ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூன் 5, 2022கடவுள் ஒரே காரணமும் படைப்பாளரும்

SubjectGod the only Cause and Creator

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: எரேமியா 32: 17

"ஆ, கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, இதோ, தேவரீர் உம்முடைய மகாபலத்தினாலும், நீட்டப்பட்ட உம்முடைய புயத்தினாலும், வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினீர்; உம்மாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமில்லை."Golden Text: Jeremiah 32 : 17

Ah Lord God! behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: சங்கீதம் 121: 1-3, 5, 6 • சங்கீதம் 148: 3, 5


1     எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன்.

2     வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும்.

3     உன் காலைத் தள்ளாடவொட்டார்; உன்னைக் காக்கிறவர் உறங்கார்.

5     கர்த்தர் உன்னைக் காக்கிறவர்; கர்த்தர் உன் வலதுபக்கத்திலே உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார்.

6     பகலிலே வெயிலாகிலும், இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னைச் சேதப்படுத்துவதில்லை.

3     சூரிய சந்திரரே, அவரைத் துதியுங்கள்; பிரகாசமுள்ள சகல நட்சத்திரங்களே அவரைத் துதியுங்கள்.

5     அவைகள் கர்த்தரின் நாமத்தைத் துதிக்கக்கடவது; அவர் கட்டளையிட அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது.

Responsive Reading: Psalm 121 : 1-3, 5, 6Psalm 148 : 3, 5

1.     I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.

2.     My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.

3.     He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.

5.     The Lord is thy keeper: the Lord is thy shade upon thy right hand.

6.     The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.

3.     Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.

5.     Let them praise the name of the Lord: for he commanded, and they were created.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. நீதிமொழிகள் 3: 19, 20

19     கர்த்தர் ஞானத்தினாலே பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தி, புத்தியினாலே வானங்களை ஸ்தாபித்தார்.

20     அவருடைய ஞானத்தினாலே ஆழங்கள் பிரிந்தது, ஆகாயமும் பனியைப்பெய்கிறது.

1. Proverbs 3 : 19, 20

19     The Lord by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he established the heavens.

20     By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew.

2. ஏசாயா 25: 1, 3, 4

1     கர்த்தாவே, நீரே என் தேவன்; உம்மை உயர்த்தி, உமது நாமத்தைத் துதிப்பேன்; நீர் அதிசயமானவைகளைச் செய்தீர்; உமது ஆலோசனைகள் சத்தியமும் உறுதியுமானவைகள்.

3     ஆகையால் பலத்த ஜனங்கள் உம்மை மகிமைப்படுத்துவார்கள்; கொடூரமான ஜாதிகளின் நகரம் உமக்குப் பயப்படும்.

4     கொடூரமானவர்களின் சீறல் மதிலை மோதியடிக்கிற பெரு வெள்ளத்தைப்போல் இருக்கையில், நீர் ஏழைக்குப் பெலனும், நெருக்கப்படுகிற எளியவனுக்குத் திடனும் பெருவெள்ளத்துக்குத் தப்பும் அடைக்கலமும், வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் நிழலுமானீர்.

2. Isaiah 25 : 1, 3, 4

1     O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.

3     Therefore shall the strong people glorify thee, the city of the terrible nations shall fear thee.

4     For thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones is as a storm against the wall.

3. சங்கீதம் 55: 8, 16 (நான்), 17, 22

8     பெருங்காற்றுக்கும் புசலுக்கும் தப்பத் தீவிரித்துக்கொள்ளுவேன் என்றேன்.

16     நானோ தேவனை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன்; கர்த்தர் என்னை இரட்சிப்பார்.

17     அந்திசந்தி மத்தியான வேளைகளிலும் நான் தியானம்பண்ணி முறையிடுவேன்; அவர் என் சத்தத்தைக் கேட்பார்.

22     கர்த்தர்மேல் உன் பாரத்தைவைத்துவிடு, அவர் உன்னை ஆதரிப்பார்; நீதிமானை ஒருபோதும் தள்ளாடவொட்டார்.

3. Psalm 55 : 8, 16 (I), 17, 22

8     I would hasten my escape from the windy storm and tempest.

16     I will call upon God; and the Lord shall save me.

17     Evening, and morning, and at noon, will I pray, and cry aloud: and he shall hear my voice.

22     Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved.

4. யாத்திராகமம் 14: 5, 8 (மற்றும் அவன்) (க்கு:), 10, 13, 21-23, 26, 27, 30, 31

5     ஜனங்கள் ஓடிப்போய்விட்டார்கள் என்று எகிப்தின் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டபோது, ஜனங்களுக்கு விரோதமாகப் பார்வோனும் அவன் ஊழியக்காரரும் மனம் வேறுபட்டு: நமக்கு வேலை செய்யாதபடிக்கு நாம் இஸ்ரவேலரைப் போகவிட்டது என்ன காரியம் என்றார்கள்.

8     ...அவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரைப் பின்தொடர்ந்தான்.

10     பார்வோன் சமீபித்து வருகிற போது, இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் கண்களை ஏறெடுத்துப்பார்த்து, எகிப்தியர் தங்களுக்குப் பின்னே வருகிறதைக் கண்டு, மிகவும் பயந்தார்கள்; அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிட்டார்கள்.

13     அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள்; நீங்கள் நின்றுகொண்டு இன்றைக்குக் கர்த்தர் உங்களுக்குச் செய்யும் இரட்சிப்பைப் பாருங்கள்; இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகிப்தியரை இனி என்றைக்கும் காணமாட்டீர்கள்.

21     மோசே தன் கையைச் சமுத்திரத்தின்மேல் நீட்டினான்; அப்பொழுது கர்த்தர் இராமுழுதும் பலத்த கீழ்காற்றினால் சமுத்திரம் ஒதுங்கும்படி செய்து, அதை வறண்டுபோகப் பண்ணினார்; ஜலம் பிளந்து பிரிந்துபோயிற்று.

22     இஸ்ரவேல் புத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையிலே நடந்துபோனார்கள்; அவர்கள் வலதுபுறத்திலும் அவர்கள் இடதுபுறத்திலும் ஜலம் அவர்களுக்கு மதிலாக நின்றது.

23     அப்பொழுது எகிப்தியர் அவர்களைத் தொடர்ந்து, பார்வோனுடைய சகல குதிரைகளோடும் இரதங்களோடும் குதிரைவீரரோடும் அவர்கள் பிறகாலே சமுத்திரத்தின் நடுவே பிரவேசித்தார்கள்.

26     கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி: ஜலம் எகிப்தியர்மேலும் அவர்களுடைய இரதங்கள்மேலும் அவர்களுடைய குதிரைவீரர் மேலும் திரும்பும்படிக்கு, உன் கையைச் சமுத்திரத்தின்மேல் நீட்டு என்றார்.

27     அப்படியே மோசே தன் கையைச் சமுத்திரத்தின்மேல் நீட்டினான்; விடியற்காலத்தில் சமுத்திரம் பலமாய் திரும்பி வந்தது; எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும்போது, கர்த்தர் அவர்களைக் கடலின் நடுவே கவிழ்த்துப்போட்டார்.

30     இவ்விதமாய்க் கர்த்தர் அந்நாளிலே இஸ்ரவேலரை எகிப்தியரின் கைக்குத் தப்புவித்து ரட்சித்தார்; கடற்கரையிலே எகிப்தியர் செத்துக்கிடக்கிறதை இஸ்ரவேலர் கண்டார்கள்.

31     கர்த்தர் எகிப்தியரில் செய்த அந்த மகத்தான கிரியையை இஸ்ரவேலர் கண்டார்கள்; அப்பொழுது ஜனங்கள் கர்த்தருக்குப் பயந்து கர்த்தரிடத்திலும் அவருடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசேயினிடத்திலும் விசுவாசம் வைத்தார்கள்.

4. Exodus 14 : 5, 8 (and he) (to :), 10, 13, 21-23, 26, 27, 30, 31

5     And it was told the king of Egypt that the people fled: and the heart of Pharaoh and of his servants was turned against the people, and they said, Why have we done this, that we have let Israel go from serving us?

8     …and he pursued after the children of Israel:

10     And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and, behold, the Egyptians marched after them; and they were sore afraid: and the children of Israel cried out unto the Lord.

13     And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will shew to you to day: for the Egyptians whom ye have seen to day, ye shall see them again no more for ever.

21     And Moses stretched out his hand over the sea; and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. 

22     And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground: and the waters were a wall unto them on their right hand, and on their left.

23     And the Egyptians pursued, and went in after them to the midst of the sea, even all Pharaoh’s horses, his chariots, and his horsemen.

26     And the Lord said unto Moses, Stretch out thine hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen.

27     And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength when the morning appeared; and the Egyptians fled against it; and the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea.

30     Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians; and Israel saw the Egyptians dead upon the sea shore.

31     And Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians: and the people feared the Lord, and believed the Lord, and his servant Moses.

5. சங்கீதம் 107: 23, 24, 28 (அவர்கள்)-30

23     கப்பலேறி கடல் யாத்திரைபண்ணி, திரளான தண்ணீர்களில் தொழில் செய்கிறார்களே.

24     அவர்கள் கர்த்தருடைய கிரியைகளையும் ஆழத்திலே அவருடைய அதிசயங்களையும் காண்கிறார்கள்.

28     ...தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடுகிறார்கள், அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்கலாக்கி விடுவிக்கிறார்.

29     கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிறார், அதின் அலைகள் அடங்குகின்றது.

30     அமைதலுண்டானதினிமித்தம அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள்; தாங்கள் நாடின துறைமுகத்தில் அவர்களைக் கொண்டுவந்து சேர்க்கிறார்.

5. Psalm 107 : 23, 24, 28 (they)-30

23     They that go down to the sea in ships, that do business in great waters;

24     These see the works of the Lord, and his wonders in the deep.

28     …they cry unto the Lord in their trouble, and he bringeth them out of their distresses.

29     He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still.

30     Then are they glad because they be quiet; so he bringeth them unto their desired haven.

6. மத்தேயு 8: 18, 23-27

18     பின்பு, திரளான ஜனங்கள் தம்மைச் சூழ்ந்திருக்கிறதைக் கண்டு, அக்கரைக்குப் போகக்கட்டளையிட்டார்.

23     அவர் படவில் ஏறினபோது அவருடைய சீஷர்கள் அவருக்குப் பின்சென்று ஏறினார்கள்.

24     அப்பொழுது படவு அலைகளினால் மூடப்படத்தக்கதாய்க் கடலில் பெருங்காற்று உண்டாயிற்று, அவரோ நித்திரையாயிருந்தார்.

25     அப்பொழுது, அவருடைய சீஷர்கள் வந்து அவரை எழுப்பி: ஆண்டவரே! எங்களை இரட்சியும், மடிந்துபோகிறோம் என்றார்கள்.

26     அதற்கு அவர்: அற்பவிசுவாசிகளே! ஏன் பயப்படுகிறீர்கள் என்று சொல்லி; எழுந்து, காற்றையும் கடலையும் அதட்டினார். உடனே மிகுந்த அமைதலுண்டாயிற்று.

27     அந்த மனுஷர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு: இவர் எப்படிப்பட்டவரோ, காற்றும் கடலும் இவருக்குக் கீழ்ப்படிகிறதே என்றார்கள்.

6. Matthew 8 : 18, 23-27

18     Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side.

23     And when he was entered into a ship, his disciples followed him.

24     And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep.

25     And his disciples came to him, and awoke him, saying, Lord, save us: we perish.

26     And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm.

27     But the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him!

7. ஏசாயா 32: 1-3

1     இதோ, ஒரு ராஜா நீதியாக அராசாளுவார்; பிரபுக்களும் நியாயமாகத் துரைத்தனம்பண்ணுவார்கள்.

2     அவர் காற்றுக்கு ஒதுக்காகவும், பெருவெள்ளத்துக்குப் புகலிடமாகவும், வறண்ட நிலத்துக்கு நீர்க்கால்களாகவும் விடாய்த்த பூமிக்குப் பெருங்கன்மலையின் நிழலாகவும் இருப்பார்.

3     அப்பொழுது காண்கிறவர்களின் கண்கள் மங்கலாயிராது; கேட்கிறவர்களின் செவிகள் கவனித்தே இருக்கும்.

7. Isaiah 32 : 1-3

1     Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment.

2     And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land.

3     And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken.

8. யோபு 37: 5 (க்கு,), 6, 10-12, 14 (க்கு,), 14 (நிற்க)

5     தேவன் தம்முடைய சத்தத்தை ஆச்சரியமானவிதமாய்க் குமுறப்பண்ணுகிறார்; நாம் கிரகிக்கக் கூடாத பெரியகாரியங்களை அவர் செய்கிறார்.

6     அவர் உறைந்த மழையையும், கல்மழையையும் தம்முடைய வல்லமையின் பெருமழையையும் பார்த்து: பூமியின்மேல் பெய்யுங்கள் என்று கட்டளையிடுகிறார்.

10     தம்முடைய சுவாசத்தினால் தேவன் குளிரைக் கொடுக்கிறார்; அப்பொழுது ஜலத்தின் மேற்பரப்பானது உறைந்துபோம்.

11     அவர் நீர்த்துளிகளை மேகத்தில் ஏற்றி, மின்னலினால் மேகத்தைச் சிதறப்பண்ணுகிறார்.

12     அவர் அவைகளுக்குக் கட்டளையிடுகிற யாவையும், அவைகள் பூச்சக்கரத்தில் நடப்பிக்கும்படி, அவர் அவைகளைத் தம்முடைய ஞான ஆலோசனைகளின்படியே சுற்றித் திரியப்பண்ணுகிறார்.

14     ...இதற்குச் செவிகொடும்; தரித்துநின்று தேவனுடைய ஆச்சரியமான கிரியைகளைத் தியானித்துப்பாரும்.

8. Job 37 : 5 (to ,), 6, 10-12, 14 (to ,), 14 (stand)

5     God thundereth marvellously with his voice; great things doeth he,

6     For he saith to the snow, Be thou on the earth; likewise to the small rain, and to the great rain of his strength.

10     By the breath of God frost is given: and the breadth of the waters is straitened.

11     Also by watering he wearieth the thick cloud: he scattereth his bright cloud:

12     And it is turned round about by his counsels: that they may do whatsoever he commandeth them upon the face of the world in the earth.

14     Hearken unto this, … stand still, and consider the wondrous works of God.

9. ஆமோஸ் 4: 13

13     அவர் பர்வதங்களை உருவாக்கினவரும் காற்றைச் சிருஷ்டித்தவரும், மனுஷனுடைய நினைவுகள் இன்னதென்று அவனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறவரும், விடியற்காலத்தை அந்தகாரமாக்குகிறவரும், பூமியினுடைய உயர்ந்த ஸ்தானங்களின்மேல் உலாவுகிறவருமாயிருக்கிறார்; சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம்.

9. Amos 4 : 13

13     For, lo, he that formeth the mountains, and createth the wind, and declareth unto man what is his thought, that maketh the morning darkness, and treadeth upon the high places of the earth, The Lord, The God of hosts, is his name.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 583 : 20-25

படைப்பாளர். ஆவி; மனம்; நுண்ணறிவு; உண்மையான மற்றும் நல்ல அனைத்திற்கும் உயிரூட்டும் தெய்வீகக் கொள்கை; சுயமாக இருக்கும் வாழ்க்கை, உண்மை மற்றும் அன்பு; பூரணமானது மற்றும் நித்தியமானது; எந்தக் கொள்கையும் இல்லாத பொருள் மற்றும் தீமைக்கு எதிரானது; உருவான அனைத்தையும் படைத்த கடவுள், தனக்கு நேர் எதிரான அணுவையோ, தனிமத்தையோ படைக்க முடியாது.

1. 583 : 20-25

Creator. Spirit; Mind; intelligence; the animating divine Principle of all that is real and good; self-existent Life, Truth, and Love; that which is perfect and eternal; the opposite of matter and evil, which have no Principle; God, who made all that was made and could not create an atom or an element the opposite of Himself.

2. 275 : 10-24

அதன் அறிவியலில் இருப்பதன் யதார்த்தத்தையும் ஒழுங்கையும் புரிந்து கொள்ள, நீங்கள் உண்மையில் இருக்கும் அனைத்திற்கும் கடவுளை தெய்வீகக் கொள்கையாகக் கணக்கிடுவதன் மூலம் தொடங்க வேண்டும். ஆவி, ஜீவன், உண்மை, அன்பு, ஒன்றாக இணைதல், - மற்றும் கடவுளுக்கான வேதப் பெயர்கள். அனைத்து பொருள், புத்தி, ஞானம், இருப்பு, அழியாமை, காரணம் மற்றும் விளைவு ஆகியவை கடவுளுக்கு சொந்தமானது. இவை அவருடைய குணாதிசயங்கள், எல்லையற்ற தெய்வீகக் கொள்கையின் நித்திய வெளிப்பாடுகள், அன்பு. அவருடைய ஞானத்தைத் தவிர எந்த ஞானமும் ஞானமானது அல்ல; எந்த உண்மையும் உண்மை இல்லை, எந்த அன்பும் அழகானது இல்லை, எந்த வாழ்க்கையும் வாழ்க்கை அல்ல, தெய்வீகமானது; எந்த நன்மையும் இல்லை, ஆனால் நல்லதை கடவுள் அருளுகிறார்.

ஆன்மீக புரிதலுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட தெய்வீக மெட்டாபிசிக்ஸ், அனைத்தும் மனம் என்பதையும், மனமே கடவுள், சர்வ வல்லமை, எங்கும் நிறைந்திருப்பது, சர்வ அறிவாற்றல், - அதாவது, அனைத்து சக்தி, எல்லா இருப்பு, அனைத்து அறிவியல் என்பதையும் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. எனவே அனைத்தும் உண்மையில் மனதின் வெளிப்பாடு.

2. 275 : 10-24

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, omniscience, — that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind.

3. 209 : 5-8, 10-11

மனம், அதன் அனைத்து அமைப்புகளுக்கும் மேலானது மற்றும் அனைத்தையும் ஆளும், அதன் சொந்த கருத்து அமைப்புகளின் மைய சூரியன், அதன் சொந்த பரந்த படைப்பின் வாழ்க்கை மற்றும் ஒளி; மற்றும் மனிதன் தெய்வீக மனதின் துணை.

மனம் இல்லாமல், காற்றைத் தன் பிடியில் வைத்திருக்கும் புத்திசாலித்தனம் இல்லாமல் உலகம் அழிந்துவிடும்.

3. 209 : 5-8, 10-11

Mind, supreme over all its formations and governing them all, is the central sun of its own systems of ideas, the life and light of all its own vast creation; and man is tributary to divine Mind.

The world would collapse without Mind, without the intelligence which holds the winds in its grasp.

4. 597 : 27-30

காற்று. சர்வ வல்லமையின் வல்லமையையும், எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய கடவுளின் ஆன்மீக அரசாங்கத்தின் இயக்கங்களையும் குறிக்கிறது. அழிவு; கோபம்; மரண உணர்வுகள்.

4. 597 : 27-30

Wind. That which indicates the might of omnipotence and the movements of God's spiritual government, encompassing all things. Destruction; anger; mortal passions.

5. 192 : 17-26, 11-16

தார்மீக மற்றும் ஆன்மீகம் ஸ்பிரிட்டுக்கு சொந்தமானது, அவர் "காற்றை தனது முஷ்டிகளில்" வைத்திருக்கிறார்; இந்த போதனை அறிவியல் மற்றும் நல்லிணக்கத்துடன் ஒத்துப்போகிறது. அறிவியலில், கடவுளுக்கு எதிரான எந்த சக்தியும் உங்களிடம் இருக்க முடியாது, மேலும் உடல் புலன்கள் தங்கள் தவறான சாட்சியை கைவிட வேண்டும். நன்மைக்கான உங்கள் செல்வாக்கு நீங்கள் சரியான அளவில் எறியும் எடையைப் பொறுத்தது. நீங்கள் செய்யும் நன்மை மற்றும் உள்ளடக்கம் மட்டுமே பெறக்கூடிய சக்தியை உங்களுக்கு வழங்குகிறது. தீமை என்பது சக்தியல்ல. இது வலிமையின் கேலிக்கூத்தாகும், இது அதன் பலவீனத்தை காட்டிக்கொடுத்து வீழ்ச்சியடைகிறது, ஒருபோதும் உயராது.

தவறான சக்தி என்பது ஒரு பொருள் நம்பிக்கை, குருட்டுத்தனமாக தவறாக அழைக்கப்படும் சக்தி, விருப்பத்தின் சந்ததி மற்றும் ஞானத்தின் சந்ததி அல்ல, மரண மனதின் மற்றும் அழியாதது அல்ல. அது தலையெழுத்தும் கண்புரை, விழுங்கும் சுடர், புயலின் மூச்சு. இது மின்னல் மற்றும் சூறாவளி, சுயநலம், பொல்லாதது, நேர்மையற்றது மற்றும் தூய்மையற்றது.

5. 192 : 17-26, 11-16

Moral and spiritual might belong to Spirit, who holds the "wind in His fists;" and this teaching accords with Science and harmony. In Science, you can have no power opposed to God, and the physical senses must give up their false testimony. Your influence for good depends upon the weight you throw into the right scale. The good you do and embody gives you the only power obtainable. Evil is not power. It is a mockery of strength, which erelong betrays its weakness and falls, never to rise.

Erring power is a material belief, a blind miscalled force, the offspring of will and not of wisdom, of the mortal mind and not of the immortal. It is the headlong cataract, the devouring flame, the tempest's breath. It is lightning and hurricane, all that is selfish, wicked, dishonest, and impure.

6. 293 : 21-31

பூகம்பம், காற்று, அலை, மின்னல், நெருப்பு, மிருகத்தனமான மூர்க்கத்தனம் ஆகியவற்றில் வெளிப்படுத்தப்படும் மரண மனதின் வெற்றுக் கோபம் இல்லை - மேலும் இந்த மனம் தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்கிறது. தெய்வீக நீதியைப் பொய்யாக்கும் தீமையின் வெளிப்பாடுகள், வேதத்தில் "கர்த்தருடைய கோபம்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன. உண்மையில், அவை பிழை அல்லது பொருளின் சுய-அழிவைக் காட்டுகின்றன மற்றும் பொருளின் எதிர், ஆவியின் வலிமை மற்றும் நிரந்தரத்தை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானம் உண்மையையும் அதன் மேலாதிக்கத்தையும், உலகளாவிய இணக்கத்தையும், கடவுளின் முழுமையையும், நன்மையையும், தீமையின் ஒன்றுமில்லாததையும் வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவருகிறது.

6. 293 : 21-31

There is no vapid fury of mortal mind — expressed in earthquake, wind, wave, lightning, fire, bestial ferocity — and this so-called mind is self-destroyed. The manifestations of evil, which counterfeit divine justice, are called in the Scriptures, "The anger of the Lord." In reality, they show the self-destruction of error or matter and point to matter's opposite, the strength and permanency of Spirit. Christian Science brings to light Truth and its supremacy, universal harmony, the entireness of God, good, and the nothingness of evil.

7. 97 : 5 (தி)-13

…எவ்வளவு நெருக்கமாகப் பிழை உண்மையை உருவகப்படுத்துகிறது மற்றும் பொருள் என்று அழைக்கப்படுவது அதன் சாராம்சமான மரண மனதை ஒத்திருக்கிறது, மேலும் வலிமையற்ற பிழை ஒரு நம்பிக்கையாக மாறும். மனித நம்பிக்கையின்படி, மின்னல் கடுமையானது மற்றும் மின்சாரம் வேகமானது, ஆனால் கிறிஸ்தவ அறிவியலில் ஒன்றின் பறப்பும் மற்றொன்றின் அடியும் பாதிப்பில்லாததாக மாறும். மாயையில் அதன் மரண உச்சநிலையை அடைந்து என்றென்றும் மறையும் வரை, எவ்வளவு அழிவுகரமான பொருள் ஆகிறதோ, அவ்வளவு அதிகமாக அதன் ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கும்.

7. 97 : 5 (the)-13

…the more closely error simulates truth and so-called matter resembles its essence, mortal mind, the more impotent error becomes as a belief. According to human belief, the lightning is fierce and the electric current swift, yet in Christian Science the flight of one and the blow of the other will become harmless. The more destructive matter becomes, the more its nothingness will appear, until matter reaches its mortal zenith in illusion and forever disappears.

8. 183 : 1 (உண்மை)-7

உண்மை எல்லாவற்றையும் ஆவிக்கு சாத்தியமாக்குகிறது; ஆனால் பொருளின் சட்டங்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை ஆவிக்கு எந்தப் பயனையும் அளிக்காது, மேலும் பொருள்முதல்வாதக் குறியீடுகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதைக் கோரும், இதனால் ஒரே கடவுள், ஒரு சட்டமியற்றுபவர் என்ற அடிப்படையில் இருந்து விலகும். கடவுள் இணக்கமற்ற சட்டங்களை உருவாக்குகிறார் என்று நினைப்பது ஒரு தவறு; முரண்பாடுகள் இயற்கை அல்லது தெய்வீக சட்டத்தின் ஆதரவைக் கொண்டிருக்கவில்லை, இருப்பினும் அதற்கு மாறாகக் கூறப்பட்டது.

8. 183 : 1 (Truth)-7

Truth makes all things possible to Spirit; but the so-called laws of matter would render Spirit of no avail, and demand obedience to materialistic codes, thus departing from the basis of one God, one lawmaker. To suppose that God constitutes laws of inharmony is a mistake; discords have no support from nature or divine law, however much is said to the contrary.

9. 134 : 21-26 (க்கு இயேசு), 27 (அமைதியானார்)-8

உண்மையான லோகோக்கள் கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானம், முரண்பாட்டைக் கடக்கும் நல்லிணக்கத்தின் இயற்கையான விதி, - இந்த அறிவியல் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது அல்லது இயற்கைக்கு முற்பட்டது என்பதற்காக அல்ல, அது தெய்வீக சட்டத்தின் மீறல் என்பதால் அல்ல, ஆனால் இது கடவுளின் மாறாத சட்டம் என்பதால் நல்லது. இயேசு... புயலை அடக்கினார், நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்தினார், தண்ணீரின் மேல் நடந்தார். பொருள் எதிர்ப்பை விட ஆன்மீக சக்தியின் மேன்மையை நம்புவதற்கு தெய்வீக அதிகாரம் உள்ளது.

ஒரு அதிசயம் கடவுளின் சட்டத்தை நிறைவேற்றுகிறது, ஆனால் அந்த சட்டத்தை மீறுவதில்லை. இந்த உண்மை தற்போது அதிசயத்தை விட மர்மமாக தெரிகிறது. சங்கீதக்காரன் பாடினார்: "ஓ கடலே, நீ ஓடிப்போனது என்ன? ஜோர்டானே, நீ பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டாயா? மலைகளே, நீங்கள் ஆட்டுக்குட்டிகளைப் போலவும், சிறிய குன்றுகளே, ஆட்டுக்குட்டிகளைப் போலவும் ஓடினீர்களா? பூமியே, நடுங்குங்கள். கர்த்தருடைய பிரசன்னம், யாக்கோபின் கடவுளின் முன்னிலையில்." அதிசயம் எந்தக் கோளாறையும் அறிமுகப்படுத்தவில்லை, ஆனால் முதன்மையான ஒழுங்கை விரித்து, கடவுளின் மாறாத சட்டத்தின் அறிவியலை நிறுவுகிறது.

9. 134 : 21-26 (to Jesus), 27 (stilled)-8

The true Logos is demonstrably Christian Science, the natural law of harmony which overcomes discord, — not because this Science is supernatural or preternatural, nor because it is an infraction of divine law, but because it is the immutable law of God, good. Jesus … stilled the tempest, healed the sick, walked on the water. There is divine authority for believing in the superiority of spiritual power over material resistance.

A miracle fulfils God's law, but does not violate that law. This fact at present seems more mysterious than the miracle itself. The Psalmist sang: "What ailed thee, O thou sea, that thou fleddest? Thou Jordan, that thou wast driven back? Ye mountains, that ye skipped like rams, and ye little hills, like lambs? Tremble, thou earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob." The miracle introduces no disorder, but unfolds the primal order, establishing the Science of God's unchangeable law.

10. 240 : 1-9

இயற்கையானது இயற்கை, ஆன்மீக சட்டம் மற்றும் தெய்வீக அன்பிற்கு குரல் கொடுக்கிறது, ஆனால் மனித நம்பிக்கை இயற்கையை தவறாக விளக்குகிறது. ஆர்க்டிக் பகுதிகள், சன்னி வெப்பமண்டலங்கள், ராட்சத மலைகள், சிறகுகள் கொண்ட காற்று, வலிமையான பில்லோக்கள், பசுமையான பள்ளத்தாக்குகள், பண்டிகை மலர்கள் மற்றும் புகழ்பெற்ற வானங்கள் - இவை அனைத்தும் மனதைக் குறிக்கின்றன, அவை பிரதிபலிக்கும் ஆன்மீக நுண்ணறிவு. மலர் அப்போஸ்தலர்கள் தெய்வத்தின் ஹைரோகிளிஃப்ஸ். சூரியன்களும் கோள்களும் பெரும் பாடங்களைக் கற்பிக்கின்றன. நட்சத்திரங்கள் இரவை அழகாக்குகின்றன, மேலும் துண்டுப்பிரசுரம் இயற்கையாகவே ஒளியை நோக்கித் திரும்புகிறது.

10. 240 : 1-9

Nature voices natural, spiritual law and divine Love, but human belief misinterprets nature. Arctic regions, sunny tropics, giant hills, winged winds, mighty billows, verdant vales, festive flowers, and glorious heavens, — all point to Mind, the spiritual intelligence they reflect. The floral apostles are hieroglyphs of Deity. Suns and planets teach grand lessons. The stars make night beautiful, and the leaflet turns naturally towards the light.

11. 143 : 26-31

மனம் ஒரு பெரிய படைப்பாளி, மனத்திலிருந்து பெறப்பட்டதைத் தவிர வேறு எந்த சக்தியும் இருக்க முடியாது. மனம் முதலில் காலவரிசைப்படி இருந்தால், முதலில் சாத்தியமானது, மற்றும் முதலில் நித்தியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால், அதன் புனிதப் பெயரின் பெருமை, கௌரவம், ஆதிக்கம் மற்றும் அதிகாரத்தை என்றென்றும் மனத்திற்குக் கொடுங்கள்.

11. 143 : 26-31

Mind is the grand creator, and there can be no power except that which is derived from Mind. If Mind was first chronologically, is first potentially, and must be first eternally, then give to Mind the glory, honor, dominion, and power everlastingly due its holy name.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████