ஞாயிற்றுக்கிழமை நவம்பர் 21, 2021ஆன்மா மற்றும் உடல்

SubjectSoul and Body

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: சங்கீதம் 18 : 26

"புனிதனுக்கு நீர் புனிதராகவும், மாறுபாடுள்ளவனுக்கு நீர் மாறுபடுகிறவராகவும் தோன்றுவீர்."Golden Text: Psalm 18 : 26

With the pure thou wilt shew thyself pure.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: சங்கீதம் 132: 11, 13, 17, 18 • சங்கீதம் 78: 70-72


11     உன் கர்ப்பத்தின் கனியை உன் சிங்காசனத்தின்மேல் வைப்பேன் என்றும்,

13     கர்த்தர் சீயோனைத் தெரிந்துகொண்டு, அது தமக்கு வாசஸ்தலமாகும்படி விரும்பினார்.

17     அங்கே தாவீதுக்காக ஒரு கொம்பை முளைக்கப்பண்ணுவேன்; நான் அபிஷேகம் பண்ணுவித்தவனுக்காக ஒரு விளக்கை ஆயத்தம்பண்ணினேன்.

18     அவன் சத்துருக்களுக்கு வெட்கத்தை உடுத்துவேன்; அவன்மீதிலோ அவன் கிரீடம் பூக்கும் என்றார்.

70     தம்முடைய தாசனாகிய தாவீதைத் தெரிந்துகொண்டு, ஆட்டுத்தொழுவங்களிலிருந்து அவனை எடுத்தார்.

71     கறவலாடுகளின் பின்னாகத் திரிந்த அவனை, தம்முடைய ஜனமாகிய யாக்கோபையும் தம்முடைய சுதந்தரமாகிய இஸ்ரவேலையும் மேய்ப்பதற்காக, அழைத்துக்கொண்டுவந்தார்.

72     இவன் அவர்களைத் தன் இருதயத்தின் உண்மையின்படியே மேய்த்து, தன் கைகளின் திறமையினால் அவர்களை நடத்தினான்.

Responsive Reading: Psalm 132 : 11, 13, 17, 18; Psalm 78 : 70-72

11.     The Lord hath sworn in truth unto David; he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I set upon thy throne.

13.     For the Lord hath chosen Zion; he hath desired it for his habitation.

17.     There will I make the horn of David to bud: I have ordained a lamp for mine anointed.

18.     His enemies will I clothe with shame: but upon himself shall his crown flourish.

70     He chose David also his servant, and took him from the sheepfolds:

71.     From following the ewes great with young he brought him to feed Jacob his people, and Israel his inheritance.

72.     So he fed them according to the integrity of his heart.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. சங்கீதம் 24 : 3, 4 (க்கு;)

3 யார் கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே ஏறுவான்? யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருப்பான்?

4 கைகளில் சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்தில் மாசில்லாதவனுமாயிருந்து.

1. Psalm 24 : 3, 4 (to ;)

3     Who shall ascend into the hill of the Lord? or who shall stand in his holy place?

4     He that hath clean hands, and a pure heart;

2. 1 சாமுவேல் 16 : 1, 4 (க்கு.), 5 (மேலும் அவர் புனிதப்படுத்தினார்), 7, 11 (க்கு 3rd ,), 12, 13 (க்கு 1st .), 14, 23

1     கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி: இஸ்ரவேலின்மேல் ராஜாவாயிராதபடிக்கு, நான் புறக்கணித்துத் தள்ளின சவுலுக்காக நீ எந்தமட்டும் துக்கித்துக்கொண்டிருப்பாய்; நீ உன் கொம்பை தைலத்தால் நிரப்பிக்கொண்டுவா; பெத்லெகேமியனாகிய ஈசாயினிடத்துக்கு உன்னை அனுப்புவேன்; அவன் குமாரரில் ஒருவனை நான் ராஜாவாகத் தெரிந்துகொண்டேன் என்றார்.

4     கர்த்தர் சொன்னபடியே சாமுவேல் செய்து, பெத்லெகேமுக்குப் போனான்; அப்பொழுது அவ்வூரின் மூப்பர் தத்தளிப்போடே அவனுக்கு எதிர்கொண்டுவந்து, நீர் வருகிறது சமாதானமா என்றார்கள்.

5     அதற்கு அவன்: சமாதானந்தான்; கர்த்தருக்குப் பலியிடவந்தேன்; நீங்கள் உங்களைப் பரிசுத்தம்பண்ணிக்கொண்டு, என்னுடனேகூடப் பலிவிருந்துக்கு வாருங்கள் என்றான்; மேலும் ஈசாயையும் அவன் குமாரரையும் பரிசுத்தம் பண்ணி, அவர்களைப் பலிவிருந்துக்கு அழைத்தான்.

7     கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி: நீ இவனுடைய முகத்தையும், இவனுடைய சரீரவளர்ச்சியையும் பார்க்கவேண்டாம்; நான் இவனைப் புறக்கணித்தேன்; மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன்; மனுஷன் முகத்தைப் பார்ப்பான்: கர்த்தரோ இருதயத்தைப் பார்க்கிறார் என்றார்.

11     உன் பிள்ளைகள் இவ்வளவுதானா என்று ஈசாயைக் கேட்டான். அதற்கு அவன்: இன்னும் எல்லாருக்கும் இளையவன் ஒருவன் இருக்கிறான்; அவன் ஆடுகளை மேய்த்துக்கொண்டிருக்கிறான் என்றான்; அப்பொழுது சாமுவேல் ஈசாயை நோக்கி: ஆள் அனுப்பி அவனை அழைப்பி; அவன் இங்கே வருமட்டும் நான் பந்தியிருக்கமாட்டேன் என்றான்.

12     ஆள் அனுப்பி அவனை அழைப்பித்தான்; அவன் சிவந்தமேனியும், அழகியகண்களும், நல்ல ரூபமுமுள்ளவனாயிருந்தான்; அப்பொழுது கர்த்தர்: இவன் தான், நீ எழுந்து இவனை அபிஷேகம்பண்ணு என்றார்.

13     அப்பொழுது சாமுவேல்: தைலக்கொம்பை எடுத்து, அவனை அவன் சகோதரர் நடுவிலே அபிஷேகம்பண்ணினான்; அந்நாள்முதற்கொண்டு, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தாவீதின்மேல் வந்து இறங்கியிருந்தார்; சாமுவேல் எழுந்து ராமாவுக்குப் போய்விட்டான்.

14     கர்த்தருடைய ஆவி சவுலை விட்டு நீங்கினார்; கர்த்தரால் வரவிடப்பட்ட ஒரு பொல்லாத ஆவி அவனைக் கலங்கப்பண்ணிக்கொண்டிருந்தது.

23     அப்படியே தேவனால் விடப்பட்ட ஆவி சவுலைப் பிடிக்கும்போது, தாவீது சுரமண்டலத்தை எடுத்து, தன் கையினால் வாசிப்பான்; அதினாலே பொல்லாத ஆவி அவனைவிட்டு நீங்க, சவுல் ஆறுதலடைந்து, சொஸ்தமாவான்.

2. I Samuel 16 : 1, 4 (to .), 5 (And he sanctified), 7, 11 (to 3rd ,), 12, 13 (to 1st .), 14, 23

1     And the Lord said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? fill thine horn with oil, and go, I will send thee to Jesse the Beth-lehemite: for I have provided me a king among his sons.

4     And Samuel did that which the Lord spake, and came to Beth-lehem.

5     And he sanctified Jesse and his sons, and called them to the sacrifice.

7     But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.

11     And Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? And he said, There remaineth yet the youngest,

12     And he sent, and brought him in. Now he was ruddy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, Arise, anoint him: for this is he.

13     Then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren: and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward.

14     But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him.

23     And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp, and played with his hand: so Saul was refreshed, and was well, and the evil spirit departed from him.

3. 1 சாமுவேல் 23: 15-17 (க்கு 2nd,)

15     தன் பிராணனை வாங்கத் தேடும்படிக்கு, சவுல் புறப்பட்டான் என்று தாவீது அறிந்தபடியினாலே, தாவீது சீப் வனாந்தரத்திலுள்ள ஒரு காட்டிலே இருந்தான்.

16     அப்பொழுது சவுலின் குமாரனாகிய யோனத்தான் எழுந்து, காட்டிலிருக்கிற தாவீதினிடத்தில் போய், தேவனுக்குள் அவன் கையைத் திடப்படுத்தி:

17     நீர் பயப்படவேண்டாம்; என் தகப்பனாகிய சவுலின் கை உம்மைக் கண்டு பிடிக்கமாட்டாது; நீர் இஸ்ரவேலின்மேல் ராஜாவாயிருப்பீர்; அப்பொழுது நான் உமக்கு இரண்டாவதாயிருப்பேன்; அப்படி நடக்கும் என்று என் தகப்பனாகிய சவுலும் அறிந்திருக்கிறார் என்றான்.

3. I Samuel 23 : 15-17 (to 2nd ,)

15     And David saw that Saul was come out to seek his life: and David was in the wilderness of Ziph in a wood.

16     And Jonathan Saul’s son arose, and went to David into the wood, and strengthened his hand in God.

17     And he said unto him, Fear not: for the hand of Saul my father shall not find thee; and thou shalt be king over Israel,

4. 1 சாமுவேல் 25: 29 (க்கு ;)

29     உம்மைத் துன்பப்படுத்தவும், உம்முடைய பிராணனை வாங்க வகைதேடவும், ஒரு மனுஷன் எழும்பினாலும் என் ஆண்டவனுடைய ஆத்துமா உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரின் ஆதரவில் இருக்கிற ஜீவனுள்ளோருடைய கட்டிலே கட்டப்பட்டிருக்கும்; உம்முடைய சத்துருக்களின் ஆத்துமாக்களோ கவணில் வைத்து எறிந்தாற்போல எறியப்பட்டுப்போம்.

4. I Samuel 25 : 29 (to ;)

29     Yet a man is risen to pursue thee, and to seek thy soul: but the soul of my lord shall be bound in the bundle of life with the Lord thy God;

5. 1 சாமுவேல் 24 : 1 (க்கு 2nd ,), 3 (அவர்)-6, 8, 10-12, 16-18, 20

1     சவுல் பெலிஸ்தரைப் பின் தொடர்ந்து திரும்பிவந்தபோது, இதோ, தாவீது என்கேதியின் வனாந்தரத்தில் இருக்கிறான் என்று அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது.

3     வழியோரத்திலிருக்கிற ஆட்டுத்தொழுவங்களிடத்தில் அவன் வந்தபோது, அங்கே ஒரு கெபி இருந்தது; அதிலே சவுல் மலஜலாதிக்குப் போனான்; தாவீதும் அவன் மனுஷரும் அந்தக் கெபியின் பக்கங்களில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள்.

4     அப்பொழுது தாவீதின் மனுஷர் அவனை நோக்கி: இதோ, நான் உன் சத்துருவை உன் கையில் ஒப்புக்கொடுப்பேன்; உன் பார்வைக்கு நலமானபடி அவனுக்குச் செய்வாயாக என்று கர்த்தர் உன்னோடே சொன்ன நாள் இதுதானே என்றார்கள்; தாவீது எழுந்திருந்துபோய், சவுலுடைய சால்வையின் தொங்கலை மெள்ள அறுத்துக்கொண்டான்.

5     தாவீது சவுலின் சால்வைத் தொங்கலை அறுத்துக்கொண்டதினிமித்தம் அவன் மனது அடித்துக்கொண்டிருந்து.

8     அப்பொழுது தாவீதும் எழுந்து, கெபியிலிருந்து புறப்பட்டு, சவுலுக்குப் பின்னாகப் போய்; ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனே என்று கூப்பிட்டான்; சவுல் திரும்பிப் பார்த்தபோது, தாவீது தரைமட்டும் முகங்குனிந்து வணங்கி,

9     சவுலை நோக்கி: தாவீது உமக்குப் பொல்லாப்புச் செய்யப்பார்க்கிறான் என்று சொல்லுகிற மனுஷருடைய வார்த்தைகளை ஏன் கேட்கிறீர்?

10     இதோ, கர்த்தர் இன்று கெபியில் உம்மை என் கையில் ஒப்புக்கொடுத்தார் என்பதை இன்றையதினம் உம்முடைய கண்கள் கண்டதே, உம்மைக் கொன்றுபோடவேண்டும் என்று சிலர் சொன்னார்கள்; ஆனாலும் என் கை உம்மைத் தப்பவிட்டது; என் ஆண்டவன் மேல் என் கையைப் போடேன்; அவர் கர்த்தரால் அபிஷேகம்பண்ணப்பட்டவராமே என்றேன்.

11     என் தகப்பனே பாரும்; என் கையிலிருக்கிற உம்முடைய சால்வையின் தொங்கலைப் பாரும்; உம்மைக் கொன்று போடாமல், உம்முடைய சால்வையின் தொங்கலை அறுத்துக்கொண்டேன்; என் கையிலே பொல்லாப்பும் துரோகமும் இல்லை என்றும், உமக்கு நான் குற்றம் செய்யவில்லை என்றும் அறிந்துகொள்ளும்; நீரோ என் பிராணனை வாங்க, அதை வேட்டையாடுகிறீர்.

12     கர்த்தர் எனக்கும் உமக்கும் நடு நின்று நியாயம் விசாரித்து, கர்த்தர் தாமே என் காரியத்தில் உமக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவாராக; உம்முடைய பேரில் நான் கைபோடுவதில்லை.

16     தாவீது இந்த வார்த்தைகளைச் சவுலோடே சொல்லி முடிந்தபின்பு, சவுல்: என் குமாரனாகிய தாவீதே, இது உன்னுடைய சத்தமல்லவா என்று சொல்லி, சத்தமிட்டு அழுது,

17     தாவீதைப் பார்த்து: நீ என்னைப் பார்க்கிலும் நீதிமான்; நீ எனக்கு நன்மை செய்தாய்; நானோ உனக்கு தீமைசெய்தேன்.

18     நீ எனக்கு நன்மைசெய்ததை இன்று விளங்கப்பண்ணினாய்; கர்த்தர் என்னை உன் கையில் ஒப்புக்கொடுத்திருந்தும், நீ என்னைக் கொன்றுபோடவில்லை.

20     நீ நிச்சயமாக ராஜாவாய் இருப்பாய் என்றும், இஸ்ரவேலின் ராஜ்யபாரம் உன் கையில் நிலைவரப்படும் என்றும் அறிவேன்.

5. I Samuel 24 : 1 (to 2nd ,), 3 (he)-6, 8, 10-12, 16-18, 20

1     And it came to pass, when Saul was returned from following the Philistines,

3     … he came to the sheepcotes by the way, where was a cave; and Saul went in to cover his feet: and David and his men remained in the sides of the cave.

4     And the men of David said unto him, Behold the day of which the Lord said unto thee, Behold, I will deliver thine enemy into thine hand, that thou mayest do to him as it shall seem good unto thee. Then David arose, and cut off the skirt of Saul’s robe privily.

5     And it came to pass afterward, that David’s heart smote him, because he had cut off Saul’s skirt.

6     And he said unto his men, The Lord forbid that I should do this thing unto my master, the Lord’s anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he is the anointed of the Lord.

8     David also arose afterward, and went out of the cave, and cried after Saul, saying, My lord the king. And when Saul looked behind him, David stooped with his face to the earth, and bowed himself.

10     Behold, this day thine eyes have seen how that the Lord had delivered thee to day into mine hand in the cave: and some bade me kill thee: but mine eye spared thee; and I said, I will not put forth mine hand against my lord; for he is the Lord’s anointed.

11     Moreover, my father, see, yea, see the skirt of thy robe in my hand: for in that I cut off the skirt of thy robe, and killed thee not, know thou and see that there is neither evil nor transgression in mine hand, and I have not sinned against thee; yet thou huntest my soul to take it.

12     The Lord judge between me and thee, and the Lord avenge me of thee: but mine hand shall not be upon thee.

16     And it came to pass, when David had made an end of speaking these words unto Saul, that Saul said, Is this thy voice, my son David? And Saul lifted up his voice, and wept.

17     And he said to David, Thou art more righteous than I: for thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded thee evil.

18     And thou hast shewed this day how that thou hast dealt well with me: forasmuch as when the Lord had delivered me into thine hand, thou killedst me not.

20     And now, behold, I know well that thou shalt surely be king, and that the kingdom of Israel shall be established in thine hand.

6. 2 சாமுவேல் 22: 1, 3, 7, 21, 25, 27 (க்கு ;)

1     கர்த்தர் தாவீதை அவனுடைய எல்லாச் சத்துருக்களின் கைக்கும், சவுலின் கைக்கும், நீங்கலாக்கி விடுவித்தபோது, கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பாடின பாட்டு:

3     தேவன் நான் நம்பியிருக்கிற துருக்கமும், என் கேடகமும், என் ரட்சணியக்கொம்பும், என் உயர்ந்த அடைக்கலமும், என் புகலிடமும், என் ரட்சகருமானவர்; என்னை வல்லடிக்கு நீங்கலாக்கி ரட்சிக்கிறவர் அவரே.

7     எனக்கு உண்டான நெருக்கத்திலே கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிட்டு, என் தேவனை நோக்கி அபயமிட்டேன்; தமது ஆலயத்திலிருந்து என் சத்தத்தைக் கேட்டார், என் கூப்பிடுதல் அவர் செவிகளில் ஏறிற்று.

21     கர்த்தர் என் நீதிக்குத்தக்கதாக எனக்குப் பதில் அளித்தார்; என் கைகளின் சுத்தத்திற்குத்தக்கதாக எனக்குச் சரிக்கட்டினார்.

25     ஆகையால் கர்த்தர் என் நீதிக்குத்தக்கதாகவும், தம்முடைய கண்களுக்குமுன் இருக்கிற என் சுத்தத்திற்குத்தக்கதாகவும் எனக்குப் பலனளித்தார்.

27     புனிதனுக்கு நீர் புனிதராகவும், மாறுபாடானவனுக்கு நீர் மாறுபடுகிறவராகவும் தோன்றுவீர்.

6. II Samuel 22 : 1, 3, 7, 21, 25, 27 (to ;)

1     And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:

3     The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.

7     In my distress I called upon the Lord, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears.

21     The Lord rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.

25     Therefore the Lord hath recompensed me according to my righteousness; according to my cleanness in his eye sight.

27     With the pure thou wilt shew thyself pure;

7. மத்தேயு 5 : 8

8     இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் தேவனைத் தரிசிப்பார்கள்.

7. Matthew 5 : 8

8     Blessed are the pure in heart: for they shall see God.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 280 : 26 (இறைவன்)-30

கடவுள், மனிதனின் ஆன்மா மற்றும் அனைத்து இருப்பு, அவரது சொந்த தனித்துவம், நல்லிணக்கம் மற்றும் அழியாத தன்மை ஆகியவற்றில் நிரந்தரமாக இருப்பதால், மனிதனுக்கு இந்த குணங்களை வழங்குகிறார் மற்றும் நிலைநிறுத்துகிறார் - மனதின் மூலம், விஷயம் இல்லை.

1. 280 : 26 (God)-30

God, the Soul of man and of all existence, being perpetual in His own individuality, harmony, and immortality, imparts and perpetuates these qualities in man, — through Mind, not matter.

2. 70 : 12-16

தெய்வீக மனம் ஒரு புல்லில் இருந்து நட்சத்திரம் வரை அனைத்து அடையாளங்களையும் தனித்தனியாகவும் நித்தியமாகவும் பராமரிக்கிறது. கேள்விகள்: கடவுளின் அடையாளங்கள் என்ன? ஆன்மா என்றால் என்ன? உருவான பொருளில் உயிர் அல்லது ஆன்மா இருக்கிறதா?

2. 70 : 12-16

The divine Mind maintains all identities, from a blade of grass to a star, as distinct and eternal. The questions are: What are God's identities? What is Soul? Does life or soul exist in the thing formed?

3. 71 : 6 (ஆவி)-9

ஆவி, அல்லது அனைத்தின் தெய்வீகக் கோட்பாடு, ஆவியின் அமைப்புகளில் இல்லை. ஆன்மா என்பது ஸ்பிரிட், கடவுள், படைப்பாற்றல், ஆளும், எல்லையற்ற கோட்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட வடிவத்திற்கு வெளியே உள்ளது, இது வடிவங்கள் மட்டுமே பிரதிபலிக்கின்றன.

3. 71 : 6 (Spirit)-9

Spirit, or the divine Principle of all, is not in Spirit's formations. Soul is synonymous with Spirit, God, the creative, governing, infinite Principle outside of finite form, which forms only reflect.

4. 467 : 17-23

விஞ்ஞானம், ஆவி, ஆன்மா, உடலில் இல்லை என்றும், கடவுள் மனிதனில் இல்லை என்றும், மனிதனால் பிரதிபலிப்பது என்றும் வெளிப்படுத்துகிறது. பெரியது சிறியதில் இருக்க முடியாது. பெரியவர் சிறியவர்களில் இருக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை தவறானது. ஆன்மாவின் அறிவியலில் இது ஒரு முக்கிய புள்ளியாகும், கொள்கை அதன் யோசனையில் இல்லை. ஸ்பிரிட், ஆன்மா, மனிதனில் மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை, பொருளில் இல்லை.

4. 467 : 17-23

Science reveals Spirit, Soul, as not in the body, and God as not in man but as reflected by man. The greater cannot be in the lesser. The belief that the greater can be in the lesser is an error that works ill. This is a leading point in the Science of Soul, that Principle is not in its idea. Spirit, Soul, is not confined in man, and is never in matter.

5. 478 : 3-13

ஆன்மா அல்லது அழியாமைக்கு என்ன ஆதாரம் உங்களுக்கு மரணத்திற்குள் உள்ளது? இயற்கை அறிவியலின் போதனைகளின்படி கூட, ஆவியோ அல்லது ஆன்மாவோ உடலை விட்டு வெளியேறுவதையோ அல்லது அதற்குள் நுழைவதையோ மனிதன் பார்த்ததில்லை. மரண நம்பிக்கையின் கூற்றைத் தவிர, உள்ளிழுக்கும் ஆவியின் கோட்பாட்டிற்கு என்ன அடிப்படை உள்ளது? அப்படிப்பட்டவர்கள் எவரும் வீட்டிற்குள் செல்வதையோ, வெளியே வருவதையோ, ஜன்னல்கள் வழியாகக் கூட பார்க்காதபோது, ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பினரால், ஒரு வீடு வசிப்பதாக அறிவித்தால் என்ன நினைக்கப்படும்? உடலில் ஆன்மாவை யாரால் பார்க்க முடியும்?

5. 478 : 3-13

What evidence of Soul or of immortality have you within mortality? Even according to the teachings of natural science, man has never beheld Spirit or Soul leaving a body or entering it. What basis is there for the theory of indwelling spirit, except the claim of mortal belief? What would be thought of the declaration that a house was inhabited, and by a certain class of persons, when no such persons were ever seen to go into the house or to come out of it, nor were they even visible through the windows? Who can see a soul in the body?

6. 300 : 23-4

ஆவி கடவுள், ஆன்மா; எனவே ஆன்மா பொருளில் இல்லை. ஆவியானவர் பொருளில் இருந்தால், கடவுளுக்கு எந்தப் பிரதிநிதியும் இருக்காது, மேலும் விஷயம் கடவுளுடன் ஒத்ததாக இருக்கும். ஆன்மா, ஆவி, புத்திசாலித்தனம், பொருளில் வாழ்கிறது என்ற கோட்பாடு பள்ளிகளால் கற்பிக்கப்படுகிறது. இந்தக் கோட்பாடு அறிவியலற்றது. பிரபஞ்சம் தெய்வீக பொருள் அல்லது மனதை பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் வெளிப்படுத்துகிறது; எனவே கடவுள் ஆன்மீக பிரபஞ்சத்திலும் ஆன்மீக மனிதனிலும் மட்டுமே காணப்படுகிறார், சூரியன் அதிலிருந்து வெளியேறும் ஒளியின் கதிர்களில் காணப்படுகிறது. கண்ணாடியில் மனித உருவம் எறியப்பட்டாலும், கண்ணாடியின் முன் உள்ள நபரின் நிறம், வடிவம் மற்றும் செயலைத் திரும்பத் திரும்பக் கூறுவது போல், கடவுள் வாழ்க்கை, உண்மை, அன்பைப் பிரதிபலிக்கும் - ஆம், கடவுளின் பண்புகளையும் சக்தியையும் வெளிப்படுத்துகிறது.

6. 300 : 23-4

Spirit is God, Soul; therefore Soul is not in matter. If Spirit were in matter, God would have no representative, and matter would be identical with God. The theory that soul, spirit, intelligence, inhabits matter is taught by the schools. This theory is unscientific. The universe reflects and expresses the divine substance or Mind; therefore God is seen only in the spiritual universe and spiritual man, as the sun is seen in the ray of light which goes out from it. God is revealed only in that which reflects Life, Truth, Love, — yea, which manifests God's attributes and power, even as the human likeness thrown upon the mirror, repeats the color, form, and action of the person in front of the mirror.

7. 477 : 20 (அடையாளம்)-31

அடையாளம் என்பது ஆன்மாவின் பிரதிபலிப்பு, வாழும் கொள்கை, அன்பின் பல வடிவங்களில் பிரதிபலிப்பு. ஆன்மா என்பது மனிதனின் பொருள், வாழ்க்கை மற்றும் புத்திசாலித்தனம், இது தனிப்பட்டது, ஆனால் பொருளில் இல்லை. ஆன்மா, ஆன்மாவை விட தாழ்ந்த எதையும் பிரதிபலிக்க முடியாது.

மனிதன் ஆன்மாவின் வெளிப்பாடு. ஒரு குறிப்பிட்ட அழகான ஏரியை "பெரிய ஆவியின் புன்னகை" என்று அழைத்தபோது, இந்தியர்கள் அடிப்படை யதார்த்தத்தின் சில காட்சிகளைப் பிடித்தனர். ஆன்மாவை வெளிப்படுத்தும் மனிதனிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டால், ஆவி ஒரு அற்ற தன்மையாக இருக்கும்; ஸ்பிரிட்டிலிருந்து விவாகரத்து செய்யப்பட்ட மனிதன், தன் அமைப்பை இழப்பான்.

7. 477 : 20 (Identity)-31

Identity is the reflection of Spirit, the reflection in multifarious forms of the living Principle, Love. Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

Man is the expression of Soul. The Indians caught some glimpses of the underlying reality, when they called a certain beautiful lake "the smile of the Great Spirit." Separated from man, who expresses Soul, Spirit would be a nonentity; man, divorced from Spirit, would lose his entity.

8. 337 : 2 (ஆண்)-4

…கடவுளைப் பிரதிபலிக்கும் மனிதன் தன் தனித்துவத்தை இழக்க முடியாது; ஆனால் பொருள் உணர்வு, அல்லது உடலில் ஒரு ஆன்மா, குருட்டு மனிதர்கள் ஆன்மீக தனித்துவத்தின் பார்வையை இழக்கிறார்கள்.

8. 337 : 2 (man)-4

…man, reflecting God, cannot lose his individuality; but as material sensation, or a soul in the body, blind mortals do lose sight of spiritual individuality.

9. 216 : 30-5

விஷயத்தில் உங்கள் பொருள் நம்பிக்கையை விட்டுவிடுங்கள், மேலும் ஒரே மனதைக் கொண்டிருக்க வேண்டும், கடவுள் கூட; இந்த மனம் அதன் சொந்த உருவத்தை உருவாக்குகிறது. விஞ்ஞானம் வழங்கும் புரிதலின் மூலம் மனிதனின் அடையாளத்தை இழப்பது சாத்தியமற்றது; மற்றும் அத்தகைய சாத்தியக்கூறு பற்றிய கருத்து, இணக்கத்தின் தோற்றத்தில் தனிப்பட்ட இசைத் தொனிகள் இழக்கப்படுகின்றன என்ற முடிவுக்கு வருவதை விட அபத்தமானது.

9. 216 : 30-5

Give up your material belief of mind in matter, and have but one Mind, even God; for this Mind forms its own likeness. The loss of man’s identity through the understanding which Science confers is impossible; and the notion of such a possibility is more absurd than to conclude that individual musical tones are lost in the origin of harmony.

10. 261 : 21-27

மனித நம்பிக்கையின் ஒரு வடிவமான உடல் அல்லது பொருளிலிருந்து உணர்வைப் பிரிக்கவும், மேலும் கடவுள், அல்லது நல்லது, மற்றும் மாறாத மற்றும் அழியாத தன்மை ஆகியவற்றின் பொருளை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம். நேரம் மற்றும் உணர்வின் பிறழ்வுகளிலிருந்து விலகி, திடமான பொருட்களையும் வாழ்க்கையின் முடிவுகளையும் அல்லது உங்கள் சொந்த அடையாளத்தையும் நீங்கள் இழக்க மாட்டீர்கள்.

10. 261 : 21-27

Detach sense from the body, or matter, which is only a form of human belief, and you may learn the meaning of God, or good, and the nature of the immutable and immortal. Breaking away from the mutations of time and sense, you will neither lose the solid objects and ends of life nor your own identity.

11. 265 : 10-15

இந்த விஞ்ஞான உணர்வு, ஆவிக்காகப் பொருளைத் துறப்பது, எந்த வகையிலும் மனிதனின் தெய்வீகத்தை உள்வாங்குவதையும், அவனது அடையாளத்தை இழப்பதையும் அறிவுறுத்துவதில்லை, ஆனால் மனிதனுக்கு விரிந்த தனித்துவத்தையும், சிந்தனை மற்றும் செயலின் பரந்த கோளத்தையும், மேலும் விரிந்த அன்பையும், உயர்ந்ததையும் மேலும் மேலும் வழங்குகிறது. நிரந்தர அமைதி.

11. 265 : 10-15

This scientific sense of being, forsaking matter for Spirit, by no means suggests man's absorption into Deity and the loss of his identity, but confers upon man enlarged individuality, a wider sphere of thought and action, a more expansive love, a higher and more permanent peace.

12. 323 : 6-8 (க்கு 2nd ,), 32-6

அன்பின் ஆரோக்கியமான தண்டனைகள் மூலம், நீதி, அமைதி மற்றும் தூய்மையை நோக்கி நாம் முன்னேற உதவுகிறோம்.

சிறு குழந்தையாக மாறுவதற்கும், பழையதை புதியவற்றிற்காக விட்டுவிடுவதற்கும் விருப்பம், மேம்பட்ட யோசனையை ஏற்றுக்கொள்ளும் சிந்தனையை அளிக்கிறது. தவறான அடையாளங்களை விட்டுச் செல்வதில் மகிழ்ச்சியும், அவை மறைந்து போவதைக் கண்டு மகிழ்ச்சியும், - இந்த மனப்பான்மை இறுதி நல்லிணக்கத்தைத் துரிதப்படுத்த உதவுகிறது. உணர்வு மற்றும் சுயத்தை தூய்மைப்படுத்துவது முன்னேற்றத்திற்கான சான்று. "இருதயத்தில் தூய்மையானவர்கள் பாக்கியவான்கள்: அவர்கள் கடவுளைக் காண்பார்கள்."

12. 323 : 6-8 (to 2nd ,), 32-6

Through the wholesome chastisements of Love, we are helped onward in the march towards righteousness, peace, and purity,

Willingness to become as a little child and to leave the old for the new, renders thought receptive of the advanced idea. Gladness to leave the false landmarks and joy to see them disappear, — this disposition helps to precipitate the ultimate harmony. The purification of sense and self is a proof of progress. "Blessed are the pure in heart: for they shall see God."

13. 467 : 1-16

கேள்வி. - ஆன்மாவின் அறிவியலின் கோரிக்கைகள் என்ன?

பதில். - இந்த அறிவியலின் முதல் கோரிக்கை, "என்னைத் தவிர வேறு கடவுள்கள் உனக்கு இருக்கக்கூடாது" என்பதே. இது நான் ஸ்பிரிட். ஆகையால், கட்டளையின் அர்த்தம் இதுதான்: உனக்கு புத்திசாலித்தனம் இல்லை, உயிரில்லை, பொருள் இல்லை, உண்மை இல்லை, அன்பு இல்லை, ஆனால் ஆன்மீகம். இரண்டாவது, "உன்னைப் போலவே உன் அண்டை வீட்டாரையும் நேசிக்க வேண்டும்" என்பது போன்றது. எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரே மனம், ஒரே கடவுள் மற்றும் தந்தை, ஒரே வாழ்க்கை, உண்மை மற்றும் அன்பு என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த உண்மை வெளிப்படும்போது மனிதகுலம் சரியான விகிதத்தில் மாறும், போர் நிறுத்தப்படும் மற்றும் மனிதனின் உண்மையான சகோதரத்துவம் நிறுவப்படும். வேறு தெய்வங்கள் இல்லாது, தன்னை வழிநடத்தும் ஒரே ஒரு முழுமையான மனதைத் தவிர வேறு எவரிடத்திலும் திரும்பாமல், மனிதன் கடவுளின் சாயலாகவும், தூய்மையான மற்றும் நித்தியமான, கிறிஸ்துவிலும் இருந்த மனதைக் கொண்டவன்.

13. 467 : 1-16

Question. — What are the demands of the Science of Soul?

Answer. — The first demand of this Science is, "Thou shalt have no other gods before me." This me is Spirit. Therefore the command means this: Thou shalt have no intelligence, no life, no substance, no truth, no love, but that which is spiritual. The second is like unto it, "Thou shalt love thy neighbor as thyself." It should be thoroughly understood that all men have one Mind, one God and Father, one Life, Truth, and Love. Mankind will become perfect in proportion as this fact becomes apparent, war will cease and the true brotherhood of man will be established. Having no other gods, turning to no other but the one perfect Mind to guide him, man is the likeness of God, pure and eternal, having that Mind which was also in Christ.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████