ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூலை 3, 2022இறைவன்

SubjectGod

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: 1 கொரிந்தியர் 2: 5

"ன் பேச்சும் என் பிரசங்கமும் மனுஷ ஞானத்திற்குரிய நயவசனமுள்ளதாயிராமல், ஆவியினாலும் பெலத்தினாலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாயிருந்தது."Golden Text: I Corinthians 2 : 5

Your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: 1 நாளாகமம் 29: 11-13 • சங்கீதம் 62: 1, 2, 7, 8 • மத்தேயு 6: 13


11     கர்த்தாவே, மாட்சிமையும் வல்லமையும் மகிமையும் ஜெயமும் மகத்துவமும் உம்முடையவைகள்; வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ளவைகளெல்லாம் உம்முடையவைகள்; கர்த்தாவே, ராஜ்யமும் உம்முடையது; தேவரீர் எல்லாருக்கும் தலைவராய் உயர்ந்திருக்கிறீர்.

12     ஐசுவரியமும் கனமும் உம்மாலே வருகிறது; தேவரீர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறவர்; உம்முடைய கரத்திலே சத்துவமும் வல்லமையும் உண்டு; எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் உம்முடைய கரத்தினால் ஆகும்.

13     இப்போதும் எங்கள் தேவனே, நாங்கள் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி, உமது மகிமையுள்ள நாமத்தைத் துதிக்கிறோம்.

1     தேவனையே நோக்கி என் ஆத்துமா அமர்ந்திருக்கிறது; அவரால் என் இரட்சிப்பு வரும்.

2     அவரே என் கன்மலையும், என் இரட்சிப்பும், என் உயர்ந்த அடைக்கலமுமானவர்; நான் அதிகமாய் அசைக்கப்படுவதில்லை.

7     என் இரட்சிப்பும், என் மகிமையும் தேவனிடத்தில் இருக்கிறது; பெலனான என் கன்மலையும் என் அடைக்கலமும் தேவனுக்குள் இருக்கிறது.

8     ஜனங்களே, எக்காலத்திலும் அவரை நம்புங்கள்; அவர் சமுகத்தில் உங்கள் இருதயத்தை ஊற்றிவிடுங்கள்; தேவன் நமக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிறார்.

13     எங்களைச் சோதனைக்குட்படப்பண்ணாமல், தீமையினின்று எங்களை இரட்சித்துக்கொள்ளும், ராஜ்யமும், வல்லமையும், மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே, ஆமென், என்பதே.

Responsive Reading: I Chronicles 29 : 11-13Psalm 62 : 1, 2, 7, 8Matthew 6 : 13

11.     Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the Kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.

12.     Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.

13.     Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name.

1.     Truly my soul waiteth upon God: from him cometh my salvation.

2.     He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.

7.     In God is my salvation and my glory: the rock of my strength, and my refuge, is in God.

8.     Trust in him at all times; ye people, pour out your heart before him: God is a refuge for us.

13.     For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1: 8

8     ருக்கிறவரும் இருந்தவரும் இனிவருகிறவருமாகிய சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தர்: நான் அல்பாவும், ஓமெகாவும் ஆதியும் அந்தமுமாயிருக்கிறேன் என்று திருவுளம்பற்றுகிறார்.

1. Revelation 1 : 8

8     I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.

2. ஏசாயா 46: 9 (1st நான்), 10 (என்)

9     நானே தேவன், வேறொருவரும் இல்லை; நானே தேவன் எனக்குச் சமானமில்லை.

10     ஆலோசனை நிலைநிற்கும், எனக்குச் சித்தமானவைகளையெல்லாம் செய்வேன் என்று சொல்லி.

2. Isaiah 46 : 9 (1st I am), 10 (My)

9     I am God, and there is none else; I am God, and there is none like me,

10     My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:

3. மல்கியா 3: 1

1     இதோ நான் என் தூதனை அனுப்புகிறேன், அவன் எனக்கு முன்பாகப் போய், வழியை ஆயத்தம்பண்ணுவான்; அப்பொழுது நீங்கள் தேடுகிற ஆண்டவரும் நீங்கள் விரும்புகிற உடன்படிக்கையின் தூதனுமானவர் தம்முடைய ஆலயத்துக்குத் தீவிரமாய் வருவார்; இதோ, வருகிறார் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

3. Malachi 3 : 1

1     Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the Lord of hosts.

4. மத்தேயு 3: 13, 16, 17

13     அப்பொழுது யோவானால் ஞானஸ்நானம் பெறுவதற்கு இயேசு கலிலேயாவைவிட்டு யோர்தானுக்கு அருகே அவனிடத்தில் வந்தார்.

16     இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்று, ஜலத்திலிருந்து கரையேறினவுடனே, இதோ வானம் அவருக்குத் திறக்கப்பட்டது; தேவ ஆவி புறாவைப்போல இறங்கி, தம்மேல் வருகிறதைக் கண்டார்.

17     அன்றியும், வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது.

4. Matthew 3 : 13, 16, 17

13     Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.

16     And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:

17     And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

5. மத்தேயு 12: 22-28

22     அப்பொழுது பிசாசு பிடித்த குருடும் ஊமையுமான ஒருவன் அவரிடத்தில் கொண்டுவரப்பட்டான்; குருடும் ஊமையுமானவன் பேசவுங் காணவுந்தக்கதாக அவனைச் சொஸ்தமாக்கினார்.

23     ஜனங்களெல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: தாவீதின் குமாரன் இவர்தானோ? என்றார்கள்.

24     பரிசேயர் அதைக்கேட்டு: இவன் பெயல்செபூலினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துகிறானேயல்லாமல் மற்றப்படியல்ல என்றார்கள்.

25     இயேசு அவர்களுடைய சிந்தனைகளை அறிந்து, அவர்களை நோக்கி: தனக்குத்தானே விரோதமாய்ப் பிரிந்திருக்கிற எந்த ராஜ்யமும் பாழாய்ப்போம்; தனக்குத்தானே விரோதமாய் பிரிந்திருக்கிற எந்த பட்டணமும் எந்த வீடும் நிலைநிற்கமாட்டாது.

26     சாத்தானைச் சாத்தான் துரத்தினால் தனக்கு விரோதமாகத் தானே பிரிவினை செய்கிறதாயிருக்குமே; அப்படிச் செய்தால் அவன் ராஜ்யம் எப்படி நிலைநிற்கும்?

27     நான் பெயல்செபூலினாலே பிசாசுகளைத் துரத்தினால், உங்கள் பிள்ளைகள் அவைகளை யாராலே துரத்துகிறார்கள்? ஆகையால், அவர்களே உங்களை நியாயந்தீர்க்கிறவர்களாயிருப்பார்கள்.

28     நான் தேவனுடைய ஆவியினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துகிறபடியால், தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறதே.

5. Matthew 12 : 22-28

22     Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw.

23     And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?

24     But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.

25     And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:

26     And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?

27     And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.

28     But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you.

6. மாற்கு 4: 1, 30-32, 35-41

1     அவர் மறுபடியும் கடலோரத்திலே போதகம்பண்ணத் தொடங்கினார். திரளான ஜனங்கள் அவரிடத்தில் கூடிவந்தபடியால், அவர் கடலிலே நின்ற ஒரு படவில் ஏறி உட்கார்ந்தார்; ஜனங்களெல்லாரும் கடற்கரையில் நின்றார்கள்.

30     பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி: தேவனுடைய ராஜ்யத்தை எதற்கு ஒப்பிடுவோம்? அல்லது எந்த உவமையினாலே அதைத் திருஷ்டாந்தப்படுத்துவோம்?

31     அது ஒரு கடுகு விதைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது; அது பூமியில் விதைக்கப்படும்போது பூமியிலுள்ள சகல விதைகளிலும் சிறிதாயிருக்கிறது;

32     விதைக்கப்பட்டபின்போ, அது வளர்ந்து, சகல பூண்டுகளிலும் பெரிதாகி, ஆகாயத்துப்பறவைகள் அதினுடைய நிழலின்கீழ் வந்தடையத்தக்க பெரிய கிளைகளை விடும் என்றார்.

35     அன்று சாயங்காலத்தில், அவர் அவர்களை நோக்கி: அக்கரைக்குப் போவோம் வாருங்கள் என்றார்.

36     அவர் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டு, அவர் படவிலிருந்தபடியே அவரைக் கொண்டுபோனார்கள். வேறே படவுகளும் அவரோடேகூட இருந்தது.

37     அப்பொழுது, பலத்த சுழல்காற்று உண்டாகி, படவு நிரம்பத்தக்கதாக, அலைகள் அதின்மேல் மோதிற்று.

38     கப்பலின் பின்னணியத்தில் அவர் தலையணை வைத்து நித்திரையாயிருந்தார். அவர்கள் அவரை எழுப்பி: போதகரே, நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்குக் கவலையில்லையா என்றார்கள்.

39     அவர் எழுந்து, காற்றை அதட்டி, கடலைப்பார்த்து: இரையாதே, அமைதலாயிரு என்றார். அப்பொழுது காற்று நின்றுபோய், மிகுந்த அமைதலுண்டாயிற்று.

40     அவர் அவர்களை நோக்கி: ஏன் இப்படிப் பயப்படுகிறீர்கள்? ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமற்போயிற்று என்றார்.

41     அவர்கள் மிகவும் பயந்து: இவர் யாரோ? காற்றும் கடலும் இவருக்குக் கீழ்ப்படிகிறதே என்று, ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக்கொண்டார்கள்.

6. Mark 4 : 1, 30-32, 35-41

1     And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land.

30     And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?

31     It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth:

32     But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.

35     And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side.

36     And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships.

37     And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.

38     And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish?

39     And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.

40     And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith?

41     And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?

7. மத்தேயு 17: 14-21

14     அவர்கள் ஜனங்களிடத்தில் வந்தபோது, ஒரு மனுஷன் அவரிடத்தில் வந்து, அவர் முன்பாக முழங்கால்படியிட்டு:

15     ஆண்டவரே, என் மகனுக்கு இரங்கும், அவன் சந்திரரோகியாய்க் கொடிய வேதனைப்படுகிறான்; அடிக்கடி தீயிலும், அடிக்கடி ஜலத்திலும் விழுகிறான்.

16     அவனை உம்முடைய சீஷர்களிடத்தில் கொண்டுவந்தேன்; அவனைச் சொஸ்தமாக்க அவர்களால் கூடாமற்போயிற்று என்றான்.

17     இயேசு பிரதியுத்தரமாக: விசுவாசமில்லாத மாறுபாடுள்ள சந்ததியே, எதுவரைக்கும் நான் உங்களோடு இருப்பேன்? எதுவரைக்கும் உங்களிடத்தில் பொறுமையாயிருப்பேன்? அவனை என்னிடத்தில் கொண்டுவாருங்கள் என்றார்.

18     இயேசு பிசாசை அதட்டினார்; உடனே அது அவனை விட்டுப் புறப்பட்டது; அந்நேரமே அந்த இளைஞன் சொஸ்தமானான்.

19     அப்பொழுது, சீஷர்கள் இயேசுவினிடத்தில் தனித்து வந்து: அதைத் துரத்திவிட எங்களால் ஏன் கூடாமற்போயிற்று என்று கேட்டார்கள்.

20     அதற்கு இயேசு: உங்கள் அவிசுவாசத்தினாலேதான்; கடுகுவிதையளவு விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் இந்த மலையைப்பார்த்து, இவ்விடம் விட்டு அப்புறம்போ என்று சொல்ல அது அப்புறம் போம்; உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமிராது என்று, மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

21     இந்த ஜாதிப்பிசாசு ஜெபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலுமேயன்றி மற்றெவ்விதத்தினாலும் புறப்பட்டுப்போகாது என்றார்.

7. Matthew 17 : 14-21

14     And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying,

15     Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.

16     And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.

17     Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.

18     And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.

19     Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?

20     And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

21     Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.

8. யோவான் 14 : 1, 10 (இந்த வார்த்தைகள்), 12, 13

1     உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக; தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள்.

10     ... நான் உங்களுடனே சொல்லுகிற வசனங்களை என் சுயமாய்ச் சொல்லவில்லை; என்னிடத்தில் வாசமாயிருக்கிற பிதாவானவரே இந்தக் கிரியைகளைச் செய்துவருகிறார்.

12     மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; நான் என் பிதாவினிடத்திற்குப் போகிறபடியினால், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிறகிரியைகளைத் தானும் செய்வான், இவைகளைப்பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான்.

13     நீங்கள் என் நாமத்தினாலே எதைக் கேட்பீர்களோ, குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக, அதைச் செய்வேன்.

8. John 14 : 1, 10 (the words), 12, 13

1 Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.

10     …the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.

12     Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.

13     And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.

9. பிலிப்பியர் 4 : 19 (என்), 20

19     ... தேவன் தம்முடைய ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் குறைவையெல்லாங் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார்.

20     நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனானவருக்கு என்றென்றைக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென்.

9. Philippians 4 : 19 (my), 20

19     …my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.

20     Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 275 : 6-19

தெய்வீக அறிவியலின் தொடக்கப் புள்ளி என்னவென்றால், கடவுள், ஆவி, எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறார், மேலும் வேறு எந்த வலிமையும் இல்லை, மனமும் இல்லை - கடவுள் அன்பு, எனவே அவர் தெய்வீகக் கொள்கை.

அதன் அறிவியலில் இருப்பதன் யதார்த்தத்தையும் ஒழுங்கையும் புரிந்து கொள்ள, நீங்கள் உண்மையில் இருக்கும் அனைத்திற்கும் கடவுளை தெய்வீகக் கொள்கையாகக் கணக்கிடுவதன் மூலம் தொடங்க வேண்டும். ஆவி, ஜீவன், உண்மை, அன்பு, ஒன்றாக இணைதல், - மற்றும் கடவுளுக்கான வேதப் பெயர்கள். அனைத்து பொருள், புத்தி, ஞானம், இருப்பு, அழியாமை, காரணம் மற்றும் விளைவு ஆகியவை கடவுளுக்கு சொந்தமானது. இவை அவருடைய குணாதிசயங்கள், எல்லையற்ற தெய்வீகக் கொள்கையின் நித்திய வெளிப்பாடுகள், அன்பு. அவருடைய ஞானத்தைத் தவிர எந்த ஞானமும் ஞானமானது அல்ல; எந்த உண்மையும் உண்மை இல்லை, எந்த அன்பும் அழகானது இல்லை, எந்த வாழ்க்கையும் வாழ்க்கை அல்ல, தெய்வீகமானது; எந்த நன்மையும் இல்லை, ஆனால் நல்லதை கடவுள் அருளுகிறார்.

1. 275 : 6-19

The starting-point of divine Science is that God, Spirit, is All-in-all, and that there is no other might nor Mind, — that God is Love, and therefore He is divine Principle.

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

2. 339 : 7 (இருந்து)-10

கடவுள் எல்லாமாக இருப்பதால், அவரது ஒற்றுமைக்கு இடமில்லை. கடவுள், ஆவி, ஒருவரே அனைத்தையும் படைத்தார், அதை நல்லது என்று அழைத்தார். எனவே தீமை, நன்மைக்கு முரணானது, உண்மையற்றது, மேலும் கடவுளின் விளைபொருளாக இருக்க முடியாது.

2. 339 : 7 (Since)-10

Since God is All, there is no room for His unlikeness. God, Spirit, alone created all, and called it good. Therefore evil, being contrary to good, is unreal, and cannot be the product of God.

3. 286 : 16-20, 31-4

சாக்சன் மற்றும் இருபது மற்ற மொழிகளிலும் நல்லது என்பது கடவுளின் சொல். அவர் தன்னைப் போலவே நல்லவராகவும், கொள்கையிலும், யோசனையிலும் நல்லவராகவும் செய்த அனைத்தையும் வேதம் அறிவிக்கிறது. எனவே ஆன்மீக பிரபஞ்சம் நல்லது, மேலும் கடவுளை அவர் போலவே பிரதிபலிக்கிறது.

பாவம், நோய் மற்றும் மரணம் ஆகியவை மனிதப் பொருள் நம்பிக்கையில் அடங்கியுள்ளன, மேலும் அவை தெய்வீக மனதைச் சார்ந்தவை அல்ல. அவர்கள் உண்மையான தோற்றம் அல்லது இருப்பு இல்லாதவர்கள். அவர்களுக்குக் கொள்கையும் இல்லை, நிரந்தரமும் இல்லை, ஆனால் பொருள் மற்றும் தற்காலிகமான அனைத்தையும் கொண்டு, உண்மையின் படைப்புகளை உருவகப்படுத்தும் பிழையின் ஒன்றுமில்லாத தன்மைக்கு சொந்தமானது.

3. 286 : 16-20, 31-4

In the Saxon and twenty other tongues good is the term for God. The Scriptures declare all that He made to be good, like Himself, — good in Principle and in idea. Therefore the spiritual universe is good, and reflects God as He is.

Sin, sickness, and death are comprised in human material belief, and belong not to the divine Mind. They are without a real origin or existence. They have neither Principle nor permanence, but belong, with all that is material and temporal, to the nothingness of error, which simulates the creations of Truth.

4. 202 : 24-8

ஒரு உயர்ந்த மனிதனைப் பற்றிய நமது நம்பிக்கைகள் அவர்களிடமிருந்து வளரும் நடைமுறைக்கு முரணாக உள்ளன. உண்மை "இன்னும் அதிகமாக" இருக்க வேண்டிய இடத்தில் பிழை அதிகமாக உள்ளது. கடவுள் சர்வவல்லமையுள்ளவர் என்பதை நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம், இது "சிக்கலில் மிகவும் தற்போதைய உதவி;" இன்னும் நாம் நோயைக் குணப்படுத்த ஒரு மருந்து அல்லது ஹிப்னாடிசத்தை நம்பியிருக்கிறோம், அறிவற்ற விஷயம் அல்லது தவறான மரண மனம் சர்வ வல்லமையுள்ள ஆவியைக் காட்டிலும் அதிக சக்தியைக் கொண்டிருப்பது போல.

ஒரு மனிதன் நன்மை செய்யும் செயலில் சளி பிடிக்கலாம் என்றும், இந்த சளி ஆபத்தான நுரையீரல் நோயை உருவாக்கலாம் என்றும் பொதுவான கருத்து ஒப்புக்கொள்கிறது; தீமை அன்பின் சட்டத்தை மீறுவது போலவும், நன்மை செய்ததற்கான வெகுமதியை சரிபார்க்கவும். கிறிஸ்தவத்தின் அறிவியலில், மனம் - சர்வ வல்லமை - எல்லா சக்தியையும் கொண்டுள்ளது, நீதிக்கு உறுதியான வெகுமதிகளை வழங்குகிறது, மேலும் பொருள் குணப்படுத்தவோ அல்லது நோயுற்றவோ, உருவாக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது என்பதைக் காட்டுகிறது.

வெறுமனே நம்பப்படுவதற்குப் பதிலாக கடவுளைப் புரிந்துகொண்டால், இந்தப் புரிதல் ஆரோக்கியத்தை நிலைநாட்டும்.

4. 202 : 24-8

Our beliefs about a Supreme Being contradict the practice growing out of them. Error abounds where Truth should "much more abound." We admit that God has almighty power, is "a very present help in trouble;" and yet we rely on a drug or hypnotism to heal disease, as if senseless matter or erring mortal mind had more power than omnipotent Spirit.

Common opinion admits that a man may take cold in the act of doing good, and that this cold may produce fatal pulmonary disease; as though evil could overbear the law of Love, and check the reward for doing good. In the Science of Christianity, Mind — omnipotence — has all-power, assigns sure rewards to righteousness, and shows that matter can neither heal nor make sick, create nor destroy.

If God were understood instead of being merely believed, this understanding would establish health.

5. 26 : 14-18

தெய்வீக உண்மை, வாழ்க்கை மற்றும் அன்பு ஆகியவை பாவம், நோய் மற்றும் மரணத்தின் மீது இயேசுவுக்கு அதிகாரம் அளித்தன. கடவுள் என்றால் என்ன, மனிதனுக்கு அவர் என்ன செய்கிறார் என்பதை நிரூபிப்பதே அவரது பணியாக இருந்தது.

5. 26 : 14-18

Divine Truth, Life, and Love gave Jesus authority over sin, sickness, and death. His mission was to reveal the Science of celestial being, to prove what God is and what He does for man.

6. 228: 25-29 (க்கு 2nd.)

கடவுளைத் தவிர வேறு சக்தி இல்லை. சர்வ வல்லமைக்கு எல்லா சக்தியும் உண்டு, வேறு எந்த சக்தியையும் ஒப்புக்கொள்வது கடவுளை அவமதிப்பதாகும். தாழ்மையான நசரேயன் பாவம், நோய், மரணம் ஆகியவற்றுக்கு சக்தி உண்டு என்ற அனுமானத்தைத் தூக்கியெறிந்தார். அவர்களை சக்தியற்றவர்களாக நிரூபித்தார்.

6. 228 : 25-29 (to 2nd .)

There is no power apart from God. Omnipotence has all-power, and to acknowledge any other power is to dishonor God. The humble Nazarene overthrew the supposition that sin, sickness, and death have power. He proved them powerless.

7. 395 : 6-14

சிறந்த முன்மாதிரியைப் போலவே, குணப்படுத்துபவர் நோயின் மீது அதிகாரம் கொண்டவராகப் பேச வேண்டும், உடல் உணர்வுகளின் தவறான ஆதாரங்களை ஆன்மாவைக் கைப்பற்றி, இறப்பு மற்றும் நோய் மீதான அதன் கூற்றுக்களை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். ஒரே கொள்கை பாவம் மற்றும் நோய் இரண்டையும் குணப்படுத்துகிறது. தெய்வீக விஞ்ஞானம் சரீர மனதில் நம்பிக்கையை வெல்லும் போது, கடவுள் நம்பிக்கை பாவம் மற்றும் பொருள் சிகிச்சை முறைகளில் உள்ள அனைத்து நம்பிக்கைகளையும் அழிக்கும் போது, பாவம், நோய் மற்றும் மரணம் மறைந்துவிடும்.

7. 395 : 6-14

Like the great Exemplar, the healer should speak to disease as one having authority over it, leaving Soul to master the false evidences of the corporeal senses and to assert its claims over mortality and disease. The same Principle cures both sin and sickness. When divine Science overcomes faith in a carnal mind, and faith in God destroys all faith in sin and in material methods of healing, then sin, disease, and death will disappear.

8. 373 : 1-5

நாம் எல்லா தார்மீக கேள்விகளிலும் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும், கிறித்துவம் உள்ளடக்கிய பௌதீக விதிவிலக்கு குறித்து இருளில் இருந்தால், இந்த விஷயத்தில் நாம் கடவுள் மீது அதிக நம்பிக்கை வைத்து, அவருடைய வாக்குறுதிகளுக்கு உயிருடன் இருக்க வேண்டும்.

8. 373 : 1-5

If we are Christians on all moral questions, but are in darkness as to the physical exemption which Christianity includes, then we must have more faith in God on this subject and be more alive to His promises.

9. 134 : 14-20

மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கோட்பாடுகள் குறைந்து வருகின்றன. கஷ்ட காலங்களில் அவர்கள் வலுவாக வளரவில்லை. கிறிஸ்து-வல்லமை இல்லாமல், அவர்கள் எப்படி கிறிஸ்துவின் கோட்பாடுகளை அல்லது கிருபையின் அற்புதங்களை விளக்க முடியும்? கிறிஸ்தவ குணப்படுத்துதலின் சாத்தியத்தை மறுப்பது கிறிஸ்தவத்திற்கு தெய்வீக சக்தியைக் கொடுத்தது மற்றும் முதல் நூற்றாண்டில் வியக்கத்தக்க மற்றும் சமமற்ற வெற்றியைக் கொடுத்தது.

9. 134 : 14-20

Man-made doctrines are waning. They have not waxed strong in times of trouble. Devoid of the Christ-power, how can they illustrate the doctrines of Christ or the miracles of grace? Denial of the possibility of Christian healing robs Christianity of the very element, which gave it divine force and its astonishing and unequalled success in the first century.

10. 130 : 26-5

கடவுள் அல்லது உண்மையின் மேன்மைக்கான அறிவியலின் வலுவான கூற்றைக் கண்டு சிந்தனை திடுக்கிட்டு, நன்மையின் மேலாதிக்கத்தை சந்தேகித்தால், அதற்கு மாறாக, தீமையின் தீவிரமான கூற்றுக்களைக் கண்டு நாம் திகைத்து, அவற்றைச் சந்தேகிக்காமல் இருக்க வேண்டாமா? பாவத்தை விரும்புவது இயற்கையானது மற்றும் அதைக் கைவிடுவது இயற்கைக்கு மாறானது, - தீமை எப்போதும் இருப்பதாகவும், நல்லது இல்லாததாகவும் கற்பனை செய்ய வேண்டாமா? உண்மை பிழையைப் போல ஆச்சரியமாகவும் இயற்கைக்கு மாறானதாகவும் தோன்றக்கூடாது, பிழை என்பது உண்மையாகத் தோன்றக்கூடாது. நோய் என்பது ஆரோக்கியத்தைப் போல உண்மையானதாகத் தோன்றக்கூடாது. அறிவியலில் எந்தப் பிழையும் இல்லை, எல்லா உயிரினங்களின் தெய்வீகக் கொள்கையான கடவுளுடன் இணக்கமாக இருக்க நம் வாழ்க்கை யதார்த்தத்தால் நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும்.

10. 130 : 26-5

If thought is startled at the strong claim of Science for the supremacy of God, or Truth, and doubts the supremacy of good, ought we not, contrariwise, to be astounded at the vigorous claims of evil and doubt them, and no longer think it natural to love sin and unnatural to forsake it, — no longer imagine evil to be ever-present and good absent? Truth should not seem so surprising and unnatural as error, and error should not seem so real as truth. Sickness should not seem so real as health. There is no error in Science, and our lives must be governed by reality in order to be in harmony with God, the divine Principle of all being.

11. 183 : 21-25

தெய்வீக மனம் மனிதனின் முழு கீழ்ப்படிதலையும், பாசத்தையும், வலிமையையும் சரியாகக் கோருகிறது. எந்தவொரு குறைவான விசுவாசத்திற்கும் இட ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. சத்தியத்திற்குக் கீழ்ப்படிவது மனிதனுக்கு ஆற்றலையும் வலிமையையும் தருகிறது. பிழையைச் சமர்ப்பிப்பது சக்தி இழப்பைத் தூண்டுகிறது.

11. 183 : 21-25

Divine Mind rightly demands man's entire obedience, affection, and strength. No reservation is made for any lesser loyalty. Obedience to Truth gives man power and strength. Submission to error superinduces loss of power.

12. 494 : 10-14, 30-3

தெய்வீக அன்பு எப்பொழுதும் சந்தித்தது மற்றும் எப்போதும் மனித தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும். மனிதகுலம் மற்றும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திலும், தெய்வீக அன்பு எல்லா நன்மைகளையும் வழங்குகிறது என்பதால், ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் அல்லது குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டுமே குணப்படுத்தும் தெய்வீக சக்தியை இயேசு வெளிப்படுத்தினார் என்று கற்பனை செய்வது நன்றாக இல்லை.

எங்கள் எஜமானர் பிசாசுகளை (தீமைகளை) துரத்தினார் மற்றும் நோயாளிகளைக் குணப்படுத்தினார். அவரைப் பின்பற்றுபவர்களைப் பற்றியும் சொல்ல வேண்டும், அவர்கள் பயத்தையும் எல்லாத் தீமைகளையும் தம்மிடமிருந்தும் மற்றவர்களிடமிருந்தும் வெளியேற்றி நோயாளிகளைக் குணப்படுத்துகிறார்கள். மனிதன் கடவுளால் ஆளப்படும் போதெல்லாம் கடவுள் மனிதர் மூலம் நோயாளிகளைக் குணப்படுத்துவார். பத்தொன்பது நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு செய்ததைப் போலவே இப்போதும் உண்மை தவறை வெளியேற்றுகிறது.

12. 494 : 10-14, 30-3

Divine Love always has met and always will meet every human need. It is not well to imagine that Jesus demonstrated the divine power to heal only for a select number or for a limited period of time, since to all mankind and in every hour, divine Love supplies all good.

Our Master cast out devils (evils) and healed the sick. It should be said of his followers also, that they cast fear and all evil out of themselves and others and heal the sick. God will heal the sick through man, whenever man is governed by God. Truth casts out error now as surely as it did nineteen centuries ago.

13. 368 : 14-19

பிழையை விட இருப்பது என்ற சத்தியத்தின் மீது அதிக நம்பிக்கையும், விஷயத்தை விட ஆவியின் மீது அதிக நம்பிக்கையும், இறப்பை விட வாழ்வதில் அதிக நம்பிக்கையும், மனிதனை விட கடவுள் மீது அதிக நம்பிக்கையும் வரும்போது, எந்த பொருள் சார்ந்த அனுமானங்களும் நம்மைத் தடுக்க முடியாது. நோயுற்றவர்களை குணப்படுத்துதல் மற்றும் பிழையை அழித்தல்.

13. 368 : 14-19

When we come to have more faith in the truth of being than we have in error, more faith in Spirit than in matter, more faith in living than in dying, more faith in God than in man, then no material suppositions can prevent us from healing the sick and destroying error.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████