ஞாயிற்றுக்கிழமை மார்ச் 28, 2021யதார்த்தம்

SubjectReality

கோல்டன் உரை: ஏசாயா 64 : 4

தேவனே, உமக்குக் காத்திருக்கிறவர்களுக்கு நீர் செய்பவைகளை, நீரேயல்லாமல் உலகத்தோற்றம்முதற்கொண்டு ஒருவரும் கேட்டதுமில்லை செவியால் உணர்ந்ததுமில்லை, அவைகளைக் கண்டதுமில்லை.Golden Text: Isaiah 64 : 4

Since the beginning of the world men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he hath prepared for him that waiteth for him.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


ஏசாயா 43 : 1, 2, 4-7


1     ஏசாயாஇப்போதும் யாக்கோபே, உன்னைச் சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது பயப்படாதே; உன்னை மீட்டுக்கொண்டேன்; உன்னைப் பேர்சொல்லி அழைத்தேன்; நீ என்னுடையவன்.

2     நீ தண்ணீர்களைக் கடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன்; நீ ஆறுகளைக் கடக்கும்போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை; நீ அக்கினியில் நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய்; அக்கினிஜுவாலை உன்பேரில் பற்றாது.

4     நீ என் பார்வைக்கு அருமையானபடியினால், கனம்பெற்றாய்; நானும் உன்னைச் சிநேகித்தேன், ஆதலால் உனக்குப் பதிலாக மனுஷர்களையும், உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்களையும் கொடுப்பேன்.

5     பயப்படாதே, நான் உன்னோடே இருக்கிறேன்; நான் உன் சந்ததியைக் கிழக்கிலிருந்து வரப்பண்ணி, உன்னை மேற்கிலும் இருந்து கூட்டிச்சேர்ப்பேன்.

6     நான் வடக்கை நோக்கி கொடு என்றும், தெற்கை நோக்கி: வைத்திராதே என்றும் சொல்லி, தூரத்திலிருந்து என் குமாரரையும், பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து என் குமாரத்திகளையும்,

7     நான் என் மகிமைக்கென்று சிருஷ்டித்து உருவாக்கிப் படைத்து, என் நாமந்தரிக்கப்பட்ட யாவரையும் கொண்டுவா என்பேன்.

Responsive Reading: Isaiah 43 : 1, 2, 4-7

1.     But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine.

2.     When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee.

4.     Since thou wast precious in my sight, thou hast been honourable, and I have loved thee: therefore will I give men for thee, and people for thy life.

5.     Fear not: for I am with thee: I will bring thy seed from the east, and gather thee from the west;

6.     I will say to the north, Give up; and to the south, Keep not back: bring my sons from far, and my daughters from the ends of the earth;

7.     Even every one that is called by my name: for I have created him for my glory, I have formed him; yea, I have made him.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. யாத்திராகமம் 3 : 1, 7 (க்கு 1st ,), 10

1     மோசே மீதியான் தேசத்து ஆசாரியனாயிருந்த தன் மாமனாகிய எத்திரோவின் ஆடுகளை மேய்த்து வந்தான். அவன் ஆடுகளை வனாந்தரத்தின் பின் புறத்திலே ஓட்டி, தேவபர்வதமாகிய ஓரேப்மட்டும் வந்தான்.

7     அப்பொழுது கர்த்தர்.

10     நீ இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய என் ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரும்படி உன்னைப் பார்வோனிடத்துக்கு அனுப்புவேன் வா என்றார்.

1. Exodus 3 : 1, 7 (to 1st ,), 10

1     Now Moses kept the flock of Jethro his father in law, the priest of Midian: and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb.

7     And the Lord said,

10     Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people the children of Israel out of Egypt.

2. யாத்திராகமம் 4 : 1-7

1     அப்பொழுது மோசே: அவர்கள் என்னை நம்பார்கள்; என் வாக்குக்குச் செவிகொடார்கள்; கர்த்தர் உனக்குத் தரிசனமாகவில்லை என்று சொல்லுவார்கள் என்றான்.

2     கர்த்தர் அவனை நோக்கி: உன் கையில் இருக்கிறது என்ன என்றார். ஒரு கோல் என்றான்.

3     அதைத் தரையிலே போடு என்றார்; அவன் அதைத் தரையிலே போட்டபோது, அது சர்ப்பமாயிற்று; மோசே அதற்கு விலகி ஓடினான்.

4     அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி: உன் கையை நீட்டி, அதின் வாலைப் பிடி என்றார்; அவன் தன் கையை நீட்டி, அதைப் பிடித்தபோது, அது அவன் கையிலே கோலாயிற்று.

5     ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனுமாயிருக்கிற தங்கள் பிதாக்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு தரிசனமானதை அவர்கள் நம்புவதற்கு இதுவே அடையாளம் என்றார்.

6     மேலும், கர்த்தர் அவனை நோக்கி: உன் கையை உன் மடியிலே போடு என்றார்; அவன் தன் கையைத் தன் மடியிலே போட்டு, அதை வெளியே எடுக்கும்போது, இதோ, அவன் கை உறைந்த மழையைப்போல வெண்குஷ்டம் பிடித்திருந்தது.

7     அவர்: உன் கையைத் திரும்பவும் உன் மடியிலே போடு என்றார். அவன் தன் கையைத் திரும்பத் தன் மடியிலே போட்டு, தன் மடியிலிருந்து அதை வெளியே எடுத்தபோது, அது திரும்ப அவனுடைய மற்றச் சதையைப் போலாயிற்று.

2. Exodus 4 : 1-7

1     And Moses answered and said, But, behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice: for they will say, The Lord hath not appeared unto thee.

2     And the Lord said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod.

3     And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent; and Moses fled from before it.

4     And the Lord said unto Moses, Put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it, and it became a rod in his hand:

5     That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath appeared unto thee.

6     And the Lord said furthermore unto him, Put now thine hand into thy bosom. And he put his hand into his bosom: and when he took it out, behold, his hand was leprous as snow.

7     And he said, Put thine hand into thy bosom again. And he put his hand into his bosom again; and plucked it out of his bosom, and, behold, it was turned again as his other flesh.

3. 2 இராஜாக்கள் 6 : 8-17

8     அக்காலத்தில் சீரியாவின் ராஜா இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணி, இன்ன இன்ன ஸ்தலத்திலே பாளயமிறங்குவேன் என்று தன் ஊழியக்காரரோடே ஆலோசனைபண்ணினான்.

9     ஆகிலும் தேவனுடைய மனுஷன் இஸ்ரவேலின் ராஜாவினிடத்தில் ஆள் அனுப்பி: இன்ன இடத்துக்குப் போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரும்; சீரியர் அங்கே இறங்குவார்கள் என்று சொல்லச் சொன்னான்.

10     அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் ராஜா தேவனுடைய மனுஷன் தன்னை எச்சரித்து, தனக்குக் குறித்துச்சொன்ன ஸ்தலத்திற்கு மனுஷரை அனுப்பிப்பார்த்து எச்சரிக்கையாயிருந்து, இப்படி அநேகந்தரம் தன்னைக் காத்துக்கொண்டான்.

11     இந்தக் காரியத்தினிமித்தம் சீரிய ராஜாவின் இருதயம் குழம்பி, அவன் தன் ஊழியக்காரரை அழைத்து: நம்முடையவர்களில் இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு உளவாயிருக்கிறவன் யார் என்று நீங்கள் எனக்கு அறிவிக்கமாட்டீர்களா என்று கேட்டான்.

12     அப்பொழுது அவன் ஊழியக்காரரில் ஒருவன்: அப்படியில்லை; என் ஆண்டவனாகிய ராஜாவே, நீர் உம்முடைய பள்ளி அறையிலே பேசுகிற வார்த்தைகளையும் இஸ்ரவேலிருக்கிற தீர்க்கதரிசியாகிய எலிசா இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு அறிவிப்பான் என்றான்.

13     அப்பொழுது அவன்: நான் மனுஷரை அனுப்பி அவனைப் பிடிக்கும்படி, நீங்கள் போய் அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று பாருங்கள் என்றான்; அவன் தோத்தானில் இருக்கிறான் என்று அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது.

14     அப்பொழுது அவன் அங்கே குதிரைகளையும் இரதங்களையும் பலத்த இராணுவத்தையும் அனுப்பினான்; அவர்கள் இராக்காலத்திலே வந்து பட்டணத்தை வளைந்துகொண்டார்கள்.

15     தேவனுடைய மனுஷனின் வேலைக்காரன் அதிகாலமே எழுந்து வெளியே புறப்படுகையில், இதோ, இராணுவமும் குதிரைகளும் இரதங்களும் பட்டணத்தைச் சுற்றிக் கொண்டிருக்கக் கண்டான்; அப்பொழுது வேலைக்காரன் அவனை நோக்கி: ஐயோ, என் ஆண்டவனே, என்னசெய்வோம் என்றான்.

16     அதற்கு அவன்: பயப்படாதே; அவர்களோடிருக்கிறவர்களைப் பார்க்கிலும் நம்மோடிருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்றான்.

17     அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் பண்ணி: கர்த்தாவே, இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களைத் திறந்தருளும் என்றான்; உடனே கர்த்தர் அந்த வேலைக்காரன் கண்களைத் திறந்தார்; இதோ, எலிசாவைச் சுற்றிலும் அக்கினிமயமான குதிரைகளாலும் இரதங்களாலும் அந்த மலை நிறைந்திருக்கிறதை அவன் கண்டான்.

3. II Kings 6 : 8-17

8     Then the king of Syria warred against Israel, and took counsel with his servants, saying, In such and such a place shall be my camp.

9     And the man of God sent unto the king of Israel, saying, Beware that thou pass not such a place; for thither the Syrians are come down.

10     And the king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him of, and saved himself there, not once nor twice.

11     Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing; and he called his servants, and said unto them, Will ye not shew me which of us is for the king of Israel?

12     And one of his servants said, None, my lord, O king: but Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber.

13     And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan.

14     Therefore sent he thither horses, and chariots, and a great host: and they came by night, and compassed the city about.

15     And when the servant of the man of God was risen early, and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master! how shall we do?

16     And he answered, Fear not: for they that be with us are more than they that be with them.

17     And Elisha prayed, and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man; and he saw: and, behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha.

4. மாற்கு 8 : 1 (இயேசு) (க்கு 1st ,)

1     இயேசு தம்முடைய அழைத்து.

4. Mark 8 : 1 (Jesus) (to 1st ,)

1     Jesus called his disciples unto him,

5. மாற்கு 10 : 46-52

46     பின்பு அவர்கள் எரிகோவுக்கு வந்தார்கள். அவரும் அவருடைய சீஷர்களும் திரளான ஜனங்களும் எரிகோவைவிட்டுப் புறப்படுகிறபோது, திமேயுவின் மகனாகிய பர்திமேயு என்கிற ஒரு குருடன், வழியருகே உட்கார்ந்து, பிச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான்.

47     அவன் நசரேயனாகிய இயேசு வருகிறாரென்று கேள்விப்பட்டு: இயேசுவே, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிடத்தொடங்கினான்.

48     அவன் பேசாதிருக்கும்படி அநேகர் அவனை அதட்டினார்கள். அவனோ: தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும் என்று முன்னிலும் அதிகமாய்க் கூப்பிட்டான்.

49     இயேசு நின்று, அவனை அழைத்து வரச்சொன்னார். அவர்கள் அந்தக் குருடனை அழைத்து: திடன்கொள், எழுந்திரு, உன்னை அழைக்கிறார் என்றார்கள்.

50     உடனே அவன் தன் மேல் வஸ்திரத்தை எறிந்துவிட்டு, எழுந்து, இயேசுவினிடத்தில் வந்தான்.

51     இயேசு அவனை நோக்கி: நான் உனக்கு என்னசெய்யவேண்டும் என்றிருக்கிறாய் என்றார். அதற்கு அந்தக் குருடன்: ஆண்டவரே, நான் பார்வையடையவேண்டும் என்றான்.

52     இயேசு அவனை நோக்கி: நீ போகலாம், உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சித்தது என்றார். உடனே அவன் பார்வையடைந்து, வழியிலே இயேசுவுக்குப் பின்சென்றான்.

5. Mark 10 : 46-52

46     And they came to Jericho: and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimæus, the son of Timæus, sat by the highway side begging.

47     And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out, and say, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.

48     And many charged him that he should hold his peace: but he cried the more a great deal, Thou Son of David, have mercy on me.

49     And Jesus stood still, and commanded him to be called. And they call the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise; he calleth thee.

50     And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus.

51     And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight.

52     And Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.

6. மத்தேயு 5 : 48

48     ஆகையால், பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சற்குணராயிருக்கிறதுபோல, நீங்களும் பூரண சற்குணராயிருக்கக்கடவீர்கள்.

6. Matthew 5 : 48

48     Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

7. 2 கொரிந்தியர் 4 : 1, 3, 4, 6, 8, 9, 16-18

1     இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்களாகிய நாங்கள் இரக்கம் பெற்றிருப்பதால் சோர்ந்துபோகிறதில்லை.

3     எங்கள் சுவிசேஷம் மறைபொருளாயிருந்தால், கெட்டுப்போகிறவர்களுக்கு அது மறைபொருளாயிருக்கும்.

4     தேவனுடைய சாயலாயிருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்குப் பிரகாசமாயிராதபடிக்கு, இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதைக் குருடாக்கினான்.

6     இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தைப் பிரகாசிக்கச்சொன்ன தேவன் இயேசுவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார்.

8     நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கிப்போகிறதில்லை; கலக்கமடைந்தும் மனமுறிவடைகிறதில்லை;

9     துன்பப்படுத்தப்பட்டும் கைவிடப்படுகிறதில்லை; கீழே தள்ளப்பட்டும் மடிந்து போகிறதில்லை.

16     ஆனபடியினாலே நாங்கள் சோர்ந்துபோகிறதில்லை; எங்கள் புறம்பான மனுஷனானது அழிந்தும், உள்ளான மனுஷனானது நாளுக்குநாள் புதிதாக்கப்படுகிறது.

17     மேலும் காணப்படுகிறவைகளையல்ல, காணப்படாதவைகளை நோக்கியிருக்கிற நமக்கு அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கும் இலேசான நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கனமகிமையை உண்டாக்குகிறது.

18     ஏனெனில், காணப்படுகிறவைகள் அநித்தியமானவைகள், காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள்.

7. II Corinthians 4 : 1, 3, 4, 6, 8, 9, 16-18

1     Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not;

3     But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost:

4     In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.

6     For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.

8     We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;

9     Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;

16     For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.

17     For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;

18     While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.

8. எபேசியர் 2 : 10 (நாங்கள்)

10     ... நற்கிரியைகளைச் செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம்; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார்.

8. Ephesians 2 : 10 (we are)

10     …we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 472 : 24 (அனைத்தும்)-25

எல்லா யதார்த்தங்களும் கடவுளிலும் அவருடைய படைப்பிலும், இணக்கமான மற்றும் நித்தியமானவை.

1. 472 : 24 (All)-25

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal.

2. 478 : 24-27

ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை, மரணமானது எதுவுமே பொருள் மனித நம்பிக்கைகள் மற்றும் வேறு ஒன்றும் இல்லை. அது கடவுளை பிரதிபலிக்கும் உண்மையானது மட்டுமே.

2. 478 : 24-27

From beginning to end, whatever is mortal is composed of material human beliefs and of nothing else. That only is real which reflects God.

3. 14 : 25-30

பொருள் வாழ்வின் நம்பிக்கை மற்றும் கனவிலிருந்து முற்றிலும் தனித்தனியாக இருப்பது, வாழ்க்கை தெய்வீகமானது, ஆன்மீக புரிதலையும், முழு பூமியிலும் மனிதனின் ஆதிக்கத்தின் நனவையும் வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த புரிதல் பிழையை வெளிப்படுத்துகிறது மற்றும் நோயுற்றவர்களை குணப்படுத்துகிறது, அதனுடன் நீங்கள் "அதிகாரம் உள்ளவராக" பேசலாம்.

3. 14 : 25-30

Entirely separate from the belief and dream of material living, is the Life divine, revealing spiritual understanding and the consciousness of man's dominion over the whole earth. This understanding casts out error and heals the sick, and with it you can speak "as one having authority."

4. 321 : 6-13 அடுத்த பக்கம்

எபிரேய சட்டமியற்றுபவர், பேச்சு மெதுவாக, தனக்கு என்ன வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை மக்களுக்கு புரிய வைப்பதில் விரக்தியடைந்தார். தன் தடியை வீழ்த்த ஞானத்தால் வழிநடத்தப்பட்டபோது, அது ஒரு பாம்பாக மாறியதைக் கண்டபோது, மோசே அதற்கு முன்பாக ஓடிவிட்டான்; ஆனால் ஞானம் அவனைத் திரும்பி வந்து பாம்பைக் கையாளும்படி கட்டளையிட்டது, பின்னர் மோசேயின் பயம் நீங்கியது. இந்த சம்பவத்தில் அறிவியலின் உண்மைத்தன்மை காணப்பட்டது. விஷயம் ஒரு நம்பிக்கை மட்டுமே என்று காட்டப்பட்டது. ஞானத்தின் கட்டளைக்குட்பட்ட பாம்பு, தெய்வீக அறிவியலைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம் அழிக்கப்பட்டது, மேலும் இந்த சான்று ஒரு ஊழியராக இருந்தது. மோசேயின் மாயை அவரை எச்சரிக்கும் சக்தியை இழந்தது, அவர் வெளிப்படையாகக் கண்டது உண்மையில் மரண நம்பிக்கையின் ஒரு கட்டம் என்பதைக் கண்டுபிடித்தார்.

தொழுநோய் என்பது மரண மனதின் ஒரு படைப்பு, ஆனால் அது ஒரு பொருளின் நிலை அல்ல என்பதை அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டது, மோசே முதன்முதலில் தனது மார்பில் கையை வைத்து, பயங்கரமான நோயால் பனியாக வெண்மையாக வெளியே இழுத்து, தற்போது தனது கையை அதன் இயல்பான நிலைக்கு மீட்டெடுத்தார் அதே எளிய செயல்முறை. தெய்வீக அறிவியலில் இந்த ஆதாரத்தால் கடவுள் மோசேயின் பயத்தை குறைத்துவிட்டார், மேலும் உள்ளார்ந்த குரல் அவருக்கு கடவுளின் குரலாக மாறியது: "அவர்கள் உன்னை நம்பாவிட்டால், அது நடக்கும், முதல்வரின் குரலைக் கேட்கவும் இல்லை அடையாளம், பிந்தைய அடையாளத்தின் குரலை அவர்கள் நம்புவார்கள். " வரவிருக்கும் நூற்றாண்டுகளில், இயேசுவால் விஞ்ஞானம் நிரூபிக்கப்பட்டபோது, தண்ணீரை மதுவாக மாற்றுவதன் மூலம் மனதின் சக்தியை தனது மாணவர்களுக்குக் காட்டினார், மேலும் பாம்புகளை பாதிப்பில்லாமல் கையாள்வது, நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்துவது மற்றும் தீமைகளை வெளியேற்றுவது ஆகியவற்றைக் கற்றுக் கொடுத்தார். மனதின் மேலாதிக்கத்திற்கு சான்றாக.

புரிதல் என்பது ஒரு பொருளிலிருந்து ஆன்மீக அடிப்படையில் வாழ்க்கை மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தின் நிலைப்பாடுகளை மாற்றும்போது, வாழ்க்கையின் யதார்த்தத்தை, உணர்வின் மீது ஆன்மாவின் கட்டுப்பாட்டைப் பெறுவோம், மேலும் கிறிஸ்தவத்தை அல்லது உண்மையை அதன் தெய்வீக கோட்பாட்டில் உணருவோம். இணக்கமான மற்றும் அழியாத மனிதனைப் பெறுவதற்கும் அவரது திறன்கள் வெளிப்படுவதற்கும் முன்பு இது உச்சக்கட்டமாக இருக்க வேண்டும். இது மிகவும் முக்கியமானது - தெய்வீக அறிவியலின் இந்த அங்கீகாரம் வருவதற்கு முன்னர் செய்யப்பட வேண்டிய மகத்தான வேலையைப் பார்க்கும்போது - நமது எண்ணங்களை தெய்வீகக் கோட்பாட்டை நோக்கித் திருப்புவதற்கு, அந்த பிழையை விட்டுக்கொடுக்க வரையறுக்கப்பட்ட நம்பிக்கை தயாராக இருக்கலாம்.

4. 321 : 6-13 next page

The Hebrew Lawgiver, slow of speech, despaired of making the people understand what should be revealed to him. When, led by wisdom to cast down his rod, he saw it become a serpent, Moses fled before it; but wisdom bade him come back and handle the serpent, and then Moses' fear departed. In this incident was seen the actuality of Science. Matter was shown to be a belief only. The serpent, evil, under wisdom's bidding, was destroyed through understanding divine Science, and this proof was a staff upon which to lean. The illusion of Moses lost its power to alarm him, when he discovered that what he apparently saw was really but a phase of mortal belief.

It was scientifically demonstrated that leprosy was a creation of mortal mind and not a condition of matter, when Moses first put his hand into his bosom and drew it forth white as snow with the dread disease, and presently restored his hand to its natural condition by the same simple process. God had lessened Moses' fear by this proof in divine Science, and the inward voice became to him the voice of God, which said: "It shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign." And so it was in the coming centuries, when the Science of being was demonstrated by Jesus, who showed his students the power of Mind by changing water into wine, and taught them how to handle serpents unharmed, to heal the sick and cast out evils in proof of the supremacy of Mind.

When understanding changes the standpoints of life and intelligence from a material to a spiritual basis, we shall gain the reality of Life, the control of Soul over sense, and we shall perceive Christianity, or Truth, in its divine Principle. This must be the climax before harmonious and immortal man is obtained and his capabilities revealed. It is highly important — in view of the immense work to be accomplished before this recognition of divine Science can come — to turn our thoughts towards divine Principle, that finite belief may be prepared to relinquish its error.

5. 347 : 12-22

மரண மனிதன் என்று அழைக்கப்படுவது மனிதனின் யதார்த்தம் அல்ல என்பதை விமர்சகர்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். கிறிஸ்துவின் வருகையின் அறிகுறிகளை அவர்கள் பார்ப்பார்கள். கிறிஸ்து, கடவுளின் ஆன்மீக அல்லது உண்மையான யோசனையாக, இப்போது பழையதைப் போல வந்து, ஏழைகளுக்கு சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்கிறார், நோயுற்றவர்களைக் குணப்படுத்துகிறார், தீமைகளை விரட்டுகிறார். கிறிஸ்தவத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கத்தை மீட்டெடுப்பது பிழையா, அதாவது அப்போஸ்தலிக், தெய்வீக சிகிச்சைமுறை? இல்லை; கிறிஸ்தவத்தின் விஞ்ஞானம் அதை மீட்டெடுக்கிறது, இருளில் பிரகாசிக்கும் ஒளி, இருள் புரிந்து கொள்ளவில்லை.

5. 347 : 12-22

Critics should consider that the so-called mortal man is not the reality of man. Then they would behold the signs of Christ's coming. Christ, as the spiritual or true idea of God, comes now as of old, preaching the gospel to the poor, healing the sick, and casting out evils. Is it error which is restoring an essential element of Christianity, — namely, apostolic, divine healing? No; it is the Science of Christianity which is restoring it, and is the light shining in darkness, which the darkness comprehends not.

6. 302 : 3-19

பொருள் உடலும் மனமும் தற்காலிகமானது, ஆனால் உண்மையான மனிதன் ஆன்மீகம் மற்றும் நித்தியம். உண்மையான மனிதனின் அடையாளம் இழக்கப்படவில்லை, ஆனால் இந்த விளக்கத்தின் மூலம் காணப்படுகிறது; இருப்பு மற்றும் அனைத்து அடையாளங்களின் நனவான எல்லையற்ற தன்மை இதன் மூலம் கண்டறியப்பட்டு மாறாமல் உள்ளது. கடவுள் எல்லாவற்றிலும், நித்தியமாகவும் தன்னுடையவராக இருக்கும்போது, மனிதன் உண்மையானதை இழக்க நேரிடும். மனம் ஒரு பொருளில் உள்ளது, மற்றும் இன்பங்கள் மற்றும் வலிகள் என்று அழைக்கப்படுபவை, பிறப்பு, பாவம், நோய் மற்றும் பொருளின் மரணம் ஆகியவை உண்மையானவை என்ற கருத்து உண்மையானது; இந்த நம்பிக்கை எப்போதும் இழக்கப்படும்.

மனிதனைப் பற்றிய நமது வரையறையைத் தொடர்ந்து, இணக்கமான மற்றும் அழியாத மனிதன் என்றென்றும் இருந்திருக்கிறான் என்பதை நினைவில் கொள்வோம், மேலும் எந்தவொரு உயிர், பொருள் மற்றும் புத்திசாலித்தனம் ஆகியவற்றின் விஷயத்தில் இருக்கும் மாயையான மாயைக்கு அப்பால் மற்றும் அதற்கு மேல் இருக்கிறான். இந்த அறிக்கை உண்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, கட்டுக்கதை அல்ல.

6. 302 : 3-19

The material body and mind are temporal, but the real man is spiritual and eternal. The identity of the real man is not lost, but found through this explanation; for the conscious infinitude of existence and of all identity is thereby discerned and remains unchanged. It is impossible that man should lose aught that is real, when God is all and eternally his. The notion that mind is in matter, and that the so-called pleasures and pains, the birth, sin, sickness, and death of matter, are real, is a mortal belief; and this belief is all that will ever be lost.

Continuing our definition of man, let us remember that harmonious and immortal man has existed forever, and is always beyond and above the mortal illusion of any life, substance, and intelligence as existent in matter. This statement is based on fact, not fable.

7. 248 : 15-32

மரண மனதிற்கு முன் என்ன மாதிரி? இது அபூரணம், மகிழ்ச்சி, துக்கம், பாவம், துன்பம்? மரண மாதிரியை ஏற்றுக்கொண்டீர்களா? நீங்கள் அதை மீண்டும் உருவாக்குகிறீர்களா? தீய சிற்பிகள் மற்றும் அருவருப்பான வடிவங்களால் உங்கள் வேலையில் நீங்கள் வேட்டையாடப்படுகிறீர்கள். அபூரண மாதிரியின் எல்லா மனிதர்களிடமிருந்தும் நீங்கள் கேட்கவில்லையா? உங்கள் பார்வைக்கு முன்பாக உலகம் அதைத் தொடர்ந்து வைத்திருக்கிறது. இதன் விளைவாக, அந்த குறைந்த வடிவங்களைப் பின்பற்றவும், உங்கள் வாழ்க்கைப் பணிகளை மட்டுப்படுத்தவும், உங்கள் அனுபவத்தில் பொருளின் மாதிரிகளின் கோணக் கோடிட்டையும் குறைபாட்டையும் பின்பற்றவும் நீங்கள் பொறுப்பாவீர்கள்.

இதை சரிசெய்ய, நாம் முதலில் நம் பார்வையை சரியான திசையில் திருப்ப வேண்டும், பின்னர் அந்த வழியில் நடக்க வேண்டும். நாம் சிந்தனையில் சரியான மாதிரிகளை உருவாக்கி அவற்றை தொடர்ந்து பார்க்க வேண்டும், அல்லது அவற்றை ஒருபோதும் பிரமாண்டமான மற்றும் உன்னதமான வாழ்க்கையில் செதுக்க மாட்டோம். தன்னலமற்ற தன்மை, நன்மை, கருணை, நீதி, ஆரோக்கியம், புனிதம், அன்பு - பரலோகராஜ்யம் - நமக்குள் ஆட்சி செய்யட்டும், பாவம், நோய், இறப்பு ஆகியவை அவை மறைந்து போகும் வரை குறைந்துவிடும்.

7. 248 : 15-32

What is the model before mortal mind? Is it imperfection, joy, sorrow, sin, suffering? Have you accepted the mortal model? Are you reproducing it? Then you are haunted in your work by vicious sculptors and hideous forms. Do you not hear from all mankind of the imperfect model? The world is holding it before your gaze continually. The result is that you are liable to follow those lower patterns, limit your lifework, and adopt into your experience the angular outline and deformity of matter models.

To remedy this, we must first turn our gaze in the right direction, and then walk that way. We must form perfect models in thought and look at them continually, or we shall never carve them out in grand and noble lives. Let unselfishness, goodness, mercy, justice, health, holiness, love — the kingdom of heaven — reign within us, and sin, disease, and death will diminish until they finally disappear.

8. 353 : 16-22

உண்மையானது அனைத்தும் நித்தியமானது. பரிபூரணமானது யதார்த்தத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. முழுமை இல்லாமல், எதுவும் முற்றிலும் உண்மையானது அல்ல. பரிபூரணம் தோன்றும் வரை, யதார்த்தத்தை அடையும் வரை அனைத்தும் தொடர்ந்து மறைந்துவிடும். எல்லா புள்ளிகளிலும் நாம் நிறமாலையை விட்டுவிட வேண்டும். மூடநம்பிக்கையின் ஏதோவொன்றை நாம் தொடர்ந்து ஒப்புக் கொள்ளக்கூடாது, ஆனால் நாம் அதில் உள்ள எல்லா நம்பிக்கையையும் விட்டுவிட்டு ஞானமாக இருக்க வேண்டும்.

8. 353 : 16-22

All the real is eternal. Perfection underlies reality. Without perfection, nothing is wholly real. All things will continue to disappear, until perfection appears and reality is reached. We must give up the spectral at all points. We must not continue to admit the somethingness of superstition, but we must yield up all belief in it and be wise.

9. 259 : 11-21

விஞ்ஞான இருப்பு மற்றும் தெய்வீக சிகிச்சைமுறை பற்றிய கிறிஸ்துவைப் போன்ற புரிதல் ஒரு சரியான கோட்பாடு மற்றும் கருத்தை உள்ளடக்கியது, - சரியான கடவுள் மற்றும் பரிபூரண மனிதர் - சிந்தனை மற்றும் ஆர்ப்பாட்டத்தின் அடிப்படையாக.

மனிதன் ஒரு காலத்தில் பரிபூரணனாக இருந்தான், ஆனால் இப்போது அவனுடைய பரிபூரணத்தை இழந்துவிட்டால், மனிதர்கள் கடவுளின் பிரதிபலிப்பு உருவத்தை மனிதனில் ஒருபோதும் பார்த்ததில்லை. இழந்த படம் எந்த படமும் இல்லை. தெய்வீக பிரதிபலிப்பில் உண்மையான ஒற்றுமையை இழக்க முடியாது. இதைப் புரிந்துகொண்டு, இயேசு சொன்னார்: "ஆகையால், பரலோகத்திலுள்ள உங்கள் பிதா பரிபூரணராக இருப்பதைப் போல நீங்கள் பரிபூரணராக இருங்கள்."

9. 259 : 11-21

The Christlike understanding of scientific being and divine healing includes a perfect Principle and idea, — perfect God and perfect man, — as the basis of thought and demonstration.

If man was once perfect but has now lost his perfection, then mortals have never beheld in man the reflex image of God. The lost image is no image. The true likeness cannot be lost in divine reflection. Understanding this, Jesus said: "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect."

10. 407 : 24-25 (க்கு எண்ணங்கள்)

உங்கள் எண்ணங்களில் சரியான மாதிரி இருக்கட்டும்.

10. 407 : 24-25 (to thoughts)

Let the perfect model be present in your thoughts.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████