ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூலை 16, 2023வாழ்க்கை

SubjectLife

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: நீதிமொழிகள் 12: 28

"நீதியின் பாதையில் ஜீவன் உண்டு; அந்தப் பாதையில் மரணம் இல்லை."Golden Text: Proverbs 12 : 28

In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்கபொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: சங்கீதம் 1: 1-3 • சங்கீதம் 16: 8, 9, 11


1     ன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும், பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும், பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும்,

2     கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து, இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்.

3     அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து, இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தைப்போலிருப்பான்; அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும்.

8     கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்; அவர் என் வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை.

9     ஆகையால் என் இருதயம் பூரித்தது, என் மகிமை களிகூர்ந்தது; என் மாம்சமும் நம்பிக்கையோடே தங்கியிருக்கும்.

11     ஜீவமார்க்கத்தை எனக்குத் தெரியப்படுத்துவீர்; உம்முடைய சமுகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும், உம்முடைய வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு.

Responsive Reading: Psalm 1 : 1-3   •   Psalm 16 : 8, 9, 11

1.     Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.

2.     But his delight is in the law of the Lord; and in his law doth he meditate day and night.

3.     And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.

8.     I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.

9.     Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.

11.     Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. நீதிமொழிகள் 3: 1-6

1     என் மகனே, என் போதகத்தை மறவாதே; உன் இருதயம் என் கட்டளைகளைக் காக்கக்கடவது.

2     அவைகள் உனக்கு நீடித்த நாட்களையும், தீர்க்காயுசையும், சமாதானத்தையும் பெருகப்பண்ணும்.

3     கிருபையும் சத்தியமும் உன்னைவிட்டு விலகாதிருப்பதாக; நீ அவைகளை உன் கழுத்திலே பூண்டு, அவைகளை உன் இருதயமாகிய பலகையில் எழுதிக்கொள்.

4     அதினால் தேவனுடைய பார்வையிலும் மனுஷருடைய பார்வையிலும் தயையும் நற்புத்தியும் பெறுவாய்.

5     உன் சுயபுத்தியின்மேல் சாயாமல், உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து,

6     உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள்; அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளைச் செவ்வைப்படுத்துவார்.

1. Proverbs 3 : 1-6

1     My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:

2     For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.

3     Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:

4     So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.

5     Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

6     In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.

2. ரூத் 1: 1-5, 8, 14 (र ओर्पाले)-16, 22

1     யாயாதிபதிகள் நியாயம் விசாரித்துவரும் நாட்களில், தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாயிற்று; அப்பொழுது யூதாவிலுள்ள பெத்லெகேம் ஊரானாகிய ஒரு மனுஷன் தன் மனைவியோடும் இரண்டு குமாரரோடுங்கூட மோவாப் தேசத்திலே போய்ச் சஞ்சரித்தான்.

2     அந்த மனுஷனுடைய பேர் எலிமெலேக்கு, அவன் மனைவியின் பேர் நகோமி, அவனுடைய இரண்டு குமாரரில் ஒருவன் பேர் மக்லோன், மற்றொருவன் பேர் கிலியோன்; யூதாவிலுள்ள பெத்லெகேம் ஊராகிய எப்பிராத்தியராகிய அவர்கள் மோவாப்தேசத்திற்குப் போய், அங்கே இருந்துவிட்டார்கள்.

3     நகோமியின் புருஷனாகிய எலிமெலேக்கு இறந்துபோனான்; அவளும் அவளுடைய இரண்டு குமாரரும் மாத்திரம் இருந்தார்கள்.

4     இவர்கள் மோவாபியரில் பெண் கொண்டார்கள்; அவர்களில் ஒருத்தி பேர் ஒர்பாள், மற்றவள் பேர் ரூத்; அங்கே ஏறக்குறையப் பத்துவருஷம் வாசம் பண்ணினார்கள்.

5     பின்பு மக்லோன் கிலியோன் என்னும் அவர்கள் இருவரும் இறந்துபோனார்கள்; அந்த ஸ்திரீ தன் குமாரர் இருவரையும் தன் புருஷனையும் இழந்து தனித்தவளானாள்.

8     நகோமி தன் இரண்டு மருமக்களையும் நோக்கி: நீங்கள் இருவரும் உங்கள் தாய்வீட்டுக்குத் திரும்பிப்போங்கள்; மரித்துப்போனவர்களுக்கும் எனக்கும் நீங்கள் தயைசெய்ததுபோல, கர்த்தர் உங்களுக்கும் தயைசெய்வாராக.

14     ...ஒர்பாள் தன் மாமியை முத்தமிட்டுப்போனாள்; ரூத்தோ அவளை விடாமல் பற்றிக் கொண்டாள்.

15     அப்பொழுது அவள்: இதோ, உன் சகோதரி தன் ஜனங்களிடத்துக்கும் தன் தேவர்களிடத்துக்கும் திரும்பிப் போய்விட்டாளே; நீயும் உன் சகோதரியின் பிறகே திரும்பிப்போ என்றாள்.

16     அதற்கு ரூத்: நான் உம்மைப் பின்பற்றாமல் உம்மைவிட்டுத் திரும்பிப் போவதைக்குறித்து, என்னோடே பேசவேண்டாம்; நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன்; நீர் தங்கும் இடத்திலே நானும் தங்குவேன்; உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம்; உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன்.

22     இப்படி நகோமி மோவாபிய ஸ்திரீயான தன் மருமகள் ரூத்தோடுங்கூட மோவாப் தேசத்திலிருந்து திரும்பிவந்தாள்; வாற்கோதுமை அறுப்பின் துவக்கத்தில் அவர்கள் பெத்லெகேமுக்கு வந்தார்கள்.

2. Ruth 1 : 1-5, 8, 14 (and Orpah)-16, 22

1     Now it came to pass in the days when the judges ruled, that there was a famine in the land. And a certain man of Beth-lehem-judah went to sojourn in the country of Moab, he, and his wife, and his two sons.

2     And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his two sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Beth-lehem-judah. And they came into the country of Moab, and continued there.

3     And Elimelech Naomi’s husband died; and she was left, and her two sons.

4     And they took them wives of the women of Moab; the name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth: and they dwelled there about ten years.

5     And Mahlon and Chilion died also both of them; and the woman was left of her two sons and her husband.

8     And Naomi said unto her two daughters in law, Go, return each to her mother’s house: the Lord deal kindly with you, as ye have dealt with the dead, and with me.

14     …and Orpah kissed her mother in law; but Ruth clave unto her.

15     And she said, Behold, thy sister in law is gone back unto her people, and unto her gods: return thou after thy sister in law.

16     And Ruth said, Intreat me not to leave thee, or to return from following after thee: for whither thou goest, I will go; and where thou lodgest, I will lodge: thy people shall be my people, and thy God my God:

22     So Naomi returned, and Ruth the Moabitess, her daughter in law, with her, which returned out of the country of Moab: and they came to Beth-lehem in the beginning of barley harvest.

3. ரூத் 2: 1-3 (க்கு :), 4-12

1     நகோமிக்கு அவளுடைய புருஷனாகிய எலிமெலேக்கின் உறவின்முறையில் போவாஸ் என்னும் பேருள்ள மிகுந்த ஆஸ்திக்காரனாகிய இனத்தான் ஒருவன் இருந்தான்.

2     மோவாபிய ஸ்திரீயான ரூத் என்பவள் நகோமியைப் பார்த்து: நான் வயல்வெளிக்குப் போய், யாருடைய கண்களில் எனக்குத் தயைகிடைக்குமோ, அவர் பிறகே கதிர்களைப் பொறுக்கிக்கொண்டுவருகிறேன் என்றாள்; அதற்கு இவள்: என் மகளே, போ என்றாள்.

3     அவள் போய், வயல்வெளியில் அறுக்கிறவர்கள் பிறகே பொறுக்கினாள்; தற்செயலாய் அவளுக்கு நேரிட்ட அந்த வயல்நிலம் எலிமெலேக்கின் வம்சத்தானாகிய போவாசுடையதாயிருந்தது.

4     அப்பொழுது போவாஸ் பெத்லெகேமிலிருந்து வந்து, அறுக்கிறவர்களைப் பார்த்து: கர்த்தர் உங்களோடே இருப்பாராக என்றான்; அதற்கு அவர்கள்: கர்த்தர் உம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக என்றார்கள்.

5     பின்பு போவாஸ் அறுக்கிறவர்கள் மேல் கண்காணியாக வைக்கப்பட்ட தன் வேலைக்காரனை நோக்கி: இந்தப் பெண்பிள்ளை யாருடையவள் என்று கேட்டான்.

6     அறுக்கிறவர்கள்மேல் கண்காணியாக வைக்கப்பட்ட அந்த வேலைக்காரன் பிரதியுத்தரமாக: இவள் மோவாப் தேசத்திலிருந்து நகோமியோடேகூட வந்த மோவாபிய பெண்பிள்ளை.

7     அறுக்கிறவர்கள் பிறகே அரிக்கட்டுகளிலிருந்து சிந்தினதைப் பொறுக்கிக் கொள்ளுகிறேன் என்று அவள் என்னிடத்தில் கேட்டுக் கொண்டாள்; காலமே துவக்கி இதுவரைக்கும் இங்கே இருக்கிறாள்; இப்பொழுது அவள் குடிசைக்கு வந்து கொஞ்சநேரந்தான் ஆயிற்று என்றான்.

8     அப்பொழுது போவாஸ் ரூத்தைப்பார்த்து: மகளே, கேள்; பொறுக்கிக்கொள்ள வேறே வயலில் போகாமலும், இவ்விடத்தைவிட்டுப் போகாமலும், இங்கே என் ஊழியக்காரப் பெண்களோடு கூடவே இரு.

9     அவர்கள் அறுப்பறுக்கும் வயலை நீ பார்த்து, அவர்கள் பிறகே போ; ஒருவரும் உன்னைத் தொடாதபடிக்கு, வேலைக்காரருக்குக் கட்டளையிட்டிருக்கிறேன்; உனக்குத் தாகம் எடுத்தால், தண்ணீர்க்குடங்களண்டைக்குப் போய், வேலைக்காரர் மொண்டுகொண்டு வருகிறதிலே குடிக்கலாம் என்றான்.

10     அப்பொழுது அவள் தரையிலே முகங்குப்புற விழுந்து வணங்கி: நான் அந்நியதேசத்தாளாயிருக்க, நீர் என்னை விசாரிக்கும்படி எனக்கு எதினாலே உம்முடைய கண்களில் தயை கிடைத்தது என்றாள்.

11     அதற்குப் போவாஸ் பிரதியுத்தரமாக: உன் புருஷன் மரணமடைந்த பின்பு, நீ உன் மாமியாருக்காகச் செய்ததும், நீ உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும், உன் ஜந்மதேசத்தையும் விட்டு, முன்னே நீ அறியாத ஜனங்களிடத்தில் வந்ததும் எல்லாம் எனக்கு விவரமாய்த் தெரிவிக்கப்பட்டது.

12     உன் செய்கைக்குத்தக்க பலனைக் கர்த்தர் உனக்குக் கட்டளையிடுவாராக; இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின்கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக என்றான்.

3. Ruth 2 : 1-3 (to :), 4-12

1     And Naomi had a kinsman of her husband’s, a mighty man of wealth, of the family of Elimelech; and his name was Boaz.

2     And Ruth the Moabitess said unto Naomi, Let me now go to the field, and glean ears of corn after him in whose sight I shall find grace. And she said unto her, Go, my daughter.

3     And she went, and came, and gleaned in the field after the reapers:

4     And, behold, Boaz came from Beth-lehem, and said unto the reapers, The Lord be with you. And they answered him, The Lord bless thee.

5     Then said Boaz unto his servant that was set over the reapers, Whose damsel is this?

6     And the servant that was set over the reapers answered and said, It is the Moabitish damsel that came back with Naomi out of the country of Moab:

7     And she said, I pray you, let me glean and gather after the reapers among the sheaves: so she came, and hath continued even from the morning until now, that she tarried a little in the house.

8     Then said Boaz unto Ruth, Hearest thou not, my daughter? Go not to glean in another field, neither go from hence, but abide here fast by my maidens:

9     Let thine eyes be on the field that they do reap, and go thou after them: have I not charged the young men that they shall not touch thee? and when thou art athirst, go unto the vessels, and drink of that which the young men have drawn.

10     Then she fell on her face, and bowed herself to the ground, and said unto him, Why have I found grace in thine eyes, that thou shouldest take knowledge of me, seeing I am a stranger?

11     And Boaz answered and said unto her, It hath fully been shewed me, all that thou hast done unto thy mother in law since the death of thine husband: and how thou hast left thy father and thy mother, and the land of thy nativity, and art come unto a people which thou knewest not heretofore.

12     The Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord God of Israel, under whose wings thou art come to trust.

4. அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 9: 36-41

36     யோப்பா பட்டணத்தில் கிரேக்குப்பாஷையிலே தொற்காள் என்று அர்த்தங்கொள்ளும் தபீத்தாள் என்னும் பேருடைய ஒரு சீஷி இருந்தாள்; அவள் நற்கிரியைகளையும் தருமங்களையும் மிகுதியாய்ச் செய்துகொண்டுவந்தாள்.

37     அந்நாட்களில் அவள் வியாதிப்பட்டு மரணமடைந்தாள். அவளைக் குளிப்பாட்டி, மேல்வீட்டிலே கிடத்திவைத்தார்கள்.

38     யோப்பா பட்டணம் லித்தா ஊருக்குச் சமீபமானபடியினாலே, பேதுரு அவ்விடத்தில் இருக்கிறானென்று சீஷர்கள் கேள்விப்பட்டு, தாமதமில்லாமல் தங்களிடத்தில் வரவேண்டுமென்று சொல்லும்படி இரண்டு மனுஷரை அவனிடத்திற்கு அனுப்பினார்கள்.

39     பேதுரு எழுந்து, அவர்களுடனே கூடப்போனான். அவன் போய்ச் சேர்ந்தபொழுது, அவர்கள் அவனை மேல்வீட்டுக்கு அழைத்துக்கொண்டு போனார்கள். அப்பொழுது விதவைகளெல்லாரும் அழுது, தொற்காள் தங்களுடனே கூட இருக்கையில் செய்திருந்த அங்கிகளையும் வஸ்திரங்களையும் காண்பித்து, அவனைச் சூழ்ந்து நின்றார்கள்.

40     பேதுரு எல்லாரையும் வெளியே போகச்செய்து, முழங்காற்படியிட்டு ஜெபம்பண்ணி, பிரேதத்தின் புறமாய்த் திரும்பி: தபீத்தாளே, எழுந்திரு என்றான். அப்பொழுது அவள் தன் கண்களைத் திறந்து, பேதுருவைப் பார்த்து உட்கார்ந்தாள்.

41     அவன் அவளுக்குக் கைகொடுத்து, அவளை எழுந்திருக்கப்பண்ணி, பரிசுத்தவான்களையும் விதவைகளையும் அழைத்து, அவளை உயிருள்ளவளாக அவர்கள் முன் நிறுத்தினான்.

4. Acts 9 : 36-41

36     Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas: this woman was full of good works and almsdeeds which she did.

37     And it came to pass in those days, that she was sick, and died: whom when they had washed, they laid her in an upper chamber.

38     And forasmuch as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him two men, desiring him that he would not delay to come to them.

39     Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber: and all the widows stood by him weeping, and shewing the coats and garments which Dorcas made, while she was with them.

40     But Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed; and turning him to the body said, Tabitha, arise. And she opened her eyes: and when she saw Peter, she sat up.

41     And he gave her his hand, and lifted her up, and when he had called the saints and widows, presented her alive.

5. சங்கீதம் 23: 6

6     என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னைத் தொடரும்; நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன்.

5. Psalm 23 : 6

6     Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 376: 12 (வாழ்க்கை)-13 (க்கு, மற்றும்), 13 (அங்கு)-16

வாழ்க்கை என்பது ஆவி, மற்றும் ... எல்லா இரத்தத்தையும் விட ஒரு நல்ல நோக்கத்திலும் செயலிலும் அதிக உயிர் மற்றும் அழியாத தன்மை உள்ளது, இது எப்போதும் மரண நரம்புகள் வழியாக பாய்ந்து, வாழ்க்கையின் உடல் உணர்வை உருவகப்படுத்தியது.

1. 376 : 12 (Life)-13 (to , and), 13 (there)-16

Life is Spirit, and … there is more life and immortality in one good motive and act than in all the blood, which ever flowed through mortal veins and simulated a corporeal sense of life.

2. 434: 31 (இறைவன்)-32

கடவுள் மனிதனை அழியாதவராகவும், ஆவிக்கு மட்டுமே ஏற்றவராகவும் படைத்தார்.

2. 434 : 31 (God)-32

God made Man immortal and amenable to Spirit only.

3. 435: 12 (நல்ல)-14, 19-23

நல்ல செயல்கள் அழியாதவை, துக்கத்திற்குப் பதிலாக மகிழ்ச்சியையும், துன்பத்திற்குப் பதிலாக இன்பத்தையும், மரணத்திற்குப் பதிலாக வாழ்க்கையையும் தருகின்றன.

"சட்டத்தின் நிறைவேற்றம்" என்ற அன்பின் பயிற்சியில் வலியின் படுக்கைக்கு அருகில் பார்ப்பது - "மற்றவர்கள் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ, அது அவர்களுக்குச் செய்வது" - இது சட்டத்தை மீறுவது அல்ல, கோரிக்கை இல்லாமல், மனிதனா அல்லது தெய்வீகமானது, நீதியாகச் செயல்படும் ஒரு மனிதனைத் தண்டிக்கவே அதை வழங்குகிறது.

3. 435 : 12 (good)-14, 19-23

…good deeds are immortal, bringing joy instead of grief, pleasure instead of pain, and life instead of death.

Watching beside the couch of pain in the exercise of a love that "is the fulfilling of the law," — doing "unto others as ye would that they should do unto you," — this is no infringement of law, for no demand, human or divine, renders it just to punish a man for acting justly.

4. 436: 11-14

கிறிஸ்துவின் பெயரில் ஒரு கோப்பை குளிர்ந்த நீர் கொடுப்பது ஒரு கிறிஸ்தவ சேவை. ஒரு நல்ல செயலுக்காக தனது உயிரைக் கொடுத்தால், மரண மனிதன் அதை மீண்டும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இத்தகைய செயல்கள் அவற்றின் சொந்த நியாயத்தைத் தாங்கி, உன்னதமானவரின் பாதுகாப்பில் உள்ளன.

4. 436 : 11-14

Giving a cup of cold water in Christ's name, is a Christian service. Laying down his life for a good deed, Mortal Man should find it again. Such acts bear their own justification, and are under the protection of the Most High.

5. 328: 4-13

கடவுள் நல்லவராகவும் உண்மையான ஒரே உயிராகவும் இருக்கும் போது, அவர்கள் நன்மை இல்லாமல் வாழ முடியும் என்று மனிதர்கள் நினைக்கிறார்கள். விளைவு என்ன? காப்பாற்றும் மற்றும் குணப்படுத்தும் தெய்வீகக் கொள்கையைப் பற்றி கொஞ்சம் புரிந்துகொள்வதால், மனிதர்கள் நம்பிக்கையில் மட்டுமே பாவம், நோய் மற்றும் மரணத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். இந்த பிழைகள் உண்மையில் அழிக்கப்படுவதில்லை, எனவே இங்கே அல்லது இனிமேல், கடவுளைப் பற்றிய மனித மாயைகளை அழித்து, அவருடைய எல்லாவற்றின் மகத்தான உண்மைகளை வெளிப்படுத்தும் அறிவியலில் கடவுளைப் பற்றிய உண்மையான புரிதலைப் பெறும் வரை மனிதர்களிடம் ஒட்டிக்கொள்ள வேண்டும்.

5. 328 : 4-13

Mortals suppose that they can live without goodness, when God is good and the only real Life. What is the result? Understanding little about the divine Principle which saves and heals, mortals get rid of sin, sickness, and death only in belief. These errors are not thus really destroyed, and must therefore cling to mortals until, here or hereafter, they gain the true understanding of God in the Science which destroys human delusions about Him and reveals the grand realities of His allness.

6. 246: 23-31

அழியாத மனத்தால் ஆளப்படும் மனிதன் எப்பொழுதும் அழகாகவும் பிரமாண்டமாகவும் இருக்கிறான். ஒவ்வொரு அடுத்த ஆண்டும் ஞானம், அழகு மற்றும் புனிதத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.

வாழ்க்கை நித்தியமானது. நாம் இதைக் கண்டுபிடித்து, அதன் ஆர்ப்பாட்டத்தைத் தொடங்க வேண்டும். வாழ்வும் நன்மையும் அழியாதவை. வயது மற்றும் ப்ளைட்டைக் காட்டிலும், இருத்தல் பற்றிய நமது பார்வைகளை அழகு, புத்துணர்ச்சி மற்றும் தொடர்ச்சியாக வடிவமைப்போம்.

6. 246 : 23-31

Man, governed by immortal Mind, is always beautiful and grand. Each succeeding year unfolds wisdom, beauty, and holiness.

Life is eternal. We should find this out, and begin the demonstration thereof. Life and goodness are immortal. Let us then shape our views of existence into loveliness, freshness, and continuity, rather than into age and blight.

7. 247: 13-30

அழியாத தன்மை, வயது அல்லது சிதைவிலிருந்து விலக்கு, அதன் சொந்த மகிமை உள்ளது, - ஆன்மாவின் பிரகாசம். அழியாத ஆண்களும் பெண்களும் ஆன்மீக உணர்வின் மாதிரிகள், அவை சரியான மனத்தால் வரையப்பட்டவை மற்றும் அனைத்து பொருள் உணர்வையும் மீறிய அன்பின் உயர்ந்த கருத்துகளை பிரதிபலிக்கின்றன.

அழகும் அருளும் பொருளிலிருந்து சுயாதீனமானவை. மனிதனால் உணரப்படுவதற்கு முன்பே இருப்பது அதன் குணங்களைக் கொண்டுள்ளது. அழகு என்பது வாழ்க்கையின் ஒரு விஷயம், இது நித்திய மனதில் நிரந்தரமாக வாழ்கிறது மற்றும் அவரது நல்ல குணத்தை வெளிப்பாடு, வடிவம், அவுட்லைன் மற்றும் வண்ணத்தில் பிரதிபலிக்கிறது. எண்ணற்ற வண்ணங்களால் இதழ்களை வர்ணிப்பதும், சூடான சூரியக் கதிர்களைப் பார்ப்பதும், மேகத்தை அழகின் வில்லுடன் வளைப்பதும், இரவை விண்மீன்கள் நிறைந்த ரத்தினங்களால் பிரகாசிப்பதும், பூமியை அழகுடன் மூடுவதும் காதல்.

நபரின் அலங்காரங்கள் வயது மற்றும் சிதைவு ஆகியவற்றில் பிரகாசிக்கும் மற்றும் நித்தியத்தின் வசீகரத்திற்கு மோசமான மாற்றாகும்.

7. 247 : 13-30

Immortality, exempt from age or decay, has a glory of its own, — the radiance of Soul. Immortal men and women are models of spiritual sense, drawn by perfect Mind and reflecting those higher conceptions of loveliness which transcend all material sense.

Comeliness and grace are independent of matter. Being possesses its qualities before they are perceived humanly. Beauty is a thing of life, which dwells forever in the eternal Mind and reflects the charms of His goodness in expression, form, outline, and color. It is Love which paints the petal with myriad hues, glances in the warm sunbeam, arches the cloud with the bow of beauty, blazons the night with starry gems, and covers earth with loveliness.

The embellishments of the person are poor substitutes for the charms of being, shining resplendent and eternal over age and decay.

8. 248: 3-11

காதல் ஒருபோதும் அன்பின் பார்வையை இழக்காது. அதன் ஒளிவட்டம் அதன் பொருளின் மீது தங்கியுள்ளது. ஒரு நண்பர் எப்பொழுதும் அழகாக இருப்பதை விட குறைவாகவே தோன்ற முடியும் என்று ஒருவர் ஆச்சரியப்படுகிறார். முதிர்ந்த வயது மற்றும் பெரிய பாடங்களைக் கொண்ட ஆண்களும் பெண்களும் இருளில் அல்லது இருளில் மூழ்குவதற்குப் பதிலாக ஆரோக்கியமாகவும் அழியாமையாகவும் பழுக்க வேண்டும். அழியாத மனம் உடலுக்கு மேலான புத்துணர்ச்சி மற்றும் நேர்மையுடன் உணவளிக்கிறது, சிந்தனையின் அழகான உருவங்களை வழங்குகிறது மற்றும் ஒவ்வொரு நாளும் அருகிலுள்ள கல்லறைக்கு கொண்டு வரும் உணர்வின் துயரங்களை அழிக்கிறது.

8. 248 : 3-11

Love never loses sight of loveliness. Its halo rests upon its object. One marvels that a friend can ever seem less than beautiful. Men and women of riper years and larger lessons ought to ripen into health and immortality, instead of lapsing into darkness or gloom. Immortal Mind feeds the body with supernal freshness and fairness, supplying it with beautiful images of thought and destroying the woes of sense which each day brings to a nearer tomb.

9. 66: 6-16

சோதனைகள் மனிதர்களுக்கு ஒரு பொருள் ஊழியர் மீது சாய்ந்து கொள்ளக் கூடாது - உடைந்த நாணல், இதயத்தைத் துளைக்கும். மகிழ்ச்சி மற்றும் செழுமையின் சூரிய ஒளியில் இதை நாம் பாதி நினைவில் கொள்வதில்லை. துக்கம் நமஸ்காரம். மிகுந்த உபத்திரவத்தின் மூலம் நாம் ராஜ்யத்தில் நுழைகிறோம். சோதனைகள் கடவுளின் அக்கறையின் சான்றுகள். ஆன்மீக வளர்ச்சி என்பது பொருள் நம்பிக்கைகளின் மண்ணில் விதைக்கப்பட்ட விதைகளிலிருந்து முளைப்பதில்லை, ஆனால் இந்த சிதைவுகளின் போது, பூமியின் கறை இல்லாத ஆவியின் உயர்ந்த மகிழ்ச்சிகளை அன்பு மீண்டும் பரப்புகிறது. அனுபவத்தின் ஒவ்வொரு நிலையும் தெய்வீக நன்மை மற்றும் அன்பின் புதிய பார்வைகளை வெளிப்படுத்துகிறது.

9. 66 : 6-16

Trials teach mortals not to lean on a material staff, — a broken reed, which pierces the heart. We do not half remember this in the sunshine of joy and prosperity. Sorrow is salutary. Through great tribulation we enter the kingdom. Trials are proofs of God's care. Spiritual development germinates not from seed sown in the soil of material hopes, but when these decay, Love propagates anew the higher joys of Spirit, which have no taint of earth. Each successive stage of experience unfolds new views of divine goodness and love.

10. 213: 11-15

நன்மையை நோக்கிய ஒவ்வொரு அடியும் சடப்பொருளிலிருந்து விலகுவதாகும், மேலும் அது கடவுளான ஆவியானவரை நோக்கிய ஒரு போக்காகும். பொருள் கோட்பாடுகள் எல்லையற்ற மற்றும் நித்திய நன்மையை நோக்கிய இந்த ஈர்ப்பை வரையறுக்கப்பட்ட, தற்காலிகமான மற்றும் முரண்பாடானவற்றுக்கு எதிரான ஒரு எதிர் ஈர்ப்பால் ஓரளவு முடக்குகின்றன.

10. 213 : 11-15

Every step towards goodness is a departure from materiality, and is a tendency towards God, Spirit. Material theories partially paralyze this attraction towards infinite and eternal good by an opposite attraction towards the finite, temporary, and discordant.

11. 205: 28-31

சுயநலம் மனித இருப்பின் ஒளிக்கற்றையை பிழையின் பக்கம் நோக்கிச் செல்கிறது, உண்மையை நோக்கி அல்ல. மனதின் ஒருமைப்பாட்டை மறுப்பது நமது எடையை ஆவி, கடவுள், நல்லது அல்ல, ஆனால் பொருளின் அளவுகோலில் வீசுகிறது.

11. 205 : 28-31

Selfishness tips the beam of human existence towards the side of error, not towards Truth. Denial of the oneness of Mind throws our weight into the scale, not of Spirit, God, good, but of matter.

12. 462: 25-30

சுயநலம், பொறாமை, பொறாமை மற்றும் வெறுப்பு ஆகியவற்றின் சுய காயங்களை எப்போது, ​​எப்படி ஆராய்வது என்பதை கிறிஸ்தவ அறிவியலின் உடற்கூறியல் கற்பிக்கிறது. இது பைத்தியக்கார லட்சியத்தை கட்டுப்படுத்த கற்றுக்கொடுக்கிறது. இது சுயநலமின்மை, பரோபகாரம், ஆன்மீக அன்பு ஆகியவற்றின் புனிதமான தாக்கங்களை வெளிப்படுத்துகிறது.

12. 462 : 25-30

The anatomy of Christian Science teaches when and how to probe the self-inflicted wounds of selfishness, malice, envy, and hate. It teaches the control of mad ambition. It unfolds the hallowed influences of unselfishness, philanthropy, spiritual love.

13. 518: 13-23

பெரியவர்களுக்கான இணைப்புக்காக கடவுள் தன்னைப் பற்றிய குறைவான யோசனையைத் தருகிறார், அதற்கு பதிலாக, உயர்ந்தவர் எப்போதும் தாழ்ந்ததைப் பாதுகாக்கிறார். ஆவியில் பணக்காரர்கள் ஒரே பெரிய சகோதரத்துவத்தில் ஏழைகளுக்கு உதவுகிறார்கள், அனைவருக்கும் ஒரே கொள்கை அல்லது தந்தை; தன் சகோதரனுடைய தேவையைக் கண்டு, பிறனுடைய நன்மைக்குத் தன் சொந்தத்தைத் தேடுகிறவன் பாக்கியவான். அன்பு குறைந்த ஆன்மிக எண்ணம், அழியாமை மற்றும் நற்குணத்தை அளிக்கிறது, இது மொட்டு வழியாக மலரும் பிரகாசிப்பது போல எல்லாவற்றிலும் பிரகாசிக்கிறது. கடவுளின் பல்வேறு வெளிப்பாடுகள் அனைத்தும் ஆரோக்கியம், புனிதம், அழியாத தன்மை - எல்லையற்ற வாழ்க்கை, உண்மை மற்றும் அன்பு ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்கின்றன.

13. 518 : 13-23

God gives the lesser idea of Himself for a link to the greater, and in return, the higher always protects the lower. The rich in spirit help the poor in one grand brotherhood, all having the same Principle, or Father; and blessed is that man who seeth his brother's need and supplieth it, seeking his own in another's good. Love giveth to the least spiritual idea might, immortality, and goodness, which shine through all as the blossom shines through the bud. All the varied expressions of God reflect health, holiness, immortality — infinite Life, Truth, and Love.

14. 76: 6-10, 22-26

இருப்பதைப் புரிந்து கொள்ளும்போது, வாழ்க்கை பொருள் அல்லது வரையறுக்கப்பட்டதாக இல்லை, ஆனால் எல்லையற்றதாக, - கடவுள், உலகளாவிய நன்மையாக அங்கீகரிக்கப்படும்; வாழ்க்கை, அல்லது மனம், எப்போதும் வரையறுக்கப்பட்ட வடிவத்தில் அல்லது தீமையில் நல்லது என்ற நம்பிக்கை அழிக்கப்படும்.

பாவமில்லாத மகிழ்ச்சி, - வாழ்க்கையின் சரியான இணக்கம் மற்றும் அழியாத தன்மை, வரம்பற்ற தெய்வீக அழகு மற்றும் நன்மை ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு உடல் இன்பம் அல்லது வலி இல்லாமல், - ஆன்மீகம் கொண்ட ஒரே உண்மையான, அழிக்க முடியாத மனிதனை உருவாக்குகிறது.

14. 76 : 6-10, 22-26

When being is understood, Life will be recognized as neither material nor finite, but as infinite, — as God, universal good; and the belief that life, or mind, was ever in a finite form, or good in evil, will be destroyed.

The sinless joy, — the perfect harmony and immortality of Life, possessing unlimited divine beauty and goodness without a single bodily pleasure or pain, — constitutes the only veritable, indestructible man, whose being is spiritual.

15. 202: 15-19 (க்கு;)

இந்த அறிவியலுக்கு வெளியே அனைத்தும் மாறக்கூடியவை; ஆனால் அழியாத மனிதன், அவனது இருப்பு பற்றிய தெய்வீகக் கொள்கையின்படி, கடவுள், பாவம் செய்வதில்லை, துன்பப்படுவதில்லை, இறப்பதில்லை. கடவுளுடைய ராஜ்யம் பூமியில் வரும்போது நமது யாத்திரையின் நாட்கள் குறைவதற்குப் பதிலாகப் பெருகும்;

15. 202 : 15-19 (to ;)

Outside of this Science all is mutable; but immortal man, in accord with the divine Principle of his being, God, neither sins, suffers, nor dies. The days of our pilgrimage will multiply instead of diminish, when God's kingdom comes on earth;

16. 248: 29-32

தன்னலமற்ற தன்மை, நன்மை, கருணை, நீதி, ஆரோக்கியம், பரிசுத்தம், அன்பு - பரலோகராஜ்யம் - நமக்குள் ஆட்சி செய்யட்டும், மேலும் பாவம், நோய் மற்றும் மரணம் இறுதியாக மறைந்து போகும் வரை குறையும்.

16. 248 : 29-32

Let unselfishness, goodness, mercy, justice, health, holiness, love — the kingdom of heaven — reign within us, and sin, disease, and death will diminish until they finally disappear.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6