ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜனவரி 2, 2022தலைப்ப — இறைவன்

SubjectGod

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: சங்கீதம் 62 : 11

"தேவன் ஒருதரம் விளம்பினார், இரண்டுதரம் கேட்டிருக்கிறேன்; வல்லமை தேவனுடையது என்பதே."Golden Text: Psalm 62 : 11

God hath spoken once; twice have I heard this; that power belongeth unto God.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: மத்தேயு 26: 1-4 • யோவான் 19: 1, 9-1 • வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19: 6


1     யேசு இந்த வசனங்களையெல்லாம் சொல்லிமுடித்தபின்பு, அவர் தம்முடைய சீஷரை நோக்கி:

2     இரண்டு நாளைக்குப்பின்பு பஸ்காபண்டிகை வருமென்று அறிவீர்கள்; அப்பொழுது, மனுஷகுமாரன் சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு ஒப்புக்கொடுக்கப்படுவார் என்றார்.

3     அப்பொழுது, பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் ஜனத்தின் மூப்பரும், காய்பா என்னப்பட்ட பிரதான ஆசாரியனுடைய அரமனையிலே கூடிவந்து,

4     இயேசுவைத் தந்திரமாய்ப் பிடித்துக் கொலைசெய்யும்படி ஆலோசனைபண்ணினார்கள்.

1     அப்பொழுது பிலாத்து இயேசுவைப்பிடித்து வாரினால் அடிப்பித்தான்.

9     மறுபடியும் அரமனைக்குள்ளே போய், இயேசுவை நோக்கி: நீ எங்கேயிருந்து வந்தவன் என்றான். அதற்கு இயேசு மாறுத்தரம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை.

10     அப்பொழுது பிலாத்து: நீ என்னோடே பேசுகிறதில்லையா உன்னைச் சிலுவையில் அறைய எனக்கு அதிகாரமுண்டென்றும், உன்னை விடுதலைபண்ண எனக்கு அதிகாரமுண்டென்றும் உனக்குத் தெரியாதா என்றான்.

11     இயேசு பிரதியுத்தரமாக: பரத்திலிருந்து உமக்குக் கொடுக்கப்படாதிருந்தால், என்மேல் உமக்கு ஒரு அதிகாரமுமிராது; ஆனபடியினாலே என்னை உம்மிடத்தில் ஒப்புக்கொடுத்தவனுக்கு அதிக பாவமுண்டு என்றார்.

6     அப்பொழுது திரளான ஜனங்கள் இடும் ஆரவாரம்போலவும், பெருவெள்ள இரைச்சல்போலவும், பலத்த இடிமுழக்கம்போலவும், ஒரு சத்தமுண்டாகி: அல்லேலூயா, சர்வவல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் ராஜ்யபாரம்பண்ணுகிறார்.

Responsive Reading: Matthew 26 : 1-4; John 19 : 1, 9-11; Revelation 19 : 6

1.     And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,

2.     Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.

3.     Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,

4.     And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.

1.     Then Pilate therefore took Jesus, and scourged him.

9.     And went again into the judgment hall, and saith unto Jesus, Whence art thou? But Jesus gave him no answer.

10.     Then saith Pilate unto him, Speakest thou not unto me? knowest thou not that I have power to crucify thee, and have power to release thee?

11.     Jesus answered, Thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above:

6.     And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. 1 நாளாகமம் 29: 11-13

11     கர்த்தாவே, மாட்சிமையும் வல்லமையும் மகிமையும் ஜெயமும் மகத்துவமும் உம்முடையவைகள்; வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ளவைகளெல்லாம் உம்முடையவைகள்; கர்த்தாவே, ராஜ்யமும் உம்முடையது; தேவரீர் எல்லாருக்கும் தலைவராய் உயர்ந்திருக்கிறீர்.

12     ஐசுவரியமும் கனமும் உம்மாலே வருகிறது; தேவரீர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறவர்; உம்முடைய கரத்திலே சத்துவமும் வல்லமையும் உண்டு; எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் உம்முடைய கரத்தினால் ஆகும்.

13     இப்போதும் எங்கள் தேவனே, நாங்கள் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி, உமது மகிமையுள்ள நாமத்தைத் துதிக்கிறோம்.

1. I Chronicles 29 : 11-13

11     Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.

12     Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.

13     Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name.

2. உபாகமம் 4: 7, 9, 39, 40

7     நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை நாம் தொழுதுகொள்ளுகிறபோதெல்லாம், அவர் நமக்குச் சமீபமாயிருக்கிறதுபோல, தேவனை இவ்வளவு சமீபமாய்ப் பெற்றிருக்கிற வேறே பெரிய ஜாதி எது?

9     ஓரேபிலே உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நீ நிற்கும்போது, கர்த்தர் என்னை நோக்கி: ஜனங்களை என்னிடத்தில் கூடிவரச்செய்து, என் வார்த்தைகளை அவர்கள் கேட்கும்படி பண்ணுவேன்; அவர்கள் பூமியில் உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம் எனக்குப் பயந்திருக்கும்படி அவைகளைக் கற்றுக்கொண்டு, தங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் போதிக்கக்கடவர்கள் என்று சொல்லிய நாளில்,

39     ஆகையால், உயர வானத்திலும் தாழ பூமியிலும் கர்த்தரே தேவன், அவரைத் தவிர ஒருவரும் இல்லை என்பதை நீ இந்நாளில் அறிந்து, உன் மனதிலே சிந்தித்து,

40     நீயும் உனக்குப் பின்வரும் உன் பிள்ளைகளும் நன்றாயிருக்கும்படிக்கும், உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு என்றைக்கும் கொடுக்கிற தேசத்திலே நீ நீடித்த நாளாயிருக்கும்படிக்கும், நான் இன்று உனக்குக் கற்பிக்கிற அவருடைய கட்டளைகளையும் அவருடைய கற்பனைகளையும் கைக்கொள்ளக்கடவாய் என்றான்.

2. Deuteronomy 4 : 7, 9, 39, 40

7     For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon him for?

9     Only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life: but teach them thy sons, and thy sons’ sons;

39     Know therefore this day, and consider it in thine heart, that the Lord he is God in heaven above, and upon the earth beneath: there is none else.

40     Thou shalt keep therefore his statutes, and his commandments, which I command thee this day, that it may go well with thee, and with thy children after thee, and that thou mayest prolong thy days upon the earth, which the Lord thy God giveth thee, for ever.

3. உபாகமம் 5: 6, 7

6     உன்னை அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்துதேசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே.

7     என்னையன்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்கவேண்டாம்.

3. Deuteronomy 5 : 6, 7

6     I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, from the house of bondage.

7     Thou shalt have none other gods before me.

4. சங்கீதம் 91: 9-16

9     எனக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்குத் தாபரமாகக்கொண்டாய்.

10     ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது.

11     உன் வழிகளிலெல்லாம் உன்னைக்காக்கும்படி உனக்காகத் தம்முடைய தூதர்களுக்குக் கட்டளையிடுவார்.

12     உன் பாதம் கல்லில் இடறாதபடிக்கு அவர்கள் உன்னைத் தங்கள் கைகளில் ஏந்திக்கொண்டுபோவார்கள்.

13     சிங்கத்தின்மேலும் விரியன் பாம்பின்மேலும் நீ நடந்து, பாலசிங்கத்தையும் வலுசர்ப்பத்தையும் மிதித்துப்போடுவாய்.

14     அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சையாயிருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன்; என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைப்பேன்.

15     அவன் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவான், நான் அவனுக்கு மறுஉத்தரவு அருளிச்செய்வேன்; ஆபத்தில் நானே அவனோடிருந்து, அவனைத் தப்புவித்து, அவனைக் கனப்படுத்துவேன்.

16     நீடித்த நாட்களால் அவனைத் திருப்தியாக்கி, என் இரட்சிப்பை அவனுக்குக் காண்பிப்பேன்.

4. Psalm 91 : 9-16

9     Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the most High, thy habitation;

10     There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.

11     For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.

12     They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.

13     Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion and the dragon shalt thou trample under feet.

14     Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.

15     He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.

16     With long life will I satisfy him, and shew him my salvation.

5. லூக்கா 4: 14, 15, 32-40

14     பின்பு இயேசு ஆவியானவருடைய பலத்தினாலே கலிலேயாவுக்குத் திரும்பிப் போனார். அவருடைய கீர்த்தி சுற்றிலும் இருக்கிற தேசமெங்கும் பரம்பிற்று.

15     அவர்களுடைய ஜெப ஆலயங்களில் அவர் உபதேசித்து, எல்லாராலும் புகழப்பட்டார்.

32     அவருடைய வசனம் அதிகாரமுள்ளதாயிருந்தபடியால் அவருடைய போதகத்தைக் குறித்து அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

33     ஜெபஆலயத்திலே அசுத்த ஆவி பிடித்திருந்த ஒரு மனுஷன் இருந்தான்.

34     அவன்: ஐயோ! நசரேயனாகிய இயேசுவே, எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன? எங்களைக்கெடுக்கவா வந்தீர்? உம்மை இன்னாரென்று அறிவேன்; நீர் தேவனுடைய பரிசுத்தர் என்று உரத்தசத்தமிட்டான்.

35     அதற்கு இயேசு: நீ பேசாமல் இவனைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போ என்று அதை அதட்டினார்; அப்பொழுது பிசாசு அவனை ஜனங்களின் நடுவிலே விழத்தள்ளி, அவனுக்கு ஒரு சேதமுஞ்செய்யாமல், அவனை விட்டுப் போய்விட்டது.

36     எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: இது என்ன வார்த்தையோ! அதிகாரத்தோடும் வல்லமையோடும் அசுத்த ஆவிகளுக்கும் கட்டளையிடுகிறார், அவைகள் புறப்பட்டுப்போகிறதே என்று ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொண்டார்கள்.

37     அவருடைய கீர்த்தி சுற்றிலுமிருந்த நாடுகளிலுள்ள இடங்களிலெல்லாம் பிரசித்தமாயிற்று.

38     பின்பு அவர் ஜெபஆலயத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு, சீமோன் வீட்டில் பிரவேசித்தார், சீமோனுடைய மாமி கடும் ஜுரமாய்க் கிடந்தாள். அவளுக்காக அவரை வேண்டிக்கொண்டார்கள்.

39     அவர் அவளிடத்தில் குனிந்துநின்று, ஜுரம் நீங்கும்படி கட்டளையிட்டார், அது அவளை விட்டு நீங்கிற்று; உடனே அவள் எழுந்திருந்து அவர்களுக்குப் பணிவிடைசெய்தாள்.

40     சூரியன் அஸ்தமித்தபோது, ஜனங்களெல்லாரும் தங்களுக்குள்ளே பலபல வியாதிகளால் வருத்தப்பட்டவர்களை அவரிடத்தில் கொண்டுவந்தார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொருவர்மேலும் அவர் தம்முடைய கைகளை வைத்து, அவர்களைச் சொஸ்தமாக்கினார்.

5. Luke 4 : 14, 15, 32-40

14     And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

15     And he taught in their synagogues, being glorified of all.

32     And they were astonished at his doctrine: for his word was with power.

33     And in the synagogue there was a man, which had a spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice,

34     Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art; the Holy One of God.

35     And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him, and hurt him not.

36     And they were all amazed, and spake among themselves, saying, What a word is this! for with authority and power he commandeth the unclean spirits, and they come out.

37     And the fame of him went out into every place of the country round about.

38     And he arose out of the synagogue, and entered into Simon’s house. And Simon’s wife’s mother was taken with a great fever; and they besought him for her.

39     And he stood over her, and rebuked the fever; and it left her: and immediately she arose and ministered unto them.

40     Now when the sun was setting, all they that had any sick with divers diseases brought them unto him; and he laid his hands on every one of them, and healed them.

6. லூக்கா 10: 1-3, 17-19

1     இவைகளுக்குப் பின்பு கர்த்தர் வேறே எழுபதுபேரை நியமித்து, தாம் போகும் சகல பட்டணங்களுக்கும் இடங்களுக்கும் அவர்களைத் தமக்கு முன்னே இரண்டிரண்டு பேராக அனுப்பினார்.

2     அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி: அறுப்பு மிகுதி, வேலையாட்களோ கொஞ்சம்; ஆகையால் அறுப்புக்கு எஜமான் தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக்கொள்ளுங்கள்.

3     புறப்பட்டுப்போங்கள்; ஆட்டுக்குட்டிகளை ஓநாய்களுக்குள்ளே அனுப்புகிறதுபோல, இதோ, நான் உங்களை அனுப்புகிறேன்.

17     பின்பு அந்த எழுபதுபேரும் சந்தோஷத்தோடே திரும்பிவந்து: ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளும் எங்களுக்குக் கீழ்ப்படிகிறது என்றார்கள்.

18     அவர்களை அவர் நோக்கி: சாத்தான் மின்னலைப்போல வானத்திலிருந்து விழுகிறதைக் கண்டேன்.

19     இதோ, சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும், சத்துருவினுடைய சகல வல்லமையையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரங் கொடுக்கிறேன்; ஒன்றும் உங்களைச் சேதப்படுத்தமாட்டாது.

6. Luke 10 : 1-3, 17-19

1     After these things the Lord appointed other seventy also, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself would come.

2     Therefore said he unto them, The harvest truly is great, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth labourers into his harvest.

3     Go your ways: behold, I send you forth as lambs among wolves.

17     And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name.

18     And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.

19     Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.

7. யோவான் 8: 1, 2 (க்கு;), 28, 29

1     இயேசு ஒலிவமலைக்குப் போனார்.

2     மறுநாள் காலையிலே அவர் திரும்பி தேவாலயத்திற்கு வந்தபோது, ஜனங்களெல்லாரும் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். அவர் உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு உபதேசம்பண்ணினார்.

28     ஆதலால் இயேசு அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் மனுஷகுமாரனை உயர்த்தின பின்பு, நானே அவரென்றும், நான் என்சுயமாய் ஒன்றும் செய்யாமல், என் பிதா எனக்குப் போதித்தபடியே இவைகளைச் சொன்னேன் என்றும் அறிவீர்கள்.

29     என்னை அனுப்பினவர் என்னுடனேகூட இருக்கிறார், பிதாவுக்குப் பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னைத் தனியே இருக்கவிடவில்லை என்றார்.

7. John 8 : 1, 2 (to ;), 28, 29

1     Jesus went unto the mount of Olives.

2     And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him;

28     Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.

29     And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.

8. லூக்கா 11: 1-4

1     அவர் ஒரு இடத்தில் ஜெபம்பண்ணி முடித்தபின்பு, அவருடைய சீஷரில் ஒருவன் அவரை நோக்கி: ஆண்டவரே, யோவான் தன் சீஷருக்கு ஜெபம் பண்ணப் போதித்ததுபோல, நீரும் எங்களுக்குப் போதிக்கவேண்டும் என்றான்.

2     அதற்கு அவர்: நீங்கள் ஜெபம்பண்ணும் போது: பரமண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக; உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக; உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறதுபோல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக;

3     எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை அன்றன்றும் எங்களுக்குத் தாரும்;

4     எங்கள் பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னியும்; நாங்களும் எங்களிடத்தில் கடன்பட்ட எவனுக்கும் மன்னிக்கிறோமே; எங்களைச் சோதனைக்குட்படப்பண்ணாமல், தீமையினின்று எங்களை இரட்சித்துக்கொள்ளும், என்று சொல்லுங்கள் என்றார்.

8. Luke 11 : 1-4

1     And it came to pass, that, as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.

2     And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so in earth.

3     Give us day by day our daily bread.

4     And forgive us our sins; for we also forgive every one that is indebted to us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil.

9. மத்தேயு6: 13 (ஏனெனில்)

13     ஏனெனில் ராஜ்யமும், வல்லமையும், மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே, ஆமென், என்பதே.

9. Matthew 6 : 13 (For)

13     For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 587: 5-8

இறைவன். நான் பெரியவன்; அனைத்தையும் அறிந்தவர், அனைத்தையும் காணக்கூடியவர், அனைத்தையும் செயலாற்றுபவர், அனைத்து ஞானமுள்ளவர், அனைத்தையும் விரும்புபவர் மற்றும் நித்தியமானவர்; கொள்கை; மனம்; ஆன்மா; ஆவி; வாழ்க்கை; உண்மை; காதல்; அனைத்து பொருள்; உளவுத்துறை.

1. 587 : 5-8

God. The great I am; the all-knowing, all-seeing, all-acting, all-wise, all-loving, and eternal; Principle; Mind; Soul; Spirit; Life; Truth; Love; all substance; intelligence.

2. 473: 7-12

கடவுள் கொள்கை எங்கும் நிறைந்தது மற்றும் எல்லாம் வல்லது. கடவுள் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார், அவரைத் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அல்லது சக்தி இல்லை. கிறிஸ்து சிறந்த சத்தியம், இது கிரிஸ்துவர் அறிவியல் மூலம் நோய் மற்றும் பாவத்தை குணப்படுத்த வருகிறது, மேலும் அனைத்து சக்தியையும் கடவுளுக்குக் கூறுகிறது.

2. 473 : 7-12

The God-principle is omnipresent and omnipotent. God is everywhere, and nothing apart from Him is present or has power. Christ is the ideal Truth, that comes to heal sickness and sin through Christian Science, and attributes all power to God.

3. 228: 27-29 (க்கு 2nd.)

தாழ்மையான நசரேயன் பாவம், நோய், மரணம் ஆகியவற்றுக்கு சக்தி உண்டு என்ற அனுமானத்தைத் தூக்கியெறிந்தார். அவர்களை சக்தியற்றவர்களாக நிரூபித்தார்.

3. 228 : 27-29 (to 2nd .)

The humble Nazarene overthrew the supposition that sin, sickness, and death have power. He proved them powerless.

4. 232: 19-25

மருந்துகள், உணவு, காற்று மற்றும் உடற்பயிற்சி ஆகியவை மனிதனை ஆரோக்கியமாக்கும், அல்லது அவை மனித வாழ்க்கையை அழிக்கும் என்று இயேசு ஒருபோதும் கற்பிக்கவில்லை; இந்த பிழைகளை அவர் தனது நடைமுறையின் மூலம் விளக்கவும் இல்லை. அவர் மனிதனின் நல்லிணக்கத்தை மனதிற்குக் குறிப்பிட்டார், பொருட்படுத்தவில்லை, மேலும் கடவுளின் வாக்கியத்தை எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்த முயற்சிக்கவில்லை, இது கடவுளின் பாவம், நோய் மற்றும் மரணத்தின் கண்டனத்திற்கு முத்திரை குத்தியது.

4. 232 : 19-25

Jesus never taught that drugs, food, air, and exercise could make a man healthy, or that they could destroy human life; nor did he illustrate these errors by his practice. He referred man's harmony to Mind, not to matter, and never tried to make of none effect the sentence of God, which sealed God's condemnation of sin, sickness, and death.

5. 157: 8-10, 26-32

கிறிஸ்டியன் சயின்ஸ் மருந்தை அழித்து, தெய்வீக மனதுக்கு எல்லா சக்தியும் உண்டு என்பதை ஒப்புக்கொண்டு, குணப்படுத்தும் கொள்கையாக மனதில் மட்டுமே உள்ளது.

போதைப்பொருள் மரண மனதை அமைதிப்படுத்துகிறது, அதனால் உடலை விடுவிக்கிறது, ஆனால் இந்த சமர்ப்பணத்திற்காக அவை மனதையும் உடலையும் மோசமாக்குகின்றன. கிறிஸ்டியன் சயின்ஸ் முழு உடலமைப்பையும் ஈர்க்கிறது - அதாவது மனம் மற்றும் உடல் - மற்றும் வாழ்க்கை தொடர்ச்சியானது மற்றும் இணக்கமானது என்பதற்கான ஆதாரத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. விஞ்ஞானம் பிழையை நடுநிலையாக்குகிறது மற்றும் அதை அழிக்கிறது. இந்த ஆன்மீக மற்றும் ஆழமான நோயியலுக்கு மனிதகுலம் சிறந்தது.

5. 157 : 8-10, 26-32

Christian Science exterminates the drug, and rests on Mind alone as the curative Principle, acknowledging that the divine Mind has all power.

Narcotics quiet mortal mind, and so relieve the body; but they leave both mind and body worse for this submission. Christian Science impresses the entire corporeality, — namely, mind and body, — and brings out the proof that Life is continuous and harmonious. Science both neutralizes error and destroys it. Mankind is the better for this spiritual and profound pathology.

6. 158: 16-23

மருந்துகள், கேடப்ளாஸ்ம்கள் மற்றும் விஸ்கி ஆகியவை தெய்வீக மனதின் கண்ணியம் மற்றும் ஆற்றல் மற்றும் குணப்படுத்துவதற்கான அதன் செயல்திறனுக்கான முட்டாள்தனமான மாற்றாகும். இந்த வனாந்தர உலகின் வழிகள் வழியாக ஆண்களை சோதனைக்கு இட்டுச் செல்வது பரிதாபத்திற்குரியது - மரண மனம் மதுபானத்தின் மீது கல்வியறிவு பெறும் வரை, மற்றும் ஆண்களும் பெண்களும் வெறுக்கத்தக்க சோகமாக மாறும் வரை, நோய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்கு போதை மருந்துகளுடன் இனத்தை பலிவாங்குவது.

6. 158 : 16-23

Drugs, cataplasms, and whiskey are stupid substitutes for the dignity and potency of divine Mind and its efficacy to heal. It is pitiful to lead men into temptation through the byways of this wilderness world, — to victimize the race with intoxicating prescriptions for the sick, until mortal mind acquires an educated appetite for strong drink, and men and women become loathsome sots.

7. 107: 10-14

கிறிஸ்தவ அறிவியலின் மூலம், மதமும் மருத்துவமும் தெய்வீக இயல்பு மற்றும் சாரத்துடன் ஈர்க்கப்படுகின்றன; நம்பிக்கை மற்றும் புரிதலுக்கு புதிய பினியன்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன, மேலும் எண்ணங்கள் கடவுளுடன் புத்திசாலித்தனமாக தங்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றன.

7. 107 : 10-14

Through Christian Science, religion and medicine are inspired with a diviner nature and essence; fresh pinions are given to faith and understanding, and thoughts acquaint themselves intelligently with God.

8. 108: 19-29

மரணப் பள்ளத்தாக்கின் நிழலில் ஏற்கனவே நின்றுகொண்டு, மரண வாழ்வின் எல்லைக்கு அருகில் இருந்தபோது, நான் தெய்வீக அறிவியலில் இந்த உண்மைகளைக் கற்றுக்கொண்டேன்: எல்லா உண்மையான உயிரினங்களும் கடவுளிலும், தெய்வீக மனதிலும் உள்ளன, மேலும் வாழ்க்கை, உண்மை மற்றும் அன்பு அனைத்தும். - சக்திவாய்ந்த மற்றும் எப்போதும் இருக்கும்; உண்மைக்கு எதிரானது, - பிழை, பாவம், நோய், நோய், மரணம், - பொய்யான பொருள் உணர்வு, விஷயத்தில் மனதின் தவறான சாட்சியம்; இந்த தவறான உணர்வு, நம்பிக்கையில், மரண மனதின் ஒரு அகநிலை நிலை உருவாகிறது, அதே மனப் பெயர்கள் முக்கியமானவை, இதன் மூலம் ஆவியின் உண்மையான உணர்வை மூடிவிடும்.

8. 108 : 19-29

When apparently near the confines of mortal existence, standing already within the shadow of the death-valley, I learned these truths in divine Science: that all real being is in God, the divine Mind, and that Life, Truth, and Love are all-powerful and ever-present; that the opposite of Truth, — called error, sin, sickness, disease, death, — is the false testimony of false material sense, of mind in matter; that this false sense evolves, in belief, a subjective state of mortal mind which this same so-called mind names matter, thereby shutting out the true sense of Spirit.

9. 109: 4-10, 28-12

கிறிஸ்துவ விஞ்ஞானம், மனம் ஆல்-இன்-ஆல், தெய்வீக மனமும் யோசனையும் மட்டுமே உண்மை என்பதை மறுக்கமுடியாத வகையில் வெளிப்படுத்துகிறது. எவ்வாறாயினும், நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்துவதன் மூலம் அதன் தெய்வீகக் கொள்கை நிரூபிக்கப்பட்டு, முழுமையான மற்றும் தெய்வீகமாக நிரூபிக்கப்படும் வரை, இந்த பெரிய உண்மை விவேகமான சான்றுகளால் ஆதரிக்கப்படாது. இந்த ஆதாரத்தை ஒருமுறை பார்த்தாலே வேறு எந்த முடிவுக்கும் வர முடியாது.

இயேசு ஒருமுறை தனது பாடங்களைப் பற்றி கூறினார்: "என் கோட்பாடு என்னுடையது அல்ல, ஆனால் என்னை அனுப்பியவர். எவரேனும் அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்தால், அவர் கோட்பாட்டை அறிந்துகொள்வார், அது கடவுளுடையதா, அல்லது நான் என்னைப் பற்றி பேசுகிறேன்." (யோவான் 7:16, 17.)

ஆன்மா, சர்வ வல்லமை, எங்கும் நிறைந்திருத்தல், சர்வ அறிவாற்றல், - ஆவியானவர் அனைத்து ஆற்றலையும் கொண்டவர், எல்லா இடங்களையும் நிரப்புகிறார், அனைத்து அறிவியலையும் உருவாக்குகிறார், - என்ற மூன்று பெரிய உண்மைகள் பொருள் உண்மையாக இருக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கைக்கு எப்போதும் முரண்படுகின்றன. இந்த நித்திய உண்மைகள் கடவுளின் படைப்பின் பிரகாசமான யதார்த்தமாக ஆதிகால இருப்பை வெளிப்படுத்துகின்றன, அதில் அவர் உருவாக்கிய அனைத்தும் அவரது ஞானத்தால் உச்சரிக்கப்படுகின்றன.

இப்படித்தான், முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில், தீமை என்றழைக்கப்படும் பயங்கரமான அசத்தியத்தை நான் கண்டேன். கடவுளின் சமநிலை மற்றொரு புகழ்பெற்ற கருத்தை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தது - மனிதனின் பரிபூரணத்தன்மை மற்றும் பூமியில் பரலோக ராஜ்யத்தை நிறுவுதல்.

9. 109 : 4-10, 28-12

Christian Science reveals incontrovertibly that Mind is All-in-all, that the only realities are the divine Mind and idea. This great fact is not, however, seen to be supported by sensible evidence, until its divine Principle is demonstrated by healing the sick and thus proved absolute and divine. This proof once seen, no other conclusion can be reached.

Jesus once said of his lessons: "My doctrine is not mine, but His that sent me. If any man will do His will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself." (John vii. 16, 17.)

The three great verities of Spirit, omnipotence, omnipresence, omniscience, — Spirit possessing all power, filling all space, constituting all Science, — contradict forever the belief that matter can be actual. These eternal verities reveal primeval existence as the radiant reality of God's creation, in which all that He has made is pronounced by His wisdom good.

Thus it was that I beheld, as never before, the awful unreality called evil. The equipollence of God brought to light another glorious proposition, — man's perfectibility and the establishment of the kingdom of heaven on earth.

10. 479: 27-7

கருப்பு என்பது ஒரு நிறம் அல்ல என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறோம், ஏனென்றால் அது ஒளியைப் பிரதிபலிக்காது. எனவே தீமைக்கு அடையாளம் அல்லது அதிகாரம் மறுக்கப்பட வேண்டும், ஏனென்றால் அதற்கு தெய்வீக சாயல்கள் எதுவும் இல்லை. பவுல் கூறுகிறார்: "அவருடைய காணக்கூடாதவைகள், உலகம் உண்டானது முதல், தெளிவாகக் காணப்படுகின்றன, அவை உருவாக்கப்பட்டவைகளால் புரிந்துகொள்ளப்படுகின்றன." (ரோமர் 1:20.) கிறிஸ்துவ அறிவியலில் ஆவியின் பொருள் தோன்றும்போது, பொருளின் ஒன்றுமில்லாதது அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. கடவுளின் ஆவி இருக்கும் இடத்தில், கடவுள் இல்லாத இடமே இல்லை, தீமை ஒன்றும் ஆகாது - ஆவியின் ஏதோவொன்றுக்கு எதிரானது. ஆன்மிகப் பிரதிபலிப்பு இல்லை என்றால், அங்கே வெற்றிடத்தின் இருள் மட்டுமே இருக்கும், பரலோக சாயலின் சுவடு இல்லை.

10. 479 : 27-7

We admit that black is not a color, because it reflects no light. So evil should be denied identity or power, because it has none of the divine hues. Paul says: "For the invisible things of Him, from the creation of the world, are clearly seen, being understood by the things that are made." (Romans i. 20.) When the substance of Spirit appears in Christian Science, the nothingness of matter is recognized. Where the spirit of God is, and there is no place where God is not, evil becomes nothing, — the opposite of the something of Spirit. If there is no spiritual reflection, then there remains only the darkness of vacuity and not a trace of heavenly tints.

11. 186: 5-7, 11-16

கிரிஸ்துவர் அறிவியல் ஆவியின் புரிதலின் மூலம் பொருள் நம்பிக்கைகளை அழிக்கிறது, மேலும் இந்த வேலையின் முழுமை ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்கிறது.

உண்மை இல்லாததால் தீமை என்பது மறுப்பு. அது ஒன்றும் இல்லை, ஏனென்றால் அது ஒன்று இல்லாதது. இது உண்மையற்றது, ஏனென்றால் அது கடவுள் இல்லாததை முன்வைக்கிறது, சர்வ வல்லமையுள்ள மற்றும் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது. தீமையில் சக்தியோ உண்மையோ இல்லை என்பதை ஒவ்வொரு மனிதனும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

11. 186 : 5-7, 11-16

Christian Science destroys material beliefs through the understanding of Spirit, and the thoroughness of this work determines health.

Evil is a negation, because it is the absence of truth. It is nothing, because it is the absence of something. It is unreal, because it presupposes the absence of God, the omnipotent and omnipresent. Every mortal must learn that there is neither power nor reality in evil.

12. 345: 7-9

கடவுளின் சர்வ வல்லமை பிரசங்கிக்கப்பட்டு, அவருடைய முழுமையான தன்மையை முன்வைக்கும்போது, கிறிஸ்தவ பிரசங்கங்கள் நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்தும்.

12. 345 : 7-9

When the omnipotence of God is preached and His absoluteness is set forth, Christian sermons will heal the sick.

13. 392: 27-3

காற்றாக இருந்தாலும், உடற்பயிற்சியாக இருந்தாலும், பரம்பரையாக இருந்தாலும், தொற்று அல்லது விபத்தாக இருந்தாலும், நோயைத் தூண்டுவதாக நீங்கள் கூறும் நிலை ஏற்பட்டால், உங்கள் அலுவலகத்தை ஒரு போர்ட்டராகச் செய்து, இந்த ஆரோக்கியமற்ற எண்ணங்களையும் அச்சங்களையும் விலக்குங்கள். மரண மனதிலிருந்து புண்படுத்தும் பிழைகளை விலக்கு; பின்னர் உடல் அவர்களால் பாதிக்கப்பட முடியாது. வலி அல்லது இன்பம் பற்றிய பிரச்சினைகள் மனதில் தோன்ற வேண்டும், மேலும் காவலாளி தனது பதவியைத் துறப்பது போல, ஊடுருவும் நம்பிக்கையை ஒப்புக்கொள்கிறோம், தெய்வீக உதவியின் மூலம் இந்த நுழைவைத் தடுக்கலாம் என்பதை மறந்துவிடுகிறோம்.

13. 392 : 27-3

When the condition is present which you say induces disease, whether it be air, exercise, heredity, contagion, or accident, then perform your office as porter and shut out these unhealthy thoughts and fears. Exclude from mortal mind the offending errors; then the body cannot suffer from them. The issues of pain or pleasure must come through mind, and like a watchman forsaking his post, we admit the intruding belief, forgetting that through divine help we can forbid this entrance.

14. 393: 8-15

உடல் உணர்வுகளின் தலைவன் மனம் மற்றும் நோய், பாவம் மற்றும் மரணத்தை வெல்ல முடியும். கடவுள் கொடுத்த இந்த அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்துங்கள். உங்கள் உடலைக் கைப்பற்றி, அதன் உணர்வையும் செயலையும் நிர்வகிக்கவும். நல்லதைப் போலல்லாத அனைத்தையும் எதிர்க்கும் ஆவியின் பலத்தில் எழுச்சி பெறுங்கள். கடவுள் மனிதனை இதற்குத் திறமையாக ஆக்கியுள்ளார், மேலும் மனிதனுக்கு தெய்வீகமாக வழங்கப்பட்டுள்ள திறனையும் சக்தியையும் எதுவும் குறைக்க முடியாது.

14. 393 : 8-15

Mind is the master of the corporeal senses, and can conquer sickness, sin, and death. Exercise this God-given authority. Take possession of your body, and govern its feeling and action. Rise in the strength of Spirit to resist all that is unlike good. God has made man capable of this, and nothing can vitiate the ability and power divinely bestowed on man.

15. 17: 12-15

ஏனெனில் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றும் உன்னுடையது.

ஏனெனில் கடவுள் எல்லையற்றவர், அனைத்து சக்தியும், எல்லா உயிர்களும், உண்மையும், அன்பும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாகவும், அனைத்திலும் இருக்கிறார்.

15. 17 : 12-15

For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever.

For God is infinite, all-power, all Life, Truth, Love, over all, and All.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████