ஞாயிற்றுக்கிழமை டிசம்பர் 26, 2021கிறிஸ்தவ அறிவியல்

SubjectChristian Science

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: எரேமியா 17 : 14

"கர்த்தாவே, என்னைக் குணமாக்கும், அப்பொழுது குணமாவேன்; என்னை இரட்சியும், அப்பொழுது இரட்சிக்கப்படுவேன்; தேவரீரே என் துதி."Golden Text: Jeremiah 17 : 14

Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: சங்கீதம் 103 : 1-6


1     என் ஆத்துமாவே, கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி; என் முழு உள்ளமே, அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி.

2     என் ஆத்துமாவே, கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி; அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே.

3     அவர் உன் அக்கிரமங்களையெல்லாம் மன்னித்து, உன் நோய்களையெல்லாம் குணமாக்கி,

4     உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கிமீட்டு, உன்னைக் கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி,

5     நன்மையினால் உன் வாயைத் திருப்தியாக்குகிறார்; கழுகுக்குச் சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வால வயதுபோலாகிறது.

6     ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கும், கர்த்தர் நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்கிறார்.

Responsive Reading: Psalm 103 : 1-6

1.     Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

2.     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3.     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4.     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

5.     Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle’s.

6.     The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. சங்கீதம் 30 : 2-4, 11, 12

2     என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கிக் கூப்பிட்டேன், என்னை நீர் குணமாக்கினீர்.

3     கர்த்தாவே, நீர் என் ஆத்துமாவைப் பாதாளத்திலிருந்து ஏறப்பண்ணி, நான் குழியில் இறங்காதபடி என்னை உயிரோடே காத்தீர்.

4     கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே, அவரைக் கீர்த்தனம்பண்ணி, அவருடைய பரிசுத்தத்தின் நினைவுகூருதலைக் கொண்டாடுங்கள்.

11     என் புலம்பலை ஆனந்தக் களிப்பாக மாறப்பண்ணினீர்; என் மகிமை அமர்ந்திராமல் உம்மைக் கீர்த்தனம்பண்ணும்படியாக நீர் என் இரட்டைக் களைந்துபோட்டு, மகிழ்ச்சியென்னும் கட்டினால் என்னை இடைகட்டினீர்.

12     என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை என்றென்றைக்கும் துதிப்பேன்.

1. Psalm 30 : 2-4, 11, 12

2     O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me.

3     O Lord, thou hast brought up my soul from the grave: thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit.

4     Sing unto the Lord, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness.

11     Thou hast turned for me my mourning into dancing: thou hast put off my sackcloth, and girded me with gladness;

12     To the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee for ever.

2. 2 இராஜாக்கள் 5: 1, 9-15

1     சீரிய ராஜாவின் படைத்தலைவனாகிய நாகமான் என்பவன் தன் ஆண்டவனிடத்தில் பெரிய மனுஷனும் எண்ணிக்கையுள்ளவனுமாயிருந்தான்; அவனைக் கொண்டு கர்த்தர் சீரியாவுக்கு இரட்சிப்பைக் கட்டளையிட்டார்; மகா பராக்கிரமசாலியாகிய அவனோ குஷ்டரோகியாயிருந்தான்.

9     அப்படியே நாகமான் தன் குதிரைகளோடும் தன் இரதத்தோடும் வந்து எலிசாவின் வாசற்படியிலே நின்றான்.

10     அப்பொழுது எலிசா: அவனிடத்தில் ஆள் அனுப்பி, நீ போய், யோர்தானில் ஏழுதரம் ஸ்நானம்பண்ணு; அப்பொழுது உன் மாம்சம் மாறி, நீ சுத்தமாவாய் என்று சொல்லச்சொன்னான்.

11     அதற்கு நாகமான் கடுங்கோபங்கொண்டு, புறப்பட்டுப்போய்: அவன் வெளியே வந்து நின்று, தன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தைத் தொழுது, தன் கையினால் அந்த இடத்தைத் தடவி, இவ்விதமாய்க் குஷ்டரோகத்தை நீக்கிவிடுவான் என்று எனக்குள் நினைத்திருந்தேன்.

12     நான் ஸ்நானம்பண்ணிச் சுத்தமாகிறதற்கு இஸ்ரவேலின் தண்ணீர்கள் எல்லாவற்றைப்பார்க்கிலும் தமஸ்குவின் நதிகளாகிய ஆப்னாவும் பர்பாரும் நல்லதல்லவோ என்று சொல்லி, உக்கிரத்தோடே திரும்பிப் போனான்.

13     அவன் ஊழியக்காரர் சமீபத்தில் வந்து, அவனை நோக்கி: தகப்பனே, அந்தத் தீர்க்கதரிசி ஒரு பெரிய காரியத்தைச் செய்ய உமக்குச் சொல்லியிருந்தால் அதை நீர் செய்வீர் அல்லவா? ஸ்நானம் பண்ணும், அப்பொழுது சுத்தமாவீர் என்று அவர் உம்மோடே சொல்லும் போது, அதைச் செய்யவேண்டியது எத்தனை அதிகம் என்று சொன்னார்கள்.

14     அப்பொழுது அவன் இறங்கி, தேவனுடைய மனுஷன் வார்த்தையின்படியே யோர்தானில் ஏழுதரம் முழுகினபோது, அவன் மாம்சம் ஒரு சிறுபிள்ளையின் மாம்சத்தைப்போல மாறி, அவன் சுத்தமானான்.

15     அப்பொழுது அவன் தன் கூட்டத்தோடெல்லாம் தேவனுடைய மனுஷனிடத்துக்குத் திரும்பிவந்து, அவனுக்கு முன்பாக நின்று: இதோ, இஸ்ரவேலிலிருக்கிற தேவனைத்தவிர பூமியெங்கும் வேறே தேவன் இல்லை என்பதை அறிந்தேன்; இப்போதும் உமது அடியேன் கையில் ஒரு காணிக்கை வாங்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்றான்.

2. II Kings 5 : 1, 9-15

1     Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master, and honourable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria: he was also a mighty man in valour, but he was a leper.

9     So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha.

10     And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan seven times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean.

11     But Naaman was wroth, and went away, and said, Behold, I thought, He will surely come out to me, and stand, and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place, and recover the leper.

12     Are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? may I not wash in them, and be clean? So he turned and went away in a rage.

13     And his servants came near, and spake unto him, and said, My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? how much rather then, when he saith to thee, Wash, and be clean?

14     Then went he down, and dipped himself seven times in Jordan, according to the saying of the man of God: and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean.

15     And he returned to the man of God, he and all his company, and came, and stood before him: and he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel: now therefore, I pray thee, take a blessing of thy servant.

3. மத்தேயு 8: 5 (எப்பொழுது)-10, 13

5     ... கப்பர்நகூமில் பிரவேசித்தபோது, நூற்றுக்கு அதிபதி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து:

6     ஆண்டவரே! என் வேலைக்காரன் வீட்டிலே திமிர்வாதமாய்க் கிடந்து கொடிய வேதனைப்படுகிறான் என்று அவரை வேண்டிக்கொண்டான்.

7     அதற்கு இயேசு: நான் வந்து அவனைச் சொஸ்தமாக்குவேன் என்றார்.

8     நூற்றுக்கு அதிபதி பிரதியுத்தரமாக: ஆண்டவரே! நீர் என் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பாத்திரன் அல்ல; ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும், அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான்.

9     நான் அதிகாரத்துக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்தும், எனக்குக் கீழ்ப்படிகிற சேவகருமுண்டு; நான் ஒருவனைப் போவென்றால் போகிறான், மற்றொருவனை வாவென்றால் வருகிறான், என் வேலைக்காரனை இதைச் செய் என்றால் செய்கிறான் என்றான்.

10     இயேசு இதைக் கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு, தமக்குப் பின் செல்லுகிறவர்களை நோக்கி: இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை என்று, மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

13     பின்பு இயேசு நூற்றுக்கு அதிபதியை நோக்கி: நீ போகலாம், நீ விசுவாசித்தபடியே உனக்கு ஆகக்கடவது என்றார். அந்த நாழிகையிலே அவன் வேலைக்காரன் சொஸ்தமானான்.

3. Matthew 8 : 5 (when)-10, 13

5     … when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

6     And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.

7     And Jesus saith unto him, I will come and heal him.

8     The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.

9     For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

10     When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.

13     And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.

4. யோவான் 4: 46 (அங்கு)-53

46     பின்பு, இயேசு தாம் தண்ணீரைத் திராட்சரசமாக்கின கலிலேயாவிலுள்ள கானா ஊருக்கு மறுபடியும் வந்தார்; அப்பொழுது கப்பர்நகூமிலே ராஜாவின் மனுஷரில் ஒருவனுடைய குமாரன் வியாதியாயிருந்தான்.

47     இயேசு யூதேயாவிலிருந்து கலிலேயாவுக்கு வந்தாரென்று அந்த மனுஷன் கேள்விப்பட்டபோது, அவரிடத்திற்குப் போய், தன் மகன் மரண அவஸ்தையாயிருந்தபடியினாலே, அவனைக் குணமாக்கும்படிக்கு வரவேண்டுமென்று அவரை வேண்டிக்கொண்டான்.

48     அப்பொழுது இயேசு அவனை நோக்கி: நீங்கள் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் காணாவிட்டால் விசுவாசிக்கமாட்டீர்கள் என்றார்.

49     அதற்கு ராஜாவின் மனுஷன்: ஆண்டவரே, என் பிள்ளை சாகிறதற்குமுன்னே வரவேண்டும் என்றான்.

50     இயேசு அவனை நோக்கி: நீ போகலாம், உன் குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான் என்றார். அந்த மனுஷன், இயேசு சொன்ன வார்த்தையை நம்பிப் போனான்.

51     அவன் போகையில், அவனுடைய ஊழியக்காரர் அவனுக்கு எதிர்கொண்டுவந்து, உம்முடைய குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான் என்று அறிவித்தார்கள்.

52     அப்பொழுது: எந்த மணிநேரத்தில் அவனுக்குக் குணமுண்டாயிற்று என்று அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான். அவர்கள்: நேற்று ஏழாமணிநேரத்தில் ஜுரம் அவனை விட்டது என்றார்கள்.

53     உன் குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான் என்று இயேசு தன்னுடனே சொன்ன மணிநேரம் அதுவே என்று தகப்பன் அறிந்து, அவனும் அவன் வீட்டாரனைவரும் விசுவாசித்தார்கள்.

4. John 4 : 46 (there)-53

46     … there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum.

47     When he heard that Jesus was come out of Judæa into Galilee, he went unto him, and besought him that he would come down, and heal his son: for he was at the point of death.

48     Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe.

49     The nobleman saith unto him, Sir, come down ere my child die.

50     Jesus saith unto him, Go thy way; thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way.

51     And as he was now going down, his servants met him, and told him, saying, Thy son liveth.

52     Then inquired he of them the hour when he began to amend. And they said unto him, Yesterday at the seventh hour the fever left him.

53     So the father knew that it was at the same hour, in the which Jesus said unto him, Thy son liveth: and himself believed, and his whole house.

5. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1: 1

1     சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கவேண்டியவைகளைத் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்குக் காண்பிக்கும்பொருட்டு, தேவன் இயேசுகிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும், இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி, தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினதுமான விசேஷம்.

5. Revelation 1 : 1

1     The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:

6. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10: 1-3 (க்கு:), 8-10 (க்கு;)

1     ன்பு, பலமுள்ள வேறொரு தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கிவரக்கண்டேன்; மேகம் அவனைச் சூழ்ந்திருந்தது, அவனுடைய சிரசின்மேல் வானவில்லிருந்தது, அவனுடைய முகம் சூரியனைப்போலவும், அவனுடைய கால்கள் அக்கினி ஸ்தம்பங்களைப்போலவும் இருந்தது.

2     திறக்கப்பட்ட ஒரு சிறு புஸ்தகம் அவன் கையில் இருந்தது; தன் வலதுபாதத்தைச் சமுத்திரத்தின்மேலும், தன் இடதுபாதத்தைப் பூமியின்மேலும் வைத்து,

3     சிங்கம் கெர்ச்சிக்கிறதுபோல மகாசத்தமாய் ஆர்ப்பரித்தான்; அவன் ஆர்ப்பரித்தபோது ஏழு இடிகளும் சத்தமிட்டு முழங்கின.

8     நான் வானத்திலிருந்து பிறக்கக்கேட்ட சத்தம் மறுபடியும் என்னுடனே பேசி: சமுத்திரத்தின்மேலும் பூமியின்மேலும் நிற்கிற தூதனுடைய கையிலிருக்கும் திறக்கப்பட்ட சிறு புஸ்தகத்தை நீ போய் வாங்கிக்கொள் என்று சொல்ல,

9     நான் தூதனிடத்தில் போய்: அந்தச் சிறு புஸ்தகத்தை எனக்குத் தாரும் என்றேன். அதற்கு அவன்: நீ இதை வாங்கிப் புசி; இது உன் வயிற்றுக்குக் கசப்பாயிருக்கும், ஆகிலும் உன் வாய்க்கு இது தேனைப்போல மதூரமாயிருக்கும் என்றான்.

10     நான் அந்தச் சிறு புஸ்தகத்தைத் தூதனுடைய கையிலிருந்து வாங்கி, அதைப் புசித்தேன்; என் வாய்க்கு அதுதேனைப்போல மதூரமாயிருந்தது; நான் அதைப் புசித்தவுடனே என் வயிறு கசப்பாயிற்று.

6. Revelation 10 : 1-3 (to :), 8-10 (to ;)

1 And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire:

2     And he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth,

3     And cried with a loud voice, as when a lion roareth:

8     And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth.

9     And I went unto the angel, and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey.

10     And I took the little book out of the angel’s hand, and ate it up;

7. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22 : 1, 2

1     பின்பு, பளிங்கைப்போல தெளிவான ஜீவத்தண்ணீருள்ள சுத்தமான நதி தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டுவருகிறதை எனக்குக் காண்பித்தான்.

2     நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும், நதியின் இருகரையிலும், பன்னிரண்டுவிதமான கனிகளைத்தரும் ஜீவவிருட்சம் இருந்தது, அது மாதந்தோறும் தன் கனியைக் கொடுக்கும்; அந்த விருட்சத்தின் இலைகள் ஜனங்கள் ஆரோக்கியமடைகிறதற்கு ஏதுவானவைகள்.

7. Revelation 22 : 1, 2

1     And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.

2     In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 136 : 1-8

இயேசு தனது தேவாலயத்தை நிறுவினார் மற்றும் கிறிஸ்துவை குணப்படுத்தும் ஆன்மீக அடித்தளத்தில் தனது பணியை பராமரித்தார். அவருடைய மதம் ஒரு தெய்வீகக் கொள்கையைக் கொண்டுள்ளது என்று அவர் தன்னைப் பின்பற்றுபவர்களுக்குக் கற்பித்தார், அது பிழைகளைத் தூக்கி எறிந்து நோய்வாய்ப்பட்டவர்களையும் பாவம் செய்பவர்களையும் குணப்படுத்தும். புத்திசாலித்தனமோ, செயலோ, உயிரோ கடவுளிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டதாக அவர் கோரவில்லை. இது அவருக்குத் துன்புறுத்தப்பட்ட போதிலும், அவர் தனது தெய்வீக சக்தியைப் பயன்படுத்தி மனிதர்களை உடல் ரீதியாகவும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் காப்பாற்றினார்.

1. 136 : 1-8

Jesus established his church and maintained his mission on a spiritual foundation of Christ-healing. He taught his followers that his religion had a divine Principle, which would cast out error and heal both the sick and the sinning. He claimed no intelligence, action, nor life separate from God. Despite the persecution this brought upon him, he used his divine power to save men both bodily and spiritually.

2. 139 : 4-8, 15-27

ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை, வேதாகமத்தில் ஆவியானவர், மனம், பொருளின் மீது பெற்ற வெற்றியின் விவரங்கள் நிறைந்துள்ளன. மனிதர்கள் அற்புதங்கள் என்று அழைத்ததன் மூலம் மோசஸ் மனதின் ஆற்றலை நிரூபித்தார்; யோசுவா, எலியா, எலிசா ஆகியோரும் அவ்வாறே செய்தனர்.

புனித எழுத்தாக எதைக் கருத வேண்டும், எதைக் கருதக்கூடாது என்பது குறித்து சர்ச் கவுன்சில்களின் வாக்கெடுப்பு மூலம் எடுக்கப்படும் முடிவுகள்; பண்டைய பதிப்புகளில் வெளிப்படையான தவறுகள்; பழைய ஏற்பாட்டில் முப்பதாயிரம் வெவ்வேறு வாசிப்புகள், மற்றும் புதிய மூன்று இலட்சம், - இந்த உண்மைகள் தெய்வீக பதிவில் ஒரு மரண மற்றும் பொருள் உணர்வு எவ்வாறு திருடப்பட்டது என்பதைக் காட்டுகின்றன, அதன் சொந்த சாயல் ஓரளவிற்கு ஈர்க்கப்பட்ட பக்கங்களை இருட்டடிக்கும். ஆனால் தவறுகள் ஆதியாகமம் முதல் வெளிப்படுத்துதல் வரை காணப்பட்ட வேதத்தின் தெய்வீக அறிவியலை முழுவதுமாக மறைக்கவோ, இயேசுவின் நிரூபணத்தை சிதைக்கவோ அல்லது "கட்டுபவர்கள் நிராகரித்த கல்" "தலைமையாக மாறும்" என்று முன்னறிவித்த தீர்க்கதரிசிகளின் குணப்படுத்துதலை ரத்து செய்யவோ முடியாது. மூலையில்."

2. 139 : 4-8, 15-27

From beginning to end, the Scriptures are full of accounts of the triumph of Spirit, Mind, over matter. Moses proved the power of Mind by what men called miracles; so did Joshua, Elijah, and Elisha.

The decisions by vote of Church Councils as to what should and should not be considered Holy Writ; the manifest mistakes in the ancient versions; the thirty thousand different readings in the Old Testament, and the three hundred thousand in the New, — these facts show how a mortal and material sense stole into the divine record, with its own hue darkening to some extent the inspired pages. But mistakes could neither wholly obscure the divine Science of the Scriptures seen from Genesis to Revelation, mar the demonstration of Jesus, nor annul the healing by the prophets, who foresaw that "the stone which the builders rejected" would become "the head of the corner."

3. 147 : 24-31

எங்கள் மாஸ்டர் நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்தினார், கிறிஸ்தவ குணப்படுத்துதலைப் பயிற்சி செய்தார், மேலும் அதன் தெய்வீகக் கொள்கையின் பொதுமைகளை தனது மாணவர்களுக்குக் கற்பித்தார்; ஆனால் நோயைக் குணப்படுத்துவதற்கும் தடுப்பதற்கும் இந்தக் கொள்கையை நிரூபிக்க அவர் எந்த திட்டவட்டமான விதியையும் விடவில்லை. இந்த விதி கிறிஸ்தவ அறிவியலில் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு தூய பாசம் நன்மையில் வடிவம் பெறுகிறது, ஆனால் அறிவியல் மட்டுமே நன்மையின் தெய்வீகக் கொள்கையை வெளிப்படுத்துகிறது மற்றும் அதன் விதிகளை நிரூபிக்கிறது.

3. 147 : 24-31

Our Master healed the sick, practised Christian healing, and taught the generalities of its divine Principle to his students; but he left no definite rule for demonstrating this Principle of healing and preventing disease. This rule remained to be discovered in Christian Science. A pure affection takes form in goodness, but Science alone reveals the divine Principle of goodness and demonstrates its rules.

4. 107 : 1-3

1866 ஆம் ஆண்டில், நான் கிறிஸ்து அறிவியல் அல்லது வாழ்க்கை, உண்மை மற்றும் அன்பின் தெய்வீக விதிகளைக் கண்டுபிடித்தேன், மேலும் எனது கண்டுபிடிப்புக்கு கிறிஸ்தவ அறிவியல் என்று பெயரிட்டேன்.

4. 107 : 1-3

In the year 1866, I discovered the Christ Science or divine laws of Life, Truth, and Love, and named my discovery Christian Science.

5. 109 : 11-15, 16-22

எனது கண்டுபிடிப்புக்குப் பிறகு, மூன்று வருடங்கள், இந்த மனநலப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வைத் தேடினேன், வேதங்களைத் தேடினேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் படித்தேன், சமூகத்திலிருந்து ஒதுங்கியே இருந்தேன், நேர்மறையான விதியைக் கண்டறிய நேரத்தையும் சக்தியையும் செலவிட்டேன். … அனைத்து இணக்கமான மன-செயல்களின் கொள்கையை நான் கடவுளாக அறிந்தேன், மேலும் புனிதமான, மேம்படுத்தும் நம்பிக்கையின் மூலம் பழமையான கிறிஸ்தவ குணப்படுத்துதலில் குணப்படுத்துதல்கள் உருவாக்கப்பட்டன; ஆனால் இந்த குணப்படுத்துதலின் அறிவியலை நான் அறிந்திருக்க வேண்டும், மேலும் தெய்வீக வெளிப்பாடு, காரணம் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டம் மூலம் முழுமையான முடிவுகளுக்கு நான் வெற்றி பெற்றேன்.

5. 109 : 11-15, 16-22

For three years after my discovery, I sought the solution of this problem of Mind-healing, searched the Scriptures and read little else, kept aloof from society, and devoted time and energies to discovering a positive rule. … I knew the Principle of all harmonious Mind-action to be God, and that cures were produced in primitive Christian healing by holy, uplifting faith; but I must know the Science of this healing, and I won my way to absolute conclusions through divine revelation, reason, and demonstration.

6. 558 : 1-8

புனித ஜான் தனது வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தின் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் எழுதுகிறார்: -

ன்பு, பலமுள்ள வேறொரு தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கிவரக்கண்டேன்; மேகம் அவனைச் சூழ்ந்திருந்தது, அவனுடைய சிரசின்மேல் வானவில்லிருந்தது, அவனுடைய முகம் சூரியனைப்போலவும், அவனுடைய கால்கள் அக்கினி ஸ்தம்பங்களைப்போலவும் இருந்தது.

6. 558 : 1-8

St. John writes, in the tenth chapter of his book of Revelation: —

And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire: and he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth.

7. 559 : 1-23

இந்த தேவதை தனது கையில் "ஒரு சிறிய புத்தகத்தை" வைத்திருந்தார், அனைவருக்கும் படிக்கவும் புரிந்துகொள்ளவும் திறந்திருந்தது. இதே புத்தகத்தில் தெய்வீக அறிவியலின் வெளிப்பாடு உள்ளதா, "வலது கால்" அல்லது மேலாதிக்க சக்தி கடலில் இருந்ததா, - அடிப்படை, மறைந்த பிழை, அனைத்து பிழையின் புலப்படும் வடிவங்களின் மூலமும்? தேவதையின் இடது கால் பூமியில் இருந்தது; அதாவது, காணக்கூடிய பிழை மற்றும் கேட்கக்கூடிய பாவத்தின் மீது இரண்டாம் நிலை சக்தி பயன்படுத்தப்பட்டது. விஞ்ஞான சிந்தனையின் "இன்னும், சிறிய குரல்" கண்டம் மற்றும் கடல் வழியாக உலகின் தொலைதூர எல்லை வரை சென்றடைகிறது. உண்மையின் செவிக்கு புலப்படாத குரல், மனித மனத்திற்கு, "சிங்கம் கர்ஜிப்பது போல்" உள்ளது. இது பாலைவனத்திலும், அச்சம் நிறைந்த இருண்ட இடங்களிலும் கேட்கிறது. இது தீமையின் "ஏழு இடிகளை" எழுப்புகிறது மற்றும் இரகசிய டோன்களின் முழு டயபசனையும் உச்சரிக்க அவர்களின் மறைந்த சக்திகளைத் தூண்டுகிறது. பின்னர் சத்தியத்தின் சக்தி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது, - பிழையின் அழிவில் வெளிப்படுகிறது. அப்போது இணக்கத்திலிருந்து ஒரு குரல் கூக்குரலிடும்: "போய் அந்தச் சிறு புத்தகத்தை எடு. ... அதை எடுத்துச் சாப்பிடு, அது உன் வயிற்றைக் கசப்பாக்கும், ஆனால் அது உன் வாயில் தேன் போல இனிக்கும்." மனிதர்களே, பரலோக சுவிசேஷத்திற்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். தெய்வீக அறிவியலை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த புத்தகத்தை ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை படியுங்கள். அதைப் படிக்கவும், சிந்திக்கவும். அது உங்களை குணப்படுத்தும் போது அதன் முதல் சுவையில் உண்மையில் இனிமையாக இருக்கும்; ஆனால் உண்மையின் மீது முணுமுணுக்காதீர்கள், அதன் செரிமானம் கசப்பாக இருந்தால்.

7. 559 : 1-23

This angel had in his hand "a little book," open for all to read and understand. Did this same book contain the revelation of divine Science, the "right foot" or dominant power of which was upon the sea, — upon elementary, latent error, the source of all error's visible forms? The angel's left foot was upon the earth; that is, a secondary power was exercised upon visible error and audible sin. The "still, small voice" of scientific thought reaches over continent and ocean to the globe's remotest bound. The inaudible voice of Truth is, to the human mind, "as when a lion roareth." It is heard in the desert and in dark places of fear. It arouses the "seven thunders" of evil, and stirs their latent forces to utter the full diapason of secret tones. Then is the power of Truth demonstrated, — made manifest in the destruction of error. Then will a voice from harmony cry: "Go and take the little book. ... Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey." Mortals, obey the heavenly evangel. Take divine Science. Read this book from beginning to end. Study it, ponder it. It will be indeed sweet at its first taste, when it heals you; but murmur not over Truth, if you find its digestion bitter.

8. 55 : 15-29

சத்தியத்தின் அழியாத யோசனை பல நூற்றாண்டுகளாக பரவி, நோயுற்றவர்களைத் தன் சிறகுகளுக்குக் கீழே கூட்டிச் சென்று பாவம் செய்கிறது. மனிதன் கிறிஸ்துவின் அறிவியலை அங்கீகரித்து, தன்னைப் போலவே தன் அண்டை வீட்டாரை நேசிப்பான் - கடவுளின் சர்வ வல்லமையையும் தெய்வீக அன்பின் குணப்படுத்தும் ஆற்றலையும், அது மனிதகுலத்திற்காகச் செய்த மற்றும் செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த மகிழ்ச்சியான நாளை உணர என் சோர்வுற்ற நம்பிக்கை முயற்சிக்கிறது. . வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படும். தெய்வீக சிகிச்சைமுறை மீண்டும் தோன்றும் நேரம் எல்லா நேரத்திலும் உள்ளது; தெய்வீக விஞ்ஞானத்தின் பலிபீடத்தின் மீது தனது பூமிக்குரிய அனைத்தையும் வைக்கும் எவரும், இப்போது கிறிஸ்துவின் கோப்பையை அருந்துகிறார், மேலும் கிறிஸ்தவ குணப்படுத்துதலின் ஆவி மற்றும் சக்தியுடன் இருக்கிறார்.

செயின்ட் ஜானின் வார்த்தைகளில்: "அவர் உங்களுடன் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்படி, அவர் உங்களுக்கு மற்றொரு ஆறுதலை வழங்குவார்." இந்த ஆறுதலை நான் தெய்வீக அறிவியல் என்று புரிந்துகொள்கிறேன்.

8. 55 : 15-29

Truth's immortal idea is sweeping down the centuries, gathering beneath its wings the sick and sinning. My weary hope tries to realize that happy day, when man shall recognize the Science of Christ and love his neighbor as himself, — when he shall realize God's omnipotence and the healing power of the divine Love in what it has done and is doing for mankind. The promises will be fulfilled. The time for the reappearing of the divine healing is throughout all time; and whosoever layeth his earthly all on the altar of divine Science, drinketh of Christ's cup now, and is endued with the spirit and power of Christian healing.

In the words of St. John: "He shall give you another Comforter, that he may abide with you forever." This Comforter I understand to be Divine Science.

9. 150 : 4-17

இன்று சத்தியத்தின் குணப்படுத்தும் சக்தி ஒரு அற்புதமான கண்காட்சிக்குப் பதிலாக ஒரு உள்ளார்ந்த, நித்திய அறிவியலாக பரவலாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் தோற்றம், "பூமியில் சமாதானம், மனிதர்கள் மீது நல்லெண்ணம்" என்ற நற்செய்தியின் புதிதாக வருகிறது. மாஸ்டர் வாக்குறுதி அளித்தபடி இந்த வருதல், மனிதர்களிடையே நிரந்தரமான விநியோகமாக ஸ்தாபிப்பதற்காகவே; ஆனால் இப்போது கிறிஸ்தவ அறிவியலின் நோக்கம், அதன் முந்தைய ஆர்ப்பாட்டத்தின் காலத்தைப் போல, முதன்மையாக உடல் குணப்படுத்துதலில் ஒன்றல்ல. இப்போது, அதே போல், அறிகுறிகளும் அதிசயங்களும் உடல் நோயின் மனோதத்துவ சிகிச்சைமுறையில் செய்யப்படுகின்றன; ஆனால் இந்த அடையாளங்கள் அதன் தெய்வீக தோற்றத்தை நிரூபிப்பதற்காக மட்டுமே, - உலகின் பாவங்களை அகற்றும் கிறிஸ்துவின்-வல்லமையின் உயர்ந்த பணியின் யதார்த்தத்தை சான்றளிக்க.

9. 150 : 4-17

To-day the healing power of Truth is widely demonstrated as an immanent, eternal Science, instead of a phenomenal exhibition. Its appearing is the coming anew of the gospel of "on earth peace, good-will toward men." This coming, as was promised by the Master, is for its establishment as a permanent dispensation among men; but the mission of Christian Science now, as in the time of its earlier demonstration, is not primarily one of physical healing. Now, as then, signs and wonders are wrought in the metaphysical healing of physical disease; but these signs are only to demonstrate its divine origin, — to attest the reality of the higher mission of the Christ-power to take away the sins of the world.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████