ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூன் 18, 2023மனிதன் உட்பட பிரபஞ்சம் அணு சக்தியால் உருவானதா?

SubjectIs The Universe, Including Man, Evolved By Atomic Force?

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: யோபு 37: 14

"யோபே, இதற்குச் செவிகொடும்; தரித்துநின்று தேவனுடைய ஆச்சரியமான கிரியைகளைத் தியானித்துப்பாரும்."Golden Text: Job 37 : 14

Stand still, and consider the wondrous works of God.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்கபொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: யோபு 36: 22 • யோபு 37: 5, 6, 16, 17, 23


22     இதோ தேவன் தம்முடைய வல்லமையில் உயர்ந்திருக்கிறார்; அவரைப்போல் போதிக்கிறவர் யார்?

5     தேவன் தம்முடைய சத்தத்தை ஆச்சரியமானவிதமாய்க் குமுறப்பண்ணுகிறார்; நாம் கிரகிக்கக் கூடாத பெரியகாரியங்களை அவர் செய்கிறார்.

6     அவர் உறைந்த மழையையும், கல்மழையையும் தம்முடைய வல்லமையின் பெருமழையையும் பார்த்து: பூமியின்மேல் பெய்யுங்கள் என்று கட்டளையிடுகிறார்.

16     மேகங்கள் தொங்கும்படி வைக்கும் நிறையையும், பூரண ஞானமுள்ளவரின் அற்புதமான செய்கைகளையும்,

17     தென்றலினால் அவர் பூமியை அமையப்பண்ணும்போது, உம்முடைய வஸ்திரங்கள் உஷ்ணமாயிருக்கும் வகையையும் அறிவீரோ?

23     சர்வவல்லவரை நாம் கண்டுபிடிக்கக் கூடாது; அவர் வல்லமையிலும் நியாயத்திலும் பெருத்தவர்; அவர் மகாநீதிபரர்; அவர் ஒடுக்கமாட்டார்.

Responsive Reading: Job 36 : 22Job 37 : 5, 6, 16, 17, 23

22.     Behold, God exalteth by his power: who teacheth like him?

5.     God thundereth marvellously with his voice; great things doeth he, which we cannot comprehend.

6.     For he saith to the snow, Be thou on the earth; likewise to the small rain, and to the great rain of his strength.

16.     Dost thou know the balancings of the clouds, the wondrous works of him which is perfect in knowledge?

17.     How thy garments are warm, when he quieteth the earth by the south wind?

23.     Touching the Almighty, we cannot find him out: he is excellent in power, and in judgment, and in plenty of justice: he will not afflict.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. யோபு 5: 8-13, 19-24 (க்கு;)

8     ஆனாலும் நான் தேவனை நாடி, என் நியாயத்தை தேவனிடத்தில் ஒப்புவிப்பேன்.

9     ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும், எண்ணிமுடியாத அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறார்.

10     தாழ்ந்தவர்களை உயரத்தில் வைத்து, துக்கிக்கிறவர்களை இரட்சித்து உயர்த்துகிறார்.

11     அவர் பூமியின்மேல் மழையை வருஷிக்கப்பண்ணி, வெளிநிலங்களின்மேல் தண்ணீர்களை வருவிக்கிறார்.

12     தந்திரக்காரரின் கைகள் காரியத்தை முடிய நடத்தக் கூடாதபடிக்கு, அவர்களுடைய உபாயங்களை அவர் அபத்தமாக்குகிறார்.

13     அவர் ஞானிகளை அவர்களுடைய தந்திரத்திலே பிடிக்கிறார், திரியாவரக்காரரின் ஆலோசனை கவிழ்க்கப்படும்.

19     ஆறு இக்கட்டுகளுக்கு உம்மை நீங்கலாக்குவார்; ஏழாவதிலும் பொல்லாப்பு உம்மைத் தொடாது.

20     பஞ்சகாலத்திலே அவர் உம்மை மரணத்துக்கும், யுத்தத்திலே பட்டயத்தின் வெட்டுக்கும் விலக்கி மீட்பார்.

21     நாவின் சவுக்குக்கும் மறைக்கப்படுவீர்; பாழாக்குதல் வரும்போதும் பயப்படாமலிருப்பீர்.

22     பாழாக்குதலையும் பஞ்சத்தையும் பார்த்து நகைப்பீர்; காட்டுமிருகங்களுக்கும் பயப்படாமலிருப்பீர்.

23     வெளியின் கல்லுகளோடும் உமக்கு உடன்படிக்கையிருக்கும்; வெளியின் மிருகங்களும் உம்மோடே சமாதானமாயிருக்கும்.

24     உம்முடைய கூடாரம் சமாதானத்தோடிருக்கக் காண்பீர்; உம்முடைய வாசஸ்தலத்தை விசாரிக்குபோது குறைவைக் காணமாட்டீர்.

1. Job 5 : 8-13, 19-24 (to ;)

8     I would seek unto God, and unto God would I commit my cause:

9     Which doeth great things and unsearchable; marvellous things without number:

10     Who giveth rain upon the earth, and sendeth waters upon the fields:

11     To set up on high those that be low; that those which mourn may be exalted to safety.

12     He disappointeth the devices of the crafty, so that their hands cannot perform their enterprise.

13     He taketh the wise in their own craftiness: and the counsel of the froward is carried headlong.

19     He shall deliver thee in six troubles: yea, in seven there shall no evil touch thee.

20     In famine he shall redeem thee from death: and in war from the power of the sword.

21     Thou shalt be hid from the scourge of the tongue: neither shalt thou be afraid of destruction when it cometh.

22     At destruction and famine thou shalt laugh: neither shalt thou be afraid of the beasts of the earth.

23     For thou shalt be in league with the stones of the field: and the beasts of the field shall be at peace with thee.

24     And thou shalt know that thy tabernacle shall be in peace;

2. 1 இராஜாக்கள் 18: 1, 2, 41-46 (க்கு ;)

1     அநேகநாள் சென்று, மூன்றாம் வருஷமாகையில், கர்த்தருடைய வார்த்தை எலியாவுக்கு உண்டாகி: நீ போய் ஆகாபுக்கு உன்னைக் காண்பி; நான் தேசத்தின்மேல் மழையைக் கட்டளையிடுவேன் என்றார்.

2     அப்பொழுது எலியா ஆகாபுக்குத் தன்னைக் காண்பிக்கப்போனான்; பஞ்சமோவெனில் சமாரியாவிலே கொடிதாயிருந்தது.

41     பின்பு எலியா ஆகாபை நோக்கி: நீர் போம், போஜனபானம்பண்ணும்; பெருமழையின் இரைச்சல் கேட்கப்படுகிறது என்றான்.

42     ஆகாப் போஜனபானம் பண்ணப்போனான்; பின்பு எலியா கர்மேல் பர்வதத்தினுடைய சிகரத்தின்மேல் ஏறி, தரையிலே பணிந்து, தன் முகம் தன் முழங்காலில் பட குனிந்து,

43     தன் ஊழியக்காரனை நோக்கி: நீ போய்ச் சமுத்திரமுகமாய்ப் பார் என்றான்; அவன் போய்ப் பார்த்து, ஒன்றும் இல்லை என்றான்; நீ இன்னும் ஏழுதரம் போய்ப் பார் என்றான்.

44     ஏழாந்தரம் இவன்: இதோ, சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு மனுஷனுடைய உள்ளங்கை அத்தனைச் சிறிய மேகம் எழும்புகிறது என்றான்; அப்பொழுது அவன் நீ போய், ஆகாபை நோக்கி: மழை உம்மைத் தடைசெய்யாதபடிக்கு இரதத்தைப் பூட்டி, போய்விடும் என்று சொல் என்றாள்.

45     அதற்குள்ளாக வானம் மேகங்களினாலும் காற்றினாலும் கறுத்து பெருமழை உண்டாயிற்று; ஆகாப் இரதத்தில் ஏறி யெஸ்ரயேலுக்குப் போனான்.

46     கர்த்தருடைய கை எலியாவின்மேல் இருந்ததினால், அவன் தன் அரையைக் கட்டிக்கொண்டு, யெஸ்ரயேலுக்கு வருமட்டாக ஆகாபுக்குமுன் ஓடினான்.

2. I Kings 18 : 1, 2, 41-46 (to ;)

1     And it came to pass after many days, that the word of the Lord came to Elijah in the third year, saying, Go, shew thyself unto Ahab; and I will send rain upon the earth.

2     And Elijah went to shew himself unto Ahab. And there was a sore famine in Samaria.

41     And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink; for there is a sound of abundance of rain.

42     So Ahab went up to eat and to drink. And Elijah went up to the top of Carmel; and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees,

43     And said to his servant, Go up now, look toward the sea. And he went up, and looked, and said, There is nothing. And he said, Go again seven times.

44     And it came to pass at the seventh time, that he said, Behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man’s hand. And he said, Go up, say unto Ahab, Prepare thy chariot, and get thee down, that the rain stop thee not.

45     And it came to pass in the mean while, that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain. And Ahab rode, and went to Jezreel.

46     And the hand of the Lord was on Elijah;

3. 1 இராஜாக்கள் 19 : 9-12

9     அங்கே அவன் ஒரு கெபிக்குள் போய்த் தங்கினான்; இதோ, கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி, அவர்: எலியாவே, இங்கே உனக்கு என்ன காரியம் என்றார்.

10     அதற்கு அவன்: சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தருக்காக வெகு பக்திவைராக்கியமாயிருந்தேன்; இஸ்ரவேல் புத்திரர் உமது உடன்படிக்கையைத் தள்ளிவிட்டார்கள்; உம்முடைய பலிபீடங்களை இடித்து, உம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளைப் பட்டயத்தினால் கொன்றுபோட்டார்கள்; நான் ஒருவன்மாத்திரம் மீதியாயிருக்கிறேன்; என் பிராணனையும் வாங்கத் தேடுகிறார்கள் என்றான்.

11     அப்பொழுது அவர்: நீ வெளியே வந்து கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பர்வதத்தில் நில் என்றார்; அப்பொழுது, இதோ, கர்த்தர் கடந்துபோனார்; கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பர்வதங்களைப் பிளக்கிறதும் கன்மலைகளை உடைக்கிறதுமான பலத்த பெருங்காற்று உண்டாயிற்று; ஆனாலும் அந்தக் காற்றிலே கர்த்தர் இருக்கவில்லை; காற்றிற்குப்பின் பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிற்று; பூமி அதிர்ச்சியிலும் கர்த்தர் இருக்கவில்லை.

12     பூமி அதிர்ச்சிக்குப்பின் அக்கினி உண்டாயிற்று; அக்கினியிலும் கர்த்தர் இருக்கவில்லை; அக்கினிக்குப்பின் அமர்ந்த மெல்லியசத்தம் உண்டாயிற்று.

3. I Kings 19 : 9-12

9     And he came thither unto a cave, and lodged there; and, behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah?

10     And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts: for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword; and I, even I only, am left; and they seek my life, to take it away.

11     And he said, Go forth, and stand upon the mount before the Lord. And, behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the Lord; but the Lord was not in the wind: and after the wind an earth-quake; but the Lord was not in the earthquake:

12     And after the earthquake a fire; but the Lord was not in the fire: and after the fire a still small voice.

4. சங்கீதம் 107: 1-6

1     கர்த்தரைத் துதியுங்கள்; அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது.

2     கர்த்தரால் சத்துருவின் கைக்கு நீங்கலாக்கி மீட்கப்பட்டு,

3     கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வடக்கிலும் தெற்கிலுமுள்ள பல தேசங்களிலுமிருந்து சேர்க்கப்பட்டவர்கள், அப்படிச் சொல்லக்கடவர்கள்.

4     அவர்கள் தாபரிக்கும் ஊரைக் காணாமல், வனாந்தரத்திலே அவாந்தர வழியாய்,

5     பசியாகவும், தாகமாகவும், ஆத்துமா தொய்ந்ததாகவும் அலைந்து திரிந்தார்கள்.

6     தங்கள் ஆபத்திலே கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிட்டார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளிலிருந்து அவர்களை விடுவித்தார்.

4. Psalm 107 : 1-6

1     O give thanks unto the Lord, for he is good: for his mercy endureth for ever.

2     Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy;

3     And gathered them out of the lands, from the east, and from the west, from the north, and from the south.

4     They wandered in the wilderness in a solitary way; they found no city to dwell in.

5     Hungry and thirsty, their soul fainted in them.

6     Then they cried unto the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses.

5. மத்தேயு 14 : 14, 22-36

14     இயேசு வந்து, திரளான ஜனங்களைக் கண்டு, அவர்கள் மேல் மனதுருகி, அவர்களில் வியாதியஸ்தர்களாயிருந்தவர்களைச் சொஸ்தமாக்கினார்.

22     இயேசு ஜனங்களை அனுப்பிவிடுகையில், தம்முடைய சீஷர்கள் படவில் ஏறி, தமக்கு முன்னே அக்கரைக்குப்போகும்படி அவர்களைத் துரிதப்படுத்தினார்.

23     அவர் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டபின்பு, தனித்து ஜெபம்பண்ண ஒரு மலையின்மேல் ஏறி, சாயங்காலமானபோது அங்கே தனிமையாயிருந்தார்.

24     அதற்குள்ளாக படவு நடுக்கடலிலே சேர்ந்து, எதிர்க்காற்றாயிருந்தபடியால் அலைகளினால் அலைவுபட்டது.

25     இரவின் நாலாம் ஜாமத்திலே இயேசு கடலின்மேல் நடந்து, அவர்களிடத்திற்கு வந்தார்.

26     அவர் கடலின்மேல் நடக்கிறதைச் சீஷர்கள் கண்டு, கலக்கமடைந்து, ஆவேசம் என்று சொல்லி, பயத்தினால் அலறினார்கள்.

27     உடனே இயேசு அவர்களோடே பேசி: திடன்கொள்ளுங்கள், நான்தான், பயப்படாதிருங்கள் என்றார்.

28     பேதுரு அவரை நோக்கி: ஆண்டவரே! நீரேயானால் நான் ஜலத்தின்மேல் நடந்து உம்மிடத்தில் வரக்கட்டளையிடும் என்றான்.

29     அதற்கு அவர்: வா என்றார். அப்பொழுது, பேதுரு படவை விட்டிறங்கி, இயேசுவினிடத்தில் போக கடலின்மேல் நடந்தான்.

30     காற்று பலமாயிருக்கிறதைக் கண்டு, பயந்து அமிழ்ந்துபோகையில்: ஆண்டவரே என்னை இரட்சியும் என்று கூப்பிட்டான்.

31     உடனே இயேசு கையை நீட்டி அவனைப்பிடித்து: அற்பவிசுவாசியே, ஏன் சந்தேகப்பட்டாய் என்றார்.

32     அவர்கள் படவில் ஏறினவுடனே காற்று அமர்ந்தது.

33     அப்பொழுது, படவில் உள்ளவர்கள் வந்து: மெய்யாகவே நீர் தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி, அவரைப் பணிந்து கொண்டார்கள்.

34     பின்பு, அவர்கள் கடலைக்கடந்து, கெனேசரேத்து நாட்டில் சேர்ந்தார்கள்.

35     அவ்விடத்து மனுஷர் அவரை இன்னார் என்று அறிந்து, சுற்றுப்புறமெங்கும் செய்தி அனுப்பி, பிணியாளிகளெல்லாரையும் அவரிடத்தில் கொண்டுவந்து,

36     அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தையாகிலும் அவர்கள் தொடும்படி உத்தரவாகவேண்டுமென்று அவரை வேண்டிக்கொண்டார்கள்; தொட்ட யாவரும் சொஸ்தமானார்கள்.

5. Matthew 14 : 14, 22-36

14     And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick.

22     And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away.

23     And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone.

24     But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary.

25     And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea.

26     And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear.

27     But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid.

28     And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water.

29     And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus.

30     But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me.

31     And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?

32     And when they were come into the ship, the wind ceased.

33     Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.

34     And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret.

35     And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased;

36     And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.

6. ஆமோஸ் 4: 13

13     அவர் பர்வதங்களை உருவாக்கினவரும் காற்றைச் சிருஷ்டித்தவரும், மனுஷனுடைய நினைவுகள் இன்னதென்று அவனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறவரும், விடியற்காலத்தை அந்தகாரமாக்குகிறவரும், பூமியினுடைய உயர்ந்த ஸ்தானங்களின்மேல் உலாவுகிறவருமாயிருக்கிறார்; சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம்.

6. Amos 4 : 13

13     For, lo, he that formeth the mountains, and createth the wind, and declareth unto man what is his thought, that maketh the morning darkness, and treadeth upon the high places of the earth, The Lord, The God of hosts, is his name.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 171 : 12-13

மனிதன் உட்பட பிரபஞ்சத்தின் மீதான மனதின் கட்டுப்பாடு இனி ஒரு திறந்த கேள்வி அல்ல, ஆனால் நிரூபிக்கக்கூடிய அறிவியல்.

1. 171 : 12-13

Mind's control over the universe, including man, is no longer an open question, but is demonstrable Science.

2. 331 : 11 (தி)-16 (க்கு;), 16-17

கடவுள் எல்லாவற்றிலும் உள்ளவர் என்பதை வேதம் குறிக்கிறது. இதிலிருந்து தெய்வீக மனம் மற்றும் அவரது கருத்துக்கள் தவிர வேறு எதுவும் யதார்த்தத்தையோ இருப்பையோ கொண்டிருக்கவில்லை. தேவன் ஆவியானவர் என்றும் வேதம் அறிவிக்கிறது. ஆதலால் ஆவியில் எல்லாமே இணக்கம், முரண்பாடுகள் இருக்க முடியாது; … கடவுளின் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்தும் அவரை வெளிப்படுத்துகின்றன.

2. 331 : 11 (The)-16 (to ;), 16-17

The Scriptures imply that God is All-in-all. From this it follows that nothing possesses reality nor existence except the divine Mind and His ideas. The Scriptures also declare that God is Spirit. Therefore in Spirit all is harmony, and there can be no discord; … Everything in God's universe expresses Him.

3. 102 : 9-15

ஒரே ஒரு உண்மையான ஈர்ப்பு மட்டுமே உள்ளது, ஆவியின் ஈர்ப்பு. துருவத்தின் மீது ஊசியைக் காட்டுவது இந்த அனைத்தையும் தழுவும் சக்தி அல்லது கடவுளின் ஈர்ப்பு, தெய்வீக மனதைக் குறிக்கிறது.

கடவுள் பிரபஞ்சத்தை ஆள்வதால், கோள்களுக்கு மனிதனின் மேல் அதிகாரம் இல்லை. ஆனால் மனிதன், கடவுளின் சக்தியைப் பிரதிபலிக்கிறான், பூமியின் மீதும் அதன் சேனைகளின் மீதும் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறான்.

3. 102 : 9-15

There is but one real attraction, that of Spirit. The pointing of the needle to the pole symbolizes this all-embracing power or the attraction of God, divine Mind.

The planets have no more power over man than over his Maker, since God governs the universe; but man, reflecting God's power, has dominion over all the earth and its hosts.

4. 369 : 5-13

எந்த விகிதாச்சாரத்தில், மனிதன் மனிதனின் அனைத்து உயிரினங்களையும் மனித உணர்விற்கு இழக்கிறதோ, அந்த விகிதத்தில் மனிதன் அதன் எஜமானனாகிறான். அவர் உண்மைகளின் தெய்வீக உணர்வில் நுழைகிறார், மேலும் நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்துதல், இறந்தவர்களை எழுப்புதல் மற்றும் அலைக்கு மேல் நடப்பதில் நிரூபிக்கப்பட்ட இயேசுவின் இறையியலைப் புரிந்துகொள்கிறார். இந்தச் செயல்கள் அனைத்தும், பொருள் என்பது பொருள், அது வாழ்வின் நடுவராகவோ அல்லது எந்த வடிவிலான இருப்பையும் உருவாக்குபவராகவோ இருக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையின் மீது இயேசுவின் கட்டுப்பாட்டை வெளிப்படுத்தியது.

4. 369 : 5-13

In proportion as matter loses to human sense all entity as man, in that proportion does man become its master. He enters into a diviner sense of the facts, and comprehends the theology of Jesus as demonstrated in healing the sick, raising the dead, and walking over the wave. All these deeds manifested Jesus' control over the belief that matter is substance, that it can be the arbiter of life or the constructor of any form of existence.

5. 67 : 20 (மூலம்)-24

…ஆன்மீக உயர்வின் மூலம் நமது ஆண்டவரும் குருவருமானவர் நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்தினார், இறந்தவர்களை எழுப்பினார், மேலும் காற்றும் அலைகளும் கூட அவருக்குக் கீழ்ப்படியும்படி கட்டளையிட்டார். அருளும் உண்மையும் மற்ற எல்லா வழிகளையும் முறைகளையும் தாண்டி வலிமை வாய்ந்தவை.

5. 67 : 20 (through)-24

… through spiritual ascendency our Lord and Master healed the sick, raised the dead, and commanded even the winds and waves to obey him. Grace and Truth are potent beyond all other means and methods.

6. 192 : 11-26

தவறான சக்தி என்பது ஒரு பொருள் நம்பிக்கை, ஒரு குருட்டுத்தனமான தவறான சக்தி, விருப்பத்தின் சந்ததி மற்றும் ஞானத்தின் சந்ததி அல்ல, மரண மனதின் மற்றும் அழியாதது அல்ல. அது தலைக்குப்புறக் கண்புரை, விழுங்கும் சுடர், புயலின் மூச்சு. இது மின்னல் மற்றும் சூறாவளி, சுயநலம், பொல்லாதது, நேர்மையற்றது மற்றும் தூய்மையற்றது.

தார்மீக மற்றும் ஆன்மீகம் ஆவிக்கு சொந்தமானது, அவர் "காற்றை தனது முஷ்டிகளில்" வைத்திருக்கிறார்; மேலும் இந்த போதனை அறிவியல் மற்றும் நல்லிணக்கத்துடன் ஒத்துப்போகிறது. அறிவியலில், கடவுளுக்கு எதிரான எந்த சக்தியும் உங்களிடம் இருக்க முடியாது, மேலும் உடல் புலன்கள் தங்கள் தவறான சாட்சியை கைவிட வேண்டும். நன்மைக்கான உங்கள் செல்வாக்கு நீங்கள் சரியான அளவில் எறியும் எடையைப் பொறுத்தது. நீங்கள் செய்யும் நன்மை மற்றும் உள்ளடக்கம் மட்டுமே பெறக்கூடிய சக்தியை உங்களுக்கு வழங்குகிறது. தீமை என்பது சக்தி அல்ல. இது வலிமையின் கேலிக்கூத்தாகும், இது அதன் பலவீனத்தைக் காட்டிக் கொடுத்து விழுகிறது, ஒருபோதும் உயராது.

6. 192 : 11-26

Erring power is a material belief, a blind miscalled force, the offspring of will and not of wisdom, of the mortal mind and not of the immortal. It is the headlong cataract, the devouring flame, the tempest's breath. It is lightning and hurricane, all that is selfish, wicked, dishonest, and impure.

Moral and spiritual might belong to Spirit, who holds the "wind in His fists;" and this teaching accords with Science and harmony. In Science, you can have no power opposed to God, and the physical senses must give up their false testimony. Your influence for good depends upon the weight you throw into the right scale. The good you do and embody gives you the only power obtainable. Evil is not power. It is a mockery of strength, which erelong betrays its weakness and falls, never to rise.

7. 293 : 13-31

வாயுக்கள் மற்றும் சக்திகள் என்று அழைக்கப்படுபவை தெய்வீக மனதின் ஆன்மீக சக்திகளின் போலியானவை, அதன் ஆற்றல் சத்தியம், அதன் ஈர்ப்பு அன்பு, அதன் ஒட்டுதல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவை வாழ்க்கை, நித்திய உண்மைகளை நிலைநிறுத்துகின்றன. மின்சாரம் என்பது பொருளின் கூர்மையான உபரியாகும், இது ஆன்மீகம் அல்லது உண்மையின் உண்மையான சாரத்தை கள்ளத்தனமாக மாற்றுகிறது - பெரிய வித்தியாசம் என்னவென்றால், மின்சாரம் அறிவார்ந்ததல்ல, அதே சமயம் ஆன்மீக உண்மை மனம்.

பூகம்பம், காற்று, அலை, மின்னல், நெருப்பு, மிருகத்தனமான மூர்க்கத்தனம் போன்றவற்றில் வெளிப்படுத்தப்படும் மரண மனதின் வெற்றுக் கோபம் இல்லை - மேலும் இந்த மனம் என்று அழைக்கப்படும் மனம் தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்கிறது. தெய்வீக நீதியைப் பொய்யாக்கும் தீமையின் வெளிப்பாடுகள், வேதத்தில் "கர்த்தருடைய கோபம்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன. உண்மையில், அவை பிழை அல்லது பொருளின் சுய-அழிவைக் காட்டுகின்றன மற்றும் பொருளின் எதிர், ஆவியின் வலிமை மற்றும் நிரந்தரத்தை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானம் உண்மையையும் அதன் மேலாதிக்கத்தையும், உலகளாவிய இணக்கத்தையும், கடவுளின் முழுமையையும், நன்மையையும், தீமையின் ஒன்றுமில்லாததையும் வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவருகிறது.

7. 293 : 13-31

The material so-called gases and forces are counterfeits of the spiritual forces of divine Mind, whose potency is Truth, whose attraction is Love, whose adhesion and cohesion are Life, perpetuating the eternal facts of being. Electricity is the sharp surplus of materiality which counterfeits the true essence of spirituality or truth, — the great difference being that electricity is not intelligent, while spiritual truth is Mind.

There is no vapid fury of mortal mind — expressed in earthquake, wind, wave, lightning, fire, bestial ferocity — and this so-called mind is self-destroyed. The manifestations of evil, which counterfeit divine justice, are called in the Scriptures, "The anger of the Lord." In reality, they show the self-destruction of error or matter and point to matter's opposite, the strength and permanency of Spirit. Christian Science brings to light Truth and its supremacy, universal harmony, the entireness of God, good, and the nothingness of evil.

8. 124 : 14-2

பிரபஞ்சம், மனிதனைப் போலவே, அறிவியலால் அதன் தெய்வீகக் கொள்கையான கடவுளிலிருந்து விளக்கப்பட வேண்டும், பின்னர் அதைப் புரிந்து கொள்ள முடியும்; ஆனால் உடல் உணர்வின் அடிப்படையில் விளக்கப்பட்டு, வளர்ச்சி, முதிர்ச்சி மற்றும் சிதைவுக்கு உட்பட்டதாகக் குறிப்பிடப்படும்போது, மனிதனைப் போலவே பிரபஞ்சமும் ஒரு புதிராகவே உள்ளது, தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும்.

ஒட்டுதல், ஒட்டுதல் மற்றும் ஈர்ப்பு ஆகியவை மனதின் பண்புகள். அவை தெய்வீகக் கொள்கையைச் சேர்ந்தவை, மேலும் அந்த சிந்தனை சக்தியின் சமநிலையை ஆதரிக்கின்றன, இது பூமியை அதன் சுற்றுப்பாதையில் செலுத்தியது மற்றும் பெருமை அலையிடம், "இதுவரை மற்றும் தொலைவில் இல்லை" என்று கூறியது.

ஆவி என்பது எல்லாவற்றின் உயிர், பொருள் மற்றும் தொடர்ச்சி. நாங்கள் படைகளை மிதிக்கிறோம். அவற்றைத் திரும்பப் பெறுங்கள், மற்றும் உருவாக்கம் வீழ்ச்சியடைய வேண்டும். மனித அறிவு அவற்றைப் பொருளின் சக்திகள் என்று அழைக்கிறது; ஆனால் தெய்வீக விஞ்ஞானம் அவர்கள் முழுவதுமாக தெய்வீக மனதைச் சேர்ந்தவர்கள், இந்த மனதில் உள்ளார்ந்தவர்கள் என்று அறிவிக்கிறது, எனவே அவர்களை அவர்களின் உரிமையான வீடு மற்றும் வகைப்பாட்டிற்கு மீட்டெடுக்கிறது.

மரண மனம் அதன் நம்பிக்கைகளை மாற்றும்போது உடல் மற்றும் பௌதிக உலகின் கூறுகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் மாறும்.

8. 124 : 14-2

The universe, like man, is to be interpreted by Science from its divine Principle, God, and then it can be understood; but when explained on the basis of physical sense and represented as subject to growth, maturity, and decay, the universe, like man, is, and must continue to be, an enigma.

Adhesion, cohesion, and attraction are properties of Mind. They belong to divine Principle, and support the equipoise of that thought-force, which launched the earth in its orbit and said to the proud wave, "Thus far and no farther."

Spirit is the life, substance, and continuity of all things. We tread on forces. Withdraw them, and creation must collapse. Human knowledge calls them forces of matter; but divine Science declares that they belong wholly to divine Mind, are inherent in this Mind, and so restores them to their rightful home and classification.

The elements and functions of the physical body and of the physical world will change as mortal mind changes its beliefs.

9. 507 : 15-23

ஆவியின் பிரபஞ்சம் தெய்வீக கோட்பாடு அல்லது வாழ்க்கையின் படைப்பு சக்தியை பிரதிபலிக்கிறது, இது மனதின் பல வடிவங்களை மீண்டும் உருவாக்குகிறது மற்றும் மனிதனின் கூட்டு யோசனையின் பெருக்கத்தை நிர்வகிக்கிறது. மரமும் மூலிகையும் தனக்கே உரித்தான எந்தப் பரப்பும் சக்தியினாலும் பலனைத் தருவதில்லை, மாறாக அவை அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய மனதைப் பிரதிபலிப்பதால். ஒரு பொருள் உலகம் ஒரு மரண மனதையும், மனிதன் ஒரு படைப்பாளியையும் குறிக்கிறது. விஞ்ஞான தெய்வீக படைப்பு அழியாத மனதையும் கடவுளால் உருவாக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தையும் அறிவிக்கிறது.

9. 507 : 15-23

The universe of Spirit reflects the creative power of the divine Principle, or Life, which reproduces the multitudinous forms of Mind and governs the multiplication of the compound idea man. The tree and herb do not yield fruit because of any propagating power of their own, but because they reflect the Mind which includes all. A material world implies a mortal mind and man a creator. The scientific divine creation declares immortal Mind and the universe created by God.

10. 510 : 18-20, 28-6

எல்லையற்ற மனம் என்ற வரம்பற்ற எண்ணத்தை அன்பினால் மட்டுமே அளிக்க முடியும். புவியியல் ஒருபோதும் பூமியின் அமைப்புகளை விளக்கவில்லை; அது அவர்களை விளக்க முடியாது.

விஞ்ஞானம் ஒரே ஒரு மனதை மட்டுமே வெளிப்படுத்துகிறது, இது அதன் சொந்த ஒளியால் பிரகாசிக்கிறது மற்றும் மனிதன் உட்பட பிரபஞ்சத்தை சரியான இணக்கத்துடன் நிர்வகிக்கிறது. இந்த மனம் யோசனைகளை உருவாக்குகிறது, அதன் சொந்த உருவங்களை உருவாக்குகிறது, அவற்றின் கடன் பெற்ற ஒளி மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தை உட்பிரிவு செய்து கதிர்வீச்சு செய்கிறது, மேலும் "எவருடைய விதை தன்னில் உள்ளது" என்ற வேத வாக்கியத்தை விளக்குகிறது. இவ்வாறு கடவுளின் கருத்துக்கள் "பெருக்கி பூமியை நிரப்புகின்றன." தெய்வீக மனம் ஆன்மீக படைப்பின் மேன்மை, அளவு மற்றும் எல்லையற்ற தன்மையை ஆதரிக்கிறது.

10. 510 : 18-20, 28-6

Love alone can impart the limitless idea of infinite Mind. Geology has never explained the earth's formations; it cannot explain them.

Science reveals only one Mind, and this one shining by its own light and governing the universe, including man, in perfect harmony. This Mind forms ideas, its own images, subdivides and radiates their borrowed light, intelligence, and so explains the Scripture phrase, "whose seed is in itself." Thus God's ideas "multiply and replenish the earth." The divine Mind supports the sublimity, magnitude, and infinitude of spiritual creation.

11. 509 : 20-28

கனிம, காய்கறி மற்றும் விலங்குப் பொருட்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை "காலை நட்சத்திரங்கள் ஒன்றாகப் பாடியபோது" இருந்ததை விட, நேரம் அல்லது பொருள் அமைப்பில் இப்போது அதிகமாக இல்லை. மனம் "பூமியில் இருப்பதற்கு முன்பே வயல் செடியை" உருவாக்கியது. ஆன்மீக எழுச்சியின் காலங்கள் மனதின் படைப்பின் நாட்கள் மற்றும் பருவங்களாகும், இதில் அழகு, கம்பீரம், தூய்மை மற்றும் புனிதம் - ஆம், தெய்வீக இயல்பு - மனிதனிலும் பிரபஞ்சத்திலும் ஒருபோதும் மறைந்துவிடாது.

11. 509 : 20-28

So-called mineral, vegetable, and animal substances are no more contingent now on time or material structure than they were when "the morning stars sang together." Mind made the "plant of the field before it was in the earth." The periods of spiritual ascension are the days and seasons of Mind's creation, in which beauty, sublimity, purity, and holiness — yea, the divine nature — appear in man and the universe never to disappear.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6