ஞாயிற்றுக்கிழமை மார்ச் 5, 2023ஆண்

SubjectMan

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: சங்கீதம் 146: 5

"யாக்கோபின் தேவனைத் தன் துணையாகக் கொண்டிருந்து, தன் தேவனாகிய கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கையை வைக்கிறவன் பாக்கியவான்."Golden Text: Psalm 146 : 5

Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: மத்தேயு 7: 7-12


7     கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள்; தட்டுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும்.

8     ஏனென்றால், கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான்; தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான்; தட்டுகிறவனுக்குத் திறக்கப்படும்.

9     உங்களில் எந்த மனுஷனானாலும் தன்னிடத்தில் அப்பத்தைக்கேட்கிற தன் மகனுக்குக் கல்லைக் கொடுப்பானா?

10     மீனைக்கேட்டால் அவனுக்குப் பாம்பைக்கொடுப்பானா?

11     ஆகையால், பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளைக் கொடுக்க அறிந்திருக்கும்போது, பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு நன்மையானவைகளைக் கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா?

12     ஆதலால், மனுஷர் உங்களுக்கு எவைகளைச்செய்ய விரும்புகிறீர்களோ, அவைகளை நீங்களும் அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள்; இதுவே நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசனங்களுமாம்.

Responsive Reading: Matthew 7 : 7-12

7.     Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

8.     For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

9.     Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?

10.     Or if he ask a fish, will he give him a serpent?

11.     If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?

12.     Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. ஆதியாகமம் 1: 1, 26-28 (க்கு:), 31 (க்கு 1st.)

1     ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார்.

26     பின்பு தேவன்: நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக; அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும், ஆகாயத்துப் பறவைகளையும், மிருகஜீவன்களையும், பூமியனைத்தையும், பூமியின்மேல் ஊரும் சகலப் பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார்.

27     தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனைச் சிருஷ்டித்தார், அவனைத் தேவசாயலாகவே சிருஷ்டித்தார், ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களைச் சிருஷ்டித்தார்.

28     பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் பலுகிப்பெருகி, பூமியை நிரப்பி, அதைக் கீழ்ப்படுத்தி.

31     அப்பொழுது தேவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார், அது மிகவும் நன்றாயிருந்தது.

1. Genesis 1 : 1, 26-28 (to :), 31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28     And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it:

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. சங்கீதம் 8: 1, 3-6

1     எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தாவே, உம்முடைய நாமம் பூமியெங்கும் எவ்வளவு மேன்மையுள்ளதாயிருக்கிறது! உம்முடைய மகத்துவத்தை வானங்களுக்கு மேலாக வைத்தீர்.

3     உமது விரல்களின் கிரியையாகிய உம்முடைய வானங்களையும், நீர் ஸ்தாபித்த சந்திரனையும், நட்சத்திரங்களையும் நான் பார்க்கும்போது,

4     மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும், மனுஷகுமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் என்கிறேன்.

5     நீர் அவனை தேவதூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர்; மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டினீர்.

6     உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளின்மேல் நீர் அவனுக்கு ஆளுகைதந்து, சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தினீர்.

2. Psalm 8 : 1, 3-6

1     O Lord our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.

3     When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;

4     What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?

5     For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.

6     Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:

3. சங்கீதம் 128: 1, 2, 4

1     கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ, அவன் பாக்கியவான்.

2     உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய்; உனக்குப் பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும்.

4     இதோ, கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான்.

3. Psalm 128 : 1, 2, 4

1     Blessed is every one that feareth the Lord; that walketh in his ways.

2     For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.

4     Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord.

4. 1 தீமோத்தேயு 6: 6 (தெய்வபக்தி)-8

6     ...போதுமென்கிற மனதுடனே கூடிய தேவபக்தியே மிகுந்த ஆதாயம்.

7     உலகத்திலே நாம் ஒன்றும் கொண்டுவந்ததுமில்லை, இதிலிருந்து நாம் ஒன்றும் கொண்டுபோவதுமில்லை என்பது நிச்சயம்.

8     உண்ணவும் உடுக்கவும் நமக்கு உண்டாயிருந்தால் அது போதுமென்றிருக்கக்கடவோம்.

4. I Timothy 6 : 6 (godliness)-8

6     …godliness with contentment is great gain.

7     For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out.

8     And having food and raiment let us be therewith content.

5. யோவான் 14: 9 (க்கு கூறினார்)

9     கூறினார் இயேசு... ।

5. John 14 : 9 (to saith)

9     Jesus saith…

6. யோவான் 16: 22 (உங்கள் மகிழ்ச்சி), 27, 32, 33

22     ... உங்கள் சந்தோஷத்தை ஒருவனும் உங்களிடத்திலிருந்து எடுத்துப்போடமாட்டான்.

27     நீங்கள் என்னைச் சிநேகித்து, நான் தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டுவந்தேனென்று விசுவாசிக்கிறபடியினால் பிதாதாமே உங்களைச் சிநேகிக்கிறார்.

32     இதோ, நீங்கள் சிதறுண்டு, அவனவன் தன்தன் இடத்துக்குப் போய், என்னைத் தனியே விட்டுவிடுங்காலம் வரும்; அது இப்பொழுது வந்திருக்கிறது; ஆனாலும் நான் தனித்திரேன், பிதா என்னுடனேகூட இருக்கிறார்.

33     என்னிடத்தில் உங்களுக்குச் சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்குச் சொன்னேன். உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன்கொள்ளுங்கள்; நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார்.

6. John 16 : 22 (your joy), 27, 32, 33

22     …your joy no man taketh from you.

27     For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.

32     Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.

33     These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.

7. யோவான் 17: 1-3

1     இயேசு இவைகளைச் சொன்ன பின்பு தம்முடைய கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுத்து:

2     பிதாவே, வேளை வந்தது, நீர் உம்முடைய குமாரனுக்குத் தந்தருளின யாவருக்கும் அவர் நித்தியஜீவனைக் கொடுக்கும்பொருட்டு மாம்சமான யாவர்மேலும் நீர் அவருக்கு அதிகாரங்கொடுத்தபடியே, உம்முடைய குமாரன் உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு நீர் உம்முடைய குமாரனை மகிமைப்படுத்தும்.

3     ஒன்றான மெய்த்தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்தியஜீவன்.

7. John 17 : 1-3

1     These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

2     As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

3     And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

8. அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 14: 8-17

8     லீஸ்திராவிலே ஒருவன் தன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறந்ததுமுதல் சப்பாணியாயிருந்து, ஒருபோதும் நடவாமல், கால்கள் வழங்காதவனாய் உட்கார்ந்து,

9     பவுல் பேசுகிறதைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான். அவனைப் பவுல் உற்றுப்பார்த்து, இரட்சிப்புக்கேற்ற விசுவாசம் அவனுக்கு உண்டென்று கண்டு:

10     நீ எழுந்து காலுூன்றி நிமிர்ந்து நில் என்று உரத்த சத்தத்தோடே சொன்னான். உடனே அவன் குதித்தெழுந்து நடந்தான்.

11     பவுல் செய்ததை ஜனங்கள் கண்டு, தேவர்கள் மனுஷரூபமெடுத்து நம்மிடத்தில் இறங்கிவந்திருக்கிறார்கள் என்று லிக்கவோனியா பாஷையிலே சத்தமிட்டுச் சொல்லி,

12     பர்னபாவை யூப்பித்தர் என்றும், பவுல் பிரசங்கத்தை நடத்தினவனானபடியினால் அவனை மெர்க்கூரி என்றும் சொன்னார்கள்.

13     அல்லாமலும் பட்டணத்துக்குமுன்னே இருந்த யூப்பித்தருடையகோவில் பூஜாசாரி எருதுகளையும் மாலைகளையும் வாசலண்டையிலே கொண்டுவந்து, ஜனங்களோடேகூட அவர்களுக்குப் பலியிட மனதாயிருந்தான்.

14     அப்போஸ்தலராகிய பர்னபாவும் பவுலும் அதைக் கேட்டபொழுது, தங்கள் வஸ்திரங்களைக் கிழித்துக்கொண்டு, பட்டணத்துக்குள்ளே ஓடி, உரத்த சத்தமாய்

15     மனுஷரே, ஏன் இப்படிச் செய்கிறீர்கள். நாங்களும் உங்களைப் போலப்பாடுள்ள மனுஷர்தானே; நீங்கள் இந்த வீணான தேவர்களைவிட்டு, வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளிலுள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின ஜீவனுள்ள தேவனிடத்திற்குத் திரும்பவேண்டுமென்று உங்களுக்குப் பிரசங்கிக்கிறோம்.

16     சென்ற காலங்களில் அவர் சகல ஜனங்களையும் தங்கள் தங்கள் வழிகளிலே நடக்க விட்டிருந்தும்,

17     அவர் நன்மை செய்துவந்து, வானத்திலிருந்து மழைகளையும் செழிப்புள்ள காலங்களையும் நமக்குத் தந்து, ஆகாரத்தினாலும் சந்தோஷத்தினாலும் நம்முடைய இருதயங்களை நிரப்பி, இவ்விதமாய் அவர் தம்மைக்குறித்துச் சாட்சி விளங்கப்பண்ணாதிருந்ததில்லை என்றார்கள்.

8. Acts 14 : 8-17

8     And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother’s womb, who never had walked:

9     The same heard Paul speak: who stedfastly beholding him, and perceiving that he had faith to be healed,

10     Said with a loud voice, Stand upright on thy feet. And he leaped and walked.

11     And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, The gods are come down to us in the likeness of men.

12     And they called Barnabas, Jupiter; and Paul, Mercurius, because he was the chief speaker.

13     Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people.

14     Which when the apostles, Barnabas and Paul, heard of, they rent their clothes, and ran in among the people, crying out,

15     And saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven, and earth, and the sea, and all things that are therein:

16     Who in times past suffered all nations to walk in their own ways.

17     Nevertheless he left not himself without witness, in that he did good, and gave us rain from heaven, and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness.

9. 1 பேதுரு 3: 8-12 (க்கு:), 15 (புனிதப்படுத்து)

8     மேலும், நீங்களெல்லாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களும், இரக்கமுள்ளவர்களும், சகோதர சிநேகமுள்ளவர்களும் மன உருக்கமுள்ளவர்களும், இணக்கமுள்ளவர்களுமாயிருந்து,

9     தீமைக்குத் தீமையையும், உதாசனத்துக்கு உதாசனத்தையும் சரிக்கட்டாமல், அதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தைச் சுதந்தரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களென்று அறிந்து, ஆசீர்வதியுங்கள்.

10     ஜீவனை விரும்பி, நல்ல நாட்களைக் காணவேண்டுமென்றிருக்கிறவன் பொல்லாப்புக்குத் தன் நாவையும், கபடத்துக்குத் தன் உதடுகளையும் விலக்கிக்காத்து,

11     பொல்லாப்பைவிட்டு நீங்கி, நன்மைசெய்து, சமாதானத்தைத் தேடி, அதைப் பின்தொடரக்கடவன்.

12     கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள்மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது, அவருடைய செவிகள் அவர்கள் வேண்டுதலுக்குக் கவனமாயிருக்கிறது.

15     ... கர்த்தராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம்பண்ணுங்கள்; உங்களிலிருக்கிற நம்பிக்கையைக்குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்துக் கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவுசொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள்.

9. I Peter 3 : 8-12 (to :), 15 (sanctify)

8     Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous:

9     Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.

10     For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile:

11     Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.

12     For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers:

15     …sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear:

10. ரோமர் 15: 13

13     பரிசுத்த ஆவியின் பலத்தினாலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை பெருகும்படிக்கு, நம்பிக்கையின் தேவன் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவித சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் உங்களை நிரப்புவாராக.

10. Romans 15 : 13

13     Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.

11. யாக்கோபு 5: 11 (க்கு 1st.)

11     இதோ, பொறுமையாயிருக்கிறவர்களைப் பாக்கியவான்களென்கிறோமே!

11. James 5 : 11 (to 1st .)

11     Behold, we count them happy which endure.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 470 : 23-24

மனிதன் என்பது கடவுளின் இருப்பின் வெளிப்பாடு.

1. 470 : 23-24

Man is the expression of God's being.

2. 516 : 9 (இறைவன்)-12, 19-23

கடவுள் எல்லாவற்றையும் தனது சொந்த சாயலின்படி வடிவமைக்கிறார். வாழ்க்கை இருப்பில் பிரதிபலிக்கிறது, உண்மையில் உண்மை, கடவுள் நன்மையில் பிரதிபலிக்கிறது, இது அவர்களின் சொந்த அமைதியையும் நிரந்தரத்தையும் அளிக்கிறது. … மனிதன், அவனது சாயலில் படைக்கப்பட்டான், முழு பூமியின் மீதும் கடவுளின் ஆதிக்கத்தை உடையவன் மற்றும் பிரதிபலிக்கிறான். ஆணும் பெண்ணும் கடவுளுடன் இணைந்து வாழ்பவர்களாகவும் நித்தியமானவர்களாகவும் என்றென்றும் மகிமைப்படுத்தப்பட்ட தரத்தில் எல்லையற்ற தந்தை-தாய் கடவுளை பிரதிபலிக்கிறார்கள்.

2. 516 : 9 (God)-12, 19-23

God fashions all things, after His own likeness. Life is reflected in existence, Truth in truthfulness, God in goodness, which impart their own peace and permanence. … Man, made in His likeness, possesses and reflects God's dominion over all the earth. Man and woman as coexistent and eternal with God forever reflect, in glorified quality, the infinite Father-Mother God.

3. 475 : 6 (ஆண்)-13

மனிதன் என்பது பொருள் அல்ல; அவர் மூளை, இரத்தம், எலும்புகள் மற்றும் பிற பொருள் கூறுகளால் உருவாக்கப்படவில்லை. மனிதன் கடவுளின் சாயலிலும் சாயலிலும் படைக்கப்பட்டான் என்று வேதம் நமக்குத் தெரிவிக்கிறது. விஷயம் அந்த மாதிரி இல்லை. ஆவியின் சாயல் ஆவியைப் போல் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. மனிதன் ஆன்மீகம் மற்றும் சரியானவன்; மேலும் அவர் ஆன்மீகம் மற்றும் முழுமையானவர் என்பதால், அவர் கிறிஸ்தவ அறிவியலில் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும்.

3. 475 : 6 (Man)-13

Man is not matter; he is not made up of brain, blood, bones, and other material elements. The Scriptures inform us that man is made in the image and likeness of God. Matter is not that likeness. The likeness of Spirit cannot be so unlike Spirit. Man is spiritual and perfect; and because he is spiritual and perfect, he must be so understood in Christian Science.

4. 544 : 10-11

கடவுள் இருப்பதால் மனிதன் இருக்கிறான் என்ற நித்திய உண்மையை பொருளால் மாற்ற முடியாது.

4. 544 : 10-11

Matter cannot change the eternal fact that man exists because God exists.

5. 232 : 19-25

மருந்துகள், உணவு, காற்று மற்றும் உடற்பயிற்சி ஆகியவை மனிதனை ஆரோக்கியமாக்கும், அல்லது அவை மனித வாழ்க்கையை அழிக்கும் என்று இயேசு ஒருபோதும் கற்பிக்கவில்லை; இந்த பிழைகளை அவர் தனது நடைமுறையின் மூலம் விளக்கவும் இல்லை. அவர் மனிதனின் நல்லிணக்கத்தை மனதிற்குக் குறிப்பிட்டார், பொருட்படுத்தவில்லை, மேலும் கடவுளின் வாக்கியத்தை எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்த முயற்சிக்கவில்லை, இது கடவுளின் பாவம், நோய் மற்றும் மரணத்தின் கண்டனத்திற்கு முத்திரை குத்தியது.

5. 232 : 19-25

Jesus never taught that drugs, food, air, and exercise could make a man healthy, or that they could destroy human life; nor did he illustrate these errors by his practice. He referred man's harmony to Mind, not to matter, and never tried to make of none effect the sentence of God, which sealed God's condemnation of sin, sickness, and death.

6. 304 : 3-21

இது அறியாமை மற்றும் தவறான நம்பிக்கை, பொருள்களின் பொருள் உணர்வை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது ஆன்மீக அழகையும் நன்மையையும் மறைக்கிறது. இதைப் புரிந்துகொண்ட பவுல் சொன்னார்: "மரணமோ, வாழ்வோ, ... நிகழ்காலமோ, வரப்போகும் விஷயங்களோ, உயரமோ, ஆழமோ, வேறு எந்த உயிரினமோ, கடவுளின் அன்பிலிருந்து நம்மைப் பிரிக்க முடியாது." இது கிறிஸ்தவ அறிவியலின் கோட்பாடு: தெய்வீக அன்பை அதன் வெளிப்பாடு அல்லது பொருளை இழக்க முடியாது; மகிழ்ச்சியை துக்கமாக மாற்ற முடியாது, ஏனெனில் துக்கம் மகிழ்ச்சியின் தலைவன் அல்ல; நல்லது ஒருபோதும் தீமையை உருவாக்க முடியாது; பொருள் ஒருபோதும் மனதை உருவாக்காது அல்லது வாழ்க்கை மரணத்தை ஏற்படுத்தாது. பரிபூரண மனிதன் - கடவுளால் ஆளப்படுகிறான், அவனுடைய பரிபூரணக் கொள்கை - பாவமற்றவன் மற்றும் நித்தியமானவன்.

நல்லிணக்கம் அதன் கொள்கையால் உருவாக்கப்படுகிறது, அதனாலேயே கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் அதனுடன் இணைந்திருக்கிறது. தெய்வீகக் கோட்பாடு மனிதனின் வாழ்க்கை. மனிதனின் மகிழ்ச்சி என்பது உடல் உணர்வின் வசம் இல்லை. பிழையால் உண்மை மாசுபடுவதில்லை. மனிதனில் உள்ள நல்லிணக்கம் இசையைப் போலவே அழகானது, முரண்பாடு இயற்கைக்கு மாறானது, உண்மையற்றது.

6. 304 : 3-21

It is ignorance and false belief, based on a material sense of things, which hide spiritual beauty and goodness. Understanding this, Paul said: "Neither death, nor life, ... nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God." This is the doctrine of Christian Science: that divine Love cannot be deprived of its manifestation, or object; that joy cannot be turned into sorrow, for sorrow is not the master of joy; that good can never produce evil; that matter can never produce mind nor life result in death. The perfect man — governed by God, his perfect Principle — is sinless and eternal.

Harmony is produced by its Principle, is controlled by it and abides with it. Divine Principle is the Life of man. Man's happiness is not, therefore, at the disposal of physical sense. Truth is not contaminated by error. Harmony in man is as beautiful as in music, and discord is unnatural, unreal.

7. 57 : 18-21

மகிழ்ச்சி என்பது ஆன்மீகம், உண்மை மற்றும் அன்பிலிருந்து பிறந்தது. அது தன்னலமற்றது; எனவே அது தனியாக இருக்க முடியாது, ஆனால் அனைத்து மனித இனமும் அதை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.

7. 57 : 18-21

Happiness is spiritual, born of Truth and Love. It is unselfish; therefore it cannot exist alone, but requires all mankind to share it.

8. 405 : 5-11

கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானம் மனிதனை தன்முனைப்புகளில் தேர்ச்சி பெறுமாறு கட்டளையிடுகிறது, - வெறுப்பை கருணையுடன் அடக்கவும், காமத்தை கற்புடன் வெல்லவும், தர்மத்தால் பழிவாங்கவும், நேர்மையால் வஞ்சகத்தை வெல்லவும். உடல்நலம், மகிழ்ச்சி மற்றும் வெற்றிக்கு எதிரான சதிகாரர்களின் இராணுவத்தை நீங்கள் மதிக்கவில்லை என்றால், இந்த தவறுகளை அவற்றின் ஆரம்ப கட்டங்களில் நிறுத்துங்கள்.

8. 405 : 5-11

Christian Science commands man to master the propensities, — to hold hatred in abeyance with kindness, to conquer lust with chastity, revenge with charity, and to overcome deceit with honesty. Choke these errors in their early stages, if you would not cherish an army of conspirators against health, happiness, and success.

9. 247 : 28-11

நபரின் அலங்காரங்கள் வயது மற்றும் சிதைவு ஆகியவற்றில் பிரகாசிக்கும் மற்றும் நித்தியத்தின் வசீகரத்திற்கு மோசமான மாற்றாகும்.

அழகுக்கான செய்முறையானது குறைந்த மாயை மற்றும் அதிக ஆன்மாவைக் கொண்டிருப்பது, உடலில் வலி அல்லது இன்பம் பற்றிய நம்பிக்கையிலிருந்து பின்வாங்குவது ஆன்மீக நல்லிணக்கத்தின் மாறாத அமைதியான மற்றும் புகழ்பெற்ற சுதந்திரத்திற்கு.

காதல் ஒருபோதும் அன்பை இழக்காது. அதன் ஒளிவட்டம் அதன் பொருளின் மீது தங்கியுள்ளது. ஒரு நண்பர் எப்பொழுதும் அழகாக இருப்பதை விட குறைவாகவே தோன்ற முடியும் என்று ஒருவர் ஆச்சரியப்படுகிறார். வயது முதிர்ந்த வயதுடைய ஆண்களும் பெண்களும் இருள் அல்லது இருளில் மூழ்குவதற்குப் பதிலாக ஆரோக்கியமாகவும் அழியாமையாகவும் பழுக்க வேண்டும். அழியாத மனம் உடலுக்கு மேலான புத்துணர்ச்சி மற்றும் நேர்மையுடன் உணவளிக்கிறது, சிந்தனையின் அழகான உருவங்களை வழங்குகிறது மற்றும் ஒவ்வொரு நாளும் அருகிலுள்ள கல்லறைக்கு கொண்டு வரும் உணர்வின் துயரங்களை அழிக்கிறது.

9. 247 : 28-11

The embellishments of the person are poor substitutes for the charms of being, shining resplendent and eternal over age and decay.

The recipe for beauty is to have less illusion and more Soul, to retreat from the belief of pain or pleasure in the body into the unchanging calm and glorious freedom of spiritual harmony.

Love never loses sight of loveliness. Its halo rests upon its object. One marvels that a friend can ever seem less than beautiful. Men and women of riper years and larger lessons ought to ripen into health and immortality, instead of lapsing into darkness or gloom. Immortal Mind feeds the body with supernal freshness and fairness, supplying it with beautiful images of thought and destroying the woes of sense which each day brings to a nearer tomb.

10. 244 : 7-12

தொட்டிலுக்கும் கல்லறைக்கும் இடையில் காணப்படுவதிலிருந்து மனிதனைப் பற்றிய நமது கருத்துக்கள் அனைத்தையும் நாம் பெறினால், மகிழ்ச்சியும் நன்மையும் மனிதனில் நிலைத்திருக்காது, மேலும் புழுக்கள் அவனுடைய சதையைப் பறித்துவிடும்; ஆனால் பவுல் எழுதுகிறார்: "கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள ஜீவ ஆவியின் சட்டம் என்னை பாவம் மற்றும் மரணத்தின் சட்டத்திலிருந்து விடுவித்தது."

10. 244 : 7-12

If we were to derive all our conceptions of man from what is seen between the cradle and the grave, happiness and goodness would have no abiding-place in man, and the worms would rob him of the flesh; but Paul writes: "The law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death."

11. 60 : 29-11

மனித குலத்தை ஆசீர்வதிக்க ஆன்மாவிடம் எல்லையற்ற வளங்கள் உள்ளன, மேலும் மகிழ்ச்சியை மிக எளிதாக அடையலாம் மற்றும் ஆத்மாவில் தேடினால், நம் பாதுகாப்பில் மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்கும். உயர்ந்த இன்பங்கள் மட்டுமே அழியாத மனிதனின் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யும். தனிப்பட்ட உணர்வுகளின் எல்லைக்குள் நாம் மகிழ்ச்சியை கட்டுப்படுத்த முடியாது. புலன்கள் உண்மையான இன்பத்தை அளிக்காது.

மனித பாசங்களில் உள்ள நல்லவர்கள் தீமையை விடவும், ஆன்மீகம் விலங்குகளின் மீதும் ஏற வேண்டும், இல்லையெனில் மகிழ்ச்சி ஒருபோதும் வெற்றி பெறாது. இந்த வான நிலையை அடைவது நமது சந்ததியை மேம்படுத்தும், குற்றங்களை குறைக்கும், மேலும் லட்சியத்திற்கு உயர்ந்த நோக்கங்களை கொடுக்கும். பாவத்தின் ஒவ்வொரு பள்ளத்தாக்கும் உயர்த்தப்பட வேண்டும், மேலும் சுயநலத்தின் ஒவ்வொரு மலையும் தாழ்த்தப்பட வேண்டும், நம் கடவுளின் நெடுஞ்சாலை அறிவியலில் தயாராக இருக்க வேண்டும்.

11. 60 : 29-11

Soul has infinite resources with which to bless mankind, and happiness would be more readily attained and would be more secure in our keeping, if sought in Soul. Higher enjoyments alone can satisfy the cravings of immortal man. We cannot circumscribe happiness within the limits of personal sense. The senses confer no real enjoyment.

The good in human affections must have ascendency over the evil and the spiritual over the animal, or happiness will never be won. The attainment of this celestial condition would improve our progeny, diminish crime, and give higher aims to ambition. Every valley of sin must be exalted, and every mountain of selfishness be brought low, that the highway of our God may be prepared in Science.

12. 128 : 14-19

இருப்பது பற்றிய அறிவியலின் அறிவு மனிதனின் மறைந்திருக்கும் திறன்களையும் சாத்தியங்களையும் வளர்க்கிறது. இது சிந்தனையின் சூழலை விரிவுபடுத்துகிறது, மனிதர்களுக்கு பரந்த மற்றும் உயர்ந்த பகுதிகளுக்கு அணுகலை வழங்குகிறது. இது சிந்தனையாளரை நுண்ணறிவு மற்றும் நுண்ணறிவு ஆகியவற்றின் சொந்த காற்றில் உயர்த்துகிறது.

12. 128 : 14-19

A knowledge of the Science of being develops the latent abilities and possibilities of man. It extends the atmosphere of thought, giving mortals access to broader and higher realms. It raises the thinker into his native air of insight and perspicacity.

13. 428 : 22-29

மனிதன் பரிபூரணமானவன், அழியாதவன் என்ற மாபெரும் ஆன்மீக உண்மை வெளிவர வேண்டும். இருப்பின் உணர்வை நாம் எப்போதும் வைத்திருக்க வேண்டும், விரைவில் அல்லது பின்னர், கிறிஸ்து மற்றும் கிறிஸ்தவ அறிவியல் மூலம், நாம் பாவம் மற்றும் மரணத்தை மாஸ்டர் செய்ய வேண்டும். பொருள் நம்பிக்கைகள் கைவிடப்பட்டு, அழியாத உண்மைகள் ஒப்புக்கொள்ளப்படுவதால், மனிதனின் அழியாமைக்கான சான்றுகள் இன்னும் தெளிவாகத் தெரியும்.

13. 428 : 22-29

The great spiritual fact must be brought out that man is, not shall be, perfect and immortal.

We must hold forever the consciousness of existence, and sooner or later, through Christ and Christian Science, we must master sin and death. The evidence of man's immortality will become more apparent, as material beliefs are given up and the immortal facts of being are admitted.

14. 76 : 22-29

பாவமில்லாத மகிழ்ச்சி, - வாழ்க்கையின் சரியான இணக்கம் மற்றும் அழியாத தன்மை, வரம்பற்ற தெய்வீக அழகு மற்றும் நன்மையை ஒரு உடல் இன்பம் அல்லது வலி இல்லாமல், - ஆன்மீகம் கொண்ட ஒரே உண்மையான, அழிக்க முடியாத மனிதனை உருவாக்குகிறது. இந்த இருத்தலின் நிலை விஞ்ஞானமானது மற்றும் அப்படியே உள்ளது, - தெய்வீக அறிவியலில் கிறிஸ்துவைப் பற்றிய இறுதி புரிதல் உள்ளவர்களால் மட்டுமே ஒரு முழுமை கண்டறியப்படுகிறது.

14. 76 : 22-29

The sinless joy, — the perfect harmony and immortality of Life, possessing unlimited divine beauty and goodness without a single bodily pleasure or pain, — constitutes the only veritable, indestructible man, whose being is spiritual. This state of existence is scientific and intact, — a perfection discernible only by those who have the final understanding of Christ in divine Science.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████