ஞாயிற்றுக்கிழமை நவம்பர் 6, 2022ஆடம் மற்றும் வீழ்ந்த மனிதன்

SubjectAdam and Fallen Man

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: 1 கொரிந்தியர் 15: 22

"ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மரிக்கிறதுபோல, கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்."Golden Text: I Corinthians 15 : 22

For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: சங்கீதம் 92: 1, 2, 12-15 • யூதா 1: 24, 25


1     கர்த்தரைத் துதிப்பதும், உன்னதமானவரே, உமது நாமத்தைக் கீர்த்தனம்பண்ணுவதும்,

2     பத்துநரம்பு வீணையினாலும் தம்புருவினாலும், தியானத்தோடு வாசிக்கும் சுரமண்டலத்தினாலும்,

12     நீதிமான் பனையைப் போல் செழித்து, லீபனோனிலுள்ள கேதுருவைப்போல் வளருவான்.

13     கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் தேவனுடைய பிராகாரங்களில் செழித்திருப்பார்கள்.

14     கர்த்தர் உத்தமரென்றும், என் கன்மலையாகிய அவரிடத்தில் அநீதியில்லையென்றும், விளங்கப்பண்ணும்படி,

15     அவர்கள் முதிர்வயதிலும் கனி தந்து, புஷ்டியும் பசுமையுமாயிருப்பார்கள்.

24     வழுவாதபடி உங்களைக் காக்கவும், தமது மகிமையுள்ள சந்நிதானத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடே உங்களை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும் வல்லமையுள்ளவரும்,

25     தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாகிய நம்முடைய இரட்சகரான தேவனுக்குக் கனமும் மகத்துவமும் வல்லமையும் அதிகாரமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் உண்டாவதாக. ஆமென்.

Responsive Reading: Psalm 92 : 1, 2, 12-15Jude 1 : 24, 25

1.     It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O most High:

2.     To shew forth thy lovingkindness in the morning, and thy faithfulness every night,

12.     The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon.

13.     Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God.

14.     They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing;

15.     To shew that the Lord is upright: he is my rock, and there is no unrighteousness in him.

24.     Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy,

25.     To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. ஆதியாகமம் 1: 26, 27, 31 (க்கு 1st.)

26     பின்பு தேவன்: நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக; அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும், ஆகாயத்துப் பறவைகளையும், மிருகஜீவன்களையும், பூமியனைத்தையும், பூமியின்மேல் ஊரும் சகலப் பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார்.

27     தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனைச் சிருஷ்டித்தார், அவனைத் தேவசாயலாகவே சிருஷ்டித்தார், ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களைச் சிருஷ்டித்தார்.

31     அப்பொழுது தேவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார், அது மிகவும் நன்றாயிருந்தது.

1. Genesis 1 : 26, 27, 31 (to 1st .)

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. ஆதியாகமம் 2: 6-9, 21, 22

6     அப்பொழுது மூடுபனி பூமியிலிருந்து எழும்பி, பூமியையெல்லாம் நனைத்தது.

7     தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனைப் பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி, ஜீவசுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார், மனுஷன் ஜீவாத்துமாவானான்.

8     தேவனாகிய கர்த்தர் கிழக்கே ஏதேன் என்னும் ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கி, தாம் உருவாக்கின மனுஷனை அதிலே வைத்தார்.

9     தேவனாகிய கர்த்தர், பார்வைக்கு அழகும் புசிப்புக்கு நலமுமான சகலவித விருட்சங்களையும், தோட்டத்தின் நடுவிலே ஜீவவிருட்சத்தையும், நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தையும் பூமியிருந்து முளைக்கப்பண்ணினார்.

21     அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த நித்திரையை வரப்பண்ணினார், அவன் நித்திரையடைந்தான்; அவர் அவன் விலா எலும்புகளில் ஒன்றை எடுத்து, அந்த இடத்தைச் சதையினால் அடைத்தார்.

22     தேவனாகிய கர்த்தர் தாம் மனுஷனில் எடுத்த விலா எலும்பை மனுஷியாக உருவாக்கி, அவளை மனுஷனிடத்தில் கொண்டு வந்தார்.

2. Genesis 2 : 6-9, 21, 22

6     But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

7     And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

8     And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.

9     And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.

21     And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;

22     And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.

3. ஆதியாகமம் 3: 1-3, 6, 13, 16, 17 (க்கு 1st,), 19

1     தேவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜீவன்களைப் பார்க்கிலும் சர்ப்பமானது தந்திரமுள்ளதாயிருந்தது. அது ஸ்திரீயை நோக்கி: நீங்கள் தோட்டத்திலுள்ள சகல விருட்சங்களின் கனியையும் புசிக்கவேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்றது.

2     ஸ்திரீ சர்ப்பத்தைப் பார்த்து: நாங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள விருட்சங்களின் கனிகளைப் புசிக்கலாம்;

3     ஆனாலும் தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற விருட்சத்தின் கனியைக் குறித்து, தேவன்: நீங்கள் சாகாதபடிக்கு அதைப் புசிக்கவும் அதைத் தொடவும் வேண்டாம் என்று சொன்னார் என்றாள்.

6     அப்பொழுது ஸ்திரீயானவள் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும், பார்வைக்கு இன்பமும், புத்தியைத்தெளிவிக்கிறதற்கு இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சமுமாய் இருக்கிறது என்று கண்டு, அதின் கனியைப் பறித்து, புசித்து, தன் புருஷனுக்கும் கொடுத்தாள்; அவனும் புசித்தான்.

13     அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஸ்திரீயை நோக்கி: நீ இப்படிச்செய்தது என்ன என்றார். ஸ்திரீயானவள் சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்தது, நான் புசித்தேன் என்றாள்.

16     அவர் ஸ்திரீயை நோக்கி: நீ கர்ப்பவதியாயிருக்கும்போது உன் வேதனையை மிகவும் பெருகப்பண்ணுவேன்; வேதனையோடே பிள்ளை பெறுவாய்; உன் ஆசை உன் புருஷனைப் பற்றியிருக்கும், அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான் என்றார்.

17     பின்பு அவர் ஆதாமை நோக்கி: நீ உன் மனைவியின் வார்த்தைக்குச் செவிகொடுத்து, புசிக்கவேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விலக்கின விருட்சத்தின் கனியைப் புசித்தபடியினாலே, பூமி உன் நிமித்தம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும்; நீ உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம் வருத்தத்தோடே அதின் பலனைப் புசிப்பாய்.

19     நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால், நீ பூமிக்குத் திரும்புமட்டும் உன் முகத்தின் வேர்வையால் ஆகாரம் புசிப்பாய்; நீ மண்ணாயிருக்கிறாய், மண்ணுக்குத் திரும்புவாய் என்றார்.

3. Genesis 3 : 1-3, 6, 13, 16, 17 (to 1st ,), 19

1     Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

2     And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:

3     But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.

6     And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.

13     And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.

16     Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.

17     And unto Adam he said,

19     In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.

4. யோவான் 1: 6, 15-17

6     தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான், அவன் பேர் யோவான்.

15     யோவான் அவரைக்குறித்துச் சாட்சிகொடுத்து: எனக்குப் பின்வருகிறவர் எனக்கு முன்னிருந்தவர், ஆகையால் அவர் என்னிலும் மேன்மையுள்ளவர் என்று நான் சொல்லியிருந்தேனே, அவர் இவர்தான் என்று சத்தமிட்டுக் கூறினான்.

16     அவருடைய பரிபூரணத்தினால் நாமெல்லாரும் கிருபையின்மேல் கிருபை பெற்றோம்.

17     எப்படியெனில் நியாயப்பிரமாணம் மோசேயின் மூலமாய்க் கொடுக்கப்பட்டது, கிருபையும் சத்தியமும் இயேசுகிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாயின.

4. John 1 : 6, 15-17

6     There was a man sent from God, whose name was John.

15     John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me: for he was before me.

16     And of his fulness have all we received, and grace for grace.

17     For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.

5. யோவான் 5: 1-9

1     இவைகளுக்குப்பின்பு யூதருடைய பண்டிகை ஒன்று வந்தது; அப்பொழுது இயேசு எருசலேமுக்குப் போனார்.

2     எபிரெய பாஷையிலே பெதஸ்தா என்னப்பட்ட ஒரு குளம் எருசலேமில் ஆட்டு வாசலினருகே இருக்கிறது, அதற்கு ஐந்து மண்டபங்களுண்டு.

3     அவைகளிலே குருடர், சப்பாணிகள், சூம்பின உறுப்புடையவர்கள் முதலான வியாதிக்காரர் அநேகர் படுத்திருந்து, தண்ணீர் எப்பொழுது கலங்கும் என்று காத்துக்கொண்டிருப்பார்கள்.

4     ஏனெனில் சில சமயங்களில் தேவதூதன் ஒருவன் அந்தக் குளத்தில் இறங்கி, தண்ணீரைக் கலக்குவான்; தண்ணீர் கலங்கினபின்பு யார் முந்தி அதில் இறங்குவானோ அவன் எப்பேர்ப்பட்ட வியாதிஸ்தனாயிருந்தாலும் சொஸ்தமாவான்.

5     முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதிகொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான்.

6     படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு, அவன் வெகுகாலமாய் வியாதிஸ்தனென்று அறிந்து, அவனை நோக்கி: சொஸ்தமாகவேண்டுமென்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார்.

7     அதற்கு வியாதிஸ்தன் ஆண்டவரே, தண்ணீர் கலக்கப்படும்போது என்னைக் குளத்தில் கொண்டுபோய் விடுகிறதற்கு ஒருவருமில்லை, நான் போகிறதற்குள்ளே வேறொருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கிவிடுகிறான் என்றான்.

8     இயேசு அவனை நோக்கி: எழுந்திரு, உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்றார்.

9     உடனே அந்த மனுஷன் சொஸ்தமாகி, தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு, நடந்துபோனான். அந்த நாள் ஓய்வுநாளாயிருந்தது.

5. John 5 : 1-9

1     After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.

2     Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.

3     In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.

4     For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.

5     And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.

6     When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?

7     The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.

8     Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.

9     And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.

6. மத்தேயு 5: 2, 44 (நான் சொல்கிறேன்), 45 (க்கு:), 48

2     அப்பொழுது அவர் தமது வாயைத் திறந்து அவர்களுக்கு உபதேசித்துச் சொன்னது என்னவென்றால்:

44     நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன், உங்கள் சத்துருக்களைச் சிநேகியுங்கள்; உங்களைச் சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள்; உங்களைப் பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள்; உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்கள்.

45     இப்படிச் செய்வதினால் நீங்கள் பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பரம பிதாவுக்கு புத்திரராயிருப்பீர்கள்; அவர் தீயோர் மேலும் நல்லோர் மேலும் தமது சூரியனை உதிக்கப்பண்ணி, நீதியுள்ளவர்கள் மேலும் அநீதியுள்ளவர்கள் மேலும் மழையைப் பெய்யப்பண்ணுகிறார்.

48     ஆகையால், பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சற்குணராயிருக்கிறதுபோல, நீங்களும் பூரண சற்குணராயிருக்கக்கடவீர்கள்.

6. Matthew 5 : 2, 44 (I say), 45 (to :), 48

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

44     I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;

45     That ye may be the children of your Father which is in heaven:

48     Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

7. லூக்கா 17: 20, 21

20     தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்பொழுது வருமென்று, பரிசேயர் அவரிடத்தில் கேட்டபொழுது, அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக. தேவனுடைய ராஜ்யம் பிரத்தியட்சமாய் வராது.

21     இதோ, இங்கே என்றும், அதோ, அங்கே என்றும் சொல்லப்படுகிறதற்கும் ஏதுவிராது; இதோ, தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே என்றார்.

7. Luke 17 : 20, 21

20     And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:

21     Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.

8. எபேசியர் 4: 22 (அணை)-24

22     ...முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம்போக்கும் இச்சைகளாலே கெட்டுப்போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்துபோட்டு,

23     உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி,

24     மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனைத் தரித்துக்கொள்ளுங்கள்.

8. Ephesians 4 : 22 (put off)-24

22     …put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;

23     And be renewed in the spirit of your mind;

24     And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 516: 9-12

கடவுள் எல்லாவற்றையும் தனது சொந்த சாயலின்படி வடிவமைக்கிறார். வாழ்க்கை இருப்பிலும், உண்மை உண்மையிலும், கடவுள் நன்மையிலும் பிரதிபலிக்கிறது, இது அவர்களின் சொந்த அமைதியையும் நிரந்தரத்தையும் அளிக்கிறது.

1. 516 : 9-12

God fashions all things, after His own likeness. Life is reflected in existence, Truth in truthfulness, God in goodness, which impart their own peace and permanence.

2. 262: 27-28 (க்கு 2nd.)

மரண முரண்பாட்டின் அடித்தளம் மனிதனின் தோற்றம் பற்றிய தவறான உணர்வு. சரியாக தொடங்குவது சரியாக முடிப்பது.

2. 262 : 27-28 (to 2nd .)

The foundation of mortal discord is a false sense of man's origin. To begin rightly is to end rightly.

3. 338: 12 (தி)-15, 30-32

ஆடம் என்ற சொல் எபிரேய ஆதாமாவிலிருந்து வந்தது, இது நிலத்தின் சிவப்பு நிறம், தூசி, ஒன்றுமில்லாததைக் குறிக்கிறது. ஆடம் என்ற பெயரை இரண்டு எழுத்துக்களாகப் பிரிக்கவும், அது ஒரு அணை அல்லது தடையைப் படிக்கிறது. … இதிலிருந்து பூமி ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சிறந்த மனிதர் ஆதாம் அல்ல. சிறந்த மனிதன் உரிய காலத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டு கிறிஸ்து இயேசு என்று அறியப்பட்டான்.

3. 338 : 12 (The)-15, 30-32

The word Adam is from the Hebrew adamah, signifying the red color of the ground, dust, nothingness. Divide the name Adam into two syllables, and it reads, a dam, or obstruction. … From this it follows that Adam was not the ideal man for whom the earth was blessed. The ideal man was revealed in due time, and was known as Christ Jesus.

4. 529: 21-6

தெய்வீக அன்பின் குழந்தைகளைத் தூண்டுவதற்குப் பேசும், பொய் சொல்லும் பாம்பு எங்கிருந்து வருகிறது? பாம்பு தீயதாக மட்டுமே உருவகத்திற்குள் நுழைகிறது. விவரிக்கப்பட்ட உயிரினங்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் விலங்கு இராச்சியத்தில் எங்களிடம் எதுவும் இல்லை, - பேசும் பாம்பு - மற்றும் தீமை, எந்த உருவத்தால் முன்வைக்கப்பட்டாலும், தனக்குத்தானே முரண்படுகிறது மற்றும் உண்மை மற்றும் நன்மையில் தோற்றமோ ஆதரவோ இல்லை என்று மகிழ்ச்சியடைய வேண்டும். இதைப் பார்க்கும்போது, தீமையின் அனைத்து உரிமைகோரல்களையும் எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான நம்பிக்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும், ஏனென்றால் அவை பயனற்றவை மற்றும் உண்மையற்றவை என்பதை நாம் அறிவோம்.

ஆடம், பிழையின் ஒத்த பொருள், பொருள் மனதின் நம்பிக்கையைக் குறிக்கிறது. அவர் மனிதனின் ஆட்சியை சற்றே லேசாகத் தொடங்குகிறார், ஆனால் அவர் பொய்யை அதிகரிக்கிறார் மற்றும் அவரது நாட்கள் குறுகியதாகின்றன. இந்த வளர்ச்சியில், உண்மையின் அழியாத, ஆன்மீக சட்டம், மரண, பொருள் உணர்வுக்கு எதிராக எப்போதும் வெளிப்படுகிறது.

தெய்வீக அறிவியலில், மனிதன் நிலைத்திருப்பான், இருப்பதற்கான தெய்வீகக் கொள்கை.

4. 529 : 21-6

Whence comes a talking, lying serpent to tempt the children of divine Love? The serpent enters into the metaphor only as evil. We have nothing in the animal kingdom which represents the species described, — a talking serpent, — and should rejoice that evil, by whatever figure presented, contradicts itself and has neither origin nor support in Truth and good. Seeing this, we should have faith to fight all claims of evil, because we know that they are worthless and unreal.

Adam, the synonym for error, stands for a belief of material mind. He begins his reign over man somewhat mildly, but he increases in falsehood and his days become shorter. In this development, the immortal, spiritual law of Truth is made manifest as forever opposed to mortal, material sense.

In divine Science, man is sustained by God, the divine Principle of being.

5. 470: 16-5

கடவுளின் பிள்ளைகளுக்கு ஒரே மனம் மட்டுமே உள்ளது. மனிதனின் மனமாகிய கடவுள் ஒரு போதும் பாவம் செய்யாத போது, ​​நன்மை எப்படி தீமையாக மாறும்? முழுமையின் தரநிலை முதலில் கடவுள் மற்றும் மனிதன். கடவுள் தம்முடைய தரத்தை இறக்கிவிட்டாரா, மனிதன் விழுந்துவிட்டானா?

கடவுள் மனிதனைப் படைத்தவர், மேலும், மனிதன் பரிபூரணமாக இருப்பதற்கான தெய்வீகக் கொள்கை, தெய்வீக யோசனை அல்லது பிரதிபலிப்பு, மனிதன், பரிபூரணமாகவே உள்ளது. மனிதன் என்பது கடவுளின் இருப்பின் வெளிப்பாடு. மனிதன் தெய்வீக பரிபூரணத்தை வெளிப்படுத்தாத ஒரு கணம் எப்போதாவது இருந்திருந்தால், மனிதன் கடவுளை வெளிப்படுத்தாத ஒரு தருணம் இருந்தது, அதன் விளைவாக, தெய்வம் வெளிப்படுத்தப்படாத ஒரு நேரம் - அதாவது, பொருள் இல்லாமல். மனிதன் பரிபூரணத்தை இழந்துவிட்டான் என்றால், அவன் தன் பரிபூரணக் கொள்கையை, தெய்வீக மனதை இழந்துவிட்டான். இந்த சரியான கோட்பாடு அல்லது மனம் இல்லாமல் மனிதன் எப்போதாவது இருந்திருந்தால், மனிதனின் இருப்பு ஒரு கட்டுக்கதை.

கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள உறவுகள், தெய்வீகக் கோட்பாடு மற்றும் யோசனை ஆகியவை அறிவியலில் அழிக்க முடியாதவை; மற்றும் விஞ்ஞானம் நல்லிணக்கத்திற்குத் திரும்புவதும் இல்லை, ஆனால் தெய்வீக ஒழுங்கு அல்லது ஆன்மீக சட்டத்தை வைத்திருக்கிறது, அதில் கடவுளும் அவர் படைத்த அனைத்தும் பரிபூரணமானவை மற்றும் நித்தியமானவை, அதன் நித்திய வரலாற்றில் மாறாமல் இருக்கும்.

5. 470 : 16-5

The children of God have but one Mind. How can good lapse into evil, when God, the Mind of man, never sins? The standard of perfection was originally God and man. Has God taken down His own standard, and has man fallen?

God is the creator of man, and, the divine Principle of man remaining perfect, the divine idea or reflection, man, remains perfect. Man is the expression of God's being. If there ever was a moment when man did not express the divine perfection, then there was a moment when man did not express God, and consequently a time when Deity was unexpressed — that is, without entity. If man has lost perfection, then he has lost his perfect Principle, the divine Mind. If man ever existed without this perfect Principle or Mind, then man's existence was a myth.

The relations of God and man, divine Principle and idea, are indestructible in Science; and Science knows no lapse from nor return to harmony, but holds the divine order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged in its eternal history.

6. 520: 3-15

புரிந்துகொள்ள முடியாத மனம் வெளிப்படுகிறது. எல்லையற்ற அன்பின் ஆழம், அகலம், உயரம், வலிமை, கம்பீரம் மற்றும் மகிமை எல்லா இடங்களையும் நிரப்புகின்றன. அது போதும்! மனித மொழியால் இருப்பவற்றின் எண்ணற்ற பகுதியை மட்டுமே மீண்டும் செய்ய முடியும். முழுமையான இலட்சியம், மனிதன், அவனது எல்லையற்ற கொள்கையான அன்பைக் காட்டிலும், மனிதர்களால் பார்க்கப்படுவதில்லை அல்லது புரிந்து கொள்ளப்படுவதில்லை. கொள்கையும் அதன் கருத்தும், மனிதன், சகவாழ்வு மற்றும் நித்தியமானது. ஏழு நாட்கள் என்று அழைக்கப்படும் முடிவிலியின் எண்களை நேரத்தின் நாட்காட்டியின்படி ஒருபோதும் கணக்கிட முடியாது. இந்த நாட்கள் மரணம் மறைந்துவிடும் என தோன்றும், மேலும் அவை நித்தியத்தை வெளிப்படுத்தும், வாழ்க்கையின் புதிய தன்மையை வெளிப்படுத்தும், இதில் எல்லா பிழை உணர்வும் என்றென்றும் மறைந்து, எண்ணம் தெய்வீக எல்லையற்ற கணக்கை ஏற்றுக்கொள்கிறது.

6. 520 : 3-15

Unfathomable Mind is expressed. The depth, breadth, height, might, majesty, and glory of infinite Love fill all space. That is enough! Human language can repeat only an infinitesimal part of what exists. The absolute ideal, man, is no more seen nor comprehended by mortals, than is His infinite Principle, Love. Principle and its idea, man, are coexistent and eternal. The numerals of infinity, called seven days, can never be reckoned according to the calendar of time. These days will appear as mortality disappears, and they will reveal eternity, newness of Life, in which all sense of error forever disappears and thought accepts the divine infinite calculus.

7. 353: 16-24

உண்மையான அனைத்தும் நித்தியமானவை. பரிபூரணம் யதார்த்தத்திற்கு அடிகோலுகிறது. முழுமை இல்லாமல், எதுவும் முற்றிலும் உண்மையானது அல்ல. முழுமை தோன்றி யதார்த்தம் அடையும் வரை அனைத்தும் மறைந்து கொண்டே இருக்கும். நாம் எல்லா புள்ளிகளிலும் நிறமாலையை விட்டுவிட வேண்டும். மூடநம்பிக்கையின் ஏதோவொன்றை நாம் தொடர்ந்து ஒப்புக்கொள்ளக்கூடாது, ஆனால் அதில் உள்ள எல்லா நம்பிக்கையையும் விட்டுவிட்டு ஞானமாக இருக்க வேண்டும். தவறு உண்மையானது அல்ல என்பதை நாம் அறிந்தால், "பின்னால் உள்ளவற்றை மறந்துவிட்டு" முன்னேற்றத்திற்கு தயாராக இருப்போம்.

7. 353 : 16-24

All the real is eternal. Perfection underlies reality. Without perfection, nothing is wholly real. All things will continue to disappear, until perfection appears and reality is reached. We must give up the spectral at all points. We must not continue to admit the somethingness of superstition, but we must yield up all belief in it and be wise. When we learn that error is not real, we shall be ready for progress, "forgetting those things which are behind."

8. 259: 17-21

இழந்த படம் உருவம் இல்லை. தெய்வீக பிரதிபலிப்பில் உண்மையான உருவத்தை இழக்க முடியாது. இதைப் புரிந்துகொண்ட இயேசு சொன்னார்: “பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பரிபூரணராக இருப்பதுபோல, நீங்களும் பரிபூரணராயிருங்கள்.”

8. 259 : 17-21

The lost image is no image. The true likeness cannot be lost in divine reflection. Understanding this, Jesus said: "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect."

9. 502: 9-14

ஆன்மீக ரீதியில், ஆதியாகமம் புத்தகம் என்பது கடவுளின் உண்மையற்ற உருவத்தின் வரலாறு ஆகும், இது ஒரு பாவ மரணம் என்று பெயரிடப்பட்டது. ஆதியாகமத்தின் முதல் அத்தியாயத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, சரியாகப் பார்க்கப்படும் இந்த விலகல், கடவுளின் சரியான பிரதிபலிப்பையும் மனிதனின் ஆன்மீக உண்மையையும் பரிந்துரைக்க உதவுகிறது.

9. 502 : 9-14

Spiritually followed, the book of Genesis is the history of the untrue image of God, named a sinful mortal. This deflection of being, rightly viewed, serves to suggest the proper reflection of God and the spiritual actuality of man, as given in the first chapter of Genesis.

10. 521: 6-17

ஆன்மீக படைப்பின் இந்த சுருக்கமான, புகழ்பெற்ற வரலாற்றை (ஆதியாகமத்தின் முதல் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி) கடவுளின் கைகளில் விட்டுவிடுகிறோம், மனிதனுடையது அல்ல, ஆவியைக் காத்துக்கொள்வதில், விஷயம் இல்லை, - இப்போதும் என்றென்றும் கடவுளின் மேன்மையை, சர்வ வல்லமையை மகிழ்ச்சியுடன் ஒப்புக்கொள்கிறோம். மற்றும் எங்கும் நிறைந்திருப்பது.

மனிதனின் நல்லிணக்கமும் அழியாமையும் அப்படியே இருக்கின்றன. மனிதன் சடப்பொருளாகப் படைக்கப்பட்டான் என்ற எதிர் அனுமானத்திலிருந்து விலகி, நமது பார்வையை படைப்பின் ஆன்மீகப் பதிவின் பக்கம் திருப்ப வேண்டும், புரிந்துணர்விலும் இதயத்திலும் "வைரத்தின் முனையுடன்" மற்றும் ஒரு தேவதையின் பேனாவில் பொறிக்கப்பட வேண்டும். .

10. 521 : 6-17

We leave this brief, glorious history of spiritual creation (as stated in the first chapter of Genesis) in the hands of God, not of man, in the keeping of Spirit, not matter, — joyfully acknowledging now and forever God's supremacy, omnipotence, and omnipresence.

The harmony and immortality of man are intact. We should look away from the opposite supposition that man is created materially, and turn our gaze to the spiritual record of creation, to that which should be engraved on the understanding and heart "with the point of a diamond" and the pen of an angel.

11. 476: 21-22, 28-4

மனிதனே, இதைக் கற்றுக்கொள், மேலும் மனிதனின் ஆன்மீக நிலையை ஆர்வத்துடன் தேடுங்கள், இது அனைத்து பௌதிக சுயத்திற்கும் வெளியே உள்ளது.

மனிதர்களின் பிள்ளைகள் அல்ல, கடவுளின் பிள்ளைகளைப் பற்றி பேசுகையில், இயேசு சொன்னார், "தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறது; அதாவது, உண்மையும் அன்பும் உண்மையான மனிதனில் ஆட்சி செய்கின்றன, கடவுளின் சாயலில் மனிதன் வீழ்ச்சியடையாத மற்றும் நித்தியமானவன் என்பதைக் காட்டுகிறது. இயேசு அறிவியலில் ஒரு பரிபூரண மனிதனைப் பார்த்தார், பாவம் செய்யும் சாவுக்கேதுவான மனிதன் மனிதர்களுக்குத் தோன்றும் இடத்தில் அவருக்குத் தோன்றினார். இந்த பரிபூரண மனிதனில் இரட்சகர் கடவுளின் சொந்த சாயலைக் கண்டார், மேலும் மனிதனைப் பற்றிய இந்த சரியான பார்வை நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்தியது.

11. 476 : 21-22, 28-4

Learn this, O mortal, and earnestly seek the spiritual status of man, which is outside of all material selfhood.

When speaking of God's children, not the children of men, Jesus said, "The kingdom of God is within you;" that is, Truth and Love reign in the real man, showing that man in God's image is unfallen and eternal. Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick.

12. 258: 27-30

ஒருபோதும் பிறக்கவில்லை, இறக்கவில்லை, நித்திய அறிவியலில் கடவுளின் அரசாங்கத்தின் கீழ், மனிதன் தனது உயரமான சொத்திலிருந்து விழுவது சாத்தியமில்லை.

12. 258 : 27-30

Never born and never dying, it were impossible for man, under the government of God in eternal Science, to fall from his high estate.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████