ஞாயிற்றுக்கிழமை பிப்ரவரி 19, 2023மனம்

SubjectMind

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: பிலிப்பியர் 4: 7

"அப்பொழுது, எல்லாப் புத்திக்கும்மேலான தேவசமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாகக் காத்துக்கொள்ளும்."Golden Text: Philippians 4 : 7

And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: ஏசாயா 45: 5, 6, 9, 12, 19, 22


5     நானே கர்த்தர், வேறொருவரில்லை; என்னைத்தவிர தேவன் இல்லை.

6     என்னைத்தவிர ஒருவரும் இல்லையென்று சூரியன் உதிக்கிற திசையிலும், அது அஸ்தமிக்கிற திசையிலும் அறியப்படும்படிக்கு நீ என்னை அறியாதிருந்தும், நான் உனக்கு இடைக்கட்டு கட்டினேன்; நானே கர்த்தர், வேறொருவர் இல்லை.

9     மண்ணோடுகளுக்கொத்த ஓடாயிருந்தும், தன்னை உருவாக்கினவரோடே வழக்காடுகிறவனுக்கு ஐயோ! களிமண் தன்னை உருவாக்கினவனை நோக்கி: என்ன செய்கிறாயென்று சொல்லத்தகுமோ? உன் கிரியையானது: அவருக்குக் கைகளில்லையென்று சொல்லலாமோ?

12     நான் பூமியை உண்டுபண்ணி, நானே அதின்மேல் இருக்கிற மனுஷர்களைச் சிருஷ்டித்தேன்; என் கரங்கள் வானங்களை விரித்தன; அவைகளின் சர்வசேனையையும் நான் கட்டளையிட்டேன்.

19     நான் நீதியைப்பேசி, யதார்த்தமானவைகளை அறிவிக்கிற கர்த்தர்.

22     பூமியின் எல்லையெங்குமுள்ளவர்களே, என்னை நோக்கிப்பாருங்கள்; அப்பொழுது இரட்சிக்கப்படுவீர்கள்; நானே தேவன், வேறொருவரும் இல்லை.

Responsive Reading: Isaiah 45 : 5, 6, 9, 12, 19, 22

5.     I am the Lord, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me:

6.     That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else.

9.     Woe unto him that striveth with his Maker! Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, What makest thou? or thy work, He hath no hands?

12.     I have made the earth, and created man upon it: I, even my hands, have stretched out the heavens, and all their host have I commanded.

19.     I the Lord speak righteousness, I declare things that are right.

22.     Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is none else.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. நீதிமொழிகள் 23: 7 (க்கு:)

7     அவன் தன் இருதயத்தில் எப்படி நினைக்கிறானோ, அப்படியே அவன் இருக்கிறான்.

1. Proverbs 23 : 7 (to :)

7     For as he thinketh in his heart, so is he:

2. சங்கீதம் 103: 1-4

1     என் ஆத்துமாவே, கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி; என் முழு உள்ளமே, அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி.

2     என் ஆத்துமாவே, கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி; அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே.

3     அவர் உன் அக்கிரமங்களையெல்லாம் மன்னித்து, உன் நோய்களையெல்லாம் குணமாக்கி.

4     உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கிமீட்டு, உன்னைக் கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி.

2. Psalm 103 : 1-4

1     Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

2     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

3. 1 கொரிந்தியர் 2: 1, 4, 5, 12, 13, 16

1     சகோதரரே, நான் உங்களிடத்தில் வந்தபோது, தேவனைப்பற்றிய சாட்சியைச் சிறந்த வசனிப்போடாவது ஞானத்தோடாவது அறிவிக்கிறவனாக வரவில்லை.

4     உங்கள் விசுவாசம் மனுஷருடைய ஞானத்திலல்ல, தேவனுடைய பெலத்தில் நிற்கும்படிக்கு,

5     என் பேச்சும் என் பிரசங்கமும் மனுஷ ஞானத்திற்குரிய நயவசனமுள்ளதாயிராமல், ஆவியினாலும் பெலத்தினாலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாயிருந்தது.

12     நாங்களோ உலகத்தின் ஆவியைப்பெறாமல், தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனிலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியையே பெற்றோம்.

13     அவைகளை நாங்கள் மனுஷஞானம் போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசாமல், பரிசுத்த ஆவி போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசி, ஆவிக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளோடே சம்பந்தப்படுத்திக்காண்பிக்கிறோம்.

16     கர்த்தருக்குப் போதிக்கத்தக்கதாக அவருடைய சிந்தையை அறிந்தவன் யார்? எங்களுக்கோ கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டாயிருக்கிறது.

3. I Corinthians 2 : 1, 4, 5, 12, 13, 16

1     And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God.

4     And my speech and my preaching was not with enticing words of man’s wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power:

5     That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.

12     Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.

13     Which things also we speak, not in the words which man’s wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual.

16     For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ.

4. லூக்கா 8: 40, 41, 42 (க்கு 1st.), 49-56 (க்கு :)

40     இயேசு திரும்பி வந்தபோது, ஜனங்களெல்லாரும் அவருக்காகக் காத்திருந்தபடியால் அவரைச் சந்தோஷமாய் ஏற்றுக்கொண்டார்கள்.

41     அப்பொழுது ஜெபஆலயத்தலைவனாகிய யவீரு என்னும் பேருள்ள ஒருவன் வந்து. இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து பன்னிரண்டு வயதுள்ள தன்னுடைய ஒரே குமாரத்தி மரண அவஸ்தையாயிருந்தபடியால்,

42     தன் வீட்டிற்கு வரும்படி அவரை வேண்டிக்கொண்டான். அவர் போகையில் திரளான ஜனங்கள் அவரை நெருக்கினார்கள்.

49     அவர் இப்படிப் பேசிக்கொண்டிருக்கையில், ஜெபஆலயத்தலைவனுடைய வீட்டிலிருந்து ஒருவன் வந்து, அவனை நோக்கி: உம்முடைய குமாரத்தி மரித்துப்போனாள், போதகரை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம் என்றான்.

50     இயேசு அதைக் கேட்டு: பயப்படாதே; விசுவாசமுள்ளவனாயிரு, அப்பொழுது அவள் இரட்சிக்கப்படுவாள் என்றார்.

51     அவர் வீட்டில் வந்தபோது, பேதுருவையும் யாக்கோபையும் யோவானையும் பெண்ணின் தகப்பனையும் தாயையும் தவிர வேறொருவரையும் உள்ளே வரவொட்டாமல்,

52     எல்லாரும் அழுது அவளைக்குறித்துத் துக்கங்கொண்டாடுகிறதைக் கண்டு: அழாதேயுங்கள், அவள் மரித்துப்போகவில்லை, நித்திரையாயிருக்கிறாள் என்றார்.

53     அவள் மரித்துப்போனாளென்று அவர்கள் அறிந்ததினால், அவரைப் பார்த்து நகைத்தார்கள்.

54     எல்லாரையும் அவர் வெளியே போகப்பண்ணி, அவளுடைய கையைப்பிடித்து: பிள்ளையே எழுந்திரு என்றார்.

55     அப்பொழுது அவள் உயிர் திரும்ப வந்தது, உடனே அவள் எழுந்திருந்தாள்; அவளுக்கு ஆகாரங்கொடுக்கக் கட்டளையிட்டார்.

56     அவள் தாய்தகப்பன்மார் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அப்பொழுது நடந்ததை ஒருவருக்கும் சொல்லாமலிருக்கும்படி அவர்களுக்குக் கட்டளையிட்டார்.

4. Luke 8 : 40, 41, 42 (to 1st .), 49-56 (to :)

40     And it came to pass, that, when Jesus was returned, the people gladly received him: for they were all waiting for him.

41     And, behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue: and he fell down at Jesus’ feet, and besought him that he would come into his house:

42     For he had one only daughter, about twelve years of age, and she lay a dying.

49     While he yet spake, there cometh one from the ruler of the synagogue’s house, saying to him, Thy daughter is dead; trouble not the Master.

50     But when Jesus heard it, he answered him, saying, Fear not: believe only, and she shall be made whole.

51     And when he came into the house, he suffered no man to go in, save Peter, and James, and John, and the father and the mother of the maiden.

52     And all wept, and bewailed her: but he said, Weep not; she is not dead, but sleepeth.

53     And they laughed him to scorn, knowing that she was dead.

54     And he put them all out, and took her by the hand, and called, saying, Maid, arise.

55     And her spirit came again, and she arose straightway: and he commanded to give her meat.

56     And her parents were astonished:

5. மாற்கு 9: 14 (க்கு 2nd,), 17-19, 21-27

14     பின்பு அவர் சீஷரிடத்தில் வந்தபோது, அவர்களைச் சுற்றித் திரளான ஜனங்கள் நிற்கிறதையும், அவர்களோடே வேதபாரகர் தர்க்கிக்கிறதையும் கண்டார்.

17     அப்பொழுது ஜனக்கூட்டத்தில் ஒருவன் அவரை நோக்கி: போதகரே, ஊமையான ஒரு ஆவி பிடித்த என் மகனை உம்மிடத்தில் கொண்டுவந்தேன்.

18     அது அவனை எங்கே பிடித்தாலும் அங்கே அவனை அலைக்கழிக்கிறது; அப்பொழுது அவன் நுரைதள்ளி, பல்லைக்கடித்து, சோர்ந்து போகிறான். அதைத் துரத்திவிடும்படி உம்முடைய சீஷரிடத்தில் கேட்டேன். அவர்களால் கூடாமற்போயிற்று என்றான்.

19     அவர் பிரதியுத்தரமாக: விசுவாசமில்லாத சந்ததியே, எதுவரைக்கும் நான் உங்களோடு இருப்பேன்? எதுவரைக்கும் உங்களிடத்தில் பொறுமையாய் இருப்பேன்? அவனை என்னிடத்தில் கொண்டுவாருங்கள் என்றார்.

21     அவர் அவனுடைய தகப்பனை நோக்கி: இது இவனுக்கு உண்டாகி எவ்வளவு காலமாயிற்று என்று கேட்டார். அதற்கு அவன்: சிறு வயது முதற்கொண்டே உண்டாயிருக்கிறது;

22     இவனைக் கொல்லும்படிக்கு அது அநேகந்தரம் தீயிலும் தண்ணீரிலும் தள்ளிற்று, நீர் ஏதாகிலும் செய்யக்கூடுமானால், எங்கள் மேல் மனதிரங்கி, எங்களுக்கு உதவிசெய்யவேண்டும் என்றான்.

23     இயேசு அவனை நோக்கி: நீ விசுவாசிக்கக்கூடுமானால் ஆகும், விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்றார்.

24     உடனே பிள்ளையின் தகப்பன் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே, என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி உதவிசெய்யும் என்று கண்ணீரோடே சத்தமிட்டுச் சொன்னான்,

25     அப்பொழுது ஜனங்கள் கூட்டமாய் ஓடிவருகிறதை இயேசு கண்டு, அந்த அசுத்த ஆவியை நோக்கி: ஊமையும் செவிடுமான ஆவியே இவனை விட்டுப் புறப்பட்டுப்போ, இனி இவனுக்குள் போகாதே என்று நான் உனக்குக் கட்டளையிடுகிறேன் என்று அதை அதட்டினார்.

26     அப்பொழுது அது சத்தமிட்டு, அவனை மிகவும் அலைக்கழித்துப் புறப்பட்டுப்போயிற்று. அவன்செத்துப்போனான் என்று அநேகர் சொல்லத்தக்கதாகச் செத்தவன்போலக் கிடந்தான்.

27     இயேசு அவன் கையைப்பிடித்து, அவனைத் தூக்கினார், உடனே அவன் எழுந்திருந்தான்.

5. Mark 9 : 14 (to 2nd ,), 17-19, 21-27

14     And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them,

17     And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit;

18     And wheresoever he taketh him, he teareth him: and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away: and I spake to thy disciples that they should cast him out; and they could not.

19     He answereth him, and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him unto me.

21     And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child.

22     And ofttimes it hath cast him into the fire, and into the waters, to destroy him: but if thou canst do any thing, have compassion on us, and help us.

23     Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.

24     And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe; help thou mine unbelief.

25     When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him.

26     And the spirit cried, and rent him sore, and came out of him: and he was as one dead; insomuch that many said, He is dead.

27     But Jesus took him by the hand, and lifted him up; and he arose.

6. எபேசியர் 4: 1-7, 13-15, 22-24

1     ஆதலால், கர்த்தர்நிமித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிற புத்தியென்னவெனில், நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்குப் பாத்திரவான்களாய் நடந்து,

2     மிகுந்த மனத்தாழ்மையும் சாந்தமும் நீடிய பொறுமையும் உடையவர்களாய், அன்பினால் ஒருவரையொருவர் தாங்கி,

3     சமாதானக்கட்டினால் ஆவியின் ஒருமையைக் காத்துக்கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள்.

4     உங்களுக்கு உண்டான அழைப்பினாலே நீங்கள் ஒரே நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டதுபோல, ஒரே சரீரமும் ஒரே ஆவியும் உண்டு;

5     ஒரே கர்த்தரும், ஒரே விசுவாசமும், ஒரே ஞானஸ்நானமும்,

6     எல்லாருக்கும் ஒரே தேவனும் பிதாவும் உண்டு; அவர் எல்லார்மேலும், எல்லாரோடும், உங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிறவர்.

7     கிறிஸ்துவினுடைய ஈவின் அளவுக்குத்தக்கதாக நம்மில் அவனவனுக்குக் கிருபை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

13     அவர், சிலரை அப்போஸ்தலராகவும், சிலரைத் தீர்க்கதரிசிகளாகவும், சிலரைச் சுவிசேஷகராகவும், சிலரை மேய்ப்பராகவும், போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார்.

14     நாம் இனிக் குழந்தைகளாயிராமல், மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதற்கேதுவான தந்திரமுமுள்ள போதகமாய் பலவித காற்றினாலே அலைகளைப்போல அடிபட்டு அலைகிறவர்களாயிராமல்,

15     அன்புடன் சத்தியத்தைக் கைகொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலேயும், நாம் வளருகிறவர்களாயிருக்கும்படியாக அப்படிச் செய்தார்.

22     அந்தப்படி, முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம்போக்கும் இச்சைகளாலே கெட்டுப்போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்துபோட்டு,

23     உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி,

24     மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனைத் தரித்துக்கொள்ளுங்கள்.

6. Ephesians 4 : 1-7, 13-15, 22-24

1     I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,

2     With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;

3     Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.

4     There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;

5     One Lord, one faith, one baptism,

6     One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.

7     But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.

13     Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:

14     That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;

15     But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:

22     That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;

23     And be renewed in the spirit of your mind;

24     And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 469 : 12-20

கேள்வி:- மனம் என்றால் என்ன?

பதில்:- மனமே கடவுள். பிழையை அழிப்பவர் என்பது கடவுள், நல்லது, ஒரே மனம் என்பதும், எல்லையற்ற மனதின் அனுமானத்திற்கு எதிரானது - பிசாசு அல்லது தீமை என்று அழைக்கப்படுகிறது - மனம் அல்ல, உண்மை அல்ல, ஆனால் பிழை, புத்திசாலித்தனம் அல்லது உண்மை இல்லாதது. ஒரே மனம் மட்டுமே இருக்க முடியும், ஏனென்றால் கடவுள் ஒருவரே; மற்றும் மனிதர்கள் வேறு எந்த மனதையும் கோரவில்லை மற்றும் வேறு எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால், பாவம் தெரியவில்லை.

1. 469 : 12-20

Question. — What is Mind?

Answer. — Mind is God. The exterminator of error is the great truth that God, good, is the only Mind, and that the supposititious opposite of infinite Mind — called devil or evil — is not Mind, is not Truth, but error, without intelligence or reality. There can be but one Mind, because there is but one God; and if mortals claimed no other Mind and accepted no other, sin would be unknown.

2. 151 : 23-5

மனிதனை உருவாக்கிய தெய்வீக மனம் தனது சொந்த உருவத்தையும் சாயலையும் பராமரிக்கிறது. மனித மனம் கடவுளுக்கு எதிரானது மற்றும் செயின்ட் பவுல் அறிவித்தபடி தள்ளி வைக்கப்பட வேண்டும். உண்மையில் இருப்பதெல்லாம் தெய்வீக மனமும் அதன் யோசனையும் மட்டுமே, இந்த மனதில் முழு உயிரினமும் இணக்கமாகவும் நித்தியமாகவும் காணப்படுகிறது. நேரான மற்றும் குறுகிய வழி, இந்த உண்மையைப் பார்ப்பதும், ஒப்புக்கொள்வதும், இந்த சக்திக்கு அடிபணிவதும், சத்தியத்தின் வழிகாட்டுதலைப் பின்பற்றுவதும் ஆகும்.

அந்த அழியும் மனம், மரண உடலின் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் ஆள்வதாகக் கூறுகிறது, எங்களிடம் ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன. ஆனால் இந்த மனம் என்று அழைக்கப்படுவது ஒரு கட்டுக்கதையாகும், மேலும் அதன் சொந்த சம்மதத்தால் உண்மைக்கு அடிபணிய வேண்டும். இது ஒரு மன்னரின் செங்கோலைப் பயன்படுத்தும், ஆனால் அது சக்தியற்றது. அழியாத தெய்வீக மனம் அதன் அனைத்து இறையாண்மையையும் பறித்து, மரண மனதை தன்னிடமிருந்து காப்பாற்றுகிறது.

2. 151 : 23-5

The divine Mind that made man maintains His own image and likeness. The human mind is opposed to God and must be put off, as St. Paul declares. All that really exists is the divine Mind and its idea, and in this Mind the entire being is found harmonious and eternal. The straight and narrow way is to see and acknowledge this fact, yield to this power, and follow the leadings of truth.

That mortal mind claims to govern every organ of the mortal body, we have overwhelming proof. But this so-called mind is a myth, and must by its own consent yield to Truth. It would wield the sceptre of a monarch, but it is powerless. The immortal divine Mind takes away all its supposed sovereignty, and saves mortal mind from itself.

3. 460 : 5-13

நமது மனம்-குணப்படுத்தும் முறையானது அனைத்து உயிரினங்களின் இயல்பு மற்றும் சாராம்சத்தைப் பற்றிய அச்சத்தின் மீது தங்கியுள்ளது - தெய்வீக மனம் மற்றும் அன்பின் அத்தியாவசிய குணங்கள். அதன் மருந்தகம் தார்மீகமானது, மற்றும் அதன் மருந்து அறிவுசார் மற்றும் ஆன்மீகம், உடல் சிகிச்சைக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், மெட்டாபிசிக்ஸின் இந்த மிக அடிப்படையான பகுதி புரிந்துகொள்வதற்கும் நிரூபிப்பதும் மிகவும் கடினமான ஒன்றாகும், ஏனென்றால் பொருள் சிந்தனைக்கு அனைத்தும் பொருள், அத்தகைய சிந்தனை ஆவியால் சரிசெய்யப்படும் வரை.

3. 460 : 5-13

Our system of Mind-healing rests on the apprehension of the nature and essence of all being, — on the divine Mind and Love's essential qualities. Its pharmacy is moral, and its medicine is intellectual and spiritual, though used for physical healing. Yet this most fundamental part of metaphysics is the one most difficult to understand and demonstrate, for to the material thought all is material, till such thought is rectified by Spirit.

4. 398 : 1-15

சில சமயங்களில் இயேசு வலிப்பு நோயாளியிடம், "ஊமையும் செவிடனுமான ஆவியே, அவனை விட்டு வெளியே வா, இனி அவனுக்குள் பிரவேசிக்காதே என்று நான் உனக்குக் கட்டளையிடுகிறேன்" என்று கூறியது போல், ஒரு நோயை பெயரிட்டு அழைத்தார். "ஆவி [பிழை] அழுது, அவனைப் புண்படுத்தி, அவனை விட்டு வெளியே வந்தது, அவன் செத்தவனைப் போல் இருந்தான்" என்று சேர்க்கப்பட்டுள்ளது - நோய் பொருள் அல்ல என்பதற்கு தெளிவான சான்று. ஆன்மீக வாழ்க்கைச் சட்டங்கள் பற்றிய பிரபலமான அறியாமைக்கு இயேசு கொடுக்க விரும்பிய சலுகைகளை இந்த நிகழ்வுகள் காட்டுகின்றன. பெரும்பாலும் அவர் குணப்படுத்திய டிஸ்டெம்ப்பருக்கு எந்தப் பெயரையும் வைக்கவில்லை. ஜெப ஆலய ஆட்சியாளரின் மகளிடம், அவர்கள் இறந்துவிட்டார்கள் என்று அழைத்தார்கள், ஆனால் அவர் "அவள் சாகவில்லை, ஆனால் தூங்குகிறாள்" என்று சொன்னாரோ, அவர் வெறுமனே "அம்மா, நான் உனக்குச் சொல்கிறேன், எழுந்திரு!" வாடிய கையால் பாதிக்கப்பட்டவரிடம், "உன் கையை நீட்டு" என்று கூறினார், மேலும் அது "மற்றதைப் போலவே முழுமையாக மீட்கப்பட்டது."

4. 398 : 1-15

Sometimes Jesus called a disease by name, as when he said to the epileptic boy, "Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him." It is added that "the spirit [error] cried, and rent him sore and came out of him, and he was as one dead," — clear evidence that the malady was not material. These instances show the concessions which Jesus was willing to make to the popular ignorance of spiritual Life-laws. Often he gave no name to the distemper he cured. To the synagogue ruler's daughter, whom they called dead but of whom he said, "she is not dead, but sleepeth," he simply said, "Damsel, I say unto thee, arise!" To the sufferer with the withered hand he said, "Stretch forth thine hand," and it "was restored whole, like as the other."

5. 230 : 1-10

நோய் உண்மையானால், அது அழியாமைக்கு உரியது; உண்மை என்றால், அது சத்தியத்தின் ஒரு பகுதி. உண்மையின் தரம் அல்லது நிலையை அழிக்க நீங்கள் மருந்துகளை கொண்டு அல்லது இல்லாமல் முயற்சி செய்வீர்களா? ஆனால் நோய் மற்றும் பாவம் மாயை என்றால், இந்த மரண கனவு அல்லது மாயையிலிருந்து விழிப்பு, நம்மை ஆரோக்கியம், புனிதம் மற்றும் அழியாமைக்கு கொண்டு வரும். இந்த விழிப்பு என்பது கிறிஸ்துவின் என்றென்றும் வருகை, சத்தியத்தின் மேம்பட்ட தோற்றம், இது பிழைகளை வெளியேற்றி நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்துகிறது. இது கடவுள் மூலமாக வரும் இரட்சிப்பு, தெய்வீக கோட்பாடு, அன்பு, இயேசுவால் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

5. 230 : 1-10

If sickness is real, it belongs to immortality; if true, it is a part of Truth. Would you attempt with drugs, or without, to destroy a quality or condition of Truth? But if sickness and sin are illusions, the awakening from this mortal dream, or illusion, will bring us into health, holiness, and immortality. This awakening is the forever coming of Christ, the advanced appearing of Truth, which casts out error and heals the sick. This is the salvation which comes through God, the divine Principle, Love, as demonstrated by Jesus.

6. 166 : 3-7

ஒரு மனிதன் எப்படி நினைக்கிறானோ, அப்படியே அவனும் நினைக்கிறான். மனம் என்பது செயலை உணரும், செயல்படும் அல்லது தடுக்கும் அனைத்தும். இதைப் பற்றி அறியாமல், அல்லது அதன் மறைமுகமான பொறுப்பிலிருந்து சுருங்கி, குணப்படுத்தும் முயற்சி தவறான பக்கத்தில் செய்யப்படுகிறது, இதனால் உடலின் மீதான நனவான கட்டுப்பாடு இழக்கப்படுகிறது.

6. 166 : 3-7

As a man thinketh, so is he. Mind is all that feels, acts, or impedes action. Ignorant of this, or shrinking from its implied responsibility, the healing effort is made on the wrong side, and thus the conscious control over the body is lost.

7. 71 : 1-20

எதுவும் உண்மையானது மற்றும் நித்தியமானது, - எதுவும் ஆவி அல்ல - ஆனால் கடவுள் மற்றும் அவரது யோசனை. தீமைக்கு உண்மை இல்லை. இது ஒரு நபர், இடம் அல்லது பொருள் அல்ல, ஆனால் வெறுமனே ஒரு நம்பிக்கை, பொருள் உணர்வின் மாயை.

எல்லா யதார்த்தத்தின் அடையாளம் அல்லது யோசனை என்றென்றும் தொடர்கிறது; ஆனால் ஆவி, அல்லது அனைத்து தெய்வீக கோட்பாடு, ஆவியின் அமைப்புகளில் இல்லை. ஆன்மா என்பது ஸ்பிரிட், கடவுள், படைப்பாற்றல், ஆளும், எல்லையற்ற கோட்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட வடிவத்திற்கு வெளியே உள்ளது, இது வடிவங்கள் மட்டுமே பிரதிபலிக்கின்றன.

உங்கள் கண்களை மூடு, நீங்கள் ஒரு பூவைப் பார்ப்பதாக கனவு காணலாம் - நீங்கள் அதைத் தொட்டு மணக்கிறீர்கள். எனவே, மலர் என்பது மனதின் விளைபொருள், பொருளின் உருவாக்கம் என்பதை விட சிந்தனையின் உருவாக்கம் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்கிறீர்கள். மீண்டும் கண்களை மூடு, இயற்கை காட்சிகள், ஆண்கள் மற்றும் பெண்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். இதனால், இவையும் பிம்பங்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்துகொள்கிறீர்கள், அவை மரண மனம் வைத்திருக்கும் மற்றும் உருவாகும் மற்றும் மனம், வாழ்க்கை மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தை உருவகப்படுத்துகின்றன. மரண மனமோ, பொருளோ கடவுளின் உருவமோ அல்லது உருவமோ அல்ல என்பதையும், அழியாத மனம் பொருளில் இல்லை என்பதையும் கனவுகளிலிருந்தும் நீங்கள் அறிந்து கொள்கிறீர்கள்.

7. 71 : 1-20

Nothing is real and eternal, — nothing is Spirit, — but God and His idea. Evil has no reality. It is neither person, place, nor thing, but is simply a belief, an illusion of material sense.

The identity, or idea, of all reality continues forever; but Spirit, or the divine Principle of all, is not in Spirit's formations. Soul is synonymous with Spirit, God, the creative, governing, infinite Principle outside of finite form, which forms only reflect.

Close your eyes, and you may dream that you see a flower, — that you touch and smell it. Thus you learn that the flower is a product of the so-called mind, a formation of thought rather than of matter. Close your eyes again, and you may see landscapes, men, and women. Thus you learn that these also are images, which mortal mind holds and evolves and which simulate mind, life, and intelligence. From dreams also you learn that neither mortal mind nor matter is the image or likeness of God, and that immortal Mind is not in matter.

8. 205 : 32-9

தெய்வீகத்துடனான நமது உறவை நாம் முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ளும்போது, ​​அவரைத் தவிர வேறு எந்த மனதையும் கொண்டிருக்க முடியாது - வேறு எந்த அன்பு, ஞானம் அல்லது உண்மை, வேறு எந்த வாழ்க்கை உணர்வும், பொருள் அல்லது பிழை இருப்பதைப் பற்றிய உணர்வும் இல்லை.

மனித விருப்பத்தின் சக்தி சத்தியத்திற்கு அடிபணிந்து மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்; இல்லையெனில் அது தீர்ப்பை தவறாக வழிநடத்தும் மற்றும் தாழ்வு மனப்பான்மைகளை விடுவிக்கும். மனிதனை ஆள்வது ஆன்மீக உணர்வின் மாகாணம். பொருள், தவறு, மனித சிந்தனை உடல் மற்றும் அதன் மூலம் தீங்கு விளைவிக்கும்.

8. 205 : 32-9

When we fully understand our relation to the Divine, we can have no other Mind but His, — no other Love, wisdom, or Truth, no other sense of Life, and no consciousness of the existence of matter or error.

The power of the human will should be exercised only in subordination to Truth; else it will misguide the judgment and free the lower propensities. It is the province of spiritual sense to govern man. Material, erring, human thought acts injuriously both upon the body and through it.

9. 276 : 1-11

ஒரே கடவுள், ஒரே மனம், நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்தும் வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறது, மேலும் "நான் உன்னைக் குணமாக்கும் கர்த்தர்" மற்றும் "நான் மீட்கும்பொருளைக் கண்டேன்" என்ற வேதவாக்கியங்களின் வார்த்தைகளை நிறைவேற்றுகிறது. தெய்வீக கட்டளைகள் புரிந்து கொள்ளப்பட்டால், அவை ஒற்றுமையின் அடித்தளத்தை விரிவுபடுத்துகின்றன, அதில் ஒரு மனம் மற்றொன்றுடன் போரிடுவதில்லை, ஆனால் அனைவருக்கும் ஒரே ஆவி, கடவுள், ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஆதாரம், வேதாகமத்தின் கட்டளைக்கு இணங்க, "இந்த மனம் இருக்கட்டும். நீயும் கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்தாய்." மனிதனும் அவனைப் படைத்தவனும் தெய்வீக அறிவியலில் தொடர்புள்ளவர்கள், உண்மையான உணர்வு என்பது கடவுளின் விஷயங்களை மட்டுமே அறியும்.

9. 276 : 1-11

Having one God, one Mind, unfolds the power that heals the sick, and fulfils these sayings of Scripture, "I am the Lord that healeth thee," and "I have found a ransom." When the divine precepts are understood, they unfold the foundation of fellowship, in which one mind is not at war with another, but all have one Spirit, God, one intelligent source, in accordance with the Scriptural command: "Let this Mind be in you, which was also in Christ Jesus." Man and his Maker are correlated in divine Science, and real consciousness is cognizant only of the things of God.

10. 497 : 24 (மற்றும்)-27

மேலும், கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த அந்த மனம் நம்மிலும் இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்து, ஜெபிப்பதாக நாங்கள் உறுதியுடன் உறுதியளிக்கிறோம். அவர்கள் நமக்குச் செய்ய விரும்புவதைப் போல மற்றவர்களுக்குச் செய்ய வேண்டும்; மற்றும் இரக்கமுள்ளவராகவும், நீதியாகவும், தூய்மையாகவும் இருக்க வேண்டும்.

10. 497 : 24 (And)-27

And we solemnly promise to watch, and pray for that Mind to be in us which was also in Christ Jesus; to do unto others as we would have them do unto us; and to be merciful, just, and pure.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████