ஞாயிற்றுக்கிழமை நவம்பர் 24, 2022நன்றி செலுத்துதல்

SubjectThanksgiving

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: சங்கீதம் 50: 14

"நீ தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரபலியிட்டு உன்னதமானவருக்கு உன் பொருத்தனைகளைச் செலுத்தி."Golden Text: Psalm 50 : 14

Offer unto God thanksgiving; and pay thy vows unto the most High.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: 2 கொரிந்தியர் 9: 8-11, 15


8     மேலும், நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூரணமுடையவர்களாயும், சகலவித நற்கிரியைகளிலும் பெருகுகிறவர்களாயுமிருக்கும்படியாக, தேவன் உங்களிடத்தில் சகலவித கிருபையையும் பெருகச்செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார்.

9     வாரியிறைத்தான், ஏழைகளுக்குக் கொடுத்தான், அவனுடைய நீதி என்றென்றைக்கும் நிற்கும் என்று எழுதியிருக்கிறபடியாகும்.

10     விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும், புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அளித்து, அதைப் பெருகப்பண்ணி, உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்கச் செய்வார்.

11     தேவனுக்கு எங்களால் ஸ்தோத்திரமுண்டாவதற்கு ஏதுவாயிருக்கும் மிகுந்த உதாரகுணத்திலே நீங்கள் எவ்விதத்திலும் சம்பூரணமுள்ளவர்களாவீர்கள்.

15     தேவன் அருளிய சொல்லிமுடியாத ஈவுக்காக அவருக்கு ஸ்தோத்திரம்.

Responsive Reading: II Corinthians 9 : 8-11, 15

8.     And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work:

9.     (As it is written, He hath dispersed abroad; he hath given to the poor: his righteousness remaineth for ever.

10.     Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness;)

11.     Being enriched in every thing to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God.

15.     Thanks be unto God for his unspeakable gift.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. சங்கீதம் 100: 1-4

1     பூமியின் குடிகளே, எல்லாரும் கர்த்தரைக் கெம்பீரமாய்ப் பாடுங்கள்.

2     மகிழ்ச்சியோடே கர்த்தருக்கு ஆராதனைசெய்து, ஆனந்தசத்தத்தோடே அவர் சந்நிதிமுன் வாருங்கள்.

3     கர்த்தரே தேவனென்று அறியுங்கள்; நாம் அல்ல, அவரே நம்மை உண்டாக்கினார்; நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாயிருக்கிறோம்.

4     அவர் வாசல்களில் துதியோடும், அவர் பிராகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசித்து, அவரைத் துதித்து, அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரியுங்கள்.

1. Psalm 100 : 1-4

1     Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands.

2     Serve the Lord with gladness: come before his presence with singing.

3     Know ye that the Lord he is God: it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture.

4     Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise: be thankful unto him, and bless his name.

2. ஏசாயா 25: 1, 4

1     கர்த்தாவே, நீரே என் தேவன்; உம்மை உயர்த்தி, உமது நாமத்தைத் துதிப்பேன்; நீர் அதிசயமானவைகளைச் செய்தீர்; உமது ஆலோசனைகள் சத்தியமும் உறுதியுமானவைகள்.

4     கொடூரமானவர்களின் சீறல் மதிலை மோதியடிக்கிற பெரு வெள்ளத்தைப்போல் இருக்கையில், நீர் ஏழைக்குப் பெலனும், நெருக்கப்படுகிற எளியவனுக்குத் திடனும் பெருவெள்ளத்துக்குத் தப்பும் அடைக்கலமும், வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் நிழலுமானீர்.

2. Isaiah 25 : 1, 4

1     O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.

4     For thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones is as a storm against the wall.

3. 2 இராஜாக்கள் 4: 1-7

1     தீர்க்கதரிசிகளுடைய புத்திரரில் ஒருவனுக்கு மனைவியாயிருந்த ஒரு ஸ்திரீ எலிசாவைப் பார்த்து: உமது அடியானாகிய என் புருஷன் இறந்து போனான்; உமது அடியான் கர்த்தருக்குப் பயந்து நடந்தான் என்பதை அறிவீர்; கடன்கொடுத்தவன் இப்போது என் இரண்டு குமாரரையும் தனக்கு அடிமைகளாக்கிக் கொள்ள வந்தான் என்றான்.

2     எலிசா அவளை நோக்கி: நான் உனக்கு என்னசெய்ய வேண்டும்? வீட்டில் உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது சொல் என்றான். அதற்கு அவள்: ஒரு குடம் எண்ணெய் அல்லாமல் உமது அடியாளுடைய வீட்டில் வேறொன்றும் இல்லை என்றாள்.

3     அப்பொழுது அவன்: நீ போய், உன்னுடைய அயல்வீட்டுகாரர் எல்லாரிடத்திலும் அநேகம் வெறும்பாத்திரங்களைக் கேட்டுவாங்கி,

4     உள்ளே போய், உன் பிள்ளைகளுடன் உள்ளே நின்று கதவைப் பூட்டி, அந்தப் பாத்திரங்கள் எல்லாவற்றிலும் வார்த்து, நிறைந்ததை ஒரு பக்கத்தில் வை என்றான்.

5     அவள் அவனிடத்திலிருந்து போய், தன் பிள்ளைகளுடன் கதவைப் பூட்டிக்கொண்டு, இவர்கள் பாத்திரங்களை அவளிடத்தில் கொடுக்க, அவள் அவைகளில் வார்த்தாள்.

6     அந்தப் பாத்திரங்கள் நிறைந்த பின், அவள் தன் மகன் ஒருவனை நோக்கி: இன்னும் ஒரு பாத்திரம் கொண்டுவா என்றாள். அதற்கு அவன்: வேறே பாத்திரம் இல்லை என்றான்; அப்பொழுது எண்ணெய் நின்று; போயிற்று.

7     அவள் போய் தேவனுடைய மனுஷனுக்கு அதை அறிவித்தாள். அப்பொழுது அவன்: நீ போய் அந்த எண்ணெயை விற்று, உன் கடனைத் தீர்த்து, மீந்ததைக்கொண்டு நீயும் உன் பிள்ளைகளும் ஜீவனம்பண்ணுங்கள் என்றான்.

3. II Kings 4 : 1-7

1     Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant my husband is dead; and thou knowest that thy servant did fear the Lord: and the creditor is come to take unto him my two sons to be bondmen.

2     And Elisha said unto her, What shall I do for thee? tell me, what hast thou in the house? And she said, Thine handmaid hath not any thing in the house, save a pot of oil.

3     Then he said, Go, borrow thee vessels abroad of all thy neighbours, even empty vessels; borrow not a few.

4     And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full.

5     So she went from him, and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her; and she poured out.

6     And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil stayed.

7     Then she came and told the man of God. And he said, Go, sell the oil, and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest.

4. ஏசாயா 55: 1-3 (க்கு ;)

1     ஓ,தாகமாயிருக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் தண்ணீர்களண்டைக்கு வாருங்கள்; பணமில்லாதவர்களே, நீங்கள் வந்து, வாங்கிச் சாப்பிடுங்கள்; நீங்கள் வந்து, பணமுமின்றி விலையுமின்றித் திராட்சரசமும் பாலும்கொள்ளுங்கள்.

2     நீங்கள் அப்பமல்லாததற்காகப் பணத்தையும், திருப்திசெய்யாத பொருளுக்காக உங்கள் பிரயாசத்தையும் செலவழிப்பானேன்? நீங்கள் எனக்குக் கவனமாய்ச் செவிகொடுத்து நலமானதைச் சாப்பிடுங்கள்; அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமா கொழுப்பான பதார்த்தத்தினால் மகிழ்ச்சியாகும்.

3     உங்கள் செவியைச் சாய்த்து, என்னிடத்தில் வாருங்கள்: கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமா பிழைக்கும்.

4. Isaiah 55 : 1-3 (to ;)

1     Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money; come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price.

2     Wherefore do ye spend money for that which is not bread? and your labour for that which satisfieth not? hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness.

3     Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live;

5. मत्ती 4: 7 (க்கு கூறினார்)

7     இயேசு கூறினார்...

5. Matthew 4 : 7 (to said)

7     Jesus said…

6. மத்தேயு 6: 25 (எடுத்துக்கொள்) 32-34 (க்கு 1st.)

25     ஆகையால் என்னத்தை உண்போம், என்னத்தைக் குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும்; என்னத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்துக்காகவும் கவலைப்படாதிருங்கள் என்று, உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; ஆகாரத்தைப் பார்க்கிலும் ஜீவனும், உடையைப்பார்க்கிலும் சரீரமும் விசேஷித்தவைகள் அல்லவா?

32     இவைகளையெல்லாம் அஞ்ஞானிகள் நாடித்தேடுகிறார்கள்; இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் என்று உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார்.

33     முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள்; அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் கொடுக்கப்படும்.

34 கையால் நாளைக்காகக் கவலைப்படாதிருங்கள்; நாளையத்தினம் தன்னுடையவைகளுக்காகக் கவலைப்படும். அந்தந்த நாளுக்கு அதினதின் பாடு போதும்.

6. Matthew 6 : 25 (Take), 32-34 (to 1st .)

25     Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

32     (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

33     But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

34     Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself.

7. லூக்கா 12: 32

32     பயப்படாதே சிறுமந்தையே, உங்களுக்கு ராஜ்யத்தைக் கொடுக்க உங்கள்பிதா பிரியமாயிருக்கிறார்.

7. Luke 12 : 32

32     Fear not, little flock; for it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom.

8. கொலோசெயர் 3: 1, 2, 15, 17

1     நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன்கூட எழுந்ததுண்டானால், கிறிஸ்து தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்திலுள்ள மேலானவைகளைத் தேடுங்கள்.

2     பூமியிலுள்ளவைகளையல்ல, மேலானவைகளையே நாடுங்கள்.

15     தேவசமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆளக்கடவது, இதற்கென்றே நீங்கள் ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டீர்கள்; நன்றியறிதலுள்ளவர்களாயுமிருங்கள்.

17     வார்த்தையினாலாவது கிரியையினாலாவது, நீங்கள் எதைச் செய்தாலும், அதையெல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே செய்து, அவர் முன்னிலையாகப் பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள்.

8. Colossians 3 : 1, 2, 15, 17

1     If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.

2     Set your affection on things above, not on things on the earth.

15     And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.

17     And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 494 : 10-24

தெய்வீக அன்பு எப்பொழுதும் சந்தித்தது மற்றும் எப்போதும் ஒவ்வொரு மனித தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும். மனிதகுலம் மற்றும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திலும், தெய்வீக அன்பு எல்லா நன்மைகளையும் வழங்குகிறது என்பதால், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையில் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டுமே குணப்படுத்தும் தெய்வீக சக்தியை இயேசு வெளிப்படுத்தினார் என்று கற்பனை செய்வது நல்லது அல்ல.

அருளின் அற்புதம் காதலுக்கு அதிசயம் இல்லை. இயேசு சரீரத்தன்மையின் இயலாமையையும், ஆவியின் எல்லையற்ற திறனையும் நிரூபித்தார், இதனால் தவறான மனித உணர்வு அதன் சொந்த நம்பிக்கைகளிலிருந்து தப்பித்து தெய்வீக அறிவியலில் பாதுகாப்பைத் தேட உதவுகிறது. காரணம், சரியாக இயக்கப்பட்டது, உடல் உணர்வின் பிழைகளை சரிசெய்வதற்கு உதவுகிறது; ஆனால், மனிதனின் நித்திய நல்லிணக்கத்தின் விஞ்ஞானம், விஞ்ஞானத்தின் உடைக்கப்படாத யதார்த்தத்துடன் அவர்களின் மாயையை உடைக்கும் வரை, பாவம், நோய் மற்றும் மரணம் உண்மையானதாகத் தோன்றும் (தூங்கும் கனவின் அனுபவங்கள் நிஜமாகத் தோன்றுவது போல).

1. 494 : 10-24

Divine Love always has met and always will meet every human need. It is not well to imagine that Jesus demonstrated the divine power to heal only for a select number or for a limited period of time, since to all mankind and in every hour, divine Love supplies all good.

The miracle of grace is no miracle to Love. Jesus demonstrated the inability of corporeality, as well as the infinite ability of Spirit, thus helping erring human sense to flee from its own convictions and seek safety in divine Science. Reason, rightly directed, serves to correct the errors of corporeal sense; but sin, sickness, and death will seem real (even as the experiences of the sleeping dream seem real) until the Science of man's eternal harmony breaks their illusion with the unbroken reality of scientific being.

2. 530 : 5-12

தெய்வீக அறிவியலில், மனிதன் கடவுளால் ஆதரிக்கப்படுகிறான், தெய்வீகக் கொள்கை. பூமி, கடவுளின் கட்டளையின் பேரில், மனிதனின் பயன்பாட்டிற்கு உணவைக் கொண்டுவருகிறது. இதை அறிந்த இயேசு ஒருமுறை சொன்னார், "உங்கள் வாழ்க்கையைப் பற்றி, நீங்கள் என்ன சாப்பிடுவீர்கள், எதைக் குடிப்பீர்கள் என்று யோசிக்காதீர்கள்" - அவர் தனது படைப்பாளரின் தனிச்சிறப்பைக் கருதாமல், அனைவருக்கும் தந்தையும் தாயுமான கடவுளை அங்கீகரிக்கிறார். லில்லிகளைப் போல மனிதனுக்கு உணவளித்து உடுத்த வேண்டும்.

2. 530 : 5-12

In divine Science, man is sustained by God, the divine Principle of being. The earth, at God's command, brings forth food for man's use. Knowing this, Jesus once said, "Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink," — presuming not on the prerogative of his creator, but recognizing God, the Father and Mother of all, as able to feed and clothe man as He doth the lilies.

3. 3 : 22-16

ஏற்கனவே பெற்ற நன்மைக்காக நாம் உண்மையிலேயே நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா? அப்போது, நமக்குக் கிடைத்துள்ள ஆசீர்வாதங்களைப் பயன்படுத்தி, மேலும் பலவற்றைப் பெறுவதற்குத் தகுதியடைவோம். நன்றியுணர்வு என்பது நன்றியின் வாய்மொழி வெளிப்பாட்டைக் காட்டிலும் அதிகம். பேச்சை விட செயல் நன்றியை வெளிப்படுத்துகிறது.

நாம் வாழ்க்கை, உண்மை மற்றும் அன்புக்கு நன்றியற்றவர்களாக இருந்தும், எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காகவும் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தினால், நாம் நேர்மையற்றவர்களாகவும், நயவஞ்சகர்கள் மீது நமது எஜமானர் கூறும் கடுமையான கண்டனத்திற்கு ஆளாக நேரிடும். அவ்வாறான நிலையில் உதட்டில் விரலை வைத்து நமது ஆசிகளை நினைவு கூர்வதே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பிரார்த்தனை. இதயம் தெய்வீக உண்மை மற்றும் அன்பிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருந்தாலும், மலட்டு வாழ்க்கையின் நன்றியின்மையை நம்மால் மறைக்க முடியாது.

பொறுமை, சாந்தம், அன்பு மற்றும் நற்செயல்களில் வெளிப்படுத்தப்படும் கிருபையின் வளர்ச்சிக்கான தீவிர விருப்பத்தின் ஜெபமே நமக்கு மிகவும் தேவை. எஜமானரின் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிப்பதும், அவருடைய முன்மாதிரியைப் பின்பற்றுவதும் அவருக்கு நாம் செய்யும் சரியான கடன் மற்றும் அவர் செய்த அனைத்திற்கும் நாம் நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்பதற்கான ஒரே தகுதியான சான்று. "நீங்கள் என்னை நேசிப்பீர்களானால், என் கட்டளைகளைக் கைக்கொள்ளுங்கள்" என்று அவர் கூறியிருப்பதால், உண்மையுள்ள மற்றும் இதயப்பூர்வமான நன்றியை வெளிப்படுத்த வெளிப்புற வழிபாடு போதுமானதாக இல்லை.

எப்பொழுதும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற வழக்கமான போராட்டம் இடைவிடாத பிரார்த்தனை. அதன் நோக்கங்கள் அவர்கள் கொண்டு வரும் ஆசீர்வாதங்களில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன - ஆசீர்வாதங்கள், கேட்கக்கூடிய வார்த்தைகளில் ஒப்புக்கொள்ளப்படாவிட்டாலும், அன்பில் பங்கேற்பதற்கான நமது தகுதியை உறுதிப்படுத்துகிறது.

3. 3 : 22-16

Are we really grateful for the good already received? Then we shall avail ourselves of the blessings we have, and thus be fitted to receive more. Gratitude is much more than a verbal expression of thanks. Action expresses more gratitude than speech.

If we are ungrateful for Life, Truth, and Love, and yet return thanks to God for all blessings, we are insincere and incur the sharp censure our Master pronounces on hypocrites. In such a case, the only acceptable prayer is to put the finger on the lips and remember our blessings. While the heart is far from divine Truth and Love, we cannot conceal the ingratitude of barren lives.

What we most need is the prayer of fervent desire for growth in grace, expressed in patience, meekness, love, and good deeds. To keep the commandments of our Master and follow his example, is our proper debt to him and the only worthy evidence of our gratitude for all that he has done. Outward worship is not of itself sufficient to express loyal and heartfelt gratitude, since he has said: "If ye love me, keep my commandments."

The habitual struggle to be always good is unceasing prayer. Its motives are made manifest in the blessings they bring, — blessings which, even if not acknowledged in audible words, attest our worthiness to be partakers of Love.

4. 13 : 10-12, 15 (இறைவன்)-17 (க்கு 2nd ,)

நமது மனுக்கள் உண்மையாக இருந்தால், நாம் கேட்பதற்கு உழைப்போம்; அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற நம்முடைய பிதா வெளிப்படையாக நமக்கு வெகுமதி அளிப்பார். … கடவுளிடமோ அல்லது நம் சக உயிரினங்களிடமோ அதைக் கூறுவதற்கு முன்பே நம் தேவையை கடவுள் அறிவார். ஆசையை நேர்மையாகவும், அமைதியாகவும், பணிவாகவும் கடைப்பிடித்தால், கடவுள் அதை ஆசீர்வதிப்பார்.

4. 13 : 10-12, 15 (God)-17 (to 2nd ,)

If our petitions are sincere, we labor for what we ask; and our Father, who seeth in secret, will reward us openly. … God knows our need before we tell Him or our fellow-beings about it. If we cherish the desire honestly and silently and humbly, God will bless it.

5. 12 : 31-4

தெய்வீக அறிவியலில், பிரார்த்தனைகள் மனதளவில் இருக்கும், எல்லாரும் "சிக்கலில் மிகவும் தற்போதைய உதவியாக" கடவுளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். அன்பு அதன் தழுவல் மற்றும் கொடுப்பதில் பாரபட்சமற்றது மற்றும் உலகளாவியது. அது திறந்த நீரூற்று, "ஓ, தாகம் எடுக்கும் ஒவ்வொருவரும் தண்ணீருக்கு வாருங்கள்."

5. 12 : 31-4

In divine Science, where prayers are mental, all may avail themselves of God as "a very present help in trouble." Love is impartial and universal in its adaptation and bestowals. It is the open fount which cries, "Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters."

6. 571 : 15-21

எல்லா நேரங்களிலும், எல்லா சூழ்நிலைகளிலும், தீமையை நன்மையால் வெல்லுங்கள். உங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள், தீமையை வெல்ல கடவுள் ஞானத்தையும் சந்தர்ப்பத்தையும் வழங்குவார். அன்பின் அலங்காரத்தில், மனித வெறுப்பு உங்களை அடைய முடியாது. உயர்ந்த மனிதகுலத்தின் சிமெண்ட் அனைத்து நலன்களையும் ஒரே தெய்வீகத்தில் இணைக்கும்.

6. 571 : 15-21

At all times and under all circumstances, overcome evil with good. Know thyself, and God will supply the wisdom and the occasion for a victory over evil. Clad in the panoply of Love, human hatred cannot reach you. The cement of a higher humanity will unite all interests in the one divinity.

7. 206 : 15-18

மனிதனுடனான கடவுளின் விஞ்ஞான உறவில், இயேசு ரொட்டிகள் மற்றும் மீன்களைக் கொண்டு காண்பித்தது போல், ஒருவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அனைத்தும் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பதைக் காண்கிறோம் - ஆவி, விஷயம் இல்லை, விநியோகத்தின் ஆதாரமாக இருக்கிறது.

7. 206 : 15-18

In the scientific relation of God to man, we find that whatever blesses one blesses all, as Jesus showed with the loaves and the fishes, — Spirit, not matter, being the source of supply.

8. 518 : 15-23

ஆவியில் பணக்காரர்கள் ஒரே பெரிய சகோதரத்துவத்தில் ஏழைகளுக்கு உதவுகிறார்கள், அனைவருக்கும் ஒரே கொள்கை அல்லது தந்தை; தன் சகோதரனுடைய தேவையைக் கண்டு, பிறனுடைய நன்மைக்குத் தன் சொந்தத்தைத் தேடுகிறவன் பாக்கியவான். அன்பு குறைந்த ஆன்மிக எண்ணம், அழியாமை மற்றும் நற்குணத்தை அளிக்கிறது, இது மொட்டு வழியாக மலரும் பிரகாசிப்பது போல எல்லாவற்றிலும் பிரகாசிக்கிறது. கடவுளின் பல்வேறு வெளிப்பாடுகள் அனைத்தும் ஆரோக்கியம், புனிதம், அழியாத தன்மை - எல்லையற்ற வாழ்க்கை, உண்மை மற்றும் அன்பு ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்கின்றன.

8. 518 : 15-23

The rich in spirit help the poor in one grand brotherhood, all having the same Principle, or Father; and blessed is that man who seeth his brother's need and supplieth it, seeking his own in another's good. Love giveth to the least spiritual idea might, immortality, and goodness, which shine through all as the blossom shines through the bud. All the varied expressions of God reflect health, holiness, immortality — infinite Life, Truth, and Love.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████