ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூலை 10, 2022சாக்ரமென்ட்

SubjectSacrament

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: நீதிமொழிகள் 15: 8

"துன்மார்க்கருடைய பலி கர்த்தருக்கு அருவருப்பானது; செம்மையானவர்களின் ஜெபமோ அவருக்குப் பிரியம்."Golden Text: Proverbs 15 : 8

The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord: but the prayer of the upright is his delight.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: சங்கீதம் 51: 10-12, 15-17


10     தேவனே, சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும், நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும்.

11     உமது சமுகத்தை விட்டு என்னைத் தள்ளாமலும், உமது பரிசுத்த ஆவியை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளாமலும் இரும்.

12     உமது இரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தைத் திரும்பவும் எனக்குத் தந்து, உற்சாகமான ஆவி என்னைத் தாங்கும்படி செய்யும்,

15     ஆண்டவரே, என் உதடுகளைத் திறந்தருளும்; அப்பொழுது என் வாய் உம்முடைய புகழை அறிவிக்கும்.

16     பலியை நீர் விரும்புகிறதில்லை, விரும்பினால் செலுத்துவேன்; தகனபலியும் உமக்குப் பிரியமானதல்ல.

17     தேவனுக்கேற்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான்; தேவனே, நொறுங்குண்டதும் நருங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கணியீர்.

Responsive Reading: Psalm 51 : 10-12, 15-17

10.     Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

11.     Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me.

12.     Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.

15.     O Lord, open thou my lips; and my mouth shall shew forth thy praise.

16.     For thou desirest not sacrifice; else would I give it: thou delightest not in burnt offering.

17.     The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. மீகா 6 : 6-8

6     என்னத்தைக்கொண்டு நான் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வந்து, உன்னதமான தேவனுக்கு முன்பாகப் பணிந்துகொள்வேன்? தகனபலிகளைக்கொண்டும், ஒரு வயது கன்றுக்குட்டிகளைக்கொண்டும் அவர் சந்நிதியில் வரவேண்டுமோ?

7     ஆயிரங்களான ஆட்டுக்கடாக்களின்பேரிலும், எண்ணெயாய் ஓடுகிற பதினாயிரங்களான ஆறுகளின்பேரிலும் கர்த்தர் பிரியமாயிருப்பாரோ? என் அக்கிரமத்தைப் போக்க என் முதற் பேறானவனையும், என் ஆத்துமாவின் பாவத்தைப் போக்க என் கர்ப்பக்கனியையும் கொடுக்கவேண்டுமோ?

8     மனுஷனே, நன்மை இன்னதென்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார்; நியாயஞ்செய்து, இரக்கத்தைச் சிநேகித்து, உன் தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடப்பதை அல்லாமல் வேறே என்னத்தைக் கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார்.

1. Micah 6 : 6-8

6     Wherewith shall I come before the Lord, and bow myself before the high God? shall I come before him with burnt offerings, with calves of a year old?

7     Will the Lord be pleased with thousands of rams, or with ten thousands of rivers of oil? shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?

8     He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?

2. 1 இராஜாக்கள் 8 : 1 (சாலமன் கூடியிருந்தார்)-11

1     அப்பொழுது கர்த்தருடைய உடன்படிக்கைப் பெட்டியைச் சீயோன் என்னும் தாவீதின் நகரத்திலிருந்து கொண்டுவரும்படி சாலொமோன் இஸ்ரவேலின் மூப்பரையும், கோத்திரப் பிரபுக்களாகிய இஸ்ரவேல் புத்திரரிலுள்ள பிதாக்களின் தலைவர் அனைவரையும், எருசலேமில் ராஜாவாகிய சாலொமோன் தன்னிடத்திலே கூடிவரச்செய்தான்.

2     இஸ்ரவேல் மனுஷரெல்லாரும் ஏழாம் மாதமாகிய ஏத்தானீம்மாதத்துப் பண்டிகையிலே, ராஜாவாகிய சாலொமோனிடத்தில் கூடிவந்தார்கள்.

3     இஸ்ரவேலின் மூப்பர் அனைவரும் வந்திருக்கையில், ஆசாரியர் கர்த்தருடைய பெட்டியை எடுத்து,

4     பெட்டியையும், ஆசரிப்புக் கூடாரத்தையும், கூடாரத்திலிருந்த பரிசுத்த பணிமுட்டுகள் அனைத்தையும் சுமந்து கொண்டுவந்தார்கள்; ஆசாரியரும், லேவியரும், அவைகளைச் சுமந்தார்கள்.

5     ராஜாவாகிய சாலொமோனும் அவனோடேகூடின இஸ்ரவேல் சபையனைத்தும் பெட்டிக்கு முன்பாக நடந்து, எண்ணிக்கையும் கணக்குமில்லாத திரளான ஆடுகளையும் மாடுகளையும் பலியிட்டார்கள்.

6     அப்படியே ஆசாரியர்கள் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கைப்பெட்டியை ஆலயத்தின் சந்நிதி ஸ்தானமாகிய மகாபரிசுத்த ஸ்தானத்திலே கேருபீன்களுடைய செட்டைகளின்கீழே கொண்டுவந்து வைத்தார்கள்.

7     கேருபீன்கள் பெட்டியிருக்கும் ஸ்தானத்திலே தங்கள் இரண்டு செட்டைகளையும் விரித்து, உயர இருந்து பெட்டியையும் அதின் தண்டுகளையும் மூடிக்கொண்டிருந்தது.

8     தண்டுகளின் முனைகள் சந்நிதி ஸ்தானத்திற்கு முன்னான பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே காணப்படத்தக்கதாய் அந்தத் தண்டுகளை முன்னுக்கு இழுத்தார்கள்; ஆகிலும் வெளியே அவைகள் காணப்படவில்லை; அவைகள் இந்நாள்வரைக்கும் அங்கே தான் இருக்கிறது.

9     இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்துதேசத்திலிருந்து புறப்பட்டபின் கர்த்தர் அவர்களோடே உடன்படிக்கை பண்ணுகிறபோது, மோசே ஓரேபிலே அந்தப் பெட்டியில் வைத்த இரண்டு கற்பலகைகளே அல்லாமல் அதிலே வேறொன்றும் இருந்ததில்லை.

10     அப்பொழுது ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து புறப்படுகையில், மேகமானது கர்த்தருடைய ஆலயத்தை நிரப்பிற்று.

11     மேகத்தினிமித்தம் ஆசாரியர்கள் ஊழியஞ்செய்கிறதற்கு நிற்கக் கூடாமற்போயிற்று; கர்த்தருடைய மகிமை கர்த்தருடைய ஆலயத்தை நிரப்பிற்று.

2. I Kings 8 : 1 (Solomon assembled)-11

1     Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto king Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion.

2     And all the men of Israel assembled themselves unto king Solomon at the feast in the month Ethanim, which is the seventh month.

3     And all the elders of Israel came, and the priests took up the ark.

4     And they brought up the ark of the Lord, and the tabernacle of the congregation, and all the holy vessels that were in the tabernacle, even those did the priests and the Levites bring up.

5     And king Solomon, and all the congregation of Israel, that were assembled unto him, were with him before the ark, sacrificing sheep and oxen, that could not be told nor numbered for multitude.

6     And the priests brought in the ark of the covenant of the Lord unto his place, into the oracle of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubims.

7     For the cherubims spread forth their two wings over the place of the ark, and the cherubims covered the ark and the staves thereof above.

8     And they drew out the staves, that the ends of the staves were seen out in the holy place before the oracle, and they were not seen without: and there they are unto this day.

9     There was nothing in the ark save the two tables of stone, which Moses put there at Horeb, when the Lord made a covenant with the children of Israel, when they came out of the land of Egypt.

10     And it came to pass, when the priests were come out of the holy place, that the cloud filled the house of the Lord,

11     So that the priests could not stand to minister because of the cloud: for the glory of the Lord had filled the house of the Lord.

3. ரோமர் 12 : 1, 2

1     அப்படியிருக்க, சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களைப் பரிசுத்தமும் தேவனுக்குப் பிரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுக்கவேண்டுமென்று, தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்; இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை.

2     நீங்கள் இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷந்தரியாமல், தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமுமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக, உங்கள் மனம் புதிதாகிறதினாலே மறுரூபமாகுங்கள்.

3. Romans 12 : 1, 2

1     I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.

2     And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.

4. மத்தேயு 26 : 17-20, 26-29

17     புளிப்பில்லாத அப்பப்பண்டிகையின் முதல் நாளிலே, சீஷர்கள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து: பஸ்காவைப் புசிப்பதற்கு நாங்கள் எங்கே உமக்கு ஆயத்தம் பண்ணச் சித்தமாயிருக்கிறீர் என்று கேட்டார்கள்.

18     அதற்கு அவர்: நீங்கள் நகரத்திலே இன்னானிடத்திற்குப் போய்: என் வேளை சமீபமாயிருக்கிறது, உன் வீட்டிலே என் சீஷரோடேகூடப் பஸ்காவை ஆசரிப்பேன் என்று போதகர் சொல்லுகிறார் என்று அவனுக்குச் சொல்லுங்கள் என்றார்.

19     இயேசு கற்பித்தபடி சீஷர்கள் போய், பஸ்காவை ஆயத்தம் பண்ணினார்கள்.

20     சாயங்காலமானபோது, பன்னிருவரோடுங்கூட அவர் பந்தியிருந்தார்.

27     பின்பு, பாத்திரத்தையும் எடுத்து ஸ்தோத்திரம்பண்ணி, அவர்களுக்குக் கொடுத்து: நீங்கள் எல்லாரும் இதிலே பானம்பண்ணுங்கள்;

28     இது பாவமன்னிப்புண்டாகும்படி அநேகருக்காகச் சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய இரத்தமாயிருக்கிறது.

29     இது முதல் இந்தத் திராட்சப்பழரசத்தை நவமானதாய் உங்களோடேகூட என் பிதாவின் ராஜ்யத்திலே நான் பானம் பண்ணும் நாள் வரைக்கும் இதைப் பானம் பண்ணுவதில்லையென்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.

4. Matthew 26 : 17-20, 26-29

17     Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?

18     And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.

19     And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.

20     Now when the even was come, he sat down with the twelve.

26     And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

27     And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;

28     For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.

29     But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father’s kingdom.

5. யோவான் 19 : 1, 16-18

1     அப்பொழுது பிலாத்து இயேசுவைப்பிடித்து வாரினால் அடிப்பித்தான்.

16     அப்பொழுது அவரைச் சிலுவையில் அறையும்படிக்கு அவர்களிடத்தில் ஒப்புக்கொடுத்தான். அவர்கள் இயேசுவைப் பிடித்துக்கொண்டுபோனார்கள்.

17     அவர் தம்முடைய சிலுவையைச் சுமந்துகொண்டு, எபிரெயு பாஷையிலே கொல்கொதா என்று சொல்லப்படும் கபாலஸ்தலம் என்கிற இடத்திற்குப் புறப்பட்டுப்போனார்.

18     அங்கே அவரைச் சிலுவையில் அறைந்தார்கள்; அவரோடேகூட வேறிரண்டுபேரை இரண்டு பக்கங்களிலும் இயேசுவை நடுவிலுமாகச் சிலுவைகளில் அறைந்தார்கள்.

5. John 19 : 1, 16-18

1     Then Pilate therefore took Jesus, and scourged him.

16     Then delivered he him therefore unto them to be crucified. And they took Jesus, and led him away.

17     And he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha:

18     Where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst.

6. யோவான் 20 : 1, 16, 17

1     வாரத்தின் முதல் நாள் காலையில், அதிக இருட்டோடே, மகதலேனா மரியாள் கல்லறையினிடத்திற்கு வந்து கல்லறையை அடைத்திருந்த கல் எடுத்துப்போட்டிருக்கக்கண்டாள்.

16     இயேசு அவளை நோக்கி: மரியாளே என்றார். அவள் திரும்பிப் பார்த்து; ரபூனி என்றாள்; அதற்குப் போதகரே என்று அர்த்தமாம்.

17     இயேசு அவளை நோக்கி: என்னைத் தொடாதே, நான் இன்னும் என் பிதாவினிடத்திற்கு ஏறிப்போகவில்லை; நீ என் சகோதரரிடத்திற்குப் போய், நான் என் பிதாவினிடத்திற்கும் உங்கள் பிதாவினிடத்திற்கும், என் தேவனிடத்திற்கும் உங்கள் தேவனிடத்திற்கும் ஏறிப்போகிறேன் என்று அவர்களுக்குச் சொல்லு என்றார்.

6. John 20 : 1, 16, 17

1     The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.

16     Jesus saith unto her, Mary. She turned herself, and saith unto him, Rabboni; which is to say, Master.

17     Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.

7. யோவான் 21 : 1 (க்கு ;), 15-17

1     இவைகளுக்குப்பின்பு இயேசு திபேரியா கடற்கரையிலே மறுபடியும் சீஷருக்குத் தம்மை வெளிப்படுத்தினார்; வெளிப்படுத்தின விவரமாவது:

15     அவர்கள் போஜனம்பண்ணின பின்பு, இயேசு சீமோன் பேதுருவை நோக்கி: யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, இவர்களிலும் அதிகமாய் நீ என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறாயா என்றார். அதற்கு அவன்: ஆம் ஆண்டவரே, உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதை நீர் அறிவீர் என்றான். அவர்: என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக என்றார்.

16     இரண்டாந்தரம் அவர் அவனை நோக்கி: யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறாயா என்றார். அதற்கு அவன்: ஆம் ஆண்டவரே, உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதை நீர் அறிவீர் என்றான். அவர்:என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்றார்.

17     மூன்றாந்தரம் அவர் அவனை நோக்கி: யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்றார். என்னை நேசிக்கிறாயா என்று அவர் மூன்றாந்தரம் தன்னைக் கேட்டபடியினாலே பேதுரு துக்கப்பட்டு: ஆண்டவரே, நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர், நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதையும் நீர் அறிவீர் என்றான். இயேசு: என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்றார்.

7. John 21 : 1 (to ;), 15-17

1     After these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias;

15     So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs.

16     He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep.

17     He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.

8. எபிரெயர் 13 : 15 (விடு), 16

15     ... அவருடைய நாமத்தைத் துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலியை அவர்மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்குச் செலுத்தக்கடவோம்.

16     அன்றியும் நன்மைசெய்யவும், தானதர்மம்பண்ணவும் மறவாதிருங்கள்; இப்படிப்பட்ட பலிகளின்மேல் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார்.

8. Hebrews 13 : 15 (let), 16

15     let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips giving thanks to his name.

16     But to do good and to communicate forget not: for with such sacrifices God is well pleased.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 241 : 19-22

எல்லா பக்தியின் பொருளும் தெய்வீக அன்பின் பிரதிபலிப்பு மற்றும் ஆர்ப்பாட்டம், நோயைக் குணப்படுத்துதல் மற்றும் பாவத்தை அழித்தல். எங்கள் குரு சொன்னார், "நீங்கள் என்மீது அன்பு கொண்டால், என் கட்டளைகளைக் கைக்கொள்ளுங்கள்."

1. 241 : 19-22

The substance of all devotion is the reflection and demonstration of divine Love, healing sickness and destroying sin. Our Master said, "If ye love me, keep my commandments."

2. 25 : 3-12

இரத்தத்தின் ஆன்மீக சாராம்சம் தியாகம். இயேசுவின் ஆவிக்குரிய பலியின் பலன், மனித இரத்தத்தின் நமது உணர்வால் வெளிப்படுத்தப்படுவதை விட அளவற்றது. இயேசுவின் ஸ்தூல இரத்தம், "சபிக்கப்பட்ட மரத்தின்" மீது சிந்தப்பட்டபோது பாவத்திலிருந்து சுத்திகரிக்க மிகவும் பயனுள்ளதாக இல்லை, அது அவர் தனது தந்தையின் வியாபாரத்தைப் பற்றி தினமும் செல்லும்போது அவரது நரம்புகளில் பாய்வதை விட. அவருடைய உண்மையான சதையும் இரத்தமும் அவருடைய உயிர்; அந்த தெய்வீக வாழ்வில் பங்கெடுக்கும் அவர்கள் உண்மையிலேயே அவருடைய சதையை உண்கிறார்கள், அவருடைய இரத்தத்தை குடிக்கிறார்கள்.

2. 25 : 3-12

The spiritual essence of blood is sacrifice. The efficacy of Jesus' spiritual offering is infinitely greater than can be expressed by our sense of human blood. The material blood of Jesus was no more efficacious to cleanse from sin when it was shed upon "the accursed tree," than when it was flowing in his veins as he went daily about his Father's business. His true flesh and blood were his Life; and they truly eat his flesh and drink his blood, who partake of that divine Life.

3. 32 : 28-26

இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு முந்தைய இரவு நிசான் மாதத்தில் தம் சீடர்களுடன் சாப்பிட்ட பஸ்கா, ஒரு துக்ககரமான சந்தர்ப்பம், பகல் முடிவில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு சோகமான இரவு உணவு, நிழல்கள் வேகமாக விழும் ஒரு புகழ்பெற்ற வாழ்க்கையின் அந்தி நேரத்தில்; இந்த இரவு உணவு என்பது இயேசுவின் சடங்குகள் அல்லது விஷயத்திற்கான சலுகைகள் என்றென்றும் மூடப்பட்டது.

அவரது சீடர்கள், சோகமாகவும் அமைதியாகவும், தங்கள் எஜமானரின் துரோகத்தின் நேரத்தை எதிர்பார்த்து, பரலோக மன்னாவில் பங்கு பெற்றனர், இது பழங்காலமாக வனாந்தரத்தில் சத்தியத்தின் துன்புறுத்தப்பட்ட ஆதரவாளர்களுக்கு உணவளித்தது. அவர்களுடைய அப்பம் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தது. இது ஆன்மீக இருப்பு, நோய்வாய்ப்பட்டவர்களைக் குணப்படுத்துதல் மற்றும் பிழைகளைத் துடைத்தல் ஆகியவற்றின் பெரிய உண்மை. அவர்களின் எஜமானர் முன்பு எல்லாவற்றையும் விளக்கினார், இப்போது இந்த ரொட்டி அவர்களுக்கு உணவளித்து பராமரிக்கிறது. அவர்கள் இந்த ரொட்டியை வீடு வீடாகச் சுமந்து, மற்றவர்களுக்குப் பிரித்து (விளக்கி), இப்போது அது தங்களைத் தேற்றிக்கொண்டது.

இந்த ஆன்மிக உண்மைக்காக, அவர்களின் குரு வன்முறைக்கு ஆளாக நேரிட்டது மற்றும் அவரது துக்கக் கோப்பையில் வடிகட்டப்பட்டது. அவர் அவர்களை விட்டுவிட வேண்டும். நித்திய வெற்றியின் பெரும் மகிமை அவரை நிழலிட, அவர் நன்றி செலுத்தி, "நீங்கள் அனைவரும் குடியுங்கள்" என்றார்.

அவனில் உள்ள மனித உறுப்பு தெய்வீகத்துடன் போராடியபோது, ​​எங்கள் பெரிய ஆசிரியர் கூறினார்: "என் விருப்பம் அல்ல, ஆனால் உங்கள் விருப்பம்!" - அதாவது, மாம்சம் அல்ல, ஆவியானவர் என்னில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படட்டும். இது ஆன்மீக அன்பின் புதிய புரிதல். இது கிறிஸ்துவுக்காக அல்லது சத்தியத்திற்காக அனைத்தையும் கொடுக்கிறது. அது தன் எதிரிகளை ஆசீர்வதிக்கிறது, நோயுற்றவர்களைக் குணமாக்குகிறது, பிழைகளைத் துரத்துகிறது, இறந்தவர்களை அக்கிரமங்களிலிருந்தும் பாவங்களிலிருந்தும் எழுப்புகிறது, மேலும் ஏழை எளியவர்களுக்கு நற்செய்தியை அறிவிக்கிறது.

3. 32 : 28-26

The Passover, which Jesus ate with his disciples in the month Nisan on the night before his crucifixion, was a mournful occasion, a sad supper taken at the close of day, in the twilight of a glorious career with shadows fast falling around; and this supper closed forever Jesus' ritualism or concessions to matter.

His followers, sorrowful and silent, anticipating the hour of their Master's betrayal, partook of the heavenly manna, which of old had fed in the wilderness the persecuted followers of Truth. Their bread indeed came down from heaven. It was the great truth of spiritual being, healing the sick and casting out error. Their Master had explained it all before, and now this bread was feeding and sustaining them. They had borne this bread from house to house, breaking (explaining) it to others, and now it comforted themselves.

For this truth of spiritual being, their Master was about to suffer violence and drain to the dregs his cup of sorrow. He must leave them. With the great glory of an everlasting victory overshadowing him, he gave thanks and said, "Drink ye all of it."

When the human element in him struggled with the divine, our great Teacher said: "Not my will, but Thine, be done!" — that is, Let not the flesh, but the Spirit, be represented in me. This is the new understanding of spiritual Love. It gives all for Christ, or Truth. It blesses its enemies, heals the sick, casts out error, raises the dead from trespasses and sins, and preaches the gospel to the poor, the meek in heart.

4. 34 : 29-2

கலிலியன் கடலின் கரையில் நடந்த மகிழ்ச்சியான சந்திப்பில், பிரகாசமான காலை நேரத்தில், நம்முடைய கர்த்தரின் கடைசி இரவு உணவுக்கும் அவருடைய சீடர்களுடன் கடைசி ஆன்மீக காலை உணவுக்கும் இடையே என்ன வித்தியாசம்! அவருடைய இருள் மகிமையிலும், அவருடைய சீடர்களின் துக்கம் மனந்திரும்புதலிலும் சென்றது - இதயங்கள் தண்டிக்கப்பட்டன, பெருமை கண்டனமானது.

4. 34 : 29-2

What a contrast between our Lord's last supper and his last spiritual breakfast with his disciples in the bright morning hours at the joyful meeting on the shore of the Galilean Sea! His gloom had passed into glory, and His disciples' grief into repentance, — hearts chastened and pride rebuked.

5. 35 : 10-19, 25-29

ஒரு புதிய ஒளியின் விடியலில் நமது இறைவனுடனான இந்த ஆன்மீக சந்திப்பு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானிகள் நினைவுகூரும் காலை உணவாகும். அவர்கள் கிறிஸ்துவின் முன் தலை வணங்குகிறார்கள், சத்தியம், அவர் மீண்டும் தோன்றுவதைப் பெறவும், தெய்வீகக் கொள்கையான அன்புடன் அமைதியாக தொடர்பு கொள்ளவும். அவர்கள் தங்கள் இறைவனின் மரணத்தின் மீதான வெற்றியையும், மரணத்திற்குப் பின் மாம்சத்தில் அவர் சோதனை செய்ததையும், மனித சோதனையின் உதாரணத்தையும், பொருள் அல்லது மாம்சத்திற்கு மேலாக அவர் ஆன்மீக மற்றும் இறுதி ஏற்றத்தையும் கொண்டாடுகிறார்கள்.

நம்முடைய ஞானஸ்நானம் எல்லா பிழைகளிலிருந்தும் ஒரு சுத்திகரிப்பு.

எங்கள் நற்கருணை என்பது ஒரே கடவுளுடன் ஆன்மீக தொடர்பு. நம்முடைய ரொட்டி, "வானத்திலிருந்து இறங்கி வரும்", சத்தியம். எங்கள் கோப்பை சிலுவை. எங்கள் மது அன்பின் உத்வேகம், எங்கள் மாஸ்டர் குடித்து அவரைப் பின்பற்றுபவர்களுக்குப் பாராட்டும் வரைவு.

5. 35 : 10-19, 25-29

This spiritual meeting with our Lord in the dawn of a new light is the morning meal which Christian Scientists commemorate. They bow before Christ, Truth, to receive more of his reappearing and silently to commune with the divine Principle, Love. They celebrate their Lord's victory over death, his probation in the flesh after death, its exemplification of human probation, and his spiritual and final ascension above matter, or the flesh, when he rose out of material sight.

Our baptism is a purification from all error.

Our Eucharist is spiritual communion with the one God. Our bread, "which cometh down from heaven," is Truth. Our cup is the cross. Our wine the inspiration of Love, the draught our Master drank and commended to his followers.

6. 43 : 11-4

இயேசுவின் கடைசி ஆதாரம் மிக உயர்ந்தது, மிகவும் உறுதியானது, அவருடைய மாணவர்களுக்கு மிகவும் இலாபகரமானது. மிருகத்தனமான துன்புறுத்துபவர்களின் இழிநிலை, அவரைக் காட்டிக் கொடுத்தவரின் துரோகம் மற்றும் தற்கொலை ஆகியவை தெய்வீக அன்பால் மனிதனை மகிமைப்படுத்துவதற்கும் கடவுளைப் பற்றிய உண்மையான யோசனையின் மூலம் முறியடிக்கப்பட்டன, இயேசுவைத் துன்புறுத்துபவர்கள் கேலி செய்து கொல்ல முயன்றனர். இயேசு போதித்த சத்தியத்தின் இறுதி நிரூபணம், அதற்காக அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டது, உலகிற்கு ஒரு புதிய சகாப்தத்தைத் திறந்தது. அவரது செல்வாக்கு நிலைத்திருக்க அவரைக் கொன்றவர்கள் அதை நீட்டித்தனர்.

இயேசு அவர் அருந்திய கசப்புக் கோப்பையின் காரணமாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் உயர்ந்தார். மனித சட்டம் அவரை கண்டனம் செய்தது, ஆனால் அவர் தெய்வீக அறிவியலை வெளிப்படுத்தினார். அவரது எதிரிகளின் காட்டுமிராண்டித்தனத்திற்கு வெளியே, அவர் பொருள் மற்றும் மரணத்தை மீறி ஆன்மீக சட்டத்தின் கீழ் செயல்பட்டார், மேலும் அந்த ஆன்மீக சட்டம் அவரைத் தாங்கியது. தெய்வீகம் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் மனிதனை வெல்ல வேண்டும். இயேசு கற்பித்த மற்றும் வாழ்ந்த அறிவியல், வாழ்க்கை, பொருள் மற்றும் புத்திசாலித்தனம் பற்றிய அனைத்து பொருள் நம்பிக்கைகளையும், அத்தகைய நம்பிக்கைகளிலிருந்து வளரும் பல பிழைகளையும் வெல்ல வேண்டும்.

வெறுப்பின் மீது அன்பு வெல்ல வேண்டும். உண்மையும் வாழ்க்கையும் பிழை மற்றும் மரணத்தின் மீதான வெற்றியை முத்திரையிட வேண்டும், முட்களை ஒரு கிரீடத்திற்காக ஒதுக்கி வைப்பதற்கு முன், "நல்லது மற்றும் உண்மையுள்ள வேலைக்காரனே," என்ற ஆசீர்வாதத்தைப் பின்பற்றி, ஆவியின் மேன்மையை நிரூபிக்க வேண்டும்.

6. 43 : 11-4

Jesus' last proof was the highest, the most convincing, the most profitable to his students. The malignity of brutal persecutors, the treason and suicide of his betrayer, were overruled by divine Love to the glorification of the man and of the true idea of God, which Jesus' persecutors had mocked and tried to slay. The final demonstration of the truth which Jesus taught, and for which he was crucified, opened a new era for the world. Those who slew him to stay his influence perpetuated and extended it.

Jesus rose higher in demonstration because of the cup of bitterness he drank. Human law had condemned him, but he was demonstrating divine Science. Out of reach of the barbarity of his enemies, he was acting under spiritual law in defiance of matter and mortality, and that spiritual law sustained him. The divine must overcome the human at every point. The Science Jesus taught and lived must triumph over all material beliefs about life, substance, and intelligence, and the multitudinous errors growing from such beliefs.

Love must triumph over hate. Truth and Life must seal the victory over error and death, before the thorns can be laid aside for a crown, the benediction follow, "Well done, good and faithful servant," and the supremacy of Spirit be demonstrated.

7. 33 : 31-17

இயேசுவின் நினைவாக அப்பம் புசித்து திராட்சை ரசம் அருந்துபவர்கள் அனைவரும் அவருடைய கோப்பையை அருந்தி, அவருடைய சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு, கிறிஸ்துவின் கொள்கைக்காக அனைத்தையும் விட்டுவிட உண்மையிலேயே தயாராக இருக்கிறார்களா? பிறகு ஏன் இந்த உத்வேகத்தை ஒரு இறந்த சடங்கிற்குக் காரணம் காட்டுவதற்குப் பதிலாக, தவறை எறிந்துவிட்டு உடலை "பரிசுத்தமாகவும், கடவுளுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவும்" ஆக்குவதன் மூலம், உண்மை புரிந்து கொள்ளப்பட்டதா? கிறிஸ்து, சத்தியம், ஆர்ப்பாட்டத்தில் நம்மிடம் வந்திருந்தால், வேறு எந்த நினைவுச்சின்னமும் தேவையில்லை, ஏனென்றால் ஆர்ப்பாட்டம் இம்மானுவேல் அல்லது நம்முடன் கடவுள்; ஒரு நண்பர் நம்முடன் இருந்தால், அந்த நண்பரின் நினைவுச்சின்னங்கள் நமக்கு ஏன் தேவை?

திருமறையில் பங்கு கொண்ட அனைவரும் உண்மையாகவே இயேசுவின் துன்பங்களை நினைவுகூர்ந்து அவருடைய கோப்பையை அருந்தி இருந்திருந்தால், அவர்கள் உலகையே புரட்டிப் போட்டிருப்பார்கள். பௌதிக சின்னங்களின் மூலம் அவருடைய நினைவை நாடுவோர் அனைவரும் சிலுவையை எடுத்து, நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்தி, தீமைகளை விரட்டி, கிறிஸ்துவை அல்லது சத்தியத்தை ஏழைகளுக்குப் பிரசங்கித்தால், - ஏற்றுக்கொள்ளும் சிந்தனை, - அவர்கள் ஆயிரமாண்டுகளை கொண்டு வருவார்கள்.

7. 33 : 31-17

Are all who eat bread and drink wine in memory of Jesus willing truly to drink his cup, take his cross, and leave all for the Christ-principle? Then why ascribe this inspiration to a dead rite, instead of showing, by casting out error and making the body "holy, acceptable unto God," that Truth has come to the understanding? If Christ, Truth, has come to us in demonstration, no other commemoration is requisite, for demonstration is Immanuel, or God with us; and if a friend be with us, why need we memorials of that friend?

If all who ever partook of the sacrament had really commemorated the sufferings of Jesus and drunk of his cup, they would have revolutionized the world. If all who seek his commemoration through material symbols will take up the cross, heal the sick, cast out evils, and preach Christ, or Truth, to the poor, — the receptive thought, — they will bring in the millennium.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████