ஞாயிற்றுக்கிழமை மே 29, 2022பண்டைய மற்றும் நவீன நெக்ரோமான்சி, அலியாஸ் மெஸ்மரிசம் மற்றும் ஹிப்னாடிசம், கண்டிக்கப்பட்டது

SubjectAncient and Modern Necromancy, Alias Mesmerism and Hypnotism, Denounced

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: எபேசியர் 6 : 13

"ஆகையால், தீங்குநாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும், சகலத்தையும் செய்துமுடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணியுள்ளவர்களாகும்படிக்கு, தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்."Golden Text: Ephesians 6 : 13

Take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12: 7-11 • வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19: 6


7     வானத்திலே யுத்தமுண்டாயிற்று; மிகாவேலும் அவனைச் சேர்ந்த தூதர்களும் வலுசர்ப்பத்தோடே யுத்தம்பண்ணினார்கள்; வலுசர்ப்பமும் அதைச்சேர்ந்த தூதரும் யுத்தம்பண்ணியும் ஜெயங்கொள்ளவில்லை.

8     வானத்தில் அவர்கள் இருந்த இடமும் காணப்படாமற்போயிற்று.

9     உலகமனைத்தையும் மோசம்போக்குகிற பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய பெரிய வலுசர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது; அது பூமியிலே விழத்தள்ளப்பட்டது, அதனோடேகூட அதைச்சேர்ந்த தூதரும் தள்ளப்பட்டார்கள்.

10     அப்பொழுது வானத்திலே ஒரு பெரிய சத்தமுண்டாகி: இப்பொழுது இரட்சிப்பும் வல்லமையும் நமது தேவனுடைய ராஜ்யமும், அவருடைய கிறிஸ்துவின் அதிகாரமும் உண்டாயிருக்கிறது; இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்குமுன்பாக நம்முடைய சகோதரர்மேல் குற்றஞ் சுமத்தும்பொருட்டு அவர்கள் மேல் குற்றஞ்சாட்டுகிறவன் தாழத் தள்ளப்பட்டுப்போனான்.

11     மரணம் நேரிடுகிறதாயிருந்தாலும் அதற்குத் தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல், ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள்.

6     அப்பொழுது திரளான ஜனங்கள் இடும் ஆரவாரம்போலவும், பெருவெள்ள இரைச்சல்போலவும், பலத்த இடிமுழக்கம்போலவும், ஒரு சத்தமுண்டாகி: அல்லேலூயா, சர்வவல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் ராஜ்யபாரம்பண்ணுகிறார்.

Responsive Reading: Revelation 12 : 7-11Revelation 19 : 6

7.     And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,

8.     And prevailed not; neither was their place found any more in heaven.

9.     And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.

10.     And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.

11.     And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony.

6.     And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. மத்தேயு 6: 13 (க்கு :)

13     எங்களைச் சோதனைக்குட்படப்பண்ணாமல், தீமையினின்று எங்களை இரட்சித்துக்கொள்ளும், ராஜ்யமும், வல்லமையும், மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே.

1. Matthew 6 : 13 (to :)

13     And lead us not into temptation, but deliver us from evil:

2. ஆதியாகமம் 3: 1-7 (க்கு;), 8-13

1     தேவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜீவன்களைப் பார்க்கிலும் சர்ப்பமானது தந்திரமுள்ளதாயிருந்தது. அது ஸ்திரீயை நோக்கி: நீங்கள் தோட்டத்திலுள்ள சகல விருட்சங்களின் கனியையும் புசிக்கவேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்றது.

2     ஸ்திரீ சர்ப்பத்தைப் பார்த்து: நாங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள விருட்சங்களின் கனிகளைப் புசிக்கலாம்;

3     ஆனாலும் தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற விருட்சத்தின் கனியைக் குறித்து, தேவன்: நீங்கள் சாகாதபடிக்கு அதைப் புசிக்கவும் அதைத் தொடவும் வேண்டாம் என்று சொன்னார் என்றாள்.

4     அப்பொழுது சர்ப்பம் ஸ்திரீயை நோக்கி: நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை;

5     நீங்கள் இதைப் புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும், நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களைப்போல் இருப்பீர்கள் என்றும் தேவன் அறிவார் என்றது.

6     அப்பொழுது ஸ்திரீயானவள் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும், பார்வைக்கு இன்பமும், புத்தியைத்தெளிவிக்கிறதற்கு இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சமுமாய் இருக்கிறது என்று கண்டு, அதின் கனியைப் பறித்து, புசித்து, தன் புருஷனுக்கும் கொடுத்தாள்; அவனும் புசித்தான்.

7     அப்பொழுது அவர்கள் இருவருடைய கண்களும் திறக்கப்பட்டது; அவர்கள் தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்து.

8     பகலில் குளிர்ச்சியான வேளையிலே தோட்டத்தில் உலாவுகிற தேவனாகிய கர்த்தருடைய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டார்கள். அப்பொழுது ஆதாமும் அவன் மனைவியும் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சந்நிதிக்கு விலகி, தோட்டத்தின் விருட்சங்களுக்குள்ளே ஒளித்துக்கொண்டார்கள்.

9     அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமைக் கூப்பிட்டு: நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்றார்.

10     அதற்கு அவன்: நான் தேவரீருடைய சத்தத்தைத் தோட்டத்திலே கேட்டு, நான் நிர்வாணியாய் இருப்பதினால் பயந்து, ஒளித்துக்கொண்டேன் என்றான்.

11     அப்பொழுது அவர்: நீ நிர்வாணி என்று உனக்கு அறிவித்தவன் யார்? புசிக்கவேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விலக்கின விருட்சத்தின் கனியைப் புசித்தாயோ என்றார்.

12     அதற்கு ஆதாம்: என்னுடனே இருக்கும்படி தேவரீர் தந்த ஸ்திரீயானவள் அவ்விருட்சத்தின் கனியை எனக்குக் கொடுத்தாள், நான் புசித்தேன் என்றான்.

13     அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஸ்திரீயை நோக்கி: நீ இப்படிச்செய்தது என்ன என்றார். ஸ்திரீயானவள் சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்தது, நான் புசித்தேன் என்றாள்.

2. Genesis 3 : 1-7 (to ;), 8-13

1     Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

2     And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:

3     But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.

4     And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:

5     For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.

6     And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.

7     And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked;

8     And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden.

9     And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?

10     And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.

11     And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?

12     And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.

13     And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.

3. 1 தெசலோனிக்கேயர் 5 : 1-3 (க்கு 2nd ,), 4-6, 8 (போடுவது), 24

1     சகோதரரே இவைகள் நடக்குங்காலங்களையும் சமயங்களையுங்குறித்து உங்களுக்கு எழுதவேண்டுவதில்லை.

2     இரவிலே திருடன் வருகிறவிதமாய்க் கர்த்தருடைய நாள் வருமென்று நீங்களே நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீர்கள்.

3     சமாதானமும் சவுக்கியமும் உண்டென்று அவர்கள் சொல்லும்போது, அழிவு சடிதியாய் அவர்கள்மேல் வரும்.

4     சகோதரரே, அந்த நாள் திருடனைப்போல உங்களைப் பிடித்துக்கொள்ளத்தக்கதாக நீங்கள் அந்தகாரத்திலிருக்கிறவர்களல்லவே.

5     நீங்களெல்லாரும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளும், பகலின் பிள்ளைகளுமாயிருக்கிறீர்கள்; நாம் இயேசுவுக்கும் இருளுக்கும் உள்ளானவர்களல்லவே.

6     ஆகையால், மற்றவர்கள் தூங்குகிறதுபோல நாம் தூங்காமல், விழித்துக்கொண்டு தெளிந்தவர்களாயிருக்கக்கடவோம்.

8     பகலுக்குரியவர்களாகிய நாமோ தெளிந்தவர்களாயிருந்து, விசுவாசம் அன்பு என்னும் மார்க்கவசத்தையும், இரட்சிப்பின் நம்பிக்கையென்னும் தலைச்சீராவையும் தரித்துக்கொண்டிருக்கக்கடவாம்.

24     உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மையுள்ளவர், அவர் அப்படியே செய்வார்.

3. I Thessalonians 5 : 1-3 (to 2nd ,), 4-6, 8 (putting), 24

1     But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you.

2     For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.

3     For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them,

4     But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief.

5     Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.

6     Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.

8     …putting on the breastplate of faith and love; and for an helmet, the hope of salvation.

24     Faithful is he that calleth you, who also will do it.

4. மத்தேயு 26: 1-4, 14-16, 36-41, 46-50

1     இயேசு இந்த வசனங்களையெல்லாம் சொல்லிமுடித்தபின்பு, அவர் தம்முடைய சீஷரை நோக்கி:

2     இரண்டு நாளைக்குப்பின்பு பஸ்காபண்டிகை வருமென்று அறிவீர்கள்; அப்பொழுது, மனுஷகுமாரன் சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு ஒப்புக்கொடுக்கப்படுவார் என்றார்.

3     அப்பொழுது, பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் ஜனத்தின் மூப்பரும், காய்பா என்னப்பட்ட பிரதான ஆசாரியனுடைய அரமனையிலே கூடிவந்து,

4     இயேசுவைத் தந்திரமாய்ப் பிடித்துக் கொலைசெய்யும்படி ஆலோசனைபண்ணினார்கள்.

14     அப்பொழுது, பன்னிருவரில் ஒருவனாகிய யூதாஸ்காரியோத்து என்பவன் பிரதான ஆசாரியரிடத்திற்குப்போய்:

15     நான் அவரை உங்களுக்குக் காட்டிக்கொடுக்கிறேன், நீங்கள் எனக்கு என்ன கொடுக்கிறீர்கள் என்றான். அவர்கள் அவனுக்கு முப்பது வெள்ளிக்காசைக் கொடுக்க உடன்பட்டார்கள்.

16     அதுமுதல் அவன் அவரைக் காட்டிக்கொடுப்பதற்குச் சமயம் பார்த்துக்கொண்டிருந்தான்.

36     அப்பொழுது, இயேசு அவர்களோடே கெத்செமனே என்னப்பட்ட இடத்திற்கு வந்து, சீஷர்களை நோக்கி: நான் அங்கே போய் ஜெபம்பண்ணுமளவும் நீங்கள் இங்கே உட்கார்ந்திருங்கள் என்று சொல்லி;

37     பேதுருவையும், செபதேயுவின் குமாரர் இருவரையும் கூட்டிக்கொண்டுபோய், துக்கமடையவும், வியாகுலப்படவும் தொடங்கினார்.

38     அப்பொழுது, அவர்: என் ஆத்துமா மரணத்துக்கேதுவான துக்கங்கொண்டிருக்கிறது; நீங்கள் இங்கே தங்கி, என்னோடே கூட விழித்திருங்கள் என்று சொல்லி;

39     சற்று அப்புறம்போய், முகங்குப்புற விழுந்து: என் பிதாவே, இந்தப்பாத்திரம் என்னைவிட்டு நீங்கக்கூடுமானால் நீங்கும்படிசெய்யும்; ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படியல்ல, உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆகக்கடவது என்று ஜெபம்பண்ணினார்.

40     பின்பு, அவர் சீஷர்களிடத்தில் வந்து, அவர்கள் நித்திரைபண்ணுகிறதைக்கண்டு, பேதுருவை நோக்கி: நீங்கள் ஒரு மணி நேரமாவது என்னோடேகூட விழித்திருக்கக்கூடாதா?

41     நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜெபம்பண்ணுங்கள்; ஆவி உற்சாகமுள்ளதுதான், மாம்சமோ பலவீனமுள்ளது என்றார்.

46     என்னைக் காட்டிக்கொடுக்கிறவன், இதோ, வந்துவிட்டான், எழுந்திருங்கள் போவோம் என்றார்.

47     அவர் இப்படிப் பேசுகையில், பன்னிருவரில் ஒருவனாகிய யூதாஸ் வந்தான்; அவனோடே கூடப் பிரதான ஆசாரியரும் ஜனத்தின் மூப்பரும் அனுப்பின திரளான ஜனங்கள் பட்டயங்களையும், தடிகளையும் பிடித்துக்கொண்டு வந்தார்கள்.

48     அவரைக் காட்டிக்கொடுக்கிறவன்: நான் எவனை முத்தஞ்செய்வேனோ அவன்தான், அவனைப் பிடித்துக்கொள்ளுங்கள் என்று அவர்களுக்கு அடையாளம் சொல்லியிருந்தான்.

49     உடனே, அவன் இயேசுவினிடத்தில் வந்து: ரபீ, வாழ்க என்று சொல்லி, அவரை முத்தஞ்செய்தான்.

50     இயேசு அவனை நோக்கி: சிநேகிதனே என்னத்திற்காக வந்திருக்கிறாய் என்றார். அப்பொழுது அவர்கள் கிட்ட வந்து, இயேசுவின் மேல் கைபோட்டு, அவரைப் பிடித்தார்கள்.

4. Matthew 26 : 1-4, 14-16, 36-41, 46-50

1     And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,

2     Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.

3     Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,

4     And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.

14     Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests,

15     And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.

16     And from that time he sought opportunity to betray him.

36     Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.

37     And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.

38     Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.

39     And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.

40     And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?

41     Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.

46     Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.

47     And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.

48     Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast.

49     And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.

50     And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus, and took him.

5. யாக்கோபு 1 : 13, 14

13     சோதிக்கப்டுகிற எவனும், நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக; தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவரல்ல, ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவருமல்ல.

14     அவனவன் தன்தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு, சிக்குண்டு, சோதிக்கப்படுகிறான்.

5. James 1 : 13, 14

13     Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man:

14     But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed.

6. யாக்கோபு 4: 7, 8

7     ஆகையால், தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்; பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களைவிட்டு ஓடிப்போவான்.

8     தேவனிடத்தில் சேருங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். பாவிகளே, உங்கள் கைகளைச் சுத்திகரியுங்கள்; இருமனமுள்ளவர்களே, உங்கள் இருதயங்களைப் பரிசுத்தமாக்குங்கள்.

6. James 4 : 7, 8

7     Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.

8     Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.

7. 1 பேதுரு 5: 8-11

8     தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள், விழித்திருங்கள்; ஏனெனில், உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம்போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகைதேடிச் சுற்றித்திரிகிறான்.

9     விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருந்து, அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள்.

10     கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மைத் தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன்தாமே கொஞ்சக்காலம் பாடநுபவிக்கிற உங்களைச் சீர்ப்படுத்தி, ஸ்திரப்படுத்தி, பலப்படுத்தி, நிலைநிறுத்துவாராக;

11     அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் சதாகாலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென்.

7. I Peter 5 : 8-11

8     Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:

9     Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.

10     But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.

11     To him be glory and dominion for ever and ever. Amen.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 228 : 25-27

கடவுளைத் தவிர வேறு சக்தி இல்லை. சர்வ வல்லமைக்கு அனைத்து சக்தியும் உண்டு, வேறு எந்த சக்தியையும் ஒப்புக்கொள்வது கடவுளை அவமதிப்பதாகும்.

1. 228 : 25-27

There is no power apart from God. Omnipotence has all-power, and to acknowledge any other power is to dishonor God.

2. 469 : 13 (தி)-21

பிழையை அழிப்பவர் என்பது கடவுள், நல்லது, ஒரே மனம் என்பதும், எல்லையற்ற மனதின் அனுமானத்திற்கு எதிரானது - பிசாசு அல்லது தீமை என்று அழைக்கப்படுகிறது - மனம் அல்ல, உண்மை அல்ல, ஆனால் பிழை, புத்திசாலித்தனம் அல்லது உண்மை இல்லாதது. ஒரே மனம் மட்டுமே இருக்க முடியும், ஏனென்றால் கடவுள் ஒருவரே; மனிதர்கள் வேறு எந்த மனதையும் கோரவில்லை மற்றும் வேறு எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால், பாவம் தெரியவில்லை. எல்லையற்றதாக இருந்தால், நமக்கு ஒரே ஒரு மனம் மட்டுமே இருக்க முடியும்.

2. 469 : 13 (The)-21

The exterminator of error is the great truth that God, good, is the only Mind, and that the supposititious opposite of infinite Mind — called devil or evil — is not Mind, is not Truth, but error, without intelligence or reality. There can be but one Mind, because there is but one God; and if mortals claimed no other Mind and accepted no other, sin would be unknown. We can have but one Mind, if that one is infinite. 

3. 526 : 14-22

தீமை பற்றிய முதல் குறிப்பு ஆதியாகமத்தின் இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் உள்ள புராண நூல்களில் உள்ளது. கடவுள் தான் படைத்த அனைத்தையும் நல்லதாக உச்சரித்தார், மேலும் அவர் அனைத்தையும் படைத்தார் என்று வேதம் அறிவிக்கிறது. "வாழ்க்கை மரம்" என்பது சத்தியத்தின் கருத்தைக் குறிக்கிறது, மேலும் அதைக் காக்கும் வாள் தெய்வீக விஞ்ஞானத்தின் வகையாகும். "அறிவின் மரம்" என்பது தீமை பற்றிய அறிவு உண்மையானது, எனவே கடவுள் வழங்கியது, நன்மை பற்றிய அறிவு போன்ற தவறான கோட்பாட்டைக் குறிக்கிறது.

3. 526 : 14-22

The first mention of evil is in the legendary Scriptural text in the second chapter of Genesis. God pronounced good all that He created, and the Scriptures declare that He created all. The "tree of life" stands for the idea of Truth, and the sword which guards it is the type of divine Science. The "tree of knowledge" stands for the erroneous doctrine that the knowledge of evil is as real, hence as God-bestowed, as the knowledge of good.

4. 563 : 27-16

பாம்பு வடிவம் நுணுக்கத்தைக் குறிக்கிறது, எல்லா தீமைகளுக்கும் இடையில் அதன் வழியை முறுக்குகிறது, ஆனால் நன்மையின் பெயரில் இதைச் செய்கிறது. "உயர்ந்த இடங்களில் உள்ள ஆன்மீகத் தீமை" என்று பவுல் குறிப்பிடும்போது அதன் ஸ்டிங் பேசப்படுகிறது. இது மனிதர்களில் உள்ள விலங்கு உள்ளுணர்வு, இது ஒருவரையொருவர் விழுங்குவதற்கும் பீல்செபப் மூலம் பிசாசுகளை வெளியேற்றுவதற்கும் தூண்டுகிறது.

பழையபடி, தீமை இன்னும் ஆன்மீக யோசனையை பிழையின் சொந்த இயல்பு மற்றும் முறைகள் மூலம் வசூலிக்கிறது. டிராகன் வகையைச் சேர்ந்த இந்த தீங்கிழைக்கும் விலங்கு உள்ளுணர்வு, மனிதர்களை தார்மீக ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் தங்கள் சக மனிதர்களைக் கூட கொல்லத் தூண்டுகிறது, இன்னும் மோசமாக அப்பாவிகள் மீது குற்றம் சுமத்தத் தூண்டுகிறது. பாவத்தின் இந்த கடைசி பலவீனம் அதன் குற்றவாளியை நட்சத்திரம் இல்லாத இரவில் மூழ்கடித்துவிடும்.

நாசரேத்தின் இயேசுவுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டது கூட இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ள குற்ற உள்ளுணர்வால் தூண்டப்பட்டதாக ஆசிரியர் உறுதியாக நம்புகிறார். வெளிப்படுத்துபவர் இயேசுவை கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டியாகவும், டிராகன் அப்பாவித்தனத்திற்கு எதிராக போராடுவதாகவும் பேசுகிறார். இயேசு எல்லா இடங்களிலும் சோதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதால், அவர், மாசற்றவராக, ஒவ்வொரு வடிவத்திலும் பாவத்தை சந்தித்து வெற்றிகொண்டார்.

4. 563 : 27-16

The serpentine form stands for subtlety, winding its way amidst all evil, but doing this in the name of good. Its sting is spoken of by Paul, when he refers to "spiritual wickedness in high places." It is the animal instinct in mortals, which would impel them to devour each other and cast out devils through Beelzebub.

As of old, evil still charges the spiritual idea with error's own nature and methods. This malicious animal instinct, of which the dragon is the type, incites mortals to kill morally and physically even their fellow-mortals, and worse still, to charge the innocent with the crime. This last infirmity of sin will sink its perpetrator into a night without a star.

The author is convinced that the accusations against Jesus of Nazareth and even his crucifixion were instigated by the criminal instinct here described. The Revelator speaks of Jesus as the Lamb of God and of the dragon as warring against innocence. Since Jesus must have been tempted in all points, he, the immaculate, met and conquered sin in every form.

5. 564 : 24-5

ஆதியாகமம் முதல் அபோகாலிப்ஸ் வரை, பாவம், நோய், மரணம், பொறாமை, வெறுப்பு மற்றும் பழிவாங்குதல், - அனைத்து தீமைகள், - ஒரு பாம்பு அல்லது விலங்கு நுணுக்கத்தால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. சங்கீதத்திலிருந்து ஒரு வரியை மேற்கோள் காட்டி, "காரணமின்றி என்னை வெறுத்தார்கள்" என்று இயேசு கூறினார். நல்லிணக்கத்தின் குதிகால் மீது பாம்பு எப்போதும் நெருக்கமாக உள்ளது. ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை, பாம்பு ஆன்மீகக் கருத்தை வெறுப்புடன் தொடர்கிறது. ஆதியாகமத்தில், இந்த உருவகமான, பேசும் பாம்பு, "வயல்வெளியில் உள்ள எந்த மிருகத்தையும் விட மிகவும் நுட்பமான" மனித மனதைக் குறிக்கிறது. அபோகாலிப்ஸில், அதன் அழிவை நெருங்கும் போது, இந்த தீமை அதிகரித்து, பெரிய சிவப்பு டிராகனாக மாறுகிறது, பாவத்தால் வீங்கி, ஆன்மீகத்திற்கு எதிரான போரால் எரிந்து, அழிவுக்கு பழுத்திருக்கிறது. அது காமமும் வெறுப்பும் நிறைந்தது, தெய்வீக மகிமையின் பிரகாசத்தை வெறுக்கிறது.

5. 564 : 24-5

From Genesis to the Apocalypse, sin, sickness, and death, envy, hatred, and revenge, — all evil, — are typified by a serpent, or animal subtlety. Jesus said, quoting a line from the Psalms, "They hated me without a cause." The serpent is perpetually close upon the heel of harmony. From the beginning to the end, the serpent pursues with hatred the spiritual idea. In Genesis, this allegorical, talking serpent typifies mortal mind, "more subtle than any beast of the field." In the Apocalypse, when nearing its doom, this evil increases and becomes the great red dragon, swollen with sin, inflamed with war against spirituality, and ripe for destruction. It is full of lust and hate, loathing the brightness of divine glory.

6. 103 : 18-24

கிறிஸ்டியன் சயின்ஸில் பெயரிடப்பட்டுள்ளபடி, விலங்கு காந்தவியல் அல்லது ஹிப்னாடிசம் என்பது பிழை அல்லது மரண மனதைக் குறிக்கும் குறிப்பிட்ட சொல். மனம் பொருளில் உள்ளது என்பதும், தீயதும் நல்லதும் ஆகும் என்பது தவறான நம்பிக்கை; தீமை நல்லதைப் போலவே உண்மையானது மற்றும் அதிக சக்தி வாய்ந்தது. இந்த நம்பிக்கைக்கு உண்மையின் ஒரு தரம் இல்லை. இது அறியாமை அல்லது தீங்கானது. ஹிப்னாடிசத்தின் தீங்கிழைக்கும் வடிவம் தார்மீக முட்டாள்தனத்தில் முடிவடைகிறது.

6. 103 : 18-24

As named in Christian Science, animal magnetism or hypnotism is the specific term for error, or mortal mind. It is the false belief that mind is in matter, and is both evil and good; that evil is as real as good and more powerful. This belief has not one quality of Truth. It is either ignorant or malicious. The malicious form of hypnotism ultimates in moral idiocy.

7. 484 : 21-27

மெஸ்மரிசம் என்பது மரணம், பொருள் மாயை. விலங்கு காந்தவியல் என்பது அதன் அனைத்து வடிவங்களிலும் பிழையின் தன்னார்வ அல்லது விருப்பமில்லாத செயலாகும்; இது தெய்வீக அறிவியலின் மனித எதிர்முனையாகும். விஞ்ஞானம் பொருள் உணர்வின் மீதும், உண்மை பிழையின் மீதும் வெற்றிபெற வேண்டும், இவ்வாறு அனைத்து தவறான கோட்பாடுகள் மற்றும் நடைமுறைகளில் உள்ள கருதுகோள்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும்.

7. 484 : 21-27

Mesmerism is mortal, material illusion. Animal magnetism is the voluntary or involuntary action of error in all its forms; it is the human antipode of divine Science. Science must triumph over material sense, and Truth over error, thus putting an end to the hypotheses involved in all false theories and practices.

8. 104 : 13-18

கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானம் மனச் செயலின் அடிப்பகுதிக்குச் சென்று, தெய்வீக மனதின் வெளிப்பாடாக, அனைத்து தெய்வீகச் செயல்களின் சரியான தன்மையைக் குறிக்கும் தத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது, அதன் விளைவாக எதிர் செயலின் தவறான தன்மை - தீமை, அமானுஷ்யம், அயோக்கியத்தனம். , மெஸ்மரிசம், விலங்கு காந்தவியல், ஹிப்னாடிசம்.

8. 104 : 13-18

Christian Science goes to the bottom of mental action, and reveals the theodicy which indicates the rightness of all divine action, as the emanation of divine Mind, and the consequent wrongness of the opposite so-called action, — evil, occultism, necromancy, mesmerism, animal magnetism, hypnotism.

9. 567 : 18-26, 31-5

அந்த தவறான கூற்று - அந்த பழங்கால நம்பிக்கை, அந்த பழைய பாம்பு, அதன் பெயர் பிசாசு (தீமை), விஷயத்தில் புத்திசாலித்தனம் இருப்பதாகக் கூறி மனிதர்களுக்கு நன்மை செய்யவோ அல்லது காயப்படுத்தவோ - தூய மாயை, சிவப்பு டிராகன்; அது கிறிஸ்துவால் வெளியேற்றப்பட்டது, சத்தியம், ஆன்மீக யோசனை, அதனால் சக்தியற்றது என நிரூபிக்கப்பட்டது. "பூமிக்குத் தள்ளப்பட்டது" என்ற வார்த்தைகள் டிராகனை ஒன்றுமில்லாதவை, தூசிக்கு தூசி என்று காட்டுகின்றன; எனவே, ஒரு பேச்சாளர் என்ற பாசாங்கில், அவர் ஆரம்பத்தில் இருந்தே பொய்யாக இருக்க வேண்டும்.

தெய்வீக விஞ்ஞானம் ஆட்டுக்குட்டி ஓநாயை எப்படிக் கொல்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. அப்பாவித்தனமும் உண்மையும் குற்றத்தையும் பிழையையும் வெல்லும். உலகின் அஸ்திவாரத்திலிருந்து, பிழை பொருள் நம்பிக்கையை நிலைநிறுத்தியது முதல், தீமை ஆட்டுக்குட்டியைக் கொல்ல முயற்சித்தது; ஆனால் அறிவியலால் தீமை என்று அழைக்கப்படும் இந்தப் பொய்யை அழிக்க முடியும்.

9. 567 : 18-26, 31-5

That false claim — that ancient belief, that old serpent whose name is devil (evil), claiming that there is intelligence in matter either to benefit or to injure men — is pure delusion, the red dragon; and it is cast out by Christ, Truth, the spiritual idea, and so proved to be powerless. The words "cast unto the earth" show the dragon to be nothingness, dust to dust; and therefore, in his pretence of being a talker, he must be a lie from the beginning.

Divine Science shows how the Lamb slays the wolf. Innocence and Truth overcome guilt and error. Ever since the foundation of the world, ever since error would establish material belief, evil has tried to slay the Lamb; but Science is able to destroy this lie, called evil.

10. 534 : 24-5

கிறிஸ்தவ சகாப்தம் தொடங்கியதிலிருந்து இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு வேதத்தின் ஆன்மீக, அறிவியல் அர்த்தத்திற்கு அதிக மன எதிர்ப்பு இருக்கும். பாம்பு, பொருள் உணர்வு, பெண்ணின் குதிகால் கடிக்கும், - காதல் ஆன்மீக யோசனை அழிக்க போராடும்; மற்றும் பெண், இந்த யோசனை, காமத்தின் தலையை நசுக்கும். ஆன்மிகக் கருத்து, கிறித்தவ அறிவியலில் புரிதலுக்குக் காலூன்றியுள்ளது. சத்தியத்தின் விதை மற்றும் பிழையின் விதை, நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல், - ஆம், ஆவியின் விதை மற்றும் பொருளின் விதை, - கோதுமை மற்றும் களைகள், அவை காலம் பிரிக்கப்படும், ஒன்று எரிக்கப்பட வேண்டும், மற்றொன்று சொர்க்க ஸ்தலங்களாகப் பெறப்பட்டன.

10. 534 : 24-5

There will be greater mental opposition to the spiritual, scientific meaning of the Scriptures than there has ever been since the Christian era began. The serpent, material sense, will bite the heel of the woman, — will struggle to destroy the spiritual idea of Love; and the woman, this idea, will bruise the head of lust. The spiritual idea has given the understanding a foothold in Christian Science. The seed of Truth and the seed of error, of belief and of understanding, — yea, the seed of Spirit and the seed of matter, — are the wheat and tares which time will separate, the one to be burned, the other to be garnered into heavenly places.

11. 568 : 24-30

ஒரு பாவத்தின் மீதான வெற்றிக்காக, சேனைகளின் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம். எல்லா பாவத்தின் மீதும் மாபெரும் வெற்றியைப் பற்றி நாம் என்ன சொல்லுவோம்? ஒரு உரத்த பாடல், முன்னெப்போதையும் விட இனிமையாக உயர்ந்த வானத்தை அடைந்தது, இப்போது கிறிஸ்துவின் பெரிய இதயத்திற்கு தெளிவாகவும் நெருக்கமாகவும் எழுகிறது; ஏனெனில் குற்றம் சாட்டுபவர் அங்கு இல்லை, மேலும் காதல் அவளது முதன்மையான மற்றும் நிரந்தரமான அழுத்தத்தை அனுப்புகிறது.

11. 568 : 24-30

For victory over a single sin, we give thanks and magnify the Lord of Hosts. What shall we say of the mighty conquest over all sin? A louder song, sweeter than has ever before reached high heaven, now rises clearer and nearer to the great heart of Christ; for the accuser is not there, and Love sends forth her primal and everlasting strain. 


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████