ஞாயிற்றுக்கிழமை நவம்பர் 13, 2022மனிதர்கள் மற்றும் அழியாதவர்கள்

SubjectMortals and Immortals

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: ரோமர் 6: 23

"தேவனுடைய கிருபைவரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்தியஜீவன்."Golden Text: Romans 6 : 23

The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: யோவான் 3: 16-21, 36


16     தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்.

17     உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல், அவராலே உலகம் இரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார்.

18     அவரை விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படான்; விசுவாசியாதவனோ தேவனுடைய ஒரேபேறான குமாரனுடைய நாமத்தில் விசுவாசமுள்ளவனாயிராதபடியினால், அவன் ஆக்கினைத்தீர்ப்புக்குட்பட்டாயிற்று.

19     ஒளியானது உலகத்திலே வந்திருந்தும் மனுஷருடைய கிரியைகள் பொல்லாதவைகளாயிருக்கிறபடியினால் அவர்கள் ஒளியைப்பார்க்கிலும் இருளை விரும்புகிறதே அந்த ஆக்கினைத்தீர்ப்புக்குக் காரணமாயிருக்கிறது.

20     பொல்லாங்கு செய்கிற எவனும் ஒளியைப் பகைக்கிறான், தன் கிரியைகள் கண்டிக்கப்படாதபடிக்கு, ஒளியினிடத்தில் வராதிருக்கிறான்.

21     சத்தியத்தின்படி செய்கிறவனோ தன் கிரியைகள் தேவனுக்குள்ளாய்ச் செய்யப்படுகிறதென்று வெளியாகும்படிக்கு, ஒளியினிடத்தில் வருகிறான் என்றார்.

36     குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் நித்தியஜீவனை உடையவனாயிருக்கிறான்; குமாரனை விசுவாசியாதவனோ ஜீவனைக் காண்பதில்லை, தேவனுடைய கோபம் அவன்மேல் நிலைநிற்கும் என்றான்.

Responsive Reading: John 3 : 16-21, 36

16.     For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

17.     For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.

18.     He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.

19.     And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.

20.     For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.

21.     But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.

36.     He that believeth on the Son hath everlasting life.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. சங்கீதம் 145: 1-5, 10-13

1     ராஜாவாகிய என் தேவனே, உம்மை உயர்த்தி, உம்முடைய நாமத்தை எப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிப்பேன்.

2     நாடோறும் உம்மை ஸ்தோத்திரித்து, எப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் உம்முடைய நாமத்தைத் துதிப்பேன்.

3     கர்த்தர் பெரியவரும் மிகவும் புகழப்படத்தக்கவருமாயிருக்கிறார்; அவருடைய மகத்துவம் ஆராய்ந்துமுடியாது.

4     தலைமுறை தலைமுறையாக உம்முடைய கிரியைகளின் புகழ்ச்சியைச் சொல்லி, உம்முடைய வல்லமையுள்ள செய்கைகளை அறிவிப்பார்கள்.

5     உம்முடைய சிறந்த மகிமை பிரதாபத்தையும், உம்முடைய அதிசயமான கிரியைகளையுங் குறித்துப் பேசுவேன்.

10     கர்த்தாவே, உம்முடைய கிரியைகளெல்லாம் உம்மைத் துதிக்கும்; உம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிப்பார்கள்.

11     மனுபுத்திரருக்கு உமது வல்லமையுள்ள செய்கைகளையும், உமது ராஜ்யத்தின் சிறந்த மகிமைப்பிரதாபத்தையும் தெரிவிக்கும்படிக்கு;

12     உமது ராஜ்யத்தின் மகிமையை அறிவித்து, உமது வல்லமையைக்குறித்துப் பேசுவார்கள்.

13     உம்முடைய ராஜ்யம் சதாகாலங்களிலுமுள்ள ராஜ்யம், உம்முடைய ஆளுகை தலைமுறை தலைமுறையாகவுமுள்ளது.

1. Psalm 145 : 1-5, 10-13

1     I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.

2     Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.

3     Great is the Lord, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.

4     One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.

5     I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.

10     All thy works shall praise thee, O Lord; and thy saints shall bless thee.

11     They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;

12     To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.

13     Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.

2. யோவான் 12: 44-50

44     அப்பொழுது இயேசு சத்தமிட்டு: என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் என்னிடத்தில் அல்ல, என்னை அனுப்பினவரிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறான்.

45     என்னைக் காண்கிறவன் என்னை அனுப்பினவரைக் காண்கிறான்.

46     என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனெவனும் இருளில் இராதபடிக்கு, நான் உலகத்தில் ஒளியாக வந்தேன்.

47     ஒருவன் என் வார்த்தைகளைக் கேட்டும் விசுவாசியாமற்போனால், அவனை நான் நியாயந்தீர்ப்பதில்லை; நான் உலகத்தை நியாயந்தீர்க்கவராமல், உலகத்தை இரட்சிக்கவந்தேன்.

48     என்னைத் தள்ளி என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை நியாயந்தீர்க்கிறதொன்றிருக்கிறது; நான் சொன்ன வசனமே அவனைக் கடைசிநாளில் நியாயந்தீர்க்கும்.

49     நான் சுயமாய்ப் பேசவில்லை, நான் பேசவேண்டியது இன்னதென்றும் உபதேசிக்கவேண்டியது இன்னதென்றும் என்னை அனுப்பின பிதாவே எனக்குக் கட்டளையிட்டார்.

50     அவருடைய கட்டளை நித்திய ஜீவனாயிருக்கிறதென்று அறிவேன்; ஆகையால் நான் பேசுகிறவைகளைப் பிதா எனக்குச் சொன்னபடியே பேசுகிறேன் என்றார்.

2. John 12 : 44-50

44     Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.

45     And he that seeth me seeth him that sent me.

46     I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.

47     And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.

48     He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.

49     For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.

50     And I know that his commandment is life everlasting: whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak.

3. லூக்கா 18: 18-30

18     தலைவன் ஒருவன் அவரை நோக்கி: நல்ல போதகரே, நித்திய ஜீவனைச் சுதந்தரித்துக்கொள்வதற்கு நான் என்ன செய்யவேண்டும் என்று கேட்டான்.

19     அதற்கு இயேசு: நீ என்னை நல்லவனென்று சொல்வானேன்? தேவன் ஒருவர் தவிர நல்லவன் ஒருவனும் இல்லையே.

20     விபசாரஞ் செய்யாதிருப்பாயாக, கொலைசெய்யாதிருப்பாயாக, களவுசெய்யாதிருப்பாயாக, பொய்ச்சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக, உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம்பண்ணுவாயாக என்கிற கற்பனைகளை நீ அறிந்திருக்கிறாயே என்றார்.

21     அதற்கு அவன் இவைகளையெல்லாம் என் சிறு வயதுமுதல் கைக்கொண்டிருக்கிறேன் என்றான்.

22     இயேசு அதைக் கேட்டு: இன்னும் உன்னிடத்தில் ஒரு குறைவு உண்டு; உனக்கு உண்டானவைகளையெல்லாம் விற்றுத் தரித்திரருக்குக் கொடு அப்பொழுது பரலோகத்திலே உனக்குப் பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும்; பின்பு என்னைப் பின்பற்றிவா என்றார்.

23     அவன் அதிக ஐசுவரியமுள்ளவனானபடியினால், இதைக் கேட்டபொழுது, மிகுந்த துக்கமடைந்தான்.

24     அவன் மிகுந்த துக்கமடைந்ததை இயேசு கண்டு: ஐசுவரியமுள்ளவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது எவ்வளவு அரிதாயிருக்கிறது.

25     ஐசுவரியவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதைப்பார்க்கிலும், ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிலே நுழைவது எளிதாயிருக்கும் என்றார்.

26     அதைக் கேட்டவர்கள்: அப்படியானால் யார் இரட்சிக்கப்படக்கூடும் என்றார்கள்.

27     அதற்கு அவர்: மனுஷரால் கூடாதவைகள் தேவனால் கூடும் என்றார்.

28     அப்பொழுது பேதுரு அவரை நோக்கி: இதோ, நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு, உம்மைப் பின்பற்றினோமே என்றான்.

29     அதற்கு அவர்: தேவனுடைய ராஜ்யத்தினிமித்தம் வீட்டையாவது, பெற்றாரையாவது, சகோதாரையாவது, மனைவியையாவது, பிள்ளைகளையாவது விட்டுவிட்டவன் எவனும்,

30     இம்மையிலே அதிகமானவைகளையும், மறுமையிலே நித்திய ஜீவனையும் அடையாமற்போவதில்லையென்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.

3. Luke 18 : 18-30

18     And a certain ruler asked him, saying, Good Master, what shall I do to inherit eternal life?

19     And Jesus said unto him, Why callest thou me good? none is good, save one, that is, God.

20     Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Honour thy father and thy mother.

21     And he said, All these have I kept from my youth up.

22     Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing: sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.

23     And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.

24     And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!

25     For it is easier for a camel to go through a needle’s eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

26     And they that heard it said, Who then can be saved?

27     And he said, The things which are impossible with men are possible with God.

28     Then Peter said, Lo, we have left all, and followed thee.

29     And he said unto them, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God’s sake,

30     Who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come life everlasting.

4. 1 தீமோத்தேயு 6: 17-19

17     இவ்வுலகத்திலே ஐசுவரியமுள்ளவர்கள் இறுமாப்பான சிந்தையுள்ளவர்களாயிராமலும், நிலையற்ற ஐசுவரியத்தின் மேல் நம்பிக்கை வையாமலும், நாம் அனுபவிக்கிறதற்குச் சகலவித நன்மைகளையும் நமக்குச் சம்பூரணமாய்க் கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன்மேல் நம்பிக்கை வைக்கவும்,

18     நன்மை செய்யவும், நற்கிரியைகளில் ஐசுவரியவான்களாகவும், தாராளமாய்க் கொடுக்கிறவர்களும், உதாரகுணமுள்ளவர்களுமாயிருக்கவும்,

19     நித்திய ஜீவனைப் பற்றிக்கொள்ளும்படி வருங்காலத்திற்காகத் தங்களுக்கு நல்ல ஆதாரத்தைப் பொக்கிஷமாக வைக்கவும் அவர்களுக்குக் கட்டளையிட

4. I Timothy 6 : 17-19

17     Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

18     That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

19     Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.

5. ரோமர் 6: 17 (இறைவன்)-22

17     முன்னே நீங்கள் பாவத்திற்கு அடிமைகளாயிருந்தும், இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட உபதேச சட்டத்திற்கு நீங்கள் மனப்பூர்வமாய்க் கீழ்ப்படிந்ததினாலே தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்.

18     பாவத்தினின்று நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு, நீதிக்கு அடிமைகளானீர்கள்.

19     உங்கள் மாம்ச பலவீனத்தினிமித்தம் மனுஷர் பேசுகிற பிரகாரமாய்ப் பேசுகிறேன். அக்கிரமத்தை நடப்பிக்கும்படி முன்னே நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரமத்திற்கும் அடிமைகளாக ஒப்புக்கொடுத்ததுபோல, இப்பொழுது பரிசுத்தமானதை நடப்பிக்கும்படி உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்புக்கொடுங்கள்.

20     பாவத்திற்கு நீங்கள் அடிமைகளாயிருந்த காலத்தில் நீதிக்கு நீங்கினவர்களாயிருந்தீர்கள்.

21     இப்பொழுது உங்களுக்கு வெட்கமாகத் தோன்றுகிற காரியங்களினாலே அக்காலத்தில் உங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைத்தது? அவைகளின் முடிவு மரணமே.

22     இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன்.

5. Romans 6 : 17 (God)-22

17     God be thanked, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you.

18     Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness.

19     I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity; even so now yield your members servants to righteousness unto holiness.

20     For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness.

21     What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.

22     But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life.

6. 1 கொரிந்தியர் 15: 50-57

50     சகோதரரே, நான் சொல்லுகிறதென்னவெனில், மாம்சமும் இரத்தமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைச் சுதந்தரிக்கமாட்டாது; அழிவுள்ளது அழியாமையைச் சுதந்தரிப்பதுமில்லை.

51     இதோ, ஒரு இரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன்; நாமெல்லாரும் நித்திரையடைவதில்லை; ஆகிலும் கடைசி எக்காளம் தொனிக்கும்போது, ஒரு நிமிஷத்திலே, ஒரு இமைப்பொழுதிலே, நாமெல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம்.

52     எக்காளம் தொனிக்கும், அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள்; நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம்.

53     அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும், சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையையும் தரித்துக்கொள்ளவேண்டும்.

54     அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும், சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையையும் தரித்துக்கொள்ளும்போது, மரணம் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நிறைவேறும்.

55     மரணமே! உன் கூர் எங்கே? பாதாளமே! உன் ஜெயம் எங்கே?

56     மரணத்தின் கூர் பாவம், பாவத்தின் பெலன் நியாயப்பிரமாணம்.

57     நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயங்கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்.

6. I Corinthians 15 : 50-57

50     Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.

51     Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,

52     In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.

53     For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

54     So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.

55     O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?

56     The sting of death is sin; and the strength of sin is the law.

57     But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 42: 26 (இல்)-28

…கிறிஸ்தவ அறிவியலில் உண்மையான மனிதன் கடவுளால் ஆளப்படுகிறான் - நன்மையால் அல்ல, தீமையால் அல்ல - எனவே அவன் ஒரு மரணம் அல்ல, ஆனால் அழியாதவன்.

1. 42 : 26 (in)-28

…in Christian Science the true man is governed by God — by good, not evil — and is therefore not a mortal but an immortal.

2. 295: 5-15

கடவுள் மனிதன் உட்பட பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கி நிர்வகிக்கிறார். பிரபஞ்சம் ஆன்மீகக் கருத்துகளால் நிரம்பியுள்ளது, அதை அவர் உருவாக்குகிறார், மேலும் அவை உருவாக்கும் மனதிற்கு அவை கீழ்ப்படிகின்றன. மரண மனம் ஆன்மீகத்தை பொருளாக மாற்றும், பின்னர் இந்த பிழையின் மரணத்திலிருந்து தப்பிக்க மனிதனின் அசல் சுயத்தை மீட்டெடுக்கும். மனிதர்கள் அழியாதவர்கள், கடவுளின் சொந்த சாயலில் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல; ஆனால் எல்லையற்ற ஆன்மா எல்லாமாக இருப்பதால், மரண உணர்வு கடைசியாக விஞ்ஞான உண்மைக்கு இணங்கும் மற்றும் மறைந்துவிடும், மேலும் முழுமையான மற்றும் என்றென்றும் அப்படியே இருப்பதன் உண்மையான உணர்வு தோன்றும்.

2. 295 : 5-15

God creates and governs the universe, including man. The universe is filled with spiritual ideas, which He evolves, and they are obedient to the Mind that makes them. Mortal mind would transform the spiritual into the material, and then recover man's original self in order to escape from the mortality of this error. Mortals are not like immortals, created in God's own image; but infinite Spirit being all, mortal consciousness will at last yield to the scientific fact and disappear, and the real sense of being, perfect and forever intact, will appear.

3. 190: 14-20

மனிதப் பிறப்பும், வளர்ச்சியும், முதிர்ச்சியும், சிதைவும் என்பது மண்ணிலிருந்து அழகிய பச்சைக் கத்திகளுடன் துளிர்விடுகிற புல்லைப் போன்றது. இந்த மரணத் தோற்றம் தற்காலிகமானது; அது ஒருபோதும் அழியாத உயிரினமாக ஒன்றிணைவதில்லை, ஆனால் இறுதியாக மறைந்துவிடும், மேலும் அழியாத மனிதன், ஆன்மீகம் மற்றும் நித்தியமானவன், உண்மையான மனிதனாகக் காணப்படுகிறான்.

3. 190 : 14-20

Human birth, growth, maturity, and decay are as the grass springing from the soil with beautiful green blades, afterwards to wither and return to its native nothingness. This mortal seeming is temporal; it never merges into immortal being, but finally disappears, and immortal man, spiritual and eternal, is found to be the real man.

4. 476: 1-5, 10-20, 28-32

அழியாதவைகளின் போலிகள்தான் சாவு. அவர்கள் துன்மார்க்கரின் குழந்தைகள் அல்லது ஒரே தீயவர்கள், இது மனிதன் மண்ணில் அல்லது ஒரு பொருள் கருவாகத் தொடங்குகிறான் என்று அறிவிக்கிறது. தெய்வீக அறிவியலில், கடவுளும் உண்மையான மனிதனும் தெய்வீகக் கோட்பாடு மற்றும் யோசனை என பிரிக்க முடியாதவர்கள்.

எனவே மனிதன் சாவானோ, பொருளோ அல்ல. மனிதர்கள் மறைந்துவிடுவார்கள், மேலும் அழியாதவர்கள் அல்லது கடவுளின் குழந்தைகள் மனிதனின் ஒரே மற்றும் நித்திய உண்மைகளாகத் தோன்றுவார்கள். மனிதர்கள் கடவுளின் வீழ்ந்த குழந்தைகள் அல்ல. அவர்கள் ஒருபோதும் சரியான நிலையைக் கொண்டிருக்கவில்லை, அது பின்னர் மீண்டும் பெறப்படலாம். அவர்கள், மரண வரலாற்றின் தொடக்கத்திலிருந்தே, "பாவத்தில் கருத்தரித்து, அக்கிரமத்தில் பிறந்தவர்கள்." மரணம் இறுதியாக அமரத்துவத்தில் விழுங்கப்படுகிறது. அழியாத மனிதனுடைய உண்மைகளுக்கு இடம் கொடுக்க பாவம், நோய் மற்றும் மரணம் மறைந்து போக வேண்டும்.

மனித பிள்ளைகள் அல்ல, கடவுளின் பிள்ளைகளைப் பற்றி பேசுகையில், இயேசு, "தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறது; அதாவது, உண்மையும் அன்பும் உண்மையான மனிதனில் ஆட்சி செய்கின்றன, கடவுளின் சாயலில் மனிதன் வீழ்ச்சியடையாத மற்றும் நித்தியமானவன் என்பதைக் காட்டுகிறது.

4. 476 : 1-5, 10-20, 28-32

Mortals are the counterfeits of immortals. They are the children of the wicked one, or the one evil, which declares that man begins in dust or as a material embryo. In divine Science, God and the real man are inseparable as divine Principle and idea.

Hence man is not mortal nor material. Mortals will disappear, and immortals, or the children of God, will appear as the only and eternal verities of man. Mortals are not fallen children of God. They never had a perfect state of being, which may subsequently be regained. They were, from the beginning of mortal history, "conceived in sin and brought forth in iniquity." Mortality is finally swallowed up in immortality. Sin, sickness, and death must disappear to give place to the facts which belong to immortal man.

When speaking of God's children, not the children of men, Jesus said, "The kingdom of God is within you;" that is, Truth and Love reign in the real man, showing that man in God's image is unfallen and eternal.

5. 296: 4-13

முன்னேற்றம் அனுபவத்தில் பிறக்கிறது. இது மரணமடையும் மனிதனின் பழுக்க வைக்கிறது, இதன் மூலம் அழியாதவருக்கு மரணம் கைவிடப்படுகிறது. இங்கே அல்லது மறுமையில், துன்பம் அல்லது அறிவியல் வாழ்க்கை மற்றும் மனம் தொடர்பான அனைத்து மாயைகளையும் அழித்து, பொருள் உணர்வு மற்றும் சுயத்தை மீண்டும் உருவாக்க வேண்டும். அவனுடைய செயல்களைக் கொண்ட முதியவர் தூக்கி எறியப்பட வேண்டும். சிற்றின்பம் அல்லது பாவம் எதுவும் அழியாது. ஒரு தவறான பொருள் உணர்வு மற்றும் பாவத்தின் மரணம், கரிமப் பொருட்களின் மரணம் அல்ல, மனிதனையும் வாழ்க்கையையும், இணக்கமான, உண்மையான மற்றும் நித்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.

5. 296 : 4-13

Progress is born of experience. It is the ripening of mortal man, through which the mortal is dropped for the immortal. Either here or hereafter, suffering or Science must destroy all illusions regarding life and mind, and regenerate material sense and self. The old man with his deeds must be put off. Nothing sensual or sinful is immortal. The death of a false material sense and of sin, not the death of organic matter, is what reveals man and Life, harmonious, real, and eternal.

6. 496: 20-27

"மரணத்தின் வாடை பாவம்; பாவத்தின் வலிமை சட்டம்," - மரண நம்பிக்கையின் சட்டம், அழியாத வாழ்க்கையின் உண்மைகளுடன் போரிடுகிறது, கல்லறைக்கு சொல்லும் ஆன்மீக சட்டத்துடன் கூட, "உன் வெற்றி எங்கே?" ஆனால் "இந்த அழியாத தன்மையை அணிந்துகொண்டு, இந்த சாவு அழியாமையை அணிந்துகொண்டால், மரணம் வெற்றியில் விழுங்கப்பட்டது" என்று எழுதப்பட்ட வார்த்தை நிறைவேறும்.

6. 496 : 20-27

"The sting of death is sin; and the strength of sin is the law," — the law of mortal belief, at war with the facts of immortal Life, even with the spiritual law which says to the grave, "Where is thy victory?" But "when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory."

7. 247: 10-18

அழகும் உண்மையும் நித்தியமானது; ஆனால் பொருள்களின் அழகு மறைந்து, மரண நம்பிக்கையாக மறைந்து, விரைந்தே போகிறது. பழக்கவழக்கம், கல்வி மற்றும் ஃபேஷன் ஆகியவை மனிதர்களின் நிலையற்ற தரங்களாக அமைகின்றன. அழியாமை, வயது அல்லது சிதைவிலிருந்து விலக்கு, அதன் சொந்த மகிமை உள்ளது, - ஆன்மாவின் பிரகாசம். அழியாத ஆண்களும் பெண்களும் ஆன்மீக உணர்வின் மாதிரிகள், சரியான மனதால் வரையப்பட்டவர்கள் மற்றும் அனைத்து பொருள் உணர்வையும் மீறிய அன்பின் உயர்ந்த கருத்துக்களை பிரதிபலிக்கிறார்கள்.

7. 247 : 10-18

Beauty, as well as truth, is eternal; but the beauty of material things passes away, fading and fleeting as mortal belief. Custom, education, and fashion form the transient standards of mortals. Immortality, exempt from age or decay, has a glory of its own, — the radiance of Soul. Immortal men and women are models of spiritual sense, drawn by perfect Mind and reflecting those higher conceptions of loveliness which transcend all material sense.

8. 428: 22-29

மனிதன் பரிபூரணமானவன், அழியாதவன் என்ற மாபெரும் ஆன்மீக உண்மை வெளிவர வேண்டும். இருப்பின் உணர்வை நாம் என்றென்றும் வைத்திருக்க வேண்டும், விரைவில் அல்லது பின்னர், கிறிஸ்து மற்றும் கிறிஸ்தவ அறிவியலின் மூலம், நாம் பாவத்தையும் மரணத்தையும் மாஸ்டர் செய்ய வேண்டும். பொருள் நம்பிக்கைகள் கைவிடப்பட்டு, அழியாத உண்மைகள் ஒப்புக் கொள்ளப்படுவதால், மனிதனின் அழியாமைக்கான சான்றுகள் இன்னும் தெளிவாகத் தெரியும்.

8. 428 : 22-29

The great spiritual fact must be brought out that man is, not shall be, perfect and immortal. We must hold forever the consciousness of existence, and sooner or later, through Christ and Christian Science, we must master sin and death. The evidence of man's immortality will become more apparent, as material beliefs are given up and the immortal facts of being are admitted.

9. 246: 27-31

வாழ்க்கை நித்தியமானது. நாம் இதைக் கண்டுபிடித்து, அதன் ஆர்ப்பாட்டத்தைத் தொடங்க வேண்டும். வாழ்வும் நன்மையும் அழியாதவை. வயது மற்றும் ப்ளைட்டைக் காட்டிலும், இருத்தல் பற்றிய நமது பார்வைகளை அழகு, புத்துணர்ச்சி மற்றும் தொடர்ச்சியாக வடிவமைப்போம்.

9. 246 : 27-31

Life is eternal. We should find this out, and begin the demonstration thereof. Life and goodness are immortal. Let us then shape our views of existence into loveliness, freshness, and continuity, rather than into age and blight.

10. 495: 14-24

நோய் அல்லது பாவத்தின் மாயை உங்களைத் தூண்டும் போது, கடவுளையும் அவருடைய யோசனையையும் உறுதியாகப் பற்றிக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் சிந்தனையில் அவருடைய சாயலைத் தவிர வேறெதையும் அனுமதிக்காதீர்கள். பயமோ சந்தேகமோ உங்கள் தெளிவான உணர்வு மற்றும் அமைதியான நம்பிக்கையை மறைக்க வேண்டாம், வாழ்க்கையின் இணக்கமான - வாழ்க்கை நித்தியமாக இருப்பதைப் போல - வாழ்க்கையில் இல்லாத எந்த வேதனையான உணர்வையும் அல்லது நம்பிக்கையையும் அழிக்க முடியும். கிரிஸ்துவர் அறிவியல், உடல் உணர்வுக்கு பதிலாக, இருப்பது பற்றிய உங்கள் புரிதலை ஆதரிக்கட்டும், மேலும் இந்த புரிதல் பிழையை சத்தியத்துடன் மாற்றும், இறப்பை அழியாத தன்மையுடன் மாற்றும், மற்றும் அமைதியின்மையை நல்லிணக்கத்துடன் மாற்றும்.

10. 495 : 14-24

When the illusion of sickness or sin tempts you, cling steadfastly to God and His idea. Allow nothing but His likeness to abide in your thought. Let neither fear nor doubt overshadow your clear sense and calm trust, that the recognition of life harmonious — as Life eternally is — can destroy any painful sense of, or belief in, that which Life is not. Let Christian Science, instead of corporeal sense, support your understanding of being, and this understanding will supplant error with Truth, replace mortality with immortality, and silence discord with harmony.

11. 76: 22-31

பாவமில்லாத மகிழ்ச்சி, - வாழ்க்கையின் சரியான இணக்கம் மற்றும் அழியாத தன்மை, வரம்பற்ற தெய்வீக அழகு மற்றும் நன்மை ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு உடல் இன்பம் அல்லது வலி இல்லாமல், - ஆன்மீகம் கொண்ட ஒரே உண்மையான, அழிக்க முடியாத மனிதனை உருவாக்குகிறது. இந்த இருத்தலின் நிலை விஞ்ஞானமானது மற்றும் அப்படியே உள்ளது, - தெய்வீக அறிவியலில் கிறிஸ்துவைப் பற்றிய இறுதி புரிதல் உள்ளவர்களால் மட்டுமே இது ஒரு முழுமையானது. மரணம் ஒருபோதும் இந்த இருப்பு நிலையை அவசரப்படுத்த முடியாது, ஏனென்றால் அழியாத தன்மை தோன்றுவதற்கு முன்பு மரணத்தை வெல்ல வேண்டும், சமர்ப்பிக்கக்கூடாது.

11. 76 : 22-31

The sinless joy, — the perfect harmony and immortality of Life, possessing unlimited divine beauty and goodness without a single bodily pleasure or pain, — constitutes the only veritable, indestructible man, whose being is spiritual. This state of existence is scientific and intact, — a perfection discernible only by those who have the final understanding of Christ in divine Science. Death can never hasten this state of existence, for death must be overcome, not submitted to, before immortality appears.

12. 288: 27-28

அழியாத மனிதனின் புகழ்பெற்ற சாத்தியங்களை அறிவியல் வெளிப்படுத்துகிறது, மரண உணர்வுகளால் எப்போதும் வரம்பற்றது.

12. 288 : 27-28

Science reveals the glorious possibilities of immortal man, forever unlimited by the mortal senses.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████