ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூலை 17, 2022வாழ்க்கை

SubjectLife

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: கொலோசெயர் 3: 3

"உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது."Golden Text: Colossians 3 : 3

Your life is hid with Christ in God.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: எபிரெயர் 7: 1-4, 15, 16


1     இந்த மெல்கிசேதேக்கு சாலேமின் ராஜாவும், உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனுமாயிருந்தான்; ராஜாக்களை முறியடித்துவந்த ஆபிரகாமுக்கு இவன் எதிர்கொண்டுபோய், அவனை ஆசீர்வதித்தான்.

2     இவனுக்கு ஆபிரகாம் எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் கொடுத்தான்; இவனுடைய முதற்பேராகிய மெல்கிசேதேக்கு என்பதற்கு நீதியின் ராஜா என்றும், பின்பு சாலேமின் ராஜா என்பதற்குச் சமாதானத்தின் ராஜா என்றும் அருத்தமாம்.

3     இவன் தகப்பனும் தாயும் வம்சவரலாறும் இல்லாதவன்; இவன் நாட்களின் துவக்கமும் ஜீவனின் முடிவுமுடையவனாயிராமல், தேவனுடைய குமாரனுக்கு ஒப்பானவனாய் என்றென்றைக்கும் ஆசாரியனாக நிலைத்திருக்கிறான்.

4     இவன் எவ்வளவு பெரியவனாயிருக்கிறான் பாருங்கள்; கோத்திரத்தலைவனாகிய ஆபிரகாம் முதலாய் கொள்ளையிடப்பட்ட பொருள்களில் இவனுக்குத் தசமபாகம் கொடுத்தான்.

15     அல்லாமலும், மெல்கிசேதேக்குக்கு ஒப்பாய் வேறொரு ஆசாரியர் எழும்புகிறாரென்று சொல்லியிருப்பதினால், மேற்சொல்லியது மிகவும் பிரசித்தமாய் விளங்குகிறது.

16     அவர் மாம்ச சம்பந்தமான கட்டளையாகிய நியாயப்பிரமாணத்தின்படி ஆசாரியராகாமல்.

Responsive Reading: Hebrews 7 : 1-4, 15, 16

1.     For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him;

2.     To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace;

3.     Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life; but made like unto the Son of God; abideth a priest continually.

4.     Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils.

15.     And it is yet far more evident: for that after the similitude of Melchisedec there ariseth another priest,

16.     Who is made, not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. நீதிமொழிகள் 12: 28

28     நீதியின் பாதையில் ஜீவன் உண்டு; அந்தப் பாதையில் மரணம் இல்லை.

1. Proverbs 12 : 28

28     In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.

2. சங்கீதம் 36: 5-10

5     கர்த்தாவே, உமது கிருபை வானங்களில் விளங்குகிறது; உமது சத்தியம் மேகமண்டலங்கள் பரியந்தம் எட்டுகிறது.

6     உமது நீதி மகத்தான பர்வதங்கள்போலவும், உமது நியாயங்கள் மகா ஆழமாகவும் இருக்கிறது; கர்த்தாவே, மனுஷரையும் மிருகங்களையும் காப்பாற்றுகிறீர்.

7     தேவனே, உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையானது! அதினால் மனுபுத்திரர் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்தடைகிறார்கள்.

8     உமது ஆலயத்திலுள்ள சம்பூரணத்தினால் திருப்தியடைவார்கள்; உமது பேரின்ப நதியினால் அவர்கள் தாகத்தைத் தீர்க்கிறீர்.

9     ஜீவஊற்று உம்மிடத்தில் இருக்கிறது; உம்முடைய வெளிச்சத்திலே வெளிச்சம் காண்கிறோம்.

10     உம்மை அறிந்தவர்கள்மேல் உமது கிருபையையும், செம்மையான இருதயமுள்ளவர்கள்மேல் உமது நீதியையும் பாராட்டியருளும்.

2. Psalm 36 : 5-10

5     Thy mercy, O Lord, is in the heavens; and thy faithfulness reacheth unto the clouds.

6     Thy righteousness is like the great mountains; thy judgments are a great deep: O Lord, thou preservest man and beast.

7     How excellent is thy lovingkindness, O God! therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings.

8     They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.

9     For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light.

10     O continue thy lovingkindness unto them that know thee; and thy righteousness to the upright in heart.

3. சங்கீதம் 90 : 16, 17

16     உமது கிரியை உமது ஊழியக்காரருக்கும், உமது மகிமை அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கும் விளங்குவதாக.

17     எங்கள் தேவனாகிய ஆண்டவரின் பிரியம் எங்கள்மேல் இருப்பதாக; எங்கள் கைகளின் கிரியையை எங்களிடத்தில் உறுதிப்படுத்தும்; ஆம், எங்கள் கைகளின் கிரியையை எங்களிடத்தில் உறுதிப்படுத்தியருளும்.

3. Psalm 90 : 16, 17

16     Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children.

17     And let the beauty of the Lord our God be upon us: and establish thou the work of our hands upon us; yea, the work of our hands establish thou it.

4. ஆதியாகமம் 5: 18, 21-24

18     யாரேத் நூற்று அறுபத்திரண்டு வயதானபோது, ஏனோக்கைப் பெற்றான்.

21     ஏனோக்கு அறுபத்தைந்து வயதானபோது, மெத்தூசலாவைப் பெற்றான்.

22     ஏனோக்கு மெத்தூசலாவைப் பெற்றபின், முந்நூறு வருஷம் தேவனோடே சஞ்சரித்துக்கொண்டிருந்து, குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான்.

23     ஏனோக்குடைய நாளெல்லாம் முந்நூற்று அறுபத்தைந்து வருஷம்.

24     ஏனோக்கு தேவனோடே சஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கையில், காணப்படாமற்போனான்; தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டார்.

4. Genesis 5 : 18, 21-24

18     And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch:

21     And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:

22     And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:

23     And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:

24     And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.

5. யோபு 11 : 14-17

14     உம்முடைய கையிலே அக்கிரமமிருந்தால் அதைத் தூரத்தில் அகற்றிவிட்டு, அநியாயம் உம்முடைய கூடாரங்களில் வாசமாயிருக்கவொட்டாதிரும்.

15     அப்பொழுது உம்முடைய முகத்தை மாசில்லாமல் ஏறெடுத்து, பயப்படாமல் திடன்கொண்டிருப்பீர்.

16     அப்பொழுது நீர் வருத்தத்தை மறந்து, கடந்துபோன தண்ணீரைப்போல அதை நினைப்பீர்.

17     அப்பொழுது உம்முடைய ஆயுசுகாலம் பட்டப்பகலைப்பார்க்கிலும் பிரகாசமாயிருக்கும்; இருள் அடைந்த நீர் விடியற்காலத்தைப்போலிருப்பீர்.

5. Job 11 : 14-17

14     If iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy tabernacles.

15     For then shalt thou lift up thy face without spot; yea, thou shalt be stedfast, and shalt not fear:

16     Because thou shalt forget thy misery, and remember it as waters that pass away:

17     And thine age shall be clearer than the noonday; thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning.

6. உபாகமம் 30 : 11-14, 19, 20

11     நான் இன்று உனக்கு விதிக்கிற கட்டளை உனக்கு மறைபொருளும் அல்ல, அது உனக்குத் தூரமானதும் அல்ல.

12     நாங்கள் அதைக் கேட்டு, அதின்படி செய்யும்பொருட்டு, எங்கள்நிமித்தம் வானத்துக்கு ஏறி, அதை எங்களுக்குக் கொண்டுவருகிறவன் யாரென்று நீ சொல்லத்தக்கதாக, அது வானத்திலுள்ளதும் அல்ல;

13     நாங்கள் அதைக் கேட்டு, அதின்படி செய்யும்பொருட்டு, எங்கள்நிமித்தம் சமுத்திரத்தைக் கடந்து, அதைக் கொண்டுவருகிறவன் யார் என்று நீ சொல்லத்தக்கதாக, அது சமுத்திரத்திற்கு அப்புறத்திலுள்ளதும் அல்ல;

14     நீ அந்த வார்த்தையின்படியே செய்யும்பொருட்டு, அது உனக்கு மிகவும் சமீபமாய் உன் வாயிலும் உன் இருதயத்திலும் இருக்கிறது.

19     நான் ஜீவனையும் மரணத்தையும், ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் உனக்குமுன் வைத்தேன் என்று உங்கள்மேல் வானத்தையும் பூமியையும் இன்று சாட்சிவைக்கிறேன்; ஆகையால், நீயும் உன் சந்ததியும் பிழைக்கும்படிக்கு, நீ ஜீவனைத் தெரிந்துகொண்ட.

20     கர்த்தர் உன் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் கொடுப்பேன் என்று அவர்களுக்கு ஆணையிட்டுக் கொடுத்த தேசத்திலே குடியிருக்கும்படிக்கு, உன் தேவனாகிய கர்த்தரில் அன்புகூர்ந்து, அவர் சத்தத்திற்குச் செவிகொடுத்து, அவரைப் பற்றிக்கொள்வாயாக; அவரே உனக்கு ஜீவனும் தீர்க்காயுசுமானவர் என்றான்.

6. Deuteronomy 30 : 11-14, 19, 20

11     For this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither is it far off.

12     It is not in heaven, that thou shouldest say, Who shall go up for us to heaven, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?

13     Neither is it beyond the sea, that thou shouldest say, Who shall go over the sea for us, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?

14     But the word is very nigh unto thee, in thy mouth, and in thy heart, that thou mayest do it.

19     I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing: therefore choose life, that both thou and thy seed may live:

20     That thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him: for he is thy life, and the length of thy days: that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them.

7. யோவான் 12: 1-3, 35, 36 (க்கு 1st.), 44 (அவர்)-47, 49, 50 (க்கு :)

1     பஸ்காபண்டிகை வர ஆறுநாளைக்குமுன்னே இயேசு தாம் மரணத்திலிருந்து எழுப்பின லாசரு இருந்த பெத்தானியாவுக்கு வந்தார்.

2     அங்கே அவருக்கு இராவிருந்து பண்ணினார்கள்; மார்த்தாள் பணிவிடை செய்தாள்; லாசருவும் அவருடனே கூடப்பந்தியிருந்தவர்களில் ஒருவனாயிருந்தான்.

3     அப்பொழுது மரியாள் விலையேறப்பெற்ற களங்கமில்லாத நளதம் என்னும் தைலத்தில் ஒரு இராத்தல் கொண்டுவந்து, அதை இயேசுவின் பாதங்களில் பூசி, தன் தலைமயிரால் அவருடைய பாதங்களைத் துடைத்தாள்; அந்த வீடு முழுவதும் தைலத்தின் பரிமளத்தினால் நிறைந்தது.

35     அதற்கு இயேசு: இன்னும் கொஞ்சக்காலம் ஒளி உங்களிடத்தில் இருக்கும்; இருளில் நீங்கள் அகப்படாதபடிக்கு ஒளி உங்களோடிருக்கையில் நடவுங்கள்; இருளில் நடக்கிறவன் தான் போகிற இடம் இன்னதென்று அறியான்.

36     ஒளி உங்களோடிருக்கையில் நீங்கள் ஒளியின் பிள்ளைகளாகும்படிக்கு, ஒளியினிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்றார். இவைகளை இயேசு சொல்லி, அவர்களை விட்டு மறைந்தார்.

44     அப்பொழுது இயேசு சத்தமிட்டு: என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் என்னிடத்தில் அல்ல, என்னை அனுப்பினவரிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறான்.

45     என்னைக் காண்கிறவன் என்னை அனுப்பினவரைக் காண்கிறான்.

46     என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனெவனும் இருளில் இராதபடிக்கு, நான் உலகத்தில் ஒளியாக வந்தேன்.

47     ஒருவன் என் வார்த்தைகளைக் கேட்டும் விசுவாசியாமற்போனால், அவனை நான் நியாயந்தீர்ப்பதில்லை; நான் உலகத்தை நியாயந்தீர்க்கவராமல், உலகத்தை இரட்சிக்கவந்தேன்.

49     நான் சுயமாய்ப் பேசவில்லை, நான் பேசவேண்டியது இன்னதென்றும் உபதேசிக்கவேண்டியது இன்னதென்றும் என்னை அனுப்பின பிதாவே எனக்குக் கட்டளையிட்டார்.

50     அவருடைய கட்டளை நித்திய ஜீவனாயிருக்கிறதென்று அறிவேன்; ஆகையால் நான் பேசுகிறவைகளைப் பிதா எனக்குச் சொன்னபடியே பேசுகிறேன் என்றார்.

7. John 12 : 1-3, 35, 36 (to 1st .), 44 (He)-47, 49, 50 (to :)

1     Then Jesus six days before the passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead.

2     There they made him a supper; and Martha served: but Lazarus was one of them that sat at the table with him.

3     Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odour of the ointment.

35     Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.

36     While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light.

44     He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.

45     And he that seeth me seeth him that sent me.

46     I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.

47     And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.

49     For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.

50     And I know that his commandment is life everlasting:

8. அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 9: 36-41

36     யோப்பா பட்டணத்தில் கிரேக்குப்பாஷையிலே தொற்காள் என்று அர்த்தங்கொள்ளும் தபீத்தாள் என்னும் பேருடைய ஒரு சீஷி இருந்தாள்; அவள் நற்கிரியைகளையும் தருமங்களையும் மிகுதியாய்ச் செய்துகொண்டுவந்தாள்.

37     அந்நாட்களில் அவள் வியாதிப்பட்டு மரணமடைந்தாள். அவளைக் குளிப்பாட்டி, மேல்வீட்டிலே கிடத்திவைத்தார்கள்.

38     யோப்பா பட்டணம் லித்தா ஊருக்குச் சமீபமானபடியினாலே, பேதுரு அவ்விடத்தில் இருக்கிறானென்று சீஷர்கள் கேள்விப்பட்டு, தாமதமில்லாமல் தங்களிடத்தில் வரவேண்டுமென்று சொல்லும்படி இரண்டு மனுஷரை அவனிடத்திற்கு அனுப்பினார்கள்.

39     பேதுரு எழுந்து, அவர்களுடனே கூடப்போனான். அவன் போய்ச் சேர்ந்தபொழுது, அவர்கள் அவனை மேல்வீட்டுக்கு அழைத்துக்கொண்டு போனார்கள். அப்பொழுது விதவைகளெல்லாரும் அழுது, தொற்காள் தங்களுடனே கூட இருக்கையில் செய்திருந்த அங்கிகளையும் வஸ்திரங்களையும் காண்பித்து, அவனைச் சூழ்ந்து நின்றார்கள்.

40     பேதுரு எல்லாரையும் வெளியே போகச்செய்து, முழங்காற்படியிட்டு ஜெபம்பண்ணி, பிரேதத்தின் புறமாய்த் திரும்பி: தபீத்தாளே, எழுந்திரு என்றான். அப்பொழுது அவள் தன் கண்களைத் திறந்து, பேதுருவைப் பார்த்து உட்கார்ந்தாள்.

41     அவன் அவளுக்குக் கைகொடுத்து, அவளை எழுந்திருக்கப்பண்ணி, பரிசுத்தவான்களையும் விதவைகளையும் அழைத்து, அவளை உயிருள்ளவளாக அவர்கள் முன் நிறுத்தினான்.

8. Acts 9 : 36-41

36     Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas: this woman was full of good works and almsdeeds which she did.

37     And it came to pass in those days, that she was sick, and died: whom when they had washed, they laid her in an upper chamber.

38     And forasmuch as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him two men, desiring him that he would not delay to come to them.

39     Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber: and all the widows stood by him weeping, and shewing the coats and garments which Dorcas made, while she was with them.

40     But Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed; and turning him to the body said, Tabitha, arise. And she opened her eyes: and when she saw Peter, she sat up.

41     And he gave her his hand, and lifted her up, and when he had called the saints and widows, presented her alive.

9. சங்கீதம் 92: 12-14

12     நீதிமான் பனையைப் போல் செழித்து, லீபனோனிலுள்ள கேதுருவைப்போல் வளருவான்.

13     கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் தேவனுடைய பிராகாரங்களில் செழித்திருப்பார்கள்.

14     கர்த்தர் உத்தமரென்றும், என் கன்மலையாகிய அவரிடத்தில் அநீதியில்லையென்றும், விளங்கப்பண்ணும்படி.

9. Psalm 92 : 12-14

12     The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon.

13     Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God.

14     They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing;அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 394 : 28-29

ஜீவனே கடவுள் என்பதையும், கடவுள் எல்லாம் வல்லவர் என்பதையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

1. 394 : 28-29

We should remember that Life is God, and that God is omnipotent. 

2. 246 : 27-31

வாழ்க்கை நித்தியமானது. நாம் இதைக் கண்டுபிடித்து, அதன் ஆர்ப்பாட்டத்தைத் தொடங்க வேண்டும். வாழ்வும் நன்மையும் அழியாதவை. வயது மற்றும் ப்ளைட்டைக் காட்டிலும், இருத்தல் பற்றிய நமது பார்வைகளை அழகு, புத்துணர்ச்சி மற்றும் தொடர்ச்சியாக வடிவமைப்போம்.

2. 246 : 27-31

Life is eternal. We should find this out, and begin the demonstration thereof. Life and goodness are immortal. Let us then shape our views of existence into loveliness, freshness, and continuity, rather than into age and blight.

3. 249: 18-20 (க்கு 1st.)

வாழ்க்கை, கிறிஸ்துவைப் போலவே, "நேற்று, இன்று, மற்றும் என்றென்றும் உள்ளது." அமைப்புக்கும் நேரத்துக்கும் வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தமில்லை.

3. 249 : 18-20 (to 1st .)

Life is, like Christ, "the same yesterday, and to-day, and forever." Organization and time have nothing to do with Life.

4. 584: 1-2, 4-8

நாள். வாழ்க்கையின் கதிர்வீச்சு; ஒளி, உண்மை மற்றும் அன்பின் ஆன்மீக யோசனை.

ஆன்மீக புரிதலின் வெளிச்சத்தில் நேரம் மற்றும் உணர்வின் பொருள்கள் மறைந்துவிடும், மேலும் மனம் வெளிப்படும் நன்மைக்கு ஏற்ப நேரத்தை அளவிடுகிறது. இந்த விரிவடைவது கடவுளின் நாள், மேலும் "அங்கு இரவு இருக்காது."

4. 584 : 1-2, 4-8

DAY. The irradiance of Life; light, the spiritual idea of Truth and Love.

The objects of time and sense disappear in the illumination of spiritual understanding, and Mind measures time according to the good that is unfolded. This unfolding is God's day, and "there shall be no night there."

5. 245: 32-6

எல்லையற்றது ஒருபோதும் தொடங்குவதுமில்லை முடிவதுமில்லை. மனதையும் அதன் அமைப்புகளையும் ஒருபோதும் அழிக்க முடியாது. மனிதன் ஒரு ஊசல் அல்ல, தீமைக்கும் நன்மைக்கும், மகிழ்ச்சிக்கும் துக்கத்திற்கும், நோய்க்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும், வாழ்க்கைக்கும் மரணத்திற்கும் இடையில் ஊசலாடுகிறான். வாழ்க்கையும் அதன் திறன்களும் காலண்டர்களால் அளவிடப்படுவதில்லை. பரிபூரணமானவை மற்றும் அழியாதவை அவற்றின் படைப்பாளரின் நித்திய சாயல்.

5. 245 : 32-6

The infinite never began nor will it ever end. Mind and its formations can never be annihilated. Man is not a pendulum, swinging between evil and good, joy and sorrow, sickness and health, life and death. Life and its faculties are not measured by calendars. The perfect and immortal are the eternal likeness of their Maker.

6. 246: 10-26

சூரிய ஆண்டுகள் மூலம் வாழ்க்கையை அளவிடுவது இளமையை கொள்ளையடித்து, வயதுக்கு அசிங்கத்தை அளிக்கிறது. அறம் மற்றும் உண்மையின் ஒளிரும் சூரியன் இருப்பதுடன் இணைந்திருக்கிறது. ஆண்மை என்பது அதன் நித்திய நண்பகல், குறையும் சூரியனால் குறையாது. உடல் மற்றும் பொருள், அழகின் நிலையற்ற உணர்வு மங்கும்போது, ஆன்மாவின் பிரகாசம் பிரகாசமான மற்றும் அழியாத மகிமைகளுடன் பரவசமடைந்த உணர்வின் மீது விடிய வேண்டும்.

வயதை ஒருபோதும் பதிவு செய்யாதீர்கள். காலவரிசை தரவு எப்போதும் பரந்த பகுதியாக இல்லை. பிறப்பு மற்றும் இறப்பு நேர அட்டவணைகள் ஆண்மை மற்றும் பெண்மைக்கு எதிரான பல சதிகள். நல்லவை, அழகானவை அனைத்தையும் அளந்து வரம்புக்குட்படுத்தும் பிழையைத் தவிர, மனிதன் அறுபது ஆண்டுகள் மற்றும் பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அனுபவிப்பான், இன்னும் அவனது வீரியம், புத்துணர்ச்சி மற்றும் வாக்குறுதியைக் காப்பாற்றுகிறான். அழியாத மனத்தால் ஆளப்படும் மனிதன் எப்பொழுதும் அழகாகவும் பிரமாண்டமாகவும் இருக்கிறான். ஒவ்வொரு அடுத்த ஆண்டும் ஞானம், அழகு மற்றும் புனிதத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.

6. 246 : 10-26

The measurement of life by solar years robs youth and gives ugliness to age. The radiant sun of virtue and truth coexists with being. Manhood is its eternal noon, undimmed by a declining sun. As the physical and material, the transient sense of beauty fades, the radiance of Spirit should dawn upon the enraptured sense with bright and imperishable glories.

Never record ages. Chronological data are no part of the vast forever. Time-tables of birth and death are so many conspiracies against manhood and womanhood. Except for the error of measuring and limiting all that is good and beautiful, man would enjoy more than threescore years and ten and still maintain his vigor, freshness, and promise. Man, governed by immortal Mind, is always beautiful and grand. Each succeeding year unfolds wisdom, beauty, and holiness.

7. 247: 13-30

அழியாமை, வயது அல்லது சிதைவிலிருந்து விலக்கு, அதன் சொந்த மகிமை உள்ளது, - ஆன்மாவின் பிரகாசம். அழியாத ஆண்களும் பெண்களும் ஆன்மீக உணர்வின் மாதிரிகள், அவை சரியான மனத்தால் வரையப்பட்டவை மற்றும் அனைத்து பொருள் உணர்வையும் மீறிய அன்பின் உயர்ந்த கருத்துகளை பிரதிபலிக்கின்றன.

அழகும் அருளும் பொருளிலிருந்து சுயாதீனமானவை. மனிதனால் உணரப்படுவதற்கு முன்பே இருப்பது அதன் குணங்களைக் கொண்டுள்ளது. அழகு என்பது வாழ்க்கையின் ஒரு விஷயம், இது நித்திய மனதில் நிரந்தரமாக வாழ்கிறது மற்றும் வெளிப்பாடு, வடிவம், அவுட்லைன் மற்றும் நிறம் ஆகியவற்றில் அவரது நற்குணத்தின் அழகைப் பிரதிபலிக்கிறது. எண்ணற்ற வண்ணங்களால் இதழ்களை வர்ணிப்பதும், சூடான சூரியக் கதிர்களைப் பார்ப்பதும், மேகத்தை அழகின் வில்லுடன் வளைப்பதும், இரவை விண்மீன்கள் நிறைந்த ரத்தினங்களால் பிரகாசிப்பதும், பூமியை அழகுடன் மூடுவதும் காதல்.

நபரின் அலங்காரங்கள் வயது மற்றும் சிதைவு ஆகியவற்றில் பிரகாசிக்கும் மற்றும் நித்தியத்தின் வசீகரத்திற்கு மோசமான மாற்றாகும்.

7. 247 : 13-30

Immortality, exempt from age or decay, has a glory of its own, — the radiance of Soul. Immortal men and women are models of spiritual sense, drawn by perfect Mind and reflecting those higher conceptions of loveliness which transcend all material sense.

Comeliness and grace are independent of matter. Being possesses its qualities before they are perceived humanly. Beauty is a thing of life, which dwells forever in the eternal Mind and reflects the charms of His goodness in expression, form, outline, and color. It is Love which paints the petal with myriad hues, glances in the warm sunbeam, arches the cloud with the bow of beauty, blazons the night with starry gems, and covers earth with loveliness.

The embellishments of the person are poor substitutes for the charms of being, shining resplendent and eternal over age and decay.

8. 243: 30-6

நோயும், பாவமும், மரணமும் வாழ்வின் பலன்கள் அல்ல. அவை சத்தியம் அழிக்கும் முரண்பாடுகள். பரிபூரணம் அபூரணத்தை உயிர்ப்பிக்காது. கடவுள் நல்லவராகவும், அனைத்து உயிரினங்களின் ஆதாரமாகவும் இருப்பதால், அவர் தார்மீக அல்லது உடல் ஊனத்தை உருவாக்குவதில்லை; எனவே அத்தகைய சிதைவு உண்மையானது அல்ல, ஆனால் மாயை, பிழையின் மாயம். தெய்வீக விஞ்ஞானம் இந்த மகத்தான உண்மைகளை வெளிப்படுத்துகிறது. அவற்றின் அடிப்படையில் இயேசு எந்த வடிவத்திலும் பிழைக்கு அஞ்சவில்லை அல்லது கீழ்ப்படிந்ததில்லை, வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்தினார்.

8. 243 : 30-6

Sickness, sin, and death are not the fruits of Life. They are inharmonies which Truth destroys. Perfection does not animate imperfection. Inasmuch as God is good and the fount of all being, He does not produce moral or physical deformity; therefore such deformity is not real, but is illusion, the mirage of error. Divine Science reveals these grand facts. On their basis Jesus demonstrated Life, never fearing nor obeying error in any form.

9. 245: 30 (தளர்ச்சி)-31

…அழிவு என்பது சட்டப்படி அல்ல, அது இயற்கையின் தேவையல்ல, மாறாக ஒரு மாயை.

9. 245 : 30 (decrepitude)-31

…decrepitude is not according to law, nor is it a necessity of nature, but an illusion.

10. 407: 21-28

"நான் என் நினைவை இழந்துவிட்டேன்" என்று மாயை சொன்னால், அதற்கு முரண்படுகிறது. மனதின் எந்த திறமையும் இழக்கப்படவில்லை. அறிவியலில், எல்லா உயிரினங்களும் நித்தியமானது, ஆன்மீகம், பரிபூரணமானது மற்றும் ஒவ்வொரு செயலிலும் இணக்கமானது. சரியான மாதிரி உங்கள் எண்ணங்களில் மனச்சோர்வடைந்த எதிர்க்கு பதிலாக இருக்கட்டும். சிந்தனையின் இந்த ஆன்மீகமயமாக்கல் ஒளியை அனுமதிக்கிறது மற்றும் தெய்வீக மனதைக் கொண்டுவருகிறது, வாழ்க்கை மரணம் அல்ல, உங்கள் நனவில்.

10. 407 : 21-28

If delusion says, "I have lost my memory," contradict it. No faculty of Mind is lost. In Science, all being is eternal, spiritual, perfect, harmonious in every action. Let the perfect model be present in your thoughts instead of its demoralized opposite. This spiritualization of thought lets in the light, and brings the divine Mind, Life not death, into your consciousness.

11. 289: 1-4, 14-20

நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை நித்திய ஜீவன். கடவுள் மட்டுமே ஜீவன் என்பதை அறியும் வரை, மனிதனால் பிழை, பாவம், நோய் மற்றும் மரணத்தின் மீதான நம்பிக்கையின் தற்காலிக குப்பைகளிலிருந்து எழ முடியாது.

கிறிஸ்து, அல்லது சத்தியம், மரணத்தை வென்று இன்னும் ஜெயிக்கிறார் என்ற உண்மை, "பயங்கரவாதத்தின் ராஜா" என்பதை நிரூபிக்கிறது, இது ஒரு மரண நம்பிக்கை அல்லது பிழை, இது வாழ்க்கையின் ஆன்மீக ஆதாரங்களுடன் உண்மை அழிக்கிறது; புலன்களுக்கு மரணம் என்று தோன்றுவது ஒரு மரண மாயை என்பதை இது காட்டுகிறது, ஏனென்றால் உண்மையான மனிதனுக்கும் உண்மையான பிரபஞ்சத்திற்கும் மரண செயல்முறை இல்லை.

11. 289 : 1-4, 14-20

Truth demonstrated is eternal life. Mortal man can never rise from the temporal débris of error, belief in sin, sickness, and death, until he learns that God is the only Life. 

The fact that the Christ, or Truth, overcame and still overcomes death proves the "king of terrors" to be but a mortal belief, or error, which Truth destroys with the spiritual evidences of Life; and this shows that what appears to the senses to be death is but a mortal illusion, for to the real man and the real universe there is no death-process.

12. 214: 5-8

ஏனோக்கின் கருத்து அவனது பொருள் உணர்வுகளுக்கு முன் ஆதாரங்களுடன் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தால், அவனால் ஒருபோதும் "கடவுளோடு நடந்திருக்க முடியாது" அல்லது நித்திய வாழ்வின் நிரூபணத்தில் வழிநடத்தப்பட்டிருக்க முடியாது.

12. 214 : 5-8

If Enoch's perception had been confined to the evidence before his material senses, he could never have "walked with God," nor been guided into the demonstration of life eternal.

13. 376: 10-16

இரத்தத்தை உட்கொள்வதால் வீணாகிவிடுவதாக நீங்கள் அறிவிக்கும் பலவீனமான ஊனமுற்றவருக்கு, இரத்தம் ஒருபோதும் உயிரைக் கொடுக்கவில்லை, அதை ஒருபோதும் எடுக்க முடியாது, - வாழ்க்கை என்பது ஆவி, மேலும் ஒரு நல்ல நோக்கத்தில் அதிக வாழ்க்கை மற்றும் அழியாத தன்மை உள்ளது என்று சொல்ல வேண்டும். மற்றும் செயலில், அனைத்து இரத்தம் விட, இது எப்போதும் மரண நரம்புகள் வழியாக பாய்கிறது மற்றும் வாழ்க்கை ஒரு உடல் உணர்வு உருவகப்படுத்தப்பட்டது.

13. 376 : 10-16

The pallid invalid, whom you declare to be wasting away with consumption of the blood, should be told that blood never gave life and can never take it away, — that Life is Spirit, and that there is more life and immortality in one good motive and act, than in all the blood, which ever flowed through mortal veins and simulated a corporeal sense of life.

14. 206: 25-31

ஆன்மிக உருவமும் கடவுளின் சாயலும் மனிதனுக்கு பிறப்பு அல்லது இறப்பு இருக்க முடியுமா? கடவுள் நோயையும் மரணத்தையும் அனுப்புவதற்குப் பதிலாக, அவர் அவற்றை அழித்து, அழியாமையை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவருகிறார். எல்லாம் வல்ல மற்றும் எல்லையற்ற மனம் அனைத்தையும் உருவாக்கியது மற்றும் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது. இந்த மனம் தவறுகளைச் செய்யாது, பின்னர் அவற்றைத் திருத்தாது. கடவுள் மனிதனை பாவம் செய்யவோ, நோய்வாய்ப்படவோ, இறக்கவோ செய்வதில்லை.

14. 206 : 25-31

Can there be any birth or death for man, the spiritual image and likeness of God? Instead of God sending sickness and death, He destroys them, and brings to light immortality. Omnipotent and infinite Mind made all and includes all. This Mind does not make mistakes and subsequently correct them. God does not cause man to sin, to be sick, or to die.

15. 492: 3-4, 7-12

சரியான பகுத்தறிவுக்கு, சிந்தனைக்கு முன் ஒரு உண்மை மட்டுமே இருக்க வேண்டும், அதாவது ஆன்மீக இருப்பு.

இருப்பது புனிதம், நல்லிணக்கம், அழியாமை. இதைப் பற்றிய அறிவு, சிறிய அளவிலும் கூட, மனிதர்களின் உடல் மற்றும் தார்மீக தரத்தை உயர்த்தும், நீண்ட ஆயுளை அதிகரிக்கும், குணத்தை தூய்மைப்படுத்தும் மற்றும் உயர்த்தும் என்பது ஏற்கனவே நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு முன்னேற்றம் இறுதியாக அனைத்து பிழைகளையும் அழித்து, அழியாமையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரும்.

15. 492 : 3-4, 7-12

For right reasoning there should be but one fact before the thought, namely, spiritual existence.

Being is holiness, harmony, immortality. It is already proved that a knowledge of this, even in small degree, will uplift the physical and moral standard of mortals, will increase longevity, will purify and elevate character. Thus progress will finally destroy all error, and bring immortality to light.

16. 496: 9-19

வாழ்க்கையே கடவுள் என்பதை நாம் அனைவரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்: உயர்ந்த நன்மையை அணுகும் வாழ்க்கையை நான் வாழ்கிறேனா? உண்மை மற்றும் அன்பின் குணப்படுத்தும் சக்தியை நான் நிரூபிக்கிறேனா? அப்படியானால், "சரியான நாளுக்கு" வழி பிரகாசமாக வளரும். கடவுளைப் பற்றிய புரிதல் மனிதனுக்கு என்ன தருகிறது என்பதை உங்கள் பழங்கள் நிரூபிக்கும். இந்த எண்ணத்தை நிரந்தரமாக வைத்திருங்கள் - இது ஆன்மீக யோசனை, பரிசுத்த ஆவி மற்றும் கிறிஸ்து, இது விஞ்ஞான உறுதியுடன், அதன் தெய்வீக கொள்கை, அன்பு, அடிப்படை, மேலானது மற்றும் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியதன் அடிப்படையில் குணப்படுத்தும் விதியை நிரூபிக்க உதவுகிறது.

16. 496 : 9-19

We all must learn that Life is God. Ask yourself: Am I living the life that approaches the supreme good? Am I demonstrating the healing power of Truth and Love? If so, then the way will grow brighter "unto the perfect day." Your fruits will prove what the understanding of God brings to man. Hold perpetually this thought, — that it is the spiritual idea, the Holy Ghost and Christ, which enables you to demonstrate, with scientific certainty, the rule of healing, based upon its divine Principle, Love, underlying, overlying, and encompassing all true being.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████