ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூலை 25, 2021தலைப்ப — உண்மை

SubjectTruth

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: சங்கீதம் 25 : 10

"கர்த்தருடைய உடன்படிக்கையையும் அவருடைய சாட்சிகளையும் கைக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு, அவருடைய பாதைகளெல்லாம் கிருபையும் சத்தியமுமானவைகள்."Golden Text: Psalm 25 : 10

All the paths of the Lord are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: 1 யோவான் 5 : 3-6, 20


3     நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளைக் கைக்கொள்வதே அவரிடத்தில் அன்புகூருவதாம்; அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளுமல்ல.

4     தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும்; நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம்.

5     இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரனென்று விசுவாசிக்கிறவனேயன்றி உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார்?

6     இயேசுகிறிஸ்துவாகிய இவரே ஜலத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் வந்தவர்; ஜலத்தினாலே மாத்திரமல்ல, ஜலத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் வந்தவர். ஆவியானவர் சத்தியமாகையால், ஆவியானவரே சாட்சிகொடுக்கிறவர்.

20     அன்றியும், நாம் சத்தியமுள்ளவரை அறிந்துகொள்வதற்கு தேவனுடைய குமாரன் வந்து நமக்குப் புத்தியைத் தந்திருக்கிறாரென்றும் அறிவோம்; அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுகிறிஸ்து என்னப்பட்ட சத்தியமுள்ளவருக்குள்ளும் இருக்கிறோம்; இவரே மெய்யான தேவனும் நித்தியஜீவனுமாயிருக்கிறார்.

Responsive Reading: I John 5 : 3-6, 20

3.     For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous.

4.     For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.

5.     Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?

6.     This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth.

20.     And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. உபாகமம். 32 : 1-4

1     வானங்களே, செவிகொடுங்கள், நான் பேசுவேன்; பூமியே, என் வாய்மொழிகளைக் கேட்பாயாக.

2     மழையானது இளம்பயிரின்மேல் பொழிவதுபோல, என் உபதேசம் பொழியும்; பனித்துளிகள் புல்லின்மேல் இறங்குவதுபோல, என் வசனம் இறங்கும்.

3     கர்த்தருடைய நாமத்தை பிரசித்தம்பண்ணுவேன்; நம்முடைய தேவனுக்கு மகத்துவத்தைச் செலுத்துங்கள்.

4     அவர் கன்மலை; அவர் கிரியை உத்தமமானது; அவர் வழிகளெல்லாம் நியாயம், அவர் நியாயக்கேடில்லாத சத்தியமுள்ள தேவன்; அவர் நீதியும் செம்மையுமானவர்.

1. Deuteronomy 32 : 1-4

1 Give ear, O ye heavens, and I will speak; and hear, O earth, the words of my mouth.

2     My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distil as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass:

3     Because I will publish the name of the Lord: ascribe ye greatness unto our God.

4     He is the Rock, his work is perfect: for all his ways are judgment: a God of truth and without iniquity, just and right is he.

2. ஏசாயா. 28 : 16, 17

16     ஆதலால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறதாவது: இதோ, அஸ்திபாரமாக ஒரு கல்லை நான் சீயோனிலே வைக்கிறேன்; அது பரீட்சிக்கப்பட்டதும், விலையேறப்பெற்றதும், திட அஸ்திபாரமுள்ளதுமான மூலைக்கல்லாயிருக்கும் விசுவாசிக்கிறவன் பதறான்.

17     நான் நியாயத்தை நூலும், நீதியைத் தூக்குநூலுமாக வைப்பேன்; பொய் என்னும் அடைக்கலத்தைக் கல்மழை அழித்துவிடும்; மறைவிடத்தை ஜலப்பிரவாகம் அடித்துக்கொண்டுபோகும்.

2. Isaiah 28 : 16, 17

16     Therefore thus saith the Lord God, Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious corner stone, a sure foundation: he that believeth shall not make haste.

17     Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet: and the hail shall sweep away the refuge of lies, and the waters shall overflow the hiding place.

3. நீதிமொழிகள். 12 : 19

19     சத்திய உதடு என்றும் நிலைத்திருக்கும்; பொய் நாவோ ஒரு நிமிஷமாத்திரம் இருக்கும்.

3. Proverbs 12 : 19

19     The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment.

4. யோவான் 1 : 6-8, 14, 16, 17

6     தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான், அவன் பேர் யோவான்.

7     அவன் தன்னால் எல்லாரும் விசுவாசிக்கும்படி அந்த ஒளியைக் குறித்துச்சாட்சிகொடுக்க சாட்சியாக வந்தான்.

8     அவன் அந்த ஒளியல்ல, அந்த ஒளியைக்குறித்துச் சாட்சிகொடுக்க வந்தவனாயிருந்தான்.

14     அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார்; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம்; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது.

16     அவருடைய பரிபூரணத்தினால் நாமெல்லாரும் கிருபையின்மேல் கிருபை பெற்றோம்.

17     எப்படியெனில் நியாயப்பிரமாணம் மோசேயின் மூலமாய்க் கொடுக்கப்பட்டது, கிருபையும் சத்தியமும் இயேசுகிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாயின.

4. John 1 : 6-8, 14, 16, 17

6     There was a man sent from God, whose name was John.

7     The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe.

8     He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.

14     And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.

16     And of his fulness have all we received, and grace for grace.

17     For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.

5. மாற்கு. 5 : 25-30, 32-34

25     அப்பொழுது பன்னிரண்டு வருஷமாய்ப் பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ,

26     அநேக வைத்தியர்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு, தனக்கு உண்டானவைகளையெல்லாம் செலவழித்தும், சற்றாகிலும் குணமடையாமல் அதிக வருத்தப்படுகிறபொழுது,

27     இயேசுவைக்குறித்துக் கேள்விப்பட்டு: நான் அவருடைய வஸ்திரங்களையாகிலும் தொட்டால் சொஸ்தமாவேன் என்று சொல்லி;

28     ஜனக்கூட்டத்துக்குள்ளே அவருக்குப் பின்னாக வந்து, அவருடைய வஸ்திரத்தைத் தொட்டாள்.

29     உடனே அவளுடைய உதிரத்தின் ஊறல் நின்றுபோயிற்று; அந்த வேதனை நீங்கி ஆரோக்கியமடைந்ததை அவள் தன் சரீரத்திலே உணர்ந்தாள்.

30     உடனே இயேசு தம்மிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டதைத் தமக்குள் அறிந்து, ஜனக்கூட்டத்துக்குள்ளே திரும்பி: என் வஸ்திரங்களைத் தொட்டது யார் என்று கேட்டார்.

32     இதைச் செய்தவளைக் காணும்படிக்கு அவர் சுற்றிலும் பார்த்தார்.

33     தன்னிடத்திலே சம்பவித்ததை அறிந்த அந்த ஸ்திரீயானவள் பயந்து, நடுங்கி, அவர் முன்பாக வந்து விழுந்து, உண்மையையெல்லாம் அவருக்குச் சொன்னாள்.

34     அவர் அவளைப் பார்த்து: மகளே உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சித்தது, நீ சமாதானத்தோடேபோய், உன் வேதனை நீங்கி, சுகமாயிரு என்றார்.

5. Mark 5 : 25-30, 32-34

25     And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,

26     And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,

27     When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.

28     For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole.

29     And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague.

30     And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes?

32     And he looked round about to see her that had done this thing.

33     But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth.

34     And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.

6. மத்தேயு 5 : 1, 2, 6, 17

1     அவர் திரளான ஜனங்களைக் கண்டு மலையின் மேல் ஏறினார்; அவர் உட்கார்ந்தபொழுது, அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்தார்கள்.

2     அப்பொழுது அவர் தமது வாயைத் திறந்து அவர்களுக்கு உபதேசித்துச் சொன்னது என்னவென்றால்:

6     நீதியின்மேல் பசிதாகமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் திருப்தியடைவார்கள்.

17     நியாயப்பிரமாணத்தையானாலும் தீர்க்கதரிசனங்களையானாலும் அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள்; அழிக்கிறதற்கு அல்ல, நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன்.

6. Matthew 5 : 1, 2, 6, 17

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

6     Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

17     Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.

7. மத்தேயு 7 : 24-27

24     ஆகையால், நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளைக் கேட்டு, இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ, அவனைக் கன்மலையின்மேல் தன் வீட்டைக் கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன்.

25     பெருமழை சொரிந்து, பெருவெள்ளம் வந்து, காற்று அடித்து, அந்த வீட்டின்மேல் மோதியும் அது விழவில்லை; ஏனென்றால் அது கன்மலையின்மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது.

26     நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளைக் கேட்டு, இவைகளின்படி செய்யாதிருக்கிறவன் எவனோ, அவன் தன் வீட்டை மணலின்மேல் கட்டின புத்தியில்லாத மனுஷனுக்கு ஒப்பிடப்படுவான்.

27     பெருமழை சொரிந்து, பெருவெள்ளம் வந்து, காற்று அடித்து, அந்த வீட்டின்மேல் மோதினபோது அது விழுந்தது; விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது என்றார்.

7. Matthew 7 : 24-27

24     Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock:

25     And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.

26     And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:

27     And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.

8. எபிரெயர். 4 : 12

12     தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும், இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்தப் பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும், ஆத்துமாவையும் ஆவியையும், கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவக் குத்துகிறதாயும், இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது.

8. Hebrews 4 : 12

12     For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.

9. மத்தேயு 16 : 13-18

13     பின்பு, இயேசு பிலிப்புச் செசரியாவின் திசைகளில் வந்தபோது, தம்முடைய சீஷரை நோக்கி: மனுஷகுமாரனாகிய என்னை ஜனங்கள் யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார்.

14     அதற்கு அவர்கள்: சிலர் உம்மை யோவான் ஸ்நானன் என்றும், சிலர் எலியா என்றும், வேறு சிலர் எரேமியா, அல்லது தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் என்றார்கள்.

15     அப்பொழுது அவர்: நீங்கள் என்னை யாரென்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார்.

16     சீமோன் பேதுரு பிரதியுத்தரமாக: நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றான்.

17     இயேசு அவனை நோக்கி: யோனாவின் குமாரனகிய சீமோனே, நீ பாக்கியவான்; மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார்.

18     மேலும் நான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன், நீ பேதுருவாயிருக்கிறாய், இந்தக்கல்லின் மேல் என் சபையைக்கட்டுவேன்; பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை.

9. Matthew 16 : 13-18

13     When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am?

14     And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.

15     He saith unto them, But whom say ye that I am?

16     And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.

17     And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-jona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.

18     And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.

10. யோவான் 8 : 12-16, 31, 32

12     மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை நோக்கி: நான் உலகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிறேன், என்னைப் பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார்.

13     அப்பொழுது பரிசேயர் அவரை நோக்கி: உன்னைக் குறித்து நீயே சாட்சிகொடுக்கிறாய்; உன்னுடைய சாட்சி உண்மையானதல்ல என்றார்கள்.

14     இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: என்னைக்குறித்து நானே சாட்சிகொடுத்தாலும், என் சாட்சி உண்மையாயிருக்கிறது; ஏனெனில் நான் எங்கேயிருந்து வந்தேனென்றும், எங்கே போகிறேனென்றும் அறிந்திருக்கிறேன்; நீங்களோ நான் எங்கேயிருந்து வருகிறேனென்றும், எங்கே போகிறேனென்றும் அறியீர்கள்.

15     நீங்கள் மாம்சத்துச்கேற்றபடி நியாயந்தீர்க்கிறீர்கள், நான் ஒருவனையும் நியாயந்தீர்க்கிறதில்லை;

16     நான் நியாயந்தீர்த்தால், என் தீர்ப்பு சத்தியத்தின்படியிருக்கும்; ஏனெனில் நான் தனித்திருக்கவில்லை நானும் என்னை அனுப்பின பிதாவுமாக இருக்கிறோம்.

31     இயேசு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி: நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷராயிருப்பீர்கள்;

32     சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார்.

10. John 8 : 12-16, 31, 32

12     Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.

13     The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself; thy record is not true.

14     Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true: for I know whence I came, and whither I go; but ye cannot tell whence I come, and whither I go.

15     Ye judge after the flesh; I judge no man.

16     And yet if I judge, my judgment is true: for I am not alone, but I and the Father that sent me.

31     Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;

32     And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 7 : 13-21

சிந்தனையாளர்களுக்கான நேரம் வந்துவிட்டது. கோட்பாடுகள் மற்றும் நேர மரியாதைக்குரிய அமைப்புகளிலிருந்து சுயாதீனமான உண்மை, மனிதகுலத்தின் போர்ட்டலைத் தட்டுகிறது. கடந்த காலத்துடனான மனநிறைவும், பொருள்முதல்வாதத்தின் குளிர்ச்சியான மரபுகளும் நொறுங்கிப் போகின்றன. கடவுளை அறியாமை என்பது விசுவாசத்தின் படியாகும். கீழ்ப்படிதலுக்கான ஒரே உத்தரவாதம், அவரைப் பற்றிய சரியான பயம், யாரை சரியாக அறிந்து கொள்வது என்பது நித்திய வாழ்க்கை. பேரரசுகள் வீழ்ச்சியடைந்தாலும், "கர்த்தர் என்றென்றும் ஆட்சி செய்வார்."

1. vii : 13-21

The time for thinkers has come. Truth, independent of doctrines and time-honored systems, knocks at the portal of humanity. Contentment with the past and the cold conventionality of materialism are crumbling away. Ignorance of God is no longer the steppingstone to faith. The only guarantee of obedience is a right apprehension of Him whom to know aright is Life eternal. Though empires fall, "the Lord shall reign forever."

2. 254 : 10-12

நாம் கடவுளுக்காக பொறுமையாக காத்திருந்து உண்மையை நீதியுடன் தேடும்போது, அவர் நம் பாதையை வழிநடத்துகிறார்.

2. 254 : 10-12

When we wait patiently on God and seek Truth righteously, He directs our path.

3. 224 : 28-31

உண்மை சுதந்திரத்தின் கூறுகளைக் கொண்டுவருகிறது. அதன் பேனரில் "அடிமைத்தனம் ஒழிக்கப்படுகிறது" என்ற ஆத்மாவால் ஈர்க்கப்பட்ட குறிக்கோள் உள்ளது. கடவுளின் சக்தி சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையைக் கொண்டுவருகிறது. தெய்வீக அன்பை எந்த சக்தியும் தாங்க முடியாது.

3. 224 : 28-31

Truth brings the elements of liberty. On its banner is the Soul-inspired motto, "Slavery is abolished." The power of God brings deliverance to the captive. No power can withstand divine Love.

4. 136 : 1-2, 29-11

இயேசு தனது தேவாலயத்தை ஸ்தாபித்தார், கிறிஸ்துவை குணப்படுத்தும் ஆன்மீக அஸ்திவாரத்தில் தனது பணியைப் பராமரித்தார்.

சீஷர்கள் மற்றவர்களை விட தங்கள் எஜமானரைக் கைது செய்தனர்; ஆனால் அவர் சொன்னதும் செய்ததும் அனைத்தையும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை, அல்லது அவர்கள் அவரை அடிக்கடி கேள்வி கேட்டிருக்க மாட்டார்கள். இருப்பதன் உண்மையை கற்பிப்பதிலும் நிரூபிப்பதிலும் இயேசு பொறுமையாக இருந்தார். சத்தியத்தின் இந்த சக்தி நோயுற்றவர்களை குணமாக்குவதையும், தீமையை வெளியேற்றுவதையும், இறந்தவர்களை எழுப்புவதையும் அவருடைய மாணவர்கள் கண்டார்கள்; ஆனால் இந்த அற்புதமான வேலையின் இறுதி, அவர்களால் கூட, ஆன்மீக ரீதியில் அறியப்படவில்லை, சிலுவையில் அறையப்பட்டபின், அவர்களுடைய மாசற்ற ஆசிரியர் அவர்களுக்கு முன் நின்றபோது, நோய், பாவம், நோய், மரணம் மற்றும் கல்லறை ஆகியவற்றின் மீது வெற்றி பெற்றவர்.

புரிந்துகொள்ள ஆவலுடன், எஜமான், "ஆனால் நான் யார் என்று நீங்கள் யார் சொல்கிறீர்கள்?" இந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட விசாரணையின் பொருள்: பிரபலமான மனதிற்கு மிகவும் மர்மமான, யார் அல்லது என்ன வேலை செய்ய முடியும்?

4. 136 : 1-2, 29-11

Jesus established his church and maintained his mission on a spiritual foundation of Christ-healing.

The disciples apprehended their Master better than did others; but they did not comprehend all that he said and did, or they would not have questioned him so often. Jesus patiently persisted in teaching and demonstrating the truth of being. His students saw this power of Truth heal the sick, cast out evil, raise the dead; but the ultimate of this wonderful work was not spiritually discerned, even by them, until after the crucifixion, when their immaculate Teacher stood before them, the victor over sickness, sin, disease, death, and the grave.

Yearning to be understood, the Master repeated, "But whom say ye that I am?" This renewed inquiry meant: Who or what is it that is able to do the work, so mysterious to the popular mind?

5. 137 : 16-11

சீமோன் தனது வழக்கமான தூண்டுதலுடன், தனது சகோதரர்களுக்காக பதிலளித்தார், அவருடைய பதில் ஒரு பெரிய உண்மையை முன்வைத்தது: "நீ கிறிஸ்து, ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன்!" அதாவது: மேசியா என்பதை நீங்கள் அறிவித்திருக்கிறீர்கள், - கிறிஸ்துவே, கடவுளின் ஆவி, உண்மை, வாழ்க்கை மற்றும் அன்பு, மனதளவில் குணமாகும். இந்த கூற்று, "சீமோன் பார்-ஜோனா, நீ பாக்கியவான்; மாம்சமும் இரத்தமும் அதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்திலுள்ள என் பிதாவே;" அதாவது, அன்பு உங்களுக்கு வாழ்க்கை வழியைக் காட்டியுள்ளது!

இதற்கு முன்னர் தூண்டப்பட்ட சீடர் அவரது பொதுவான பெயர்களான சைமன் பார்-ஜோனா அல்லது ஜோனாவின் மகன் மட்டுமே அழைக்கப்பட்டார்; ஆனால் இப்போது எஜமானர் இந்த வார்த்தைகளில் அவருக்கு ஒரு ஆன்மீகப் பெயரைக் கொடுத்தார்: "நீ பேதுரு என்று நான் உன்னிடமும் சொல்கிறேன்; இந்த பாறை மீது [பெட்ரோஸ் அல்லது கல் என்ற கிரேக்க வார்த்தையின் பொருள்] நான் என் தேவாலயத்தை கட்டுவேன்; நரகத்தின் வாயில்கள் [ஹேட்ஸ், பாதாள உலகம் அல்லது கல்லறை] அதற்கு எதிராக வெற்றிபெறாது. " வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இயேசு தனது சமுதாயத்தை தனிப்பட்ட பேதுருவை ஒரு மனிதனாக அல்ல, மாறாக உண்மையான மேசியாவைப் பற்றி பேதுரு ஒப்புக்கொண்டதன் பின்னணியில் உள்ள கடவுளின் சக்தியை நிறுவினார்.

தெய்வீக வாழ்க்கை, சத்தியம் மற்றும் அன்பு, ஒரு மனித ஆளுமை அல்ல, நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்துபவர் மற்றும் ஒரு பாறை, நல்லிணக்கத்தின் உறுதியான அடித்தளம் என்பது இப்போது பேதுருவுக்குத் தெரிந்தது. இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞான அடிப்படையில், இயேசு தனது குணங்களை விளக்கினார், இது வெளிநாட்டவர்களுக்கு அற்புதமாகத் தோன்றியது.

5. 137 : 16-11

With his usual impetuosity, Simon replied for his brethren, and his reply set forth a great fact: "Thou art the Christ, the Son of the living God!" That is: The Messiah is what thou hast declared, — Christ, the spirit of God, of Truth, Life, and Love, which heals mentally. This assertion elicited from Jesus the benediction, "Blessed art thou, Simon Bar-jona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven;" that is, Love hath shown thee the way of Life!

Before this the impetuous disciple had been called only by his common names, Simon Bar-jona, or son of Jona; but now the Master gave him a spiritual name in these words: "And I say also unto thee, That thou art Peter; and upon this rock [the meaning of the Greek word petros, or stone] I will build my church; and the gates of hell [hades, the underworld, or the grave] shall not prevail against it." In other words, Jesus purposed founding his society, not on the personal Peter as a mortal, but on the God-power which lay behind Peter's confession of the true Messiah.

It was now evident to Peter that divine Life, Truth, and Love, and not a human personality, was the healer of the sick and a rock, a firm foundation in the realm of harmony. On this spiritually scientific basis Jesus explained his cures, which appeared miraculous to outsiders.

6. 380 : 5-7, 19-21

சத்தியம் என்பது யுகங்களின் பாறை, மூலையின் தலைக்கல்லாகும், "ஆனால் அது யாரின் மீது விழுந்தாலும், அது அவரை பொடியாக அரைக்கும்."

சத்தியத்தின் சக்தியைத் தவிர வேறு எதுவும் பிழையின் பயத்தைத் தடுக்க முடியாது, மேலும் பிழையின் மீது மனிதனின் ஆதிக்கத்தை நிரூபிக்க முடியும்.

6. 380 : 5-7, 19-21

Truth is the rock of ages, the headstone of the corner, "but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder."

Nothing but the power of Truth can prevent the fear of error, and prove man's dominion over error.

7. 269 : 21-28

பொருள் புலன்களின் சாட்சியம் முழுமையானது அல்லது தெய்வீகமானது அல்ல. ஆகையால், இயேசுவின் போதனைகள், அவருடைய அப்போஸ்தலர்கள், தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும் மனதின் விஞ்ஞானத்தின் சாட்சியங்கள் ஆகியவற்றில் நான் தடையின்றி நடவு செய்கிறேன். அங்குள்ள பிற அடித்தளங்கள் எதுவும் இல்லை. மற்ற அனைத்து அமைப்புகளும் - பொருள் புலன்களின் மூலம் பெறப்பட்ட அறிவை முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ அடிப்படையாகக் கொண்ட அமைப்புகள் - காற்றால் அசைக்கப்பட்ட நாணல்கள், பாறையில் கட்டப்பட்ட வீடுகள் அல்ல.

7. 269 : 21-28

The testimony of the material senses is neither absolute nor divine. I therefore plant myself unreservedly on the teachings of Jesus, of his apostles, of the prophets, and on the testimony of the Science of Mind. Other foundations there are none. All other systems — systems based wholly or partly on knowledge gained through the material senses — are reeds shaken by the wind, not houses built on the rock.

8. 542 : 7-13

உண்மை, அவளுடைய நித்திய சட்டங்களின் மூலம், பிழையை வெளிப்படுத்துகிறது. சத்தியம் பாவம் தன்னைக் காட்டிக் கொடுக்கச் செய்கிறது, மேலும் மிருகத்தின் அடையாளத்தை பிழையாக அமைக்கிறது. குற்றத்தை மன்னிக்க அல்லது அதை மறைப்பதற்கான மனநிலை கூட தண்டிக்கப்படுகிறது. நீதியைத் தவிர்ப்பதும், சத்தியத்தை மறுப்பதும் பாவத்தை நிலைநிறுத்துகின்றன, குற்றத்தைத் தூண்டுகின்றன, சுய கட்டுப்பாட்டை பாதிக்கின்றன, தெய்வீக இரக்கத்தை கேலி செய்கின்றன.

8. 542 : 7-13

Truth, through her eternal laws, unveils error. Truth causes sin to betray itself, and sets upon error the mark of the beast. Even the disposition to excuse guilt or to conceal it is punished. The avoidance of justice and the denial of truth tend to perpetuate sin, invoke crime, jeopardize self-control, and mock divine mercy.

9. 368 : 2-19

அறிவியலால் ஈர்க்கப்பட்ட நம்பிக்கை சத்தியம் உண்மையானது மற்றும் பிழை உண்மையற்றது என்பதில் உள்ளது. பிழை என்பது சத்தியத்திற்கு முன் ஒரு கோழை. இதையெல்லாம் காலம் நிரூபிக்கும் என்று தெய்வீக அறிவியல் வலியுறுத்துகிறது. உண்மை மற்றும் பிழை இரண்டும் மனிதர்களை பயப்படுவதற்கு முன்பை விட மிக நெருக்கமாக வந்துள்ளன, மேலும் பிழை சுய அழிவுக்குள்ளாகியதால் உண்மை இன்னும் தெளிவாகிவிடும்.

பிழையானது சத்தியத்தைப் போலவே உண்மையானது, அந்த தீமை அதிகாரத்தில் நல்லதல்ல, ஆனால் உயர்ந்ததாக இல்லாவிட்டால், அந்த முரண்பாடு நல்லிணக்கத்தைப் போலவே இயல்பானது, நோய் மற்றும் பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான நம்பிக்கை கூட நரம்புக்கு சிறிய உத்வேகம் இல்லை முயற்சி. நாம் பிழையில் இருப்பதை விட சத்தியத்தில் அதிக நம்பிக்கை வைத்திருக்கும்போது, விஷயத்தை விட ஆவியின் மீது அதிக நம்பிக்கை, இறப்பதை விட வாழ்வதில் அதிக நம்பிக்கை, மனிதனை விட கடவுள்மீது அதிக நம்பிக்கை, பின்னர் எந்தவொரு பொருள் கருதுகோள்களும் நம்மைத் தடுக்க முடியாது நோயுற்றவர்களை குணப்படுத்துதல் மற்றும் பிழையை அழித்தல்.

9. 368 : 2-19

The confidence inspired by Science lies in the fact that Truth is real and error is unreal. Error is a coward before Truth. Divine Science insists that time will prove all this. Both truth and error have come nearer than ever before to the apprehension of mortals, and truth will become still clearer as error is self-destroyed.

Against the fatal beliefs that error is as real as Truth, that evil is equal in power to good if not superior, and that discord is as normal as harmony, even the hope of freedom from the bondage of sickness and sin has little inspiration to nerve endeavor. When we come to have more faith in the truth of being than we have in error, more faith in Spirit than in matter, more faith in living than in dying, more faith in God than in man, then no material suppositions can prevent us from healing the sick and destroying error.

10. 191 : 8-15

ஒரு பொருளாக, தத்துவார்த்த வாழ்க்கை அடிப்படையானது இருப்பைப் பற்றிய தவறான புரிதலாகக் காணப்படுகிறது, மனிதனின் ஆன்மீக மற்றும் தெய்வீகக் கோட்பாடு மனித சிந்தனையைத் தோற்றுவித்து, அதை "சிறு குழந்தை இருந்த இடத்திற்கு" இட்டுச் செல்கிறது - ஒரு புதிய பிறப்புக்கு கூட பழைய யோசனை, இருப்பது மற்றும் வாழ்க்கையில் என்ன இருக்கிறது என்ற ஆன்மீக உணர்வுக்கு. இவ்வாறு பூமியெங்கும் சத்தியத்தால் அதன் ஒளியின் ஒளியில் மாற்றப்பட்டு, பிழையின் இருளை விரட்டுகிறது.

10. 191 : 8-15

As a material, theoretical life-basis is found to be a misapprehension of existence, the spiritual and divine Principle of man dawns upon human thought, and leads it to "where the young child was," — even to the birth of a new-old idea, to the spiritual sense of being and of what Life includes. Thus the whole earth will be transformed by Truth on its pinions of light, chasing away the darkness of error.

11. 225 : 5-13

முதல் சத்தியம் அதன் பின்பற்றுபவர்களின் குறைவு மற்றும் உண்மையினால் எப்போது வழிநடத்துகிறது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். ஆகவே காலத்தின் அணிவகுப்பு சுதந்திரத்தின் பதாகையைத் தாங்குகிறது. இந்த உலகத்தின் சக்திகள் சண்டையிடும், மேலும் அவர்களின் அமைப்புகளுக்கு சந்தா செலுத்தும் வரை சத்தியத்தை காவலரை கடந்து செல்ல வேண்டாம் என்று அவர்களின் சென்டினல்களுக்கு கட்டளையிடுவார்கள்; ஆனால் விஞ்ஞானம், சுட்டிக்காட்டப்பட்ட பயோனெட்டைக் கவனிக்காமல், அணிவகுக்கிறது. எப்போதுமே சில சலசலப்புகள் உள்ளன, ஆனால் சத்தியத்தின் தரத்திற்கு ஒரு அணிவகுப்பு உள்ளது.

11. 225 : 5-13

You may know when first Truth leads by the fewness and faithfulness of its followers. Thus it is that the march of time bears onward freedom's banner. The powers of this world will fight, and will command their sentinels not to let truth pass the guard until it subscribes to their systems; but Science, heeding not the pointed bayonet, marches on. There is always some tumult, but there is a rallying to truth's standard.

12. 450 : 15-26

சிலர் சத்தியத்தின் தொடுதலுக்கு மெதுவாக அடிபணிவார்கள். போராட்டமின்றி சில மகசூல், பலரும் தாங்கள் பலனளித்ததை ஒப்புக்கொள்ள தயங்குகிறார்கள்; ஆனால் இந்த ஒப்புதல் அளிக்கப்படாவிட்டால், தீமை நன்மைக்கு மேலாக தன்னை பெருமைப்படுத்தும். கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி தீமை, நோய் மற்றும் இறப்பைக் குறைக்க பட்டியலிட்டுள்ளார்; அவர்களுடைய ஒன்றுமில்லாததையும், கடவுளின் முழுமையையும் அல்லது நல்லதையும் புரிந்துகொள்வதன் மூலம் அவர் அவர்களை வெல்வார். அவருக்கு நோய்வாய்ப்படுவது பாவத்தை விட குறைவான சோதனையாகும், மேலும் அவர்கள்மீது கடவுளின் சக்தியைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம் அவர் இருவரையும் குணப்படுத்துகிறார். அவை நம்பிக்கையின் பிழைகள் என்பதை கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அறிவார், அவை சத்தியத்தால் அழிக்கப்படலாம்.

12. 450 : 15-26

Some people yield slowly to the touch of Truth. Few yield without a struggle, and many are reluctant to acknowledge that they have yielded; but unless this admission is made, evil will boast itself above good. The Christian Scientist has enlisted to lessen evil, disease, and death; and he will overcome them by understanding their nothingness and the allness of God, or good. Sickness to him is no less a temptation than is sin, and he heals them both by understanding God's power over them. The Christian Scientist knows that they are errors of belief, which Truth can and will destroy.

13. 380 : 4 மட்டும்

உண்மை எப்போதும் வெற்றியாளராகும்.

13. 380 : 4 only

Truth is always the victor.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████