind. The supremacy of Spirit was the foundation on which Jesus built.

8. 333: 19-31

கிறிஸ்தவ சகாப்தத்திற்கு முன்னும் பின்னும் எல்லா தலைமுறைகளிலும், கிறிஸ்து, ஆன்மீக யோசனையாக, - கடவுளின் பிரதிபலிப்பு, - கிறிஸ்துவைப் பெறுவதற்குத் தயாராக உள்ள அனைவருக்கும் சில அளவு சக்தி மற்றும் கிருபையுடன் வந்துள்ளார், சத்தியம். ஆபிரகாம், ஜேக்கப், மோசே மற்றும் தீர்க்கதரிசிகள் மேசியா அல்லது கிறிஸ்துவின் புகழ்பெற்ற காட்சிகளைப் பிடித்தனர், இது இந்த ஞானஸ்நானத்தை தெய்வீக இயல்பு, அன்பின் சாரத்தில் ஞானஸ்நானம் செய்தது. தெய்வீக உருவம், யோசனை அல்லது கிறிஸ்து தெய்வீக கோட்பாடான கடவுளிடமிருந்து பிரிக்க முடியாதவராக இருந்தார். இயேசு தனது ஆன்மீக அடையாளத்தின் இந்த ஒற்றுமையை இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்: "ஆபிரகாம் இருப்பதற்கு முன்பு, நான் இருக்கிறேன்;" "நானும் என் தந்தையும் ஒன்றே" "என் தந்தை என்னை விட பெரியவர்." ஒரே ஆவி அனைத்து அடையாளங்களையும் உள்ளடக்கியது.

8. 333 : 19-31

Throughout all generations both before and after the Christian era, the Christ, as the spiritual idea, — the reflection of God, — has come with some measure of power and grace to all prepared to receive Christ, Truth. Abraham, Jacob, Moses, and the prophets caught glorious glimpses of the Messiah, or Christ, which baptized these seers in the divine nature, the essence of Love. The divine image, idea, or Christ was, is, and ever will be inseparable from the divine Principle, God. Jesus referred to this unity of his spiritual identity thus: "Before Abraham was, I am;" "I and my Father are one;" "My Father is greater than I." The one Spirit includes all identities.

9. 70: 7-9

மனிதன் ஒருபோதும் கடவுள் அல்ல, ஆனால் கடவுளின் சாயலில் உருவாக்கப்பட்ட ஆன்மீக மனிதன் கடவுளைப் பிரதிபலிக்கிறான். இந்த அறிவியல் பிரதிபலிப்பில், ஈகோவும் தந்தையும் பிரிக்க முடியாதவை.

9. 70 : 7-9

Man is never God, but spiritual man, made in God's likeness, reflects God. In this scientific reflection the Ego and the Father are inseparable.

10. 17: 14-15

ஏனெனில் கடவுள் எல்லையற்றவர், அனைத்து சக்தியும், எல்லா உயிர்களும், உண்மையும், அன்பும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாகவும், அனைத்திலும் இருக்கிறார்.

10. 17 : 14-15

For God is infinite, all-power, all Life, Truth, Love, over all, and All.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████