ஞாயிற்றுக்கிழமை டிசம்பர் 18, 2022மனிதன் உட்பட பிரபஞ்சம் அணு சக்தியால் உருவானதா?

SubjectIs The Universe, Including Man, Evolved By Atomic Force?

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: எரேமியா 1: 5, 19

"நான் உன்னைத் தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கு முன்னே உன்னை அறிந்தேன்; நீ கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படுமுன்னே நான் உன்னைப் பரிசுத்தம்பண்ணி, உன்னை ஜாதிகளுக்குத் தீர்க்கதரிசியாகக் கட்டளையிட்டேன் என்று சொன்னார். என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்."Golden Text: Jeremiah 1 : 5, 19

Before I formed thee in the belly I knew thee; and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee, for I am with thee, saith the Lord.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: சங்கீதம் 90: 1, 2 • சங்கீதம் 104: 24, 30, 31 • யோபு 36: 24, 25 • யோபு 37: 14


1     ஆண்டவரே, தேவரீர் தலைமுறை தலைமுறையாக எங்களுக்கு அடைக்கலமானவர்.

2     பர்வதங்கள் தோன்றுமுன்னும், நீர் பூமியையும் உலகத்தையும் உருவாக்குமுன்னும், நீரே அநாதியாய் என்றென்றைக்கும் தேவனாயிருக்கிறீர்.

24     கர்த்தாவே, உமது கிரியைகள் எவ்வளவு திரளாயிருக்கிறது! அவைகளையெல்லாம் ஞானமாய்ப் படைத்தீர்; பூமி உம்முடைய பொருள்களினால் நிறைந்திருக்கிறது.

30     நீர் உம்முடைய ஆவியை அனுப்பும்போது, அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்படும்; நீர் பூமியின் ரூபத்தையும் புதிதாக்குகிறீர்.

31     கர்த்தருடைய மகிமை என்றென்றைக்கும் விளங்கும்; கர்த்தர் தம்முடைய கிரியைகளிலே மகிழுவார்.

24     மனுஷர் நோக்கிப்பார்க்கிற அவருடைய கிரியை நீர் மகிமைப்படுத்த நினையும்.

25     எல்லா மனுஷரும் அதைக் காண்கிறார்களே; தூரத்திலிருந்து அது மனுஷருக்கு வெளிப்படுகிறது.

14     தரித்துநின்று தேவனுடைய ஆச்சரியமான கிரியைகளைத் தியானித்துப்பாரும்.

Responsive Reading: Psalm 90 : 1, 2Psalm 104 : 24, 30, 31Job 36 : 24, 25Job 37 : 14

1.     Lord, thou hast been our dwelling place in all generations.

2.     Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.

24.     O Lord, how manifold are thy works! in wisdom hast thou made them all: the earth is full of thy riches.

30.     Thou sendest forth thy spirit, they are created: and thou renewest the face of the earth.

31.     The glory of the Lord shall endure for ever: the Lord shall rejoice in his works.

24.     Remember that thou magnify his work, which men behold.

25.     Every man may see it; man may behold it afar off.

14.     Stand still, and consider the wondrous works of God.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. நீதிமொழிகள் 8: 22, 23

22     கர்த்தர் தமது கிரியைகளுக்குமுன் பூர்வமுதல் என்னைத் தமது வழியின் ஆதியாகக் கொண்டிருந்தார்.

23     பூமி உண்டாகுமுன்னும், ஆதிமுதற்கொண்டும் அநாதியாய் நான் அபிஷேகம்பண்ணப்பட்டேன்.

1. Proverbs 8 : 22, 23

22     The Lord possessed me in the beginning of his way, before his works of old.

23     I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was.

2. சங்கீதம் 102: 24 (ஓ) (க்கு,), 24 (உன்னுடைய), 25, 27 (நீ)

24     கடவுளே...உம்முடைய வருஷங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும்.

25     நீர் ஆதியிலே பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தினீர்; வானங்கள் உம்முடைய கரத்தின் கிரியையாயிருக்கிறது.

27     ...நீரோ மாறாதவராயிருக்கிறீர்; உமது ஆண்டுகள் முடிந்துபோவதில்லை.

2. Psalm 102 : 24 (O) (to ,), 24 (thy), 25, 27 (thou)

24     O my God, … thy years are throughout all generations.

25     Of old hast thou laid the foundation of the earth: and the heavens are the work of thy hands.

27     …thou art the same, and thy years shall have no end.

3. சங்கீதம் 148: 2-11

2     அவருடைய தூதர்களே, நீங்கள் யாவரும் அவரைத் துதியுங்கள்; அவருடைய சேனைகளே, நீங்கள் யாவரும் அவரைத் துதியுங்கள்.

3     சூரிய சந்திரரே, அவரைத் துதியுங்கள்; பிரகாசமுள்ள சகல நட்சத்திரங்களே அவரைத் துதியுங்கள்.

4     வானாதி வானங்களே, அவரைத் துதியுங்கள்; ஆகாயமண்டலத்தின் மேலுள்ள தண்ணீர்களே, அவரைத் துதியுங்கள்.

5     அவைகள் கர்த்தரின் நாமத்தைத் துதிக்கக்கடவது; அவர் கட்டளையிட அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது.

6     அவர் அவைகளை என்றைக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் நிலைக்கும்படி செய்தார்; மாறாத பிரமாணத்தை அவைகளுக்கு நியமித்தார்.

7     பூமியிலுள்ளவைகளே, கர்த்தரைத் துதியுங்கள்; மகா மச்சங்களே, சகல ஆழங்களே,

8     அக்கினியே, கல்மழையே, உறைந்தமழையே, மூடுபனியே, அவர் சொற்படி செய்யும் பெருங்காற்றே,

9     மலைகளே, சகல மேடுகளே, கனிமரங்களே, சகல கேதுருக்களே,

10     காட்டுமிருகங்களே, சகல நாட்டுமிருகங்களே ஊரும் பிராணிகளே, இறகுள்ள பறவைகளே.

11     பூமியின் ராஜாக்களே, சகல ஜனங்களே, பிரபுக்களே, பூமியிலுள்ள சகல நியாயாதிபதிகளே.

3. Psalm 148 : 2-11

2     Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.

3     Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.

4     Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.

5     Let them praise the name of the Lord: for he commanded, and they were created.

6     He hath also stablished them for ever and ever: he hath made a decree which shall not pass.

7     Praise the Lord from the earth, ye dragons, and all deeps:

8     Fire, and hail; snow, and vapour; stormy wind fulfilling his word:

9     Mountains, and all hills; fruitful trees, and all cedars:

10     Beasts, and all cattle; creeping things, and flying fowl:

11     Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth:

4. யோவான் 1: 3, 13 (பிறந்தார்)

3     சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று; உண்டானதொன்றும் அவராலேயல்லாமல் உண்டாகவில்லை.

13     …பிறந்தது, இரத்தத்தினாலோ, மாம்சத்தினாலோ, மனிதனுடைய சித்தத்தினாலோ அல்ல, மாறாக தேவனால்.

4. John 1 : 3, 13 (born)

3     All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

13     …born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

5. யோவான் 8: 1, 2, 12-14, 25, 31, 32, 42 (ஏனெனில்), 51, 52, 54 (க்கு 1st ,), 56-58

1     இயேசு ஒலிவமலைக்குப் போனார்.

2     மறுநாள் காலையிலே அவர் திரும்பி தேவாலயத்திற்கு வந்தபோது, ஜனங்களெல்லாரும் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். அவர் உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு உபதேசம்பண்ணினார்.

12     மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை நோக்கி: நான் உலகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிறேன், என்னைப் பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார்.

13     அப்பொழுது பரிசேயர் அவரை நோக்கி: உன்னைக் குறித்து நீயே சாட்சிகொடுக்கிறாய்; உன்னுடைய சாட்சி உண்மையானதல்ல என்றார்கள்.

14     இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: என்னைக்குறித்து நானே சாட்சிகொடுத்தாலும், என் சாட்சி உண்மையாயிருக்கிறது; ஏனெனில் நான் எங்கேயிருந்து வந்தேனென்றும், எங்கே போகிறேனென்றும் அறிந்திருக்கிறேன்; நீங்களோ நான் எங்கேயிருந்து வருகிறேனென்றும், எங்கே போகிறேனென்றும் அறியீர்கள்.

25     அதற்கு அவர்கள் நீர் யார் என்றார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி: நான் ஆதிமுதலாய் உங்களுக்குச் சொல்லியிருக்கிறவர்தான்.

31     இயேசு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி: நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷராயிருப்பீர்கள்;

32     சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார்.

42     ...ஏனெனில் நான் தேவனிடத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன்; நான் சுயமாய் வரவில்லை, அவரே என்னை அனுப்பினார்.

51     ஒருவன் என் வார்த்தையைக் கைக்கொண்டால், அவன் என்றென்றைக்கும் மரணத்தைக் காண்பதில்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.

52     அப்பொழுது யூதர்கள் அவரை நோக்கி: நீ பிசாசு பிடித்தவனென்று இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறோம்; ஆபிரகாமும் தீர்க்கதரிசிகளும் மரித்தார்கள் நீயோ ஒருவன் என் வார்த்தையைக் கைக்கொண்டால் என்றென்றைக்கும் மரணத்தை ருசிபார்ப்பதில்லை என்கிறாய்.

54     இயேசு பிரதியுத்தரமாக.

56     உங்கள் பிதாவாகிய ஆபிரகாம் என்னுடைய நாளைக் காண ஆசையாயிருந்தான்; கண்டு களிகூர்ந்தான் என்றார்.

57     அப்பொழுது யூதர்கள் அவரை நோக்கி: உனக்கு இன்னும் ஐம்பது வயதாகவில்லையே, நீ ஆபிரகாமைக் கண்டாயோ என்றார்கள்.

58     அதற்கு இயேசு: ஆபிரகாம் உண்டாகிறதற்கு முன்னமே நான் இருக்கிறேன் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.

5. John 8 : 1, 2, 12-14, 25, 31, 32, 42 (for), 51, 52, 54 (to 1st ,), 56-58

1     Jesus went unto the mount of Olives.

2     And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.

12     Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.

13     The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself; thy record is not true.

14     Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true: for I know whence I came, and whither I go; but ye cannot tell whence I come, and whither I go.

25     Then said they unto him, Who art thou? And Jesus saith unto them, Even the same that I said unto you from the beginning.

31     Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;

32     And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

42     …for I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, but he sent me.

51     Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death.

52     Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest, If a man keep my saying, he shall never taste of death.

54     Jesus answered,

56     Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.

57     Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?

58     Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.

6. யோவான் 17: 1 (க்கு 3rd,), 3, 5 (க்கு 2nd,), 24 (நான் செய்வேன்)

1     இயேசு இவைகளைச் சொன்ன பின்பு தம்முடைய கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுத்து:

3     ஒன்றான மெய்த்தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்தியஜீவன்.

5     இப்போது, தந்தையே,

24     பிதாவே, உலகத்தோற்றத்துக்கு முன் நீர் என்னில் அன்பாயிருந்தபடியினால், நீர் எனக்குத் தந்த என்னுடைய மகிமையை நீர் எனக்குத் தந்தவர்கள் காணும்படியாக, நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே அவர்களும் என்னுடனேகூட இருக்க விரும்புகிறேன்.

6. John 17 : 1 (to 3rd ,), 3, 5 (to 2nd ,), 24 (I will)

1     These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said,

3     And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

5     And now, O Father,

24     I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.

7. ஏசாயா 40: 21, 26

21     நீங்கள் அறியீர்களா? நாங்கள் கேள்விப்படவில்லையா? ஆதிமுதல் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படவில்லையா? பூமி அஸ்திபாரப்பட்டதுமுதல் உணராதிருக்கிறீர்களா?

26     உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்துப்பாருங்கள்; அவைகளைச் சிருஷ்டித்தவர் யார்? அவர் அவைகளின் சேனையை இலக்கத்திட்டமாகப் புறப்படப்பண்ணி, அவைகளையெல்லாம் பேர்பேராக அழைக்கிறவராமே; அவருடைய மகா பெலத்தினாலும், அவருடைய மகா வல்லமையினாலும் அவைகளில் ஒன்றும் குறையாமலிருக்கிறது.

7. Isaiah 40 : 21, 26

21     Have ye not known? have ye not heard? hath it not been told you from the beginning? have ye not understood from the foundations of the earth?

26     Lift up your eyes on high, and behold who hath created these things, that bringeth out their host by number: he calleth them all by names by the greatness of his might, for that he is strong in power: not one faileth.

8. ஏசாயா 45: 4 (என்னிடம் கூட உள்ளது) (लाई ,), 5, 6, 8, 11-13 (लाई :)

4     நான் உன்னைப் பெயர்சொல்லி அழைத்து, நீ என்னை அறியாதிருந்தும் உனக்கு நாமம் தரித்தேன்.

5     நானே கர்த்தர், வேறொருவரில்லை; என்னைத்தவிர தேவன் இல்லை.

6     என்னைத்தவிர ஒருவரும் இல்லையென்று சூரியன் உதிக்கிற திசையிலும், அது அஸ்தமிக்கிற திசையிலும் அறியப்படும்படிக்கு நீ என்னை அறியாதிருந்தும், நான் உனக்கு இடைக்கட்டு கட்டினேன்; நானே கர்த்தர், வேறொருவர் இல்லை.

8     வானங்களே உயர இருந்து சொரியுங்கள்; ஆகாயமண்டலங்கள் நீதியைப்பொழியக்கடவது; பூமி திறவுண்டு, இரட்சிப்பின் கனியைத்தந்து, நீதியுங்கூட விளைவதாக; கர்த்தராகிய நான் இவைகளை உண்டாக்குகிறேன்.

11     இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரும் அவனை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது: வருங்காரியங்களை என்னிடத்தில் கேளுங்கள்; என் பிள்ளைகளைக்குறித்தும், என் கரங்களின் கிரியைகளைக்குறித்தும் எனக்குக் கட்டளையிடுங்கள்.

12     நான் பூமியை உண்டுபண்ணி, நானே அதின்மேல் இருக்கிற மனுஷர்களைச் சிருஷ்டித்தேன்; என் கரங்கள் வானங்களை விரித்தன; அவைகளின் சர்வசேனையையும் நான் கட்டளையிட்டேன்.

13     நான் நீதியின்படி அவனை எழுப்பினேன்; அவன் வழிகளையெல்லாம் செவ்வைப்படுத்துவேன்.

8. Isaiah 45 : 4 (I have even) (to ,), 5, 6, 8, 11-13 (to :)

4     I have even called thee by thy name: I have surnamed thee,

5     I am the Lord, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me:

6     That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else.

8     Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness: let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together; I the Lord have created it.

11     Thus saith the Lord, the Holy One of Israel, and his Maker, Ask me of things to come concerning my sons, and concerning the work of my hands command ye me.

12     I have made the earth, and created man upon it: I, even my hands, have stretched out the heavens, and all their host have I commanded.

13     I have raised him up in righteousness, and I will direct all his ways:

9. 1 யோவான் 2: 24

24     ஆகையால் ஆதிமுதல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டது உங்களில் நிலைத்திருக்கக்கடவது; ஆதிமுதல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டது உங்களில் நிலைத்திருந்தால், நீங்களும் குமாரனிலும் பிதாவிலும் நிலைத்திருப்பீர்கள்.

9. I John 2 : 24

24     Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

10. ஏசாயா 1: 3, 4 (க்கு 1st ,)

3     நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்; அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார்.

4     அவர் உலகத்தோற்றத்துக்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மைத் தெரிந்துகொண்டபடியே.

10. Ephesians 1 : 3, 4 (to 1st ,)

3     Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:

4     According as he hath chosen us in him before the foundation of the world,அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 267 : 10-12

நான் பெரியவன் "உருவாக்கப்பட்டவை" அனைத்தையும் உருவாக்கினான். எனவே மனிதனும் ஆன்மீக பிரபஞ்சமும் கடவுளுடன் இணைந்து வாழ்கின்றன.

1. 267 : 10-12

The great I am made all "that was made." Hence man and the spiritual universe coexist with God.

2. 335 : 18 (ஒன்றுமில்லை)-20

ஆவியான ஆன்மாவைத் தவிர வேறெதுவும் வாழ்க்கையை உருவாக்க முடியாது, ஏனென்றால் ஆவி எல்லாவற்றையும் விட மேலானது.

2. 335 : 18 (Nothing)-20

Nothing but Spirit, Soul, can evolve Life, for Spirit is more than all else.

3. 252 : 31 (க்கு 1st ,), 31 (என்கிறார்)-8

ஆவி,… கூறுகிறது:

நான் ஆவி. ஆன்மிக உணர்வுகளைக் கொண்ட மனிதனே என் சாயல். அவர் எல்லையற்ற புரிதலை பிரதிபலிக்கிறார், ஏனென்றால் நான் முடிவிலி. புனிதத்தின் அழகு, இருப்பின் முழுமை, அழியாத மகிமை,

- அனைத்தும் என்னுடையவை, ஏனென்றால் நான் கடவுள். நான் மனிதனுக்கு அழியாமையைக் கொடுக்கிறேன், ஏனென்றால் நான் சத்தியம். நான் எல்லா பேரின்பத்தையும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன், ஏனென்றால் நான் அன்பு. நான் ஜீவன் என்பதால் ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாமல் உயிரைக் கொடுக்கிறேன். நான் உயர்ந்தவன், அனைத்தையும் தருகிறேன், ஏனென்றால் நான் மனம். நான் அனைத்தின் பொருள், ஏனென்றால் நான் தான்.

3. 252 : 31 (to 1st ,), 31 (saith)-8

Spirit, … saith:

I am Spirit. Man, whose senses are spiritual, is my likeness. He reflects the infinite understanding, for I am Infinity. The beauty of holiness, the perfection of being, imperishable glory, — all are Mine, for I am God. I give immortality to man, for I am Truth. I include and impart all bliss, for I am Love. I give life, without beginning and without end, for I am Life. I am supreme and give all, for I am Mind. I am the substance of all, because I am that I am.

4. 492 : 3-4

சரியான பகுத்தறிவுக்கு, சிந்தனைக்கு முன் ஒரு உண்மை மட்டுமே இருக்க வேண்டும், அதாவது ஆன்மீக இருப்பு.

4. 492 : 3-4

For right reasoning there should be but one fact before the thought, namely, spiritual existence.

5. 429 : 19-28 (க்கு ,), 31-2

பொருள் அமைப்பு தொடங்குவதற்கு முன்பு மனிதன் இல்லை என்றால், உடல் சிதைந்த பிறகு அவனால் இருக்க முடியாது. நாம் மரணத்திற்குப் பிறகும் அழியாதவர்களாகவும் இருந்தால், நாம் பிறப்பதற்கு முன்பே வாழ்ந்திருக்க வேண்டும், ஏனென்றால் வாழ்க்கைக்கு ஏதேனும் ஆரம்பம் இருந்திருந்தால், இயற்கை அறிவியலின் கணக்கீடுகளின்படி கூட அதற்கு ஒரு முடிவு இருக்க வேண்டும். இதை நீங்கள் நம்புகிறீர்களா? இல்லை! உங்களுக்கு அது புரிகிறதா? இல்லை! அதனால்தான் நீங்கள் அறிக்கையை சந்தேகிக்கிறீர்கள் மற்றும் அது உள்ளடக்கிய உண்மைகளை நிரூபிக்க வேண்டாம். நமது குருவின் எல்லா வார்த்தைகளிலும் நாம் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும்.

இயேசு கூறினார் (யோவான் 8: 51), "ஒருவன் என் வார்த்தையைக் கைக்கொண்டால், அவன் என்றென்றைக்கும் மரணத்தைக் காண்பதில்லை என்று உங்களுக்குச்." அந்த அறிக்கை ஆன்மீக வாழ்க்கையில் மட்டுப்படுத்தப்பட்டதல்ல, ஆனால் இருப்பின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் உள்ளடக்கியது.

5. 429 : 19-28 (to ,), 31-2

If man did not exist before the material organization began, he could not exist after the body is disintegrated. If we live after death and are immortal, we must have lived before birth, for if Life ever had any beginning, it must also have an ending, even according to the calculations of natural science. Do you believe this? No! Do you understand it? No! This is why you doubt the statement and do not demonstrate the facts it involves. We must have faith in all the sayings of our Master,

Jesus said (John viii. 51), "If a man keep my saying, he shall never see death." That statement is not confined to spiritual life, but includes all the phenomena of existence.

6. 547 : 23-30

வேதம் மிகவும் புனிதமானது. அவர்கள் ஆன்மீக ரீதியில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே நமது நோக்கமாக இருக்க வேண்டும், ஏனெனில் இந்த புரிதலால் மட்டுமே உண்மையைப் பெற முடியும். மனிதன் உட்பட பிரபஞ்சத்தின் உண்மையான கோட்பாடு பொருள் வரலாற்றில் இல்லை, ஆனால் ஆன்மீக வளர்ச்சியில் உள்ளது. ஈர்க்கப்பட்ட சிந்தனை பிரபஞ்சத்தின் பொருள், சிற்றின்பம் மற்றும் மரண கோட்பாட்டை விட்டுவிட்டு, ஆன்மீக மற்றும் அழியாததை ஏற்றுக்கொள்கிறது.

6. 547 : 23-30

The Scriptures are very sacred. Our aim must be to have them understood spiritually, for only by this understanding can truth be gained. The true theory of the universe, including man, is not in material history but in spiritual development. Inspired thought relinquishes a material, sensual, and mortal theory of the universe, and adopts the spiritual and immortal.

7. 550 : 15 (தி)-23

சடப்பொருளாகவும் சரீரப்பிரகாரமாகவும் இருப்பதைப் பற்றிய தொடர்ச்சியான சிந்தனை - ஆரம்பம் மற்றும் முடிவு, மற்றும் பிறப்பு, சிதைவு மற்றும் கலைப்பு அதன் கூறு நிலைகளாக - உண்மையான மற்றும் ஆன்மீக வாழ்க்கையை மறைத்து, நமது தரத்தை தூசியில் தள்ளுகிறது. வாழ்க்கைக்கு ஏதேனும் தொடக்கப் புள்ளி இருந்தால், நான் பெரியவன் என்பது ஒரு கட்டுக்கதை. வேதம் குறிப்பிடுவது போல் உயிர் கடவுள் என்றால், வாழ்க்கை கரு அல்ல, அது எல்லையற்றது.

7. 550 : 15 (The)-23

The continual contemplation of existence as material and corporeal — as beginning and ending, and with birth, decay, and dissolution as its component stages — hides the true and spiritual Life, and causes our standard to trail in the dust. If Life has any starting-point whatsoever, then the great I am is a myth. If Life is God, as the Scriptures imply, then Life is not embryonic, it is infinite.

8. 502: 24-28 (க்கு 2nd.)

எல்லையற்றதுக்கு ஆரம்பம் இல்லை. இந்த ஆரம்பம் என்ற சொல் பிரபஞ்சம் உட்பட கடவுள் மற்றும் மனிதனின் நித்திய உண்மை மற்றும் ஒற்றுமையைக் குறிக்க மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. படைப்புக் கோட்பாடு - வாழ்க்கை, உண்மை மற்றும் அன்பு - கடவுள். பிரபஞ்சம் கடவுளை பிரதிபலிக்கிறது.

8. 502 : 24-28 (to 2nd .)

The infinite has no beginning. This word beginning is employed to signify the only, — that is, the eternal verity and unity of God and man, including the universe. The creative Principle — Life, Truth, and Love — is God. The universe reflects God.

9. 124: 14-19, 25-26 (க்கு 1st.)

பிரபஞ்சம், மனிதனைப் போலவே, அறிவியலால் அதன் தெய்வீகக் கொள்கையான கடவுளிலிருந்து விளக்கப்பட வேண்டும், பின்னர் அதைப் புரிந்து கொள்ள முடியும்; ஆனால் உடல் உணர்வின் அடிப்படையில் விளக்கப்பட்டு, வளர்ச்சி, முதிர்ச்சி மற்றும் சிதைவுக்கு உட்பட்டதாகக் குறிப்பிடப்படும்போது, மனிதனைப் போலவே பிரபஞ்சமும் ஒரு புதிராகவே உள்ளது, தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும்.

ஆவி என்பது எல்லாவற்றின் உயிர், பொருள் மற்றும் தொடர்ச்சி.

9. 124 : 14-19, 25-26 (to 1st .)

The universe, like man, is to be interpreted by Science from its divine Principle, God, and then it can be understood; but when explained on the basis of physical sense and represented as subject to growth, maturity, and decay, the universe, like man, is, and must continue to be, an enigma.

Spirit is the life, substance, and continuity of all things.

10. 513 : 17-21

ஆவியானது அனைத்து எண்ணங்களையும் பன்முகப்படுத்துகிறது, வகைப்படுத்துகிறது மற்றும் தனிப்பயனாக்குகிறது. ஆனால் அனைத்து தனித்துவத்தின் புத்திசாலித்தனம், இருப்பு மற்றும் தொடர்ச்சி ஆகியவை தெய்வீக படைப்பாற்றல் கொள்கையான கடவுளிடம் இருக்கும்.

10. 513 : 17-21

Spirit diversifies, classifies, and individualizes all thoughts, which are as eternal as the Mind conceiving them; but the intelligence, existence, and continuity of all individuality remain in God, who is the divinely creative Principle thereof.

11. 78 : 1-5

அழுகிப்போகும் பூ, வாடிய மொட்டு, கருவேலமரம், மூர்க்க மிருகம் - நோய், பாவம், மரணம் போன்ற முரண்பாடுகள் போன்றவை இயற்கைக்கு மாறானவை. அவை உணர்வின் பொய்கள், மரண மனதின் மாறுதல்கள்; அவை மனதின் நித்திய உண்மைகள் அல்ல.

11. 78 : 1-5

The decaying flower, the blighted bud, the gnarled oak, the ferocious beast, — like the discords of disease, sin, and death, — are unnatural. They are the falsities of sense, the changing deflections of mortal mind; they are not the eternal realities of Mind.

12. 511 : 23-3

மரண மனதைப் பொறுத்தவரை, பிரபஞ்சம் திரவமானது, திடமானது மற்றும் காற்றோட்டமானது. ஆன்மீக ரீதியில், பாறைகளும் மலைகளும் திடமான மற்றும் பிரமாண்டமான கருத்துக்களைக் குறிக்கின்றன. விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்கள், புத்திசாலித்தனத்தின் அளவில் உயர்ந்து, ஆண்பால், பெண்பால் அல்லது கருச்சிதைவு பாலினத்தில் உருவாகும் மரண சிந்தனையின் தரத்தை உருவகமாக முன்வைக்கின்றனர். சொர்க்கத்தின் திறந்த வானத்தில் பூமிக்கு மேலே பறக்கும் பறவைகள், உடலியல் மற்றும் தெய்வீகக் கொள்கையான அன்பின் புரிதலுக்கு அப்பால் மற்றும் மேலே உயரும் அபிலாஷைகளுக்கு ஒத்திருக்கிறது.

12. 511 : 23-3

To mortal mind, the universe is liquid, solid, and aëriform. Spiritually interpreted, rocks and mountains stand for solid and grand ideas. Animals and mortals metaphorically present the gradation of mortal thought, rising in the scale of intelligence, taking form in masculine, feminine, or neuter gender. The fowls, which fly above the earth in the open firmament of heaven, correspond to aspirations soaring beyond and above corporeality to the understanding of the incorporeal and divine Principle, Love.

13. 450 : 29-2

உயிர், பொருள், பொருள், மின்சாரம், விலங்கு இயல்பு, கரிம வாழ்வு ஆகியவற்றில் உள்ள நம்பிக்கையில் எல்லாத் தீமைகளும் ஒன்றிணைகின்றன என்ற விலங்கு காந்தத்தின் கூற்றை அறிந்தால், சத்தியம் செய்ய வேண்டிய மற்றும் அழிக்கும் பிழைகள் என்பதை யார் மறுப்பார்கள்?

13. 450 : 29-2

Knowing the claim of animal magnetism, that all evil combines in the belief of life, substance, and intelligence in matter, electricity, animal nature, and organic life, who will deny that these are the errors which Truth must and will annihilate?

14. 369 : 5-13

எந்த விகிதாச்சாரத்தில், மனிதன் மனிதனின் அனைத்து உயிரினங்களையும் மனித உணர்விற்கு இழக்கிறதோ, அந்த விகிதத்தில் மனிதன் அதன் எஜமானனாகிறான். அவர் உண்மைகளின் தெய்வீக உணர்வில் நுழைகிறார், மேலும் நோய்வாய்ப்பட்டவர்களைக் குணப்படுத்துதல், இறந்தவர்களை எழுப்புதல் மற்றும் அலைக்கு மேல் நடப்பது போன்றவற்றில் நிரூபிக்கப்பட்ட இயேசுவின் இறையியலைப் புரிந்துகொள்கிறார். இந்தச் செயல்கள் அனைத்தும், பொருள் என்பது பொருள், அது வாழ்வின் நடுவராகவோ அல்லது இருப்பின் எந்த வடிவத்தையும் உருவாக்குபவராகவோ இருக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையின் மீது இயேசுவின் கட்டுப்பாட்டை வெளிப்படுத்தியது.

14. 369 : 5-13

In proportion as matter loses to human sense all entity as man, in that proportion does man become its master. He enters into a diviner sense of the facts, and comprehends the theology of Jesus as demonstrated in healing the sick, raising the dead, and walking over the wave. All these deeds manifested Jesus' control over the belief that matter is substance, that it can be the arbiter of life or the constructor of any form of existence.

15. 516 : 4-8

தெய்வத்தை உருவாக்கும் பொருள், உயிர், புத்திசாலித்தனம், உண்மை மற்றும் அன்பு ஆகியவை அவரது படைப்பில் பிரதிபலிக்கின்றன; உடல் உணர்வுகளின் பொய்யான சாட்சியத்தை விஞ்ஞானத்தின் உண்மைகளுக்கு அடிபணிய வைக்கும் போது, இந்த உண்மையான தோற்றம் மற்றும் பிரதிபலிப்பு எல்லா இடங்களிலும் நாம் காண்போம்.

15. 516 : 4-8

The substance, Life, intelligence, Truth, and Love, which constitute Deity, are reflected by His creation; and when we subordinate the false testimony of the corporeal senses to the facts of Science, we shall see this true likeness and reflection everywhere.

16. 331 : 16-17

கடவுளின் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்தும் அவரை வெளிப்படுத்துகின்றன.

16. 331 : 16-17

Everything in God's universe expresses Him.

17. 264 : 28-31

நாம் கிறிஸ்தவ அறிவியலில் வழியைக் கற்றுக்கொண்டு, மனிதனின் ஆன்மீக இருப்பை அடையாளம் காணும்போது, ​​கடவுளின் படைப்பைக் கண்டு புரிந்துகொள்வோம் - பூமி மற்றும் வானம் மற்றும் மனிதனின் அனைத்து மகிமைகளையும்.

17. 264 : 28-31

When we learn the way in Christian Science and recognize man's spiritual being, we shall behold and understand God's creation, — all the glories of earth and heaven and man.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████