ஞாயிற்றுக்கிழமை நவம்பர் 25, 2021நன்றி செலுத்துதல்

SubjectThanksgiving

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: பிலிப்பியர் 4 : 4

"கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள்; சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன்."Golden Text: Philippians 4 : 4

Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: பிலிப்பியர் 4 : 6-8, 10, 11, 13


6     நீங்கள் ஒன்றுக்குங் கவலைப்படாமல், எல்லாவற்றையுங்குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்.

7     அப்பொழுது, எல்லாப் புத்திக்கும்மேலான தேவசமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாகக் காத்துக்கொள்ளும்.

8     கடைசியாக, சகோதரரே, உண்மையுள்ளவைகளெவைகளோ, ஒழுக்கமுள்ளவைகளெவைகளோ, நீதியுள்ளவைகளெவைகளோ, கற்புள்ளவைகளெவைகளோ, அன்புள்ளவைகளெவைகளோ, நற்கீர்த்தியுள்ளவைகளெவைகளோ, புண்ணியம் எதுவோ, புகழ் எதுவோ அவைகளையே சிந்தித்துக்கொண்டிருங்கள்.

10     மனமலர்ந்தபடியினாலே கர்த்தருக்குள் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன்.

11     என் குறைச்சலினால் நான் இப்படிச்சொல்லுகிறதில்லை; ஏனெனில் நான் எந்த நிலைமையிலிருந்தாலும் மனரம்மியமாயிருக்கக் கற்றுக்கொண்டேன்.

13     என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு.

Responsive Reading: Philippians 4 : 6-8, 10, 11, 13

6.     Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.

7.     And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.

8.     Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

10.     I rejoiced in the Lord greatly,

11.     Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.

13.     I can do all things through Christ which strengtheneth me.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. சங்கீதம் 16: 5, 6, 8, 9, 11

5     கர்த்தர் என் சுதந்தரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர்; என் சுதந்தரத்தை தேவரீர் காப்பாற்றுகிறீர்.

6     நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்குப் பங்கு கிடைத்தது; ஆம், சிறப்பான சுதந்தரம் எனக்கு உண்டு.

8     கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்; அவர் என் வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை.

9     ஆகையால் என் இருதயம் பூரித்தது, என் மகிமை களிகூர்ந்தது; என் மாம்சமும் நம்பிக்கையோடே தங்கியிருக்கும்.

11     ஜீவமார்க்கத்தை எனக்குத் தெரியப்படுத்துவீர்; உம்முடைய சமுகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும், உம்முடைய வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு.

1. Psalm 16 : 5, 6, 8, 9, 11

5     The Lord is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.

6     The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.

8     I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.

9     Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.

11     Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.

2. ஏசாயா 65: 18 (இரு), 19, 23, 24

18     நான் சிருஷ்டிக்கிறதினாலே நீங்கள் என்றென்றைக்கும் மகிழ்ந்து களிகூர்ந்திருங்கள்; இதோ, எருசலேமைக் களிகூருதலாகவும், அதின் ஜனத்தை மகிழ்ச்சியாகவும் சிருஷ்டிக்கிறேன்.

19     நான் எருசலேமின்மேல் களிகூர்ந்து, என் ஜனத்தின்மேல் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன்; அழுகையின் சத்தமும், கூக்குரலின் சத்தமும் அதில் இனிக் கேட்கப்படுவதில்லை.

23     அவர்கள் விருதாவாக உழைப்பதில்லை, அவர்கள் துன்பமுண்டாகப் பிள்ளைகளைப் பெறுவதுமில்லை; அவர்களும், அவர்களோடேகூட அவர்கள் சந்தானமும் கர்த்தராலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததியாயிருப்பார்கள்.

24     அப்பொழுது அவர்கள் கூப்பிடுகிறதற்குமுன்னே நான் மறுஉத்தரவுகொடுப்பேன்; அவர்கள் பேசும்போதே நான் கேட்பேன்.

2. Isaiah 65 : 18 (be), 19, 23, 24

18     …be ye glad and rejoice for ever in that which I create: for, behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy.

19     And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people: and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying.

23     They shall not labour in vain, nor bring forth for trouble; for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them.

24     And it shall come to pass, that before they call, I will answer; and while they are yet speaking, I will hear.

3. அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 16 : 16 (ஒரு குறிப்பிட்ட), 17 (க்கு 1st ,), 18 (பால்) (க்கு 1st .), 19 (க்கு 2nd ,), 20, 22 (மற்றும் நீதிபதிகள்), 23, 25-32, 33 (மற்றும் இருந்தது), 34 (மற்றும் மகிழ்ச்சியடைந்தார்)

16     ... குறிசொல்லுகிறதினால் தன் எஜமான்களுக்கு மிகுந்த ஆதாயத்தை உண்டாக்கின ஒரு பெண் எங்களுக்கு எதிர்ப்பட்டாள்.

17     அவள் பவுலையும் எங்களையும் பின்தொடர்ந்து வந்து: இந்த மனுஷர் உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியக்காரர், இரட்சிப்பின் வழியை நமக்கு அறிவிக்கிறவர்கள் என்று சத்தமிட்டாள்.

18     இப்படி அநேகநாள் செய்துகொண்டுவந்தாள். பவுல் சினங்கொண்டு, திரும்பிப்பார்த்து: நீ இவளை விட்டுப்புறப்படும்படி இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உனக்குக் கட்டளையிடுகிறேன் என்று அந்த ஆவியுடனே சொன்னான்; அந்நேரமே அது புறப்பட்டுப்போயிற்று.

19     அவளுடைய எஜமான்கள் தங்கள் ஆதாயத்து நம்பிக்கை அற்றுப்போயிற்றென்று கண்டு, பவுலையும் சீலாவையும் பிடித்து, சந்தைவெளியிலுள்ள அதிகாரிகளிடத்தில் இழுத்துக்கொண்டுபோனார்கள்.

20     அவர்களை அதிகாரிகளிடத்தில் ஒப்புவித்து: யூதர்களாகிய இந்த மனுஷர் நம்முடைய பட்டணத்தில் கலகம்பண்ணி,

22     ... அதிகாரிகள் அவர்கள் வஸ்திரங்களைக் கிழித்துப்போடவும், அவர்களை அடிக்கவும் சொல்லி;

23     அவர்களை அநேக அடி அடித்தபின்பு, சிறைச்சாலையிலே வைத்து அவர்களைப் பத்திரமாய்க் காக்கும்படி சிறைச்சாலைக்காரனுக்குக் கட்டளையிட்டார்கள்.

25     நடுராத்திரியிலே பவுலும் சீலாவும் ஜெபம்பண்ணி, தேவனைத் துதித்துப் பாடினார்கள்; காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் அதைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள்.

26     சடிதியிலே சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரங்கள் அசையும்படியாக பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது; உடனே கதவுகளெல்லாம் திறவுண்டது; எல்லாருடைய கட்டுகளும் கழன்றுபோயிற்று.

27     சிறைச்சாலைக்காரன் நித்திரைதெளிந்து, சிறைச்சாலையின் கதவுகள் திறந்திருக்கிறதைக் கண்டு, கட்டுண்டவர்கள் ஓடிப்போனார்களென்று எண்ணி, பட்டயத்தை உருவித் தன்னைக் கொலைசெய்து கொள்ளப்போனான்.

28     பவுல் மிகுந்த சத்தமிட்டு; நீ உனக்குக் கெடுதி ஒன்றுஞ் செய்துகொள்ளாதே; நாங்கள் எல்லாரும் இங்கேதான் இருக்கிறோம் என்றான்.

29     அப்பொழுது அவன் தீபங்களைக் கொண்டுவரச்சொல்லி, உள்ளே ஓடி, நடுநடுங்கி, பவுலுக்கும் சீலாவுக்கும் முன்பாக விழுந்து,

30     அவர்களை வெளியே அழைத்துவந்து: ஆண்டவன்மாரே, இரட்சிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன செய்யவேண்டும் என்றான்.

31     அதற்கு அவர்கள்: கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி,

32     அவனுக்கும் அவன் வீட்டிலிருந்த யாவருக்கும் கர்த்தருடைய வசனத்தைப் போதித்தார்கள்.

33     ... அவனும் அவனுடையவர்கள் அனைவரும் உடனே ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள்.

34     ... தன் வீட்டார் அனைவரோடுங்கூட தேவனிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவனாகி மனமகிழ்ச்சியாயிருந்தான்.

3. Acts 16 : 16 (a certain), 17 (to 1st ,), 18 (Paul) (to 1st .), 19 (to 2nd ,), 20, 22 (and the magistrates), 23, 25-32, 33 (and was), 34 (and rejoiced)

16     …a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying:

17     The same followed Paul and us,

18     Paul, being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her.

19     And when her masters saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas,

20     And brought them to the magistrates, saying, These men, being Jews, do exceedingly trouble our city,

22     …and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them.

23     And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailor to keep them safely:

25     And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.

26     And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken: and immediately all the doors were opened, and every one’s bands were loosed.

27     And the keeper of the prison awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled.

28     But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm: for we are all here.

29     Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas,

30     And brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved?

31     And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.

32     And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house.

33     …and was baptized, he and all his, straightway.

34     …and rejoiced, believing in God with all his house.

4. 1 தெசலோனிக்கேயர் 5: 5, 6, 16-18, 21, 28

5     நீங்களெல்லாரும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளும், பகலின் பிள்ளைகளுமாயிருக்கிறீர்கள்; நாம் இயேசுவுக்கும் இருளுக்கும் உள்ளானவர்களல்லவே.

6     ஆகையால், மற்றவர்கள் தூங்குகிறதுபோல நாம் தூங்காமல், விழித்துக்கொண்டு தெளிந்தவர்களாயிருக்கக்கடவோம்.

16     எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள்.

17     இடைவிடாமல் ஜெபம்பண்ணுங்கள்.

18     எல்லாவற்றிலேயும் ஸ்தோத்திரஞ்செய்யுங்கள்; அப்படிச் செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உங்களைக்குறித்துத் தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது.

21     எல்லாவற்றையும் சோதித்துப்பார்த்து, நலமானதைப் பிடித்துக்கொள்ளுங்கள்.

28     நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய கிருபை உங்களுடனேகூட இருப்பதாக. ஆமென்.

4. I Thessalonians 5 : 5, 6, 16-18, 21, 28

5     Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.

6     Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.

16     Rejoice evermore.

17     Pray without ceasing.

18     In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.

21     Prove all things; hold fast that which is good.

28     The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 15 : 25-30

உலகத்திலிருந்து மறைக்கப்பட்ட, ஆனால் கடவுளுக்குத் தெரிந்த இரகசிய அழகு மற்றும் அருளில் கிறிஸ்தவர்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறார்கள். சுய மறதி, தூய்மை மற்றும் பாசம் ஆகியவை நிலையான பிரார்த்தனைகள். தொழில் செய்யாமல் பழகுங்கள், நம்பிக்கையை அல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள், சர்வ வல்லமையின் காதையும் வலது கையையும் பெறுங்கள், அவர்கள் நிச்சயமாக எல்லையற்ற ஆசீர்வாதங்களை அழைக்கிறார்கள்.

1. 15 : 25-30

Christians rejoice in secret beauty and bounty, hidden from the world, but known to God. Self-forgetfulness, purity, and affection are constant prayers. Practice not profession, understanding not belief, gain the ear and right hand of omnipotence and they assuredly call down infinite blessings.

2. 2 : 23-30

அன்பே கடவுள். இன்னும் அதிகமாக இருக்கும்படி அவரிடம் கேட்கலாமா? கடவுள் புத்திசாலித்தனம். அவர் ஏற்கனவே புரிந்து கொள்ளாத எதையும் எல்லையற்ற மனதிற்கு தெரிவிக்க முடியுமா? பரிபூரணத்தை மாற்ற நாம் எதிர்பார்க்கிறோமா? நாம் ஏற்றுக்கொள்வதை விட அதிகமாகப் பொழியும் திறந்த நீரூற்றில் இன்னும் அதிகமாக மன்றாடலாமா? சொல்லப்படாத ஆசை அனைத்து இருப்பு மற்றும் ஆசீர்வாதத்தின் மூலத்தை நம்மை நெருங்குகிறது.

2. 2 : 23-30

God is Love. Can we ask Him to be more? God is intelligence. Can we inform the infinite Mind of anything He does not already comprehend? Do we expect to change perfection? Shall we plead for more at the open fount, which is pouring forth more than we accept? The unspoken desire does bring us nearer the source of all existence and blessedness.

3. 3 : 22-2

ஏற்கனவே பெற்ற நன்மைக்காக நாம் உண்மையில் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா? அப்போது, நமக்குக் கிடைத்துள்ள ஆசீர்வாதங்களைப் பயன்படுத்தி, மேலும் பலவற்றைப் பெறுவதற்குத் தகுதியடைவோம். நன்றியுணர்வு என்பது நன்றியின் வாய்மொழி வெளிப்பாட்டைக் காட்டிலும் அதிகம். பேச்சை விட செயல் நன்றியை வெளிப்படுத்துகிறது.

நாம் வாழ்க்கை, உண்மை மற்றும் அன்புக்கு நன்றியில்லாதவர்களாக இருந்தும், எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காகவும் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தினால், நாம் நேர்மையற்றவர்களாகவும், நயவஞ்சகர்கள் மீது நமது எஜமானர் கூறும் கடுமையான கண்டனத்திற்கு ஆளாக நேரிடும். அவ்வாறான நிலையில் உதட்டில் விரலை வைத்து நமது ஆசிகளை நினைவு கூர்வதே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பிரார்த்தனை. இதயம் தெய்வீக உண்மை மற்றும் அன்பிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருந்தாலும், மலட்டு வாழ்க்கையின் நன்றியின்மையை நம்மால் மறைக்க முடியாது.

3. 3 : 22-2

Are we really grateful for the good already received? Then we shall avail ourselves of the blessings we have, and thus be fitted to receive more. Gratitude is much more than a verbal expression of thanks. Action expresses more gratitude than speech.

If we are ungrateful for Life, Truth, and Love, and yet return thanks to God for all blessings, we are insincere and incur the sharp censure our Master pronounces on hypocrites. In such a case, the only acceptable prayer is to put the finger on the lips and remember our blessings. While the heart is far from divine Truth and Love, we cannot conceal the ingratitude of barren lives.

4. 265 : 23-30

மனித அமைதியின் இழப்பை உணர்ந்தவர் ஆன்மீக மகிழ்ச்சிக்கான வலுவான ஆசைகளைப் பெறவில்லை? ஞானம் மற்றும் அன்பு எது என்பதை நாம் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பே பரலோக நன்மைக்கான ஆசை வருகிறது. பூமிக்குரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் இன்பங்களின் இழப்பு பல இதயங்களின் ஏறும் பாதையை பிரகாசமாக்குகிறது. புலன் இன்பங்கள் மரணத்திற்குரியவை என்பதையும், ஆனந்தம் ஆன்மீகமானது என்பதையும் உணர்வின் வலிகள் விரைவாக நமக்குத் தெரிவிக்கின்றன.

4. 265 : 23-30

Who that has felt the loss of human peace has not gained stronger desires for spiritual joy? The aspiration after heavenly good comes even before we discover what belongs to wisdom and Love. The loss of earthly hopes and pleasures brightens the ascending path of many a heart. The pains of sense quickly inform us that the pleasures of sense are mortal and that joy is spiritual.

5. 574 : 25-30

அன்புள்ள வாசகரே, இதை நினைத்துப் பாருங்கள், ஏனென்றால் அது உங்கள் கண்களில் இருந்து சாக்கு துணியைத் தூக்கிவிடும், மென்மையான இறக்கைகள் கொண்ட புறா உங்கள் மீது இறங்குவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். உங்கள் துன்ப உணர்வு கோபமாகவும் துன்பமாகவும் கருதும் சூழ்நிலையே, காதல் ஒரு தேவதையை அறியாமல் மகிழ்விக்கும்.

5. 574 : 25-30

Think of this, dear reader, for it will lift the sackcloth from your eyes, and you will behold the soft-winged dove descending upon you. The very circumstance, which your suffering sense deems wrathful and afflictive, Love can make an angel entertained unawares.

6. 304 : 3-5, 9-15

இது அறியாமை மற்றும் தவறான நம்பிக்கை, பொருள்களின் பொருள் உணர்வை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது ஆன்மீக அழகையும் நன்மையையும் மறைக்கிறது. …இது கிறிஸ்தவ அறிவியலின் கோட்பாடு: தெய்வீக அன்பை அதன் வெளிப்பாடாகவோ அல்லது பொருளையோ இழக்க முடியாது; மகிழ்ச்சியை துக்கமாக மாற்ற முடியாது, ஏனெனில் துக்கம் மகிழ்ச்சியின் தலைவன் அல்ல; நல்லது ஒருபோதும் தீமையை உருவாக்க முடியாது; பொருள் ஒருபோதும் மனதை உருவாக்காது அல்லது வாழ்க்கை மரணத்தை ஏற்படுத்தாது. பரிபூரண மனிதன் - கடவுளால் ஆளப்படுகிறான், அவனுடைய பரிபூரணக் கொள்கை - பாவமற்றவன் மற்றும் நித்தியமானவன்.

6. 304 : 3-5, 9-15

It is ignorance and false belief, based on a material sense of things, which hide spiritual beauty and goodness. …This is the doctrine of Christian Science: that divine Love cannot be deprived of its manifestation, or object; that joy cannot be turned into sorrow, for sorrow is not the master of joy; that good can never produce evil; that matter can never produce mind nor life result in death. The perfect man — governed by God, his perfect Principle — is sinless and eternal.

7. 390 : 4-11

வாழ்க்கை தன்னிறைவு பெற்றது என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது, மேலும் ஆன்மாவின் நித்திய நல்லிணக்கத்தை நாம் ஒருபோதும் மறுக்கக்கூடாது, ஏனென்றால், மரண உணர்வுகளுக்கு, கருத்து வேறுபாடு உள்ளது. கடவுளைப் பற்றிய நமது அறியாமை, தெய்வீகக் கொள்கை, இது வெளிப்படையான முரண்பாடுகளை உருவாக்குகிறது, மேலும் அவரைப் பற்றிய சரியான புரிதல் நல்லிணக்கத்தை மீட்டெடுக்கிறது. ஆன்மாவின் மகிழ்ச்சிக்காக உணர்வின் இன்பங்களையும் துன்பங்களையும் பரிமாறிக்கொள்ள உண்மை நீண்ட காலமாக நம் அனைவரையும் கட்டாயப்படுத்தும்.

7. 390 : 4-11

We cannot deny that Life is self-sustained, and we should never deny the everlasting harmony of Soul, simply because, to the mortal senses, there is seeming discord. It is our ignorance of God, the divine Principle, which produces apparent discord, and the right understanding of Him restores harmony. Truth will at length compel us all to exchange the pleasures and pains of sense for the joys of Soul.

8. 242 : 6-14

பொருளின் கூற்றுகளை மறுப்பது ஆவியின் மகிழ்ச்சியை நோக்கி, மனித சுதந்திரத்தை நோக்கி மற்றும் உடலின் இறுதி வெற்றியை நோக்கி ஒரு பெரிய படியாகும்.

பரலோகத்திற்கு ஒரே ஒரு வழி உள்ளது, நல்லிணக்கம் மற்றும் தெய்வீக அறிவியலில் கிறிஸ்து இந்த வழியைக் காட்டுகிறது. நன்மை, கடவுள் மற்றும் அவரது பிரதிபலிப்பு தவிர, வேறு எந்த யதார்த்தத்தையும் அறியாதது - வாழ்க்கையின் வேறு எந்த உணர்வும் இல்லாதது மற்றும் புலன்களின் வலி மற்றும் இன்பம் என்று அழைக்கப்படுவதை விட உயர்ந்ததாக உயர்வது.

8. 242 : 6-14

Denial of the claims of matter is a great step towards the joys of Spirit, towards human freedom and the final triumph over the body.

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

9. 4:3-9

பொறுமை, சாந்தம், அன்பு மற்றும் நற்செயல்களில் வெளிப்படுத்தப்படும் கிருபையின் வளர்ச்சிக்கான தீவிர விருப்பத்தின் ஜெபமே நமக்கு மிகவும் தேவை. எஜமானரின் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிப்பதும், அவருடைய முன்மாதிரியைப் பின்பற்றுவதும் அவருக்கு நாம் செய்யும் சரியான கடன் மற்றும் அவர் செய்த அனைத்திற்கும் நாம் நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்பதற்கான ஒரே தகுதியான சான்று.

9. 4 : 3-9

What we most need is the prayer of fervent desire for growth in grace, expressed in patience, meekness, love, and good deeds. To keep the commandments of our Master and follow his example, is our proper debt to him and the only worthy evidence of our gratitude for all that he has done.

10. 140 : 8-12

நாம் தெய்வீக இயல்பைப் புரிந்துகொண்டு அவரைப் புரிந்துகொண்டு நேசிப்பதன் மூலம் விகிதாச்சாரத்தில் கீழ்ப்படிந்து வணங்குவோம், மேலும் சரீரத்தின் மீது சண்டையிடாமல், நம் கடவுளின் ஐசுவரியத்தில் மகிழ்ச்சியடைவோம்.

10. 140 : 8-12

We shall obey and adore in proportion as we apprehend the divine nature and love Him understandingly, warring no more over the corporeality, but rejoicing in the affluence of our God.

11. 125 : 12-16

மனித சிந்தனை உணர்வு வலி மற்றும் வலியற்ற தன்மை, துக்கம் மற்றும் மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றின் ஒரு கட்டத்தில் இருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறும்போது, ​​- பயத்திலிருந்து நம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கையிலிருந்து புரிதலுக்கு, - புலப்படும் வெளிப்பாடு கடைசியாக மனிதனால் ஆன்மாவால் ஆளப்படும், பொருள் உணர்வால் அல்ல.

11. 125 : 12-16

As human thought changes from one stage to another of conscious pain and painlessness, sorrow and joy, — from fear to hope and from faith to understanding, — the visible manifestation will at last be man governed by Soul, not by material sense.

12. 249 : 6-9

ஆன்மாவின் தெய்வீக ஆற்றலை உணர்வோம், புதிய வாழ்க்கைக்கு நம்மைக் கொண்டு வருவோம், அழிவுகரமான அல்லது பொருள் சக்தியை அழிக்க முடியாது. நாம் தெய்வீக "அதிகாரங்களுக்கு" உட்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் என்று சந்தோஷப்படுவோம்.

12. 249 : 6-9

Let us feel the divine energy of Spirit, bringing us into newness of life and recognizing no mortal nor material power as able to destroy. Let us rejoice that we are subject to the divine "powers that be."


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████