ஞாயிற்றுக்கிழமை மார்ச் 7, 2021தலைப்ப — மனிதன்

SubjectMan

கோல்டன் உரை: 1 கொரிந்தியர் 15 : 57

"நம்முடைய நமக்கு ஜெயங்கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்."Golden Text: I Corinthians 15 : 57

Thanks be to God, which giveth us the victory.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


2 கொரிந்தியர் 4 : 8, 9 • ரோமர் 8 : 31, 35, 37-39


8     நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கிப்போகிறதில்லை; கலக்கமடைந்தும் மனமுறிவடைகிறதில்லை;

9     துன்பப்படுத்தப்பட்டும் கைவிடப்படுகிறதில்லை; கீழே தள்ளப்பட்டும் மடிந்து போகிறதில்லை.

31     இவைகளைக்குறித்து நாம் என்னசொல்லுவோம்? தேவன் நம்முடைய பட்சத்திலிருந்தால் நமக்கு விரோதமாயிருப்பவன் யார்?

35     உமதுநிமித்தம் எந்நேரமும் கொல்லப்படுகிறோம், அடிக்கப்படும் ஆடுகளைப்போல எண்ணப்படுகிறோம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி நேரிட்டாலும்,

37     இவையெல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்புகூருகிறவராலே முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்களாயிருக்கிறோமே.

38     மரணமானாலும், ஜீவனானாலும், தேவதூதர்களானாலும், அதிகாரங்களானாலும், வல்லமைகளானாலும், நிகழ்காரியங்களானாலும், வருங்காரியங்களானாலும்,

39     உயர்வானாலும், தாழ்வானாலும், வேறெந்தச் சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள தேவனுடைய அன்பைவிட்டு நம்மைப் பிரிக்கமாட்டாதென்று நிச்சயித்திருக்கிறேன்.

Responsive Reading: II Corinthians 4 : 8, 9; Romans 8 : 31, 35, 37-39

8.     We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;

9.     Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed.

31.     What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?

35.     Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

37.     Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

38.     For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

39.     Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. நீதிமொழிகள் 11: 3 (க்கு :)

3     செம்மையானவர்களுடைய உத்தமம் அவர்களை நடத்தும்.

1. Proverbs 11 : 3 (to :)

3     The integrity of the upright shall guide them:

2. பிலிப்பியர் 2 : 14, 15

14     நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாகப் பிரயாசப்பட்டதுமில்லையென்கிற மகிழ்ச்சி கிறிஸ்துவின் நாளில் எனக்கு உண்டாயிருப்பதற்கு, ஜீவவசனத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு, உலகத்திலே சுடர்களைப்போலப் பிரகாசிக்கிற நீங்கள்,

15     கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும், தேவனுடைய மாசற்றபிள்ளைகளுமாயிருக்கும்படிக்கு,

2. Philippians 2 : 14, 15

14     Do all things without murmurings and disputings:

15     That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;

3. பிலிப்பியர் 4 : 11 (க்கு)-13

11     ... ஏனெனில் நான் எந்த நிலைமையிலிருந்தாலும் மனரம்மியமாயிருக்கக் கற்றுக்கொண்டேன்.

12     தாழ்ந்திருக்கவும் எனக்குத் தெரியும், வாழ்ந்திருக்கவும் எனக்குத் தெரியும்; எவ்விடத்திலும் எல்லாவற்றிலும் திருப்தியாயிருக்கவும் பட்டினியாயிருக்கவும், பரிபூரணமடையவும் குறைவுபடவும் போதிக்கப்பட்டேன்.

13     என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு.

3. Philippians 4 : 11 (for)-13

11     …for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.

12     I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.

13     I can do all things through Christ which strengtheneth me.

4. ஆதியாகமம் 37: 2 (ஜோசப்) (க்கு ;), 3, 4, 24 (க்கு :), 28 (க்கு :)

2     யோசேப்பு பதினேழு வயதிலே தன் சகோதரருடனே ஆடுகளை மேய்த்துக்கொண்டிருந்தான்.

3     இஸ்ரவேலின் முதிர்வயதிலே யோசேப்புத் தனக்குப் பிறந்ததினால், இஸ்ரவேல் தன் குமாரர் எல்லாரிலும் அவனை அதிகமாய் நேசித்து, அவனுக்குப் பலவருணமான அங்கியைச் செய்வித்தான்.

4     அவனுடைய சகோதரர் எல்லாரிலும் அவனைத் தங்கள் தகப்பன் அதிகமாய் நேசிக்கிறதை அவன் சகோதரர் கண்டபோது, அவனோடே பட்சமாய்ப் பேசாமல் அவனைப் பகைத்தார்கள்.

24     அவனை எடுத்து, அந்தக் குழியிலே போட்டார்கள்; அது தண்ணீரில்லாத வெறுங்குழியாயிருந்தது.

28     அந்த வர்த்தகரான மீதியானியர் கடந்துபோகிறபோது, அவர்கள் யோசேப்பை அந்தக் குழியிலிருந்து தூக்கியெடுத்து, அவனை இஸ்மவேலர் கையில் இருபது வெள்ளிக்காசுக்கு விற்றுப்போட்டார்கள்.

4. Genesis 37 : 2 (Joseph) (to ;), 3, 4, 24 (to :), 28 (to :)

2     Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren;

3     Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age: and he made him a coat of many colours.

4     And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him.

24     And they took him, and cast him into a pit:

28     Then there passed by Midianites merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmeelites for twenty pieces of silver:

5. ஆதியாகமம் 39 : 1, 3, 7, 8 (க்கு 1st ,), 12, 19 (எப்பொழுது)-20 (க்கு 2nd ,), 21, 22

1     யோசேப்பு எகிப்துக்குக் கொண்டுபோகப்பட்டான். பார்வோனுடைய பிரதானியும் தலையாரிகளுக்கு அதிபதியுமாகிய போத்திபார் என்னும் எகிப்து தேசத்தான் அவனை அவ்விடத்திற்குக் கொண்டுவந்த இஸ்மவேலரிடத்தில் விலைக்கு வாங்கினான்.

3     கர்த்தர் அவனோடே இருக்கிறார் என்றும் அவன் செய்கிற யாவையும் கர்த்தர் வாய்க்கப்பண்ணுகிறார் என்றும், அவன் எஜமான் கண்டு:

7     சிலநாள் சென்றபின், அவனுடைய எஜமானனின் மனைவி யோசேப்பின்மேல் கண்போட்டு, என்னோடே சயனி என்றாள்.

8     அவனோ தன் எஜமானுடைய மனைவியின் சொல்லுக்கு இணங்காமல்,

12     அப்பொழுது அவள் அவனுடைய வஸ்திரத்தைப் பற்றிப் பிடித்து, என்னோடே சயனி என்றான். அவனோ தன் வஸ்திரத்தை அவள் கையிலே விட்டு வெளியே ஓடிப்போனான்.

19     உம்முடைய வேலைக்காரன் எனக்கு இப்படிச் செய்தான் என்று தன் மனைவி தன்னோடே சொன்ன வார்த்தைகளை அவன் எஜமான் கேட்டபோது, அவனுக்குக் கோபம் மூண்டது.

20     யோசேப்பின் எஜமான் அவனைப் பிடித்து, ராஜாவின் கட்டளையால் காவலில்.

21     கர்த்தரோ யோசேப்போடே இருந்து, அவன்மேல் கிருபை வைத்து, சிறைச்சாலைத் தலைவனுடைய தயவு அவனுக்குக் கிடைக்கும்படி செய்தார்.

22     சிறைச்சாலைத் தலைவன் சிறைச்சாலையில் வைக்கப்பட்ட யாவரையும் யோசேப்பின் கையிலே ஒப்புவித்தான்; அங்கே அவர்கள் செய்வதெல்லாவற்றையும் யோசேப்பு செய்வித்தான்.

5. Genesis 39 : 1, 3, 7, 8 (to 1st ,), 12, 19 (when)-20 (to 2nd ,), 21, 22

1     And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmeelites, which had brought him down thither.

3     And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand.

7     And it came to pass after these things, that his master’s wife cast her eyes upon Joseph; and she said, Lie with me.

8     But he refused,

12     And she caught him by his garment, saying, Lie with me: and he left his garment in her hand, and fled, and got him out.

19     …when his master heard the words of his wife, which she spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me; that his wrath was kindled.

20     And Joseph’s master took him, and put him into the prison,

21     But the Lord was with Joseph, and shewed him mercy, and gave him favour in the sight of the keeper of the prison.

22     And the keeper of the prison committed to Joseph’s hand all the prisoners that were in the prison; and whatsoever they did there, he was the doer of it.

6. ஆதியாகமம் 41 : 1 (க்கு:), 14 (க்கு:), 15, 16, 28-30 (க்கு 1st ;), 33, 37-40

1     இரண்டு வருஷம் சென்றபின்பு, பார்வோன் ஒரு சொப்பனம் கண்டான்.

14     அப்பொழுது பார்வோன் யோசேப்பை அழைப்பித்தான்; அவனைத் தீவிரமாய்க் காவல்கிடங்கிலிருந்து கொண்டுவந்தார்கள்.

15     பார்வோன் யோசேப்பை நோக்கி: ஒரு சொப்பனம் கண்டேன்; அதின் அர்த்தத்தைச் சொல்ல ஒருவரும் இல்லை; நீ ஒரு சொப்பனத்தைக் கேட்டால், அதின் அர்த்தத்தைச் சொல்லுவாய் என்று உன்னைக்குறித்து நான் கேள்விப்பட்டேன் என்றான்.

16     அப்பொழுது யோசேப்பு பார்வோனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நான் அல்ல, தேவனே பார்வோனுக்கு மங்களமான உத்தரவு அருளிச் செய்வார் என்றான்.

28     பார்வோனுக்கு நான் சொல்லவேண்டிய காரியம் இதுவே; தேவன் தாம் செய்யப்போகிறதைப் பார்வோனுக்குக் காண்பித்திருக்கிறார்.

29     எகிப்து தேசமெங்கும் பரிபூரணமான விளைவு உண்டாயிருக்கும் ஏழு வருஷம் வரும்.

30     அதன்பின் பஞ்சமுண்டாயிருக்கும் ஏழு வருஷம் வரும்.

33     ஆகையால் விவேகமும் ஞானமுமுள்ள ஒரு மனுஷனைத் தேடி, அவனை எகிப்து தேசத்துக்கு அதிகாரியாகப் பார்வோன் ஏற்படுத்துவாராக.

37     இந்த வார்த்தை பார்வோனுடைய பார்வைக்கும் அவன் ஊழியக்காரர் எல்லாருடைய பார்வைக்கும் நன்றாய்க் கண்டது.

38     அப்பொழுது பார்வோன் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி: தேவ ஆவியைப் பெற்ற இந்த மனுஷனைப்போல வேறொருவன் உண்டோ என்றான்.

39     பின்பு, பார்வோன் யோசேப்பை நோக்கி: தேவன் இவையெல்லாவற்றையும் உனக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறபடியால், உன்னைப்போல விவேகமும் ஞானமுமுள்ளவன் வேறொருவனும் இல்லை.

40     நீ என் அரமனைக்கு அதிகாரியாயிருப்பாய்; உன் வாக்கின்படியே என் ஜனங்கள் எல்லாரும் அடங்கி நடக்கக் கடவர்கள்; சிங்காசனத்தில் மாத்திரம் உன்னிலும் நான் பெரியவனாய் இருப்பேன் என்றான்.

6. Genesis 41 : 1 (to :), 14 (to :), 15, 16, 28-30 (to 1st ;), 33, 37-40

1     And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed:

14     Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon:

15     And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it: and I have heard say of thee, that thou canst understand a dream to interpret it.

16     And Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me: God shall give Pharaoh an answer of peace.

28     This is the thing which I have spoken unto Pharaoh: What God is about to do he sheweth unto Pharaoh.

29     Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of Egypt:

30     And there shall arise after them seven years of famine;

33     Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt.

37     And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.

38     And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is?

39     And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art:

40     Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled: only in the throne will I be greater than thou.

7. ஆதியாகமம் 42 : 3, 7 (க்கு 1st ,)

3     யோசேப்பின் சகோதரர் பத்துப்பேர் தானியங்கொள்ள எகிப்துக்குப் போனார்கள்.

7     யோசேப்பு அவர்களைப் பார்த்து.

7. Genesis 42 : 3, 7 (to 1st ,)

3     And Joseph’s ten brethren went down to buy corn in Egypt.

7     And Joseph saw his brethren,

8. ஆதியாகமம் 45 : 4, 5

4     அப்பொழுது யோசேப்பு தன் சகோதரரை நோக்கி: என் கிட்ட வாருங்கள் என்றான். அவர்கள் கிட்டப்போனார்கள்; அப்பொழுது அவன்: நீங்கள் எகிப்துக்குப் போகிறவர்களிடத்தில் விற்றுப்போட்ட உங்கள் சகோதரனாகிய யோசேப்பு நான்தான்.

5     என்னை இவ்விடத்தில் வரும்படி விற்றுப்போட்டதினால், நீங்கள் சஞ்சலப்படவேண்டாம்; ஜீவரட்சணை செய்யும்படிக்குத் தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்னே அனுப்பினார்.என்னை இவ்விடத்தில் வரும்படி விற்றுப்போட்டதினால், நீங்கள் சஞ்சலப்படவேண்டாம்; அது உங்களுக்கு விசனமாயிருக்கவும் வேண்டாம்; ஜீவரட்சணை செய்யும்படிக்குத் தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்னே அனுப்பினார்.

8. Genesis 45 : 4, 5

4     And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.

5     Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither: for God did send me before you to preserve life.

9. பேதுரு 2 : 19-23

19     ஏனெனில், தேவன்மேல் பற்றுதலாயிருக்கிற மனச்சாட்சியினிமித்தம் ஒருவன் அநியாயமாய்ப் பாடுபட்டு உபத்திரவங்களைப் பொறுமையாய்ச் சகித்தால் அதுவே பிரீதியாயிருக்கும்.

20     நீங்கள் குற்றஞ்செய்து அடிக்கப்படும்போது பொறுமையோடே சகித்தால், அதினால் என்ன கீர்த்தியுண்டு? நீங்கள் நன்மைசெய்து பாடுபடும்போது பொறுமையோடே சகித்தால் அதுவே தேவனுக்கு முன்பாகப் பிரீதியாயிருக்கும்.

21     இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டுமிருக்கிறீர்கள்; ஏனெனில், கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காகப் பாடுபட்டு, நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளைத் தொடர்ந்துவரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியைப் பின்வைத்துப்போனார்.

22     அவர் பாவஞ்செய்யவில்லை, அவருடைய வாயிலே வஞ்சனை காணப்படவுமில்லை;

23     அவர் வையப்படும்போது பதில்வையாமலும், பாடுபடும்போது பயமுறுத்தாமலும், நியாயமாய்த் தீர்ப்புச்செய்கிறவருக்குத் தம்மை ஒப்புவித்தார்.

9. I Peter 2 : 19-23

19     For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully.

20     For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? but if, when ye do well, and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God.

21     For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:

22     Who did no sin, neither was guile found in his mouth:

23     Who, when he was reviled, reviled not again; when he suffered, he threatened not; but committed himself to him that judgeth righteously:

10. பிலிப்பியர் 2 : 12, 13

12     ஆதலால், எனக்குப் பியமானவர்களே, நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படிகிறபடியே, நான் உங்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கும்பொழுது மாத்திரமல்ல, நான் தூரமாயிருக்கிற இப்பொழுதும், அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் இரட்சிப்பு நிறைவேறப் பிரயாசப்படுங்கள்.

13     தேவனே தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி விருப்பத்தையும் செய்கையையும் உங்களில் உண்டாக்குகிறவராயிருக்கிறார்.

10. Philippians 2 : 12, 13

12     Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.

13     For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.

11. ரோமர் 8 : 28

28     அன்றியும், அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்குச் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறதென்று அறிந்திருக்கிறோம்.

11. Romans 8 : 28

28     And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 115: 15-16

மனிதன்: கடவுளின் ஆன்மீக யோசனை, தனிப்பட்ட, முழுமையான, நித்தியமான.

1. 115 : 15-16

Man: God's spiritual idea, individual, perfect, eternal.

2. 258: 13-15, 19-24

கடவுள் மனிதனில் எல்லையற்ற கருத்தை என்றென்றும் தன்னை வளர்த்துக் கொள்கிறார், எல்லையற்ற அடிப்படையில் இருந்து விரிவடைந்து உயர்ந்தார்.

எல்லையற்ற கோட்பாடு எல்லையற்ற யோசனை மற்றும் ஆன்மீக தனித்துவத்தால் பிரதிபலிக்கிறது, ஆனால் புலன்கள் என்று அழைக்கப்படும் பொருள் கோட்பாடு அல்லது அதன் கருத்தை அறிந்திருக்கவில்லை. மனித மற்றும் மனிதனின் உண்மையான கருத்தாக்கத்தை மனிதநேயம் பெறுவதால் மனித திறன்கள் விரிவடைந்து விகிதத்தில் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன.

2. 258 : 13-15, 19-24

God expresses in man the infinite idea forever developing itself, broadening and rising higher and higher from a boundless basis.

The infinite Principle is reflected by the infinite idea and spiritual individuality, but the material so-called senses have no cognizance of either Principle or its idea. The human capacities are enlarged and perfected in proportion as humanity gains the true conception of man and God.

3. 307: 25 (தி)-30

தெய்வீக மனம் மனிதனின் ஆத்மா, எல்லாவற்றிற்கும் மனிதனுக்கு ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. மனிதன் ஒரு பொருள் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படவில்லை, அல்லது ஆவி ஒருபோதும் செய்யாத பொருள் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியும்படி கட்டளையிடப்படவில்லை; அவரது மாகாணம் ஆன்மீக சட்டங்களில், மனதின் உயர் சட்டத்தில் உள்ளது.

3. 307 : 25 (The)-30

The divine Mind is the Soul of man, and gives man dominion over all things. Man was not created from a material basis, nor bidden to obey material laws which Spirit never made; his province is in spiritual statutes, in the higher law of Mind.

4. 90: 24-32

மனிதன் கடவுளின் சொந்த சாயல் என்று ஒருவரின் சுய ஒப்புதல், எல்லையற்ற யோசனையை மாஸ்டர் செய்ய மனிதனை விடுவிக்கிறது. இந்த நம்பிக்கை மரணத்தின் கதவை மூடி, அழியாத தன்மையை நோக்கி அதை திறக்கிறது. ஆவியின் புரிதலும் அங்கீகாரமும் இறுதியாக வர வேண்டும், மேலும் தெய்வீக கோட்பாட்டின் ஒரு பயத்தின் மூலம் இருப்பதன் மர்மங்களைத் தீர்ப்பதில் நம் நேரத்தை மேம்படுத்தலாம். தற்போது மனிதன் என்றால் என்னவென்று நமக்குத் தெரியாது, ஆனால் மனிதன் கடவுளைப் பிரதிபலிக்கும்போது நிச்சயமாக இதை அறிவோம்.

4. 90 : 24-32

The admission to one's self that man is God's own likeness sets man free to master the infinite idea. This conviction shuts the door on death, and opens it wide towards immortality. The understanding and recognition of Spirit must finally come, and we may as well improve our time in solving the mysteries of being through an apprehension of divine Principle. At present we know not what man is, but we certainly shall know this when man reflects God.

5. 228: 11-19

மனிதனை அடிமைப்படுத்துவது முறையானது அல்ல. மனிதன் தனது சுதந்திரத்தின் பாரம்பரியத்திற்குள் நுழையும் போது அது நின்றுவிடும், பொருள் புலன்களின் மீது கடவுள் கொடுத்த ஆதிக்கம். மனிதர்கள் ஒரு நாள் சர்வவல்லமையுள்ள கடவுளின் பெயரில் தங்கள் சுதந்திரத்தை வலியுறுத்துவார்கள். பின்னர் அவர்கள் தெய்வீக அறிவியலைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம் தங்கள் உடல்களைக் கட்டுப்படுத்துவார்கள். அவர்களின் தற்போதைய நம்பிக்கைகளை கைவிடுவதன் மூலம், அவர்கள் நல்லிணக்கத்தை ஆன்மீக யதார்த்தமாக அங்கீகரிப்பார்கள், மேலும் பொருள் உண்மையற்ற தன்மையாக மாறுபடுவார்கள்.

5. 228 : 11-19

The enslavement of man is not legitimate. It will cease when man enters into his heritage of freedom, his God-given dominion over the material senses. Mortals will some day assert their freedom in the name of Almighty God. Then they will control their own bodies through the understanding of divine Science. Dropping their present beliefs, they will recognize harmony as the spiritual reality and discord as the material unreality.

6. 262: 9-16

மரண நம்பிக்கையின் ஆழங்களுக்குள் நுழைவதன் மூலம் கடவுளின் படைப்பின் தன்மையையும் தரத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. நம்முடைய பலவீனமான படபடப்புக்களை - விஷயத்தில் வாழ்க்கையையும் உண்மையையும் கண்டுபிடிப்பதற்கான நமது முயற்சிகள் - மற்றும் பொருள் புலன்களின் சாட்சியங்களுக்கு மேலே, மரணத்திற்கு மேலே கடவுளின் அழியாத யோசனைக்கு நாம் உயர வேண்டும். இந்த தெளிவான, உயர்ந்த பார்வைகள் கடவுளைப் போன்ற மனிதனை தனது முழுமையான மையத்தையும் சுற்றளவையும் அடைய தூண்டுகின்றன.

6. 262 : 9-16

We cannot fathom the nature and quality of God's creation by diving into the shallows of mortal belief. We must reverse our feeble flutterings — our efforts to find life and truth in matter — and rise above the testimony of the material senses, above the mortal to the immortal idea of God. These clearer, higher views inspire the Godlike man to reach the absolute centre and circumference of his being.

7. 517: 30-4

தெய்வீக அன்பு அதன் சொந்த யோசனைகளை ஆசீர்வதிக்கிறது, மேலும் அவை பெருகுவதற்கு காரணமாகிறது - அவருடைய சக்தியை வெளிப்படுத்த. மண் வரை மனிதன் உருவாக்கப்படவில்லை. அவரது பிறப்புரிமை ஆதிக்கம், அடிபணிதல் அல்ல. அவர் பூமியிலும் சொர்க்கத்திலும் உள்ள நம்பிக்கையின் அதிபதி, - தன்னைத் தானே படைத்தவருக்கு அடிபணிந்தவர். இது இருப்பது அறிவியல்.

7. 517 : 30-4

Divine Love blesses its own ideas, and causes them to multiply, — to manifest His power. Man is not made to till the soil. His birthright is dominion, not subjection. He is lord of the belief in earth and heaven, — himself subordinate alone to his Maker. This is the Science of being.

8. 444: 2-6, 10-12

ஏதோவொரு வகையில், விரைவில் அல்லது பின்னர், அனைவருமே பொருள்நிலையை விட உயர்ந்ததாக உயர வேண்டும், மேலும் துன்பம் இந்த உயரத்தில் உள்ள தெய்வீக முகவராக இருக்கிறது. "கடவுளை நேசிக்கிறவர்களுக்கு நன்மைக்காக எல்லாமே ஒன்றிணைந்து செயல்படுகின்றன" என்பது வேதத்தின் கட்டளை.

படிப்படியாக அவரை நம்புபவர்கள் "கடவுள் எங்கள் அடைக்கலம் மற்றும் பலம், சிக்கலில் தற்போதுள்ள உதவி" என்பதைக் கண்டுபிடிப்பார்.

8. 444 : 2-6, 10-12

In some way, sooner or later, all must rise superior to materiality, and suffering is oft the divine agent in this elevation. "All things work together for good to them that love God," is the dictum of Scripture.

Step by step will those who trust Him find that "God is our refuge and strength, a very present help in trouble."

9. 22: 11-17

"உங்கள் சொந்த இரட்சிப்பைச் செய்யுங்கள்" என்பது வாழ்க்கை மற்றும் அன்பின் கோரிக்கை, ஏனென்றால் இந்த நோக்கத்திற்காக கடவுள் உங்களுடன் செயல்படுகிறார். "நான் வரும் வரை ஆக்கிரமிக்கவும்!" உங்கள் வெகுமதிக்காக காத்திருங்கள், "நல்ல செயல்களில் சோர்வடைய வேண்டாம்." உங்கள் முயற்சிகள் பயமுறுத்தும் முரண்பாடுகளால் சூழப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் தற்போது எந்த வெகுமதியையும் பெறவில்லை என்றால், பிழைக்குத் திரும்பிச் செல்லாதீர்கள், அல்லது பந்தயத்தில் மந்தமானவராக மாறலாம்.

9. 22 : 11-17

"Work out your own salvation," is the demand of Life and Love, for to this end God worketh with you. "Occupy till I come!" Wait for your reward, and "be not weary in well doing." If your endeavors are beset by fearful odds, and you receive no present reward, go not back to error, nor become a sluggard in the race.

10. 254: 19 (தி) -23

... மனித சுய சுவிசேஷம் செய்யப்பட வேண்டும். இந்த பணியை இன்றைய தினம் அன்பாக ஏற்றுக் கொள்ளவும், நடைமுறை விஷயங்களை மிக விரைவாக கைவிடவும், வெளிப்புறத்தையும் உண்மையானதையும் தீர்மானிக்கும் ஆன்மீகத்தை செயல்படுத்தவும் கடவுள் நம்மைக் கோருகிறார்.

10. 254 : 19 (the) -23

…the human self must be evangelized. This task God demands us to accept lovingly to-day, and to abandon so fast as practical the material, and to work out the spiritual which determines the outward and actual.

11. 183: 21-25

தெய்வீக மனம் மனிதனின் முழு கீழ்ப்படிதல், பாசம் மற்றும் வலிமையை சரியாகக் கோருகிறது. எந்தவொரு குறைந்த விசுவாசத்திற்கும் இட ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. சத்தியத்திற்குக் கீழ்ப்படிதல் மனிதனுக்கு சக்தியையும் பலத்தையும் தருகிறது. பிழையின் சமர்ப்பிப்பு சக்தி இழப்பை மிகைப்படுத்துகிறது.

11. 183 : 21-25

Divine Mind rightly demands man's entire obedience, affection, and strength. No reservation is made for any lesser loyalty. Obedience to Truth gives man power and strength. Submission to error superinduces loss of power.

12. 202: 15-23

இந்த அறிவியலுக்கு வெளியே அனைத்தும் மாறக்கூடியவை; ஆனால் அழியாத மனிதன், தெய்வீகக் கோட்பாட்டின் படி, கடவுள், பாவங்கள், துன்பங்கள், இறப்புகள் இல்லை. தேவனுடைய ராஜ்யம் பூமியில் வரும்போது, நம் யாத்திரை நாட்கள் குறைவதற்குப் பதிலாக பெருகும்; உண்மையான வழி மரணத்திற்கு பதிலாக வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கிறது, பூமிக்குரிய அனுபவம் பிழையின் நுணுக்கத்தையும் சத்தியத்தின் எல்லையற்ற திறன்களையும் வெளிப்படுத்துகிறது, இதில் கடவுள் பூமியெங்கும் மனிதனுக்கு ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்.

12. 202 : 15-23

Outside of this Science all is mutable; but immortal man, in accord with the divine Principle of his being, God, neither sins, suffers, nor dies. The days of our pilgrimage will multiply instead of diminish, when God's kingdom comes on earth; for the true way leads to Life instead of to death, and earthly experience discloses the finity of error and the infinite capacities of Truth, in which God gives man dominion over all the earth.

13. 571: 15-19

எல்லா நேரங்களிலும், எல்லா சூழ்நிலையிலும், தீமையை நன்மையுடன் வெல்லுங்கள். உங்களை நீங்களே அறிந்து கொள்ளுங்கள், தீமையை வென்றெடுப்பதற்கான ஞானத்தையும் சந்தர்ப்பத்தையும் கடவுள் அளிப்பார். அன்பின் பனோபிலியில் மகிழ்ச்சி, மனித வெறுப்பு உங்களை அடைய முடியாது.

13. 571 : 15-19

At all times and under all circumstances, overcome evil with good. Know thyself, and God will supply the wisdom and the occasion for a victory over evil. Clad in the panoply of Love, human hatred cannot reach you. 

14. 452: 10-15

பழையதை மிஞ்சும் போது, புதியதைப் போட நீங்கள் பயப்படக்கூடாது. உங்கள் முன்னேறும் போக்கு பொறாமையைத் தூண்டக்கூடும், ஆனால் அது மரியாதையையும் ஈர்க்கும். பிழை உங்களை எதிர்கொள்ளும்போது, கண்டனத்தையோ அல்லது பிழையை அழிக்கும் விளக்கத்தையோ நிறுத்த வேண்டாம். ஒழுக்கக்கேடான சூழ்நிலையை ஒருபோதும் சுவாசிக்க வேண்டாம், அதைத் தூய்மைப்படுத்தும் முயற்சியில் தவிர.

14. 452 : 10-15

When outgrowing the old, you should not fear to put on the new. Your advancing course may provoke envy, but it will also attract respect. When error confronts you, withhold not the rebuke or the explanation which destroys error. Never breathe an immoral atmosphere, unless in the attempt to purify it.

15. 261: 4-7

நீடித்த, நல்ல, உண்மைக்கு உறுதியுடன் சிந்தனையைப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள், உங்கள் எண்ணங்களை அவர்கள் உங்கள் எண்ணங்களின் ஆக்கிரமிப்புக்கு விகிதாசாரமாக உங்கள் அனுபவத்திற்குள் கொண்டு வருவீர்கள்.

15. 261 : 4-7

Hold thought steadfastly to the enduring, the good, and the true, and you will bring these into your experience proportionably to their occupancy of your thoughts.

16. 451: 14-18

மனிதன் அவன் பார்க்கும் திசையில் நடக்கிறான், அவனுடைய புதையல் இருக்கும் இடத்தில் அவன் இதயமும் இருக்கும். நம்முடைய நம்பிக்கைகள் மற்றும் பாசங்கள் ஆன்மீகமாக இருந்தால், அவை மேலிருந்து வருகின்றன, கீழே இருந்து அல்ல, அவை ஆவியின் பலன்களைப் போலவே தாங்குகின்றன.

16. 451 : 14-18

Man walks in the direction towards which he looks, and where his treasure is, there will his heart be also. If our hopes and affections are spiritual, they come from above, not from beneath, and they bear as of old the fruits of the Spirit.

17. 21: 9-14

சீடர் ஆன்மீக ரீதியில் முன்னேறினால், அவர் உள்ளே நுழைய முயற்சிக்கிறார். அவர் தொடர்ந்து பொருள் உணர்விலிருந்து விலகி, ஆவியின் அழியாத விஷயங்களை நோக்கிப் பார்க்கிறார். நேர்மையானவராக இருந்தால், அவர் தொடக்கத்திலிருந்தே ஆர்வத்துடன் இருப்பார், ஒவ்வொரு நாளும் சரியான திசையில் சிறிது பெறுவார், கடைசியாக அவர் தனது போக்கை மகிழ்ச்சியுடன் முடிக்கிறார்.

17. 21 : 9-14

If the disciple is advancing spiritually, he is striving to enter in. He constantly turns away from material sense, and looks towards the imperishable things of Spirit. If honest, he will be in earnest from the start, and gain a little each day in the right direction, till at last he finishes his course with joy.

18. 453: 6-8

வெற்றி என்பது வெல்லமுடியாத சத்தியத்தின் பக்கத்தில் நிற்கும் வரை, சரியானது மற்றும் தவறு, உண்மை மற்றும் பிழை ஆகியவை மாணவர்களின் மனதில் சண்டையில் இருக்கும்.

18. 453 : 6-8

Right and wrong, truth and error, will be at strife in the minds of students, until victory rests on the side of invincible truth.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████