ஞாயிற்றுக்கிழமை மே 7, 2023ஆடம் மற்றும் வீழ்ந்த மனிதன்

SubjectAdam And Fallen Man

கோல்டன் உரை: கோல்டன் உரை: ஏசாயா 60: 1

"எழும்பிப் பிரகாசி; உன் ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது."Golden Text: Isaiah 60 : 1

Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.
PDF Downloads:


யூடுபே இல் கேட்க இங்கே கிளிக் செய்க

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


பொறுப்பு ரீதியான வாசிப்பு: ஏசாயா 60: 2, 3 • ஏசாயா 52: 1-3, 9, 10


2     இதோ, இருள் பூமியையும், காரிருள் வானங்களையும் மூடும்; ஆனாலும் உன்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார்; அவருடைய மகிமை உன்மேல் காணப்படும்.

3     உன் வெளிச்சத்தினிடத்துக்கு ஜாதிகளும், உதிக்கிற உன் ஒளியினிடத்துக்கு ராஜாக்களும் நடந்துவருவார்கள்.

1     எழும்பு, எழும்பு, சீயோனே, உன் வல்லமையைத் தரித்துக்கொள்; பரிசுத்த நகரமாகிய எருசலேமே, உன் அலங்கார வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொள்.

2     தூசியை உதறிவிட்டு எழுந்திரு; எருசலேமே, வீற்றிரு; சிறைப்பட்டுப்போன சீயோன் குமாரத்தியே, உன் கழுத்திலுள்ள கட்டுகளை அவிழ்த்து விடு.

3     விலையின்றி விற்கப்பட்டார்கள், பணமின்றி மீட்கப்படுவீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

9     எருசலேமின் பாழான ஸ்தலங்களே, முழங்கி ஏகமாய்க் கெம்பீரித்துப் பாடுங்கள்; கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு ஆறுதல்செய்து எருசலேமை மீட்டுக்கொண்டார்.

10     எல்லா ஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்த புயத்தை வெளிப்படுத்துவார்; பூமியின் எல்லைகளில் உள்ளவர்களெல்லாரும் நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள்.

Responsive Reading: Isaiah 60 : 2, 3Isaiah 52 : 1-3, 9, 10

2.     For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people: but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee.

3.     And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising.

1.     Awake, awake; put on thy strength, O Zion; put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city: for henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean.

2.     Shake thyself from the dust; arise, and sit down, O Jerusalem: loose thyself from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion.

3.     For thus saith the Lord, Ye have sold yourselves for nought; and ye shall be redeemed without money.

9.     Break forth into joy, sing together, ye waste places of Jerusalem: for the Lord hath comforted his people, he hath redeemed Jerusalem.

10.     The Lord hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations; and all the ends of the earth shall see the salvation of our God.பாடம் பிரசங்கம்பைபிளிலிருந்து


1. சங்கீதம் 104: 24

24     கர்த்தாவே, உமது கிரியைகள் எவ்வளவு திரளாயிருக்கிறது! அவைகளையெல்லாம் ஞானமாய்ப் படைத்தீர்; பூமி உம்முடைய பொருள்களினால் நிறைந்திருக்கிறது.

1. Psalm 104 : 24

24     O Lord, how manifold are thy works! in wisdom hast thou made them all: the earth is full of thy riches.

2. ஆதியாகமம் 1: 26-28, 31 (க்கு 1st.)

26     பின்பு தேவன்: நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக; அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும், ஆகாயத்துப் பறவைகளையும், மிருகஜீவன்களையும், பூமியனைத்தையும், பூமியின்மேல் ஊரும் சகலப் பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார்.

27     தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனைச் சிருஷ்டித்தார், அவனைத் தேவசாயலாகவே சிருஷ்டித்தார், ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களைச் சிருஷ்டித்தார்.

28     பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் பலுகிப்பெருகி, பூமியை நிரப்பி, அதைக் கீழ்ப்படுத்தி, சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்துப் பறவைகளையும், பூமியின்மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவஜந்துக்களையும் ஆண்டுகொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார்.

31     அப்பொழுது தேவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார்.

2. Genesis 1 : 26-28, 31 (to 1st .)

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28     And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

3. ஆதியாகமம் 2: 1, 6, 7, 21, 22

1     இவ்விதமாக வானமும் பூமியும், அவைகளின் சர்வசேனையும் உண்டாக்கப்பட்டுத் தீர்ந்தன.

6     அப்பொழுது மூடுபனி பூமியிலிருந்து எழும்பி, பூமியையெல்லாம் நனைத்தது.

7     தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனைப் பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி, ஜீவசுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார், மனுஷன் ஜீவாத்துமாவானான்.

21     அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த நித்திரையை வரப்பண்ணினார், அவன் நித்திரையடைந்தான்; அவர் அவன் விலா எலும்புகளில் ஒன்றை எடுத்து, அந்த இடத்தைச் சதையினால் அடைத்தார்.

22     தேவனாகிய கர்த்தர் தாம் மனுஷனில் எடுத்த விலா எலும்பை மனுஷியாக உருவாக்கி, அவளை மனுஷனிடத்தில் கொண்டு வந்தார்.

3. Genesis 2 : 1, 6, 7, 21, 22

1     Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.

6     But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

7     And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

21     And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;

22     And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.

4. ஆதியாகமம் 4: 1, 2, 8-12

1     ஆதாம் தன் மனைவியாகிய ஏவாளை அறிந்தான்; அவள் கர்ப்பவதியாகி, காயீனைப் பெற்று, கர்த்தரால் ஒரு மனுஷனைப் பெற்றேன் என்றாள்.

2     பின்பு அவனுடைய சகோதரனாகிய ஆபேலைப் பெற்றாள்; ஆபேல் ஆடுகளை மேய்க்கிறவனானான், காயீன் நிலத்தைப் பயிரிடுகிறவனானான்.

8     காயீன் தன் சகோதரனாகிய ஆபேலோடே பேசினான்; அவர்கள் வயல் வெளியில் இருக்கும் சமயத்தில், காயீன் தன் சகோதரனாகிய ஆபேலுக்கு விரோதமாய் எழும்பி, அவனைக் கொலைசெய்தான்.

9     கர்த்தர் காயீனை நோக்கி: உன் சகோதரனாகிய ஆபேல் எங்கே என்றார்; அதற்கு அவன்: நான் அறியேன்; என் சகோதரனுக்கு நான் காவலாளியோ என்றான்.

10     அதற்கு அவர்: என்ன செய்தாய்? உன் சகோதரனுடைய இரத்தத்தின் சத்தம் பூமியிலிருந்து என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுகிறது.

11     இப்பொழுது உன் சகோதரனுடைய இரத்தத்தை உன் கையிலே வாங்கிக்கொள்ளத் தன் வாயைத் திறந்த இந்தப் பூமியில் நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பாய்.

12     நீ நிலத்தைப் பயிரிடும்போது, அது தன் பலனை இனி உனக்குக் கொடாது; நீ பூமியில் நிலையற்று அலைகிறவனாயிருப்பாய் என்றார்.

4. Genesis 4 : 1, 2, 8-12

1     And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord.

2     And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.

8     And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.

9     And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother’s keeper?

10     And he said, What hast thou done? the voice of thy brother’s blood crieth unto me from the ground.

11     And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother’s blood from thy hand;

12     When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth.

5. மாற்கு 1: 1, 9-11

1     தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம்.

9     அந்த நாட்களில், இயேசு கலிலேயாவிலுள்ள நாசரேத்தூரிலிருந்து வந்து, யோர்தான் நதியில் யோவானால் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்.

10     அவர் ஜலத்திலிருந்து கரையேறினவுடனே, வானம் திறக்கப்பட்டதையும், ஆவியானவர் புறாவைப்போல் தம்மேல் இறங்குகிறதையும் கண்டார்.

11     அன்றியும், நீர் என்னுடைய நேச குமாரன், உம்மில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று, வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று.

5. Mark 1 : 1, 9-11

1     The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

9     And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.

10     And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:

11     And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.

6. யோவான் 5: 2, 3, 5-9, 14-17, 19 (உண்மையாக), 20, 30

2     எபிரெய பாஷையிலே பெதஸ்தா என்னப்பட்ட ஒரு குளம் எருசலேமில் ஆட்டு வாசலினருகே இருக்கிறது, அதற்கு ஐந்து மண்டபங்களுண்டு.

3     அவைகளிலே குருடர், சப்பாணிகள், சூம்பின உறுப்புடையவர்கள் முதலான வியாதிக்காரர் அநேகர் படுத்திருந்து, தண்ணீர் எப்பொழுது கலங்கும் என்று காத்துக்கொண்டிருப்பார்கள்.

5     முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதிகொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான்.

6     படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு, அவன் வெகுகாலமாய் வியாதிஸ்தனென்று அறிந்து, அவனை நோக்கி: சொஸ்தமாகவேண்டுமென்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார்.

7     அதற்கு வியாதிஸ்தன் ஆண்டவரே, தண்ணீர் கலக்கப்படும்போது என்னைக் குளத்தில் கொண்டுபோய் விடுகிறதற்கு ஒருவருமில்லை, நான் போகிறதற்குள்ளே வேறொருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கிவிடுகிறான் என்றான்.

8     இயேசு அவனை நோக்கி: எழுந்திரு, உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்றார்.

9     உடனே அந்த மனுஷன் சொஸ்தமாகி, தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு, நடந்துபோனான். அந்த நாள் ஓய்வுநாளாயிருந்தது.

14     அதற்குப்பின்பு இயேசு அவனை தேவாலயத்திலே கண்டு: இதோ, நீ சொஸ்தமானாய், அதிக கேடானதொன்றும் உனக்கு வராதபடி இனிப் பாவஞ்செய்யாதே என்றார்.

15     அந்த மனுஷன் போய், தன்னைச் சொஸ்தமாக்கினவர் இயேசு என்று யூதர்களுக்கு அறிவித்தான்.

16     இயேசு இவைகளை ஓய்வுநாளில் செய்தபடியால், யூதர்கள் அவரைத் துன்பப்படுத்தி, அவரைக் கொலைசெய்ய வகைதேடினார்கள்.

17     இயேசு அவர்களை நோக்கி: என் பிதா இதுவரைக்கும் கிரியைசெய்துவருகிறார். நானும் கிரியைசெய்துவருகிறேன் என்றார்.

19     அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி: மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் பிதாவானவர் செய்யக் குமாரன் காண்கிறதெதுவோ, அதையேயன்றி, வேறொன்றையும் தாமாய்ச் செய்யமாட்டார்; அவர் எவைகளைச் செய்கிறாரோ, அவைகளைக் குமாரனும் அந்தப்படியே செய்கிறார்.

20     பிதாவானவர் குமாரனிடத்தில் அன்பாயிருந்து, தாம் செய்கிறவைகளையெல்லாம் அவருக்குக் காண்பிக்கிறார்; நீங்கள் ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக இவைகளைப் பார்க்கிலும் பெரிதான கிரியைகளையும் அவருக்குக் காண்பிப்பார்.

30     நான் என் சுயமாய் ஒன்றுஞ்செய்கிறதில்லை; நான் கேட்கிறபடியே நியாயந்தீர்க்கிறேன்; எனக்குச் சித்தமானதை நான் தேடாமல், என்னை அனுப்பின பிதாவுக்குச் சித்தமானதையே நான் தேடுகிறபடியால் என் தீர்ப்பு நீதியாயிருக்கிறது.

6. John 5 : 2, 3, 5-9, 14-17, 19 (Verily), 20, 30

2     Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.

3     In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.

5     And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.

6     When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?

7     The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.

8     Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.

9     And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.

14     Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee.

15     The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.

16     And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.

17     But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.

19     Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.

20     For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.

30     I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.

7. ரோமர் 8: 1, 2, 35, 37-39

1     ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை.

2     கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னைப் பாவம் மரணம் என்பவைகளின் பிரமாணத்தினின்று விடுதலையாக்கிற்றே.

35     உமதுநிமித்தம் எந்நேரமும் கொல்லப்படுகிறோம், அடிக்கப்படும் ஆடுகளைப்போல எண்ணப்படுகிறோம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி நேரிட்டாலும்,

37     இவையெல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்புகூருகிறவராலே முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்களாயிருக்கிறோமே.

38     மரணமானாலும், ஜீவனானாலும், தேவதூதர்களானாலும், அதிகாரங்களானாலும், வல்லமைகளானாலும், நிகழ்காரியங்களானாலும், வருங்காரியங்களானாலும்,

39     உயர்வானாலும், தாழ்வானாலும், வேறெந்தச் சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள தேவனுடைய அன்பைவிட்டு நம்மைப் பிரிக்கமாட்டாதென்று நிச்சயித்திருக்கிறேன்.

7. Romans 8 : 1, 2, 35, 37-39

1     There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

2     For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

35     Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

37     Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

38     For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

39     Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.

8. 1 கொரிந்தியர் 15: 22

22     ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மரிக்கிறதுபோல, கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்.

8. I Corinthians 15 : 22

22     For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.அறிவியல் மற்றும் ஆரோக்கியம்


1. 516 : 24-29

ஆதியாகமம் 1: 27. தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனைச் சிருஷ்டித்தார், அவனைத் தேவசாயலாகவே சிருஷ்டித்தார், ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களைச் சிருஷ்டித்தார்.

இந்த முக்கியமான சிந்தனையை வலியுறுத்த, கடவுள் மனிதனை தனது சொந்த சாயலில், தெய்வீக ஆவியைப் பிரதிபலிப்பதற்காகப் படைத்தார் என்பது மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்படுகிறது.

1. 516 : 24-29

Genesis i. 27. So God created man in His own image, in the image of God created He him; male and female created He them.

To emphasize this momentous thought, it is repeated that God made man in His own image, to reflect the divine Spirit.

2. 517: 30-4 (க்கு 2nd.)

தெய்வீக அன்பு அதன் சொந்த கருத்துக்களை ஆசீர்வதிக்கிறது, மேலும் அவற்றைப் பெருக்கச் செய்கிறது - அவருடைய சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறது. மண் உழுவதற்கு மனிதன் படைக்கப்படவில்லை. அவருடைய பிறப்புரிமை ஆதிக்கம், கீழ்ப்படிதல் அல்ல. அவர் பூமி மற்றும் சொர்க்கத்தின் மீதான நம்பிக்கையின் எஜமானர், - தன்னைப் படைத்தவருக்கு மட்டுமே அடிபணிந்தவர். இது தான் அறிவியல்.

2. 517 : 30-4 (to 2nd .)

Divine Love blesses its own ideas, and causes them to multiply, — to manifest His power. Man is not made to till the soil. His birthright is dominion, not subjection. He is lord of the belief in earth and heaven, — himself subordinate alone to his Maker. This is the Science of being.

3. 519 : 7-14

ஆதியாகமம் 2: 1. இவ்விதமாக வானமும் பூமியும், அவைகளின் சர்வசேனையும் உண்டாக்கப்பட்டுத் தீர்ந்தன.

இவ்வாறு, உலகளாவிய நிலையில் கடவுளின் கருத்துக்கள் முழுமையானவை மற்றும் எப்போதும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன, ஏனெனில் விஞ்ஞானம் எல்லையற்ற தன்மையையும் அன்பின் தந்தை மற்றும் தாய்மையையும் வெளிப்படுத்துகிறது. கடவுளின் படைப்பு மற்றும் அதனுடன் செல்லும் தெய்வீக சக்தி மற்றும் பிரசன்னம் ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், அதன் ஆன்மீக தோற்றத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கும் மனித திறன் மெதுவாக உள்ளது.

3. 519 : 7-14

Genesis ii. 1. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.

Thus the ideas of God in universal being are complete and forever expressed, for Science reveals infinity and the fatherhood and motherhood of Love. Human capacity is slow to discern and to grasp God's creation and the divine power and presence which go with it, demonstrating its spiritual origin.

4. 521 : 21-29

ஆதியாகமம் 2: 6. அப்பொழுது மூடுபனி பூமியிலிருந்து எழும்பி, பூமியையெல்லாம் நனைத்தது.

தெய்வீக படைப்பின் அறிவியலும் உண்மையும் ஏற்கனவே கருதப்பட்ட வசனங்களில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன, இப்போது அதற்கு நேர்மாறான பிழை, படைப்பின் பொருள் பார்வையை முன்வைக்க வேண்டும். ஆதியாகமத்தின் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கடவுள் மற்றும் பிரபஞ்சம் பற்றிய இந்த பொருள் பார்வையின் அறிக்கை உள்ளது, இது முன்னர் பதிவுசெய்யப்பட்ட விஞ்ஞான உண்மைக்கு நேர் எதிரானது.

4. 521 : 21-29

Genesis ii. 6. But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

The Science and truth of the divine creation have been presented in the verses already considered, and now the opposite error, a material view of creation, is to be set forth. The second chapter of Genesis contains a statement of this material view of God and the universe, a statement which is the exact opposite of scientific truth as before recorded.

5. 522 : 3-14

முதல் பதிவின் அறிவியல் இரண்டாவது பதிவின் பொய்யை நிரூபிக்கிறது. ஒன்று உண்மை என்றால், மற்றொன்று தவறானது, ஏனென்றால் அவை விரோதமானவை. முதல் பதிவு எல்லா வல்லமையையும் அரசாங்கத்தையும் கடவுளுக்கு ஒதுக்குகிறது, மேலும் கடவுளின் பரிபூரணம் மற்றும் சக்தியிலிருந்து மனிதனைப் பெறுகிறது. இரண்டாவது பதிவு மனிதனை மாறக்கூடிய மற்றும் மரணமடைபவராக விவரிக்கிறது - தெய்வத்திலிருந்து பிரிந்து, அவனது சுற்றுப்பாதையில் சுழல்கிறது. இருப்பு, தெய்வீகத்திலிருந்து பிரிந்தது, சாத்தியமற்றது என அறிவியல் விளக்குகிறது.

இந்த இரண்டாவது பதிவு, பொருளில் உயிர் மற்றும் நுண்ணறிவு என்று அழைக்கப்படும் அதன் வெளிப்புற வடிவங்களில் பிழையின் வரலாற்றைத் தவறாமல் வழங்குகிறது.

5. 522 : 3-14

The Science of the first record proves the falsity of the second. If one is true, the other is false, for they are antagonistic. The first record assigns all might and government to God, and endows man out of God's perfection and power. The second record chronicles man as mutable and mortal, — as having broken away from Deity and as revolving in an orbit of his own. Existence, separate from divinity, Science explains as impossible.

This second record unmistakably gives the history of error in its externalized forms, called life and intelligence in matter.

6. 206 : 19-24, 28-31

கடவுள் நோயை அனுப்புகிறாரா, தாய்க்கு அவளுடைய குழந்தையை சில வருடங்கள் கொடுத்துவிட்டு மரணத்தால் அதை எடுத்துச் செல்கிறாரா? கடவுள் ஏற்கனவே படைத்ததை புதிதாக உருவாக்குகிறாரா? அவருடைய வேலை முடிந்தது, கடவுளுக்கு ஒன்றும் புதிதல்ல, அது நல்லது என்று வேதம் உறுதியாகக் கூறுகிறது.

எல்லாம் வல்ல மற்றும் எல்லையற்ற மனம் அனைத்தையும் உருவாக்கியது மற்றும் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது. இந்த மனம் தவறுகளைச் செய்யாது, பின்னர் அவற்றைத் திருத்தாது. கடவுள் மனிதனை பாவம் செய்யவோ, நோய்வாய்ப்படவோ, இறக்கவோ செய்வதில்லை.

6. 206 : 19-24, 28-31

Does God send sickness, giving the mother her child for the brief space of a few years and then taking it away by death? Is God creating anew what He has already created? The Scriptures are definite on this point, declaring that His work was finished, nothing is new to God, and that it was good.

Omnipotent and infinite Mind made all and includes all. This Mind does not make mistakes and subsequently correct them. God does not cause man to sin, to be sick, or to die.

7. 338 : 12 (அந்த வார்த்தை)-13, 27-32

ஆடம் என்ற சொல் எபிரேய ஆதாமாவிலிருந்து வந்தது, இது நிலத்தின் சிவப்பு நிறம், தூசி, ஒன்றுமில்லாததைக் குறிக்கிறது.

பூமி சபிக்கப்பட்டதாக யெகோவா அறிவித்தார்; இந்த நிலத்தில் இருந்து, அல்லது பொருள், ஆதாம் தோன்றினார், இருப்பினும் கடவுள் "மனிதன் பொருட்டு" பூமியை ஆசீர்வதித்தார். இதிலிருந்து பூமி ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சிறந்த மனிதர் ஆதாம் அல்ல. சிறந்த மனிதன் சரியான நேரத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டான், மேலும் கிறிஸ்து இயேசு என்று அறியப்பட்டான்.

7. 338 : 12 (The word)-13, 27-32

The word Adam is from the Hebrew adamah, signifying the red color of the ground, dust, nothingness.

Jehovah declared the ground was accursed; and from this ground, or matter, sprang Adam, notwithstanding God had blessed the earth "for man's sake." From this it follows that Adam was not the ideal man for whom the earth was blessed. The ideal man was revealed in due time, and was known as Christ Jesus.

8. 545 : 21-1

விஞ்ஞான உருவாக்கத்தின் இந்த பதிவை மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் தவறான உணர்வை மகிழ்வித்தனர். பொருளின் இருப்பு, அதன் பரவல் மற்றும் சக்தி ஆகியவற்றை அவர்கள் நம்பினர். பிழையின் அந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்து, அவர்களால் ஆவியின் தன்மை மற்றும் செயல்பாட்டைப் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. எனவே அந்த வேதாகமத்தில் முரண்பாடாகத் தோன்றுகிறது, இது ஆன்மீக அடையாளத்தில் மிகவும் புகழ்பெற்றது. சத்தியம் எல்லா பிழைகளுக்கும் ஒரே ஒரு பதிலைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது பாவம், நோய், மற்றும் இறப்பு: "நீ தூசி [ஒன்றுமில்லை], தூசுக்கு [ஒன்றுமில்லை] நீ திரும்பி வருவாய்."

"ஆதாமில் உள்ளதைப் போல அனைவரும் இறந்துவிடுகிறார்கள், கிறிஸ்துவிலும் [சத்தியம்] அனைவரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள்." மனிதனின் இறப்பு ஒரு கட்டுக்கதை, ஏனென்றால் மனிதன் அழியாதவன்.

8. 545 : 21-1

The translators of this record of scientific creation entertained a false sense of being. They believed in the existence of matter, its propagation and power. From that standpoint of error, they could not apprehend the nature and operation of Spirit. Hence the seeming contradiction in that Scripture, which is so glorious in its spiritual signification. Truth has but one reply to all error, — to sin, sickness, and death: "Dust [nothingness] thou art, and unto dust [nothingness] shalt thou return."

"As in Adam [error] all die, even so in Christ [Truth] shall all be made alive." The mortality of man is a myth, for man is immortal.

9. 259 : 6-14

தெய்வீக அறிவியலில், மனிதன் கடவுளின் உண்மையான உருவம். தெய்வீக இயல்பு கிறிஸ்து இயேசுவில் சிறப்பாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது, அவர் கடவுளின் உண்மையான பிரதிபலிப்பை மனிதர்கள் மீது வீசினார் மற்றும் அவர்களின் மோசமான சிந்தனை மாதிரிகள் அனுமதிப்பதை விட அவர்களின் வாழ்க்கையை உயர்த்தினார் - மனிதனை விழுந்து, நோய்வாய்ப்பட்ட, பாவம் மற்றும் இறக்கும் எண்ணங்கள். விஞ்ஞான இருப்பு மற்றும் தெய்வீக குணப்படுத்துதல் பற்றிய கிறிஸ்துவைப் போன்ற புரிதல் ஒரு சரியான கோட்பாடு மற்றும் யோசனையை உள்ளடக்கியது, - பரிபூரண கடவுள் மற்றும் பரிபூரண மனிதன், - சிந்தனை மற்றும் செயல்பாட்டின் அடிப்படையாக.

9. 259 : 6-14

In divine Science, man is the true image of God. The divine nature was best expressed in Christ Jesus, who threw upon mortals the truer reflection of God and lifted their lives higher than their poor thought-models would allow, — thoughts which presented man as fallen, sick, sinning, and dying. The Christlike understanding of scientific being and divine healing includes a perfect Principle and idea, — perfect God and perfect man, — as the basis of thought and demonstration.

10. 230 : 11-15

சில தீய விளைவுகளைக் கொண்டு வருவதற்கு முதலில் சட்டத்தையும் காரணங்களையும் ஏற்பாடு செய்து, பின்னர் அவர்களால் தவிர்க்க முடியாததைச் செய்ததற்காக உதவியற்ற பாதிக்கப்பட்டவர்களைத் தண்டிக்கும் திறன் கொண்டவர் என்று கருதுவது கடவுளைப் பற்றிய நமது உயர்ந்த கருத்துக்களுக்கு முரணானது.

10. 230 : 11-15

It would be contrary to our highest ideas of God to suppose Him capable of first arranging law and causation so as to bring about certain evil results, and then punishing the helpless victims of His volition for doing what they could not avoid doing.

11. 282 : 28-31

மனிதனின் வீழ்ச்சியையோ அல்லது கடவுள் இல்லாததையோ அல்லது கடவுள் இல்லாததையோ குறிக்கும் ஆதாம்-கனவு, அது மனமோ மனிதனோ அல்ல, ஏனெனில் அது தந்தையிடமிருந்து பிறக்கவில்லை.

11. 282 : 28-31

Whatever indicates the fall of man or the opposite of God or God's absence, is the Adam-dream, which is neither Mind nor man, for it is not begotten of the Father.

12. 304 : 3-14

இது அறியாமை மற்றும் தவறான நம்பிக்கை, பொருள்களின் பொருள் உணர்வை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது ஆன்மீக அழகையும் நன்மையையும் மறைக்கிறது. இதைப் புரிந்துகொண்ட பவுல் சொன்னார்: "மரணமோ, வாழ்வோ, ... நிகழ்காலமோ, வரப்போகும் விஷயங்களோ, உயரமோ, ஆழமோ, வேறு எந்த உயிரினமோ, கடவுளின் அன்பிலிருந்து நம்மைப் பிரிக்க முடியாது." இது கிறிஸ்தவ அறிவியலின் கோட்பாடு: தெய்வீக அன்பை அதன் வெளிப்பாடு அல்லது பொருளை இழக்க முடியாது; மகிழ்ச்சியை துக்கமாக மாற்ற முடியாது, ஏனெனில் துக்கம் மகிழ்ச்சியின் தலைவன் அல்ல; நல்லது ஒருபோதும் தீமையை உருவாக்க முடியாது; பொருள் ஒருபோதும் மனதை உருவாக்காது அல்லது வாழ்க்கை மரணத்தை ஏற்படுத்தாது.

12. 304 : 3-14

It is ignorance and false belief, based on a material sense of things, which hide spiritual beauty and goodness. Understanding this, Paul said: "Neither death, nor life, ... nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God." This is the doctrine of Christian Science: that divine Love cannot be deprived of its manifestation, or object; that joy cannot be turned into sorrow, for sorrow is not the master of joy; that good can never produce evil; that matter can never produce mind nor life result in death.

13. 470 : 18-20, 32-5

முழுமையின் தரநிலை முதலில் கடவுள் மற்றும் மனிதன். கடவுள் தம்முடைய தரத்தை இறக்கிவிட்டாரா, மனிதன் விழுந்துவிட்டானா?

கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள உறவுகள், தெய்வீகக் கோட்பாடு மற்றும் யோசனை ஆகியவை அறிவியலில் அழிக்க முடியாதவை; மற்றும் விஞ்ஞானம் நல்லிணக்கத்திற்கு திரும்புவதும் இல்லை, ஆனால் தெய்வீக ஒழுங்கு அல்லது ஆன்மீக சட்டத்தை வைத்திருக்கிறது, அதில் கடவுளும் அவர் படைத்த அனைத்தும் பரிபூரணமானவை மற்றும் நித்தியமானவை, அதன் நித்திய வரலாற்றில் மாறாமல் இருக்கும்.

13. 470 : 18-20, 32-5

The standard of perfection was originally God and man. Has God taken down His own standard, and has man fallen?

The relations of God and man, divine Principle and idea, are indestructible in Science; and Science knows no lapse from nor return to harmony, but holds the divine order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged in its eternal history.

14. 200 : 16-19

உண்மையான மனிதன் இருந்தான், இருக்கிறான், எப்போதும் பரிபூரணமாக இருப்பான் என்ற அறிவியலில் உள்ள பெரிய உண்மை மறுக்க முடியாதது; ஏனென்றால், மனிதன் கடவுளின் சாயலாகவும், பிரதிபலிப்பாகவும் இருந்தால், அவன் தலைகீழாகவோ அல்லது தலைகீழாகவோ இல்லை, மாறாக நேர்மையானவனாகவும் கடவுளைப் போலவும் இருக்கிறான்.

14. 200 : 16-19

The great truth in the Science of being, that the real man was, is, and ever shall be perfect, is incontrovertible; for if man is the image, reflection, of God, he is neither inverted nor subverted, but upright and Godlike.

15. 336 : 25 (இறைவன்)-26

கடவுள், மனிதனின் தெய்வீகக் கொள்கை மற்றும் கடவுளின் சாயலில் உள்ள மனிதன் பிரிக்க முடியாத, இணக்கமான மற்றும் நித்தியமானவர்கள்.

15. 336 : 25 (God)-26

God, the divine Principle of man, and man in God's likeness are inseparable, harmonious, and eternal.


தினசரி கடமைகள்

வழங்கியவர் மேரி பேக்கர் எடி

தினசரி ஜெபம்

ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்பது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும்: "உம்முடைய ராஜ்யம் வா;" தெய்வீக சத்தியம், வாழ்க்கை, அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிலைபெறட்டும், எல்லா பாவங்களையும் என்னிடமிருந்து விலக்கட்டும்; உம்முடைய வார்த்தை எல்லா மனிதர்களிடமும் பாசத்தை வளப்படுத்தி, அவற்றை ஆளட்டும்!

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 4

நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கான விதி

தி மதர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்களின் நோக்கங்கள் அல்லது செயல்களை விரோதமோ அல்லது தனிப்பட்ட இணைப்போ தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில், தெய்வீக அன்பு மட்டுமே மனிதனை ஆளுகிறது; ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி அன்பின் இனிமையான வசதிகளையும், பாவத்தைக் கண்டிப்பதிலும், உண்மையான சகோதரத்துவம், தொண்டு, மன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும் பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் தினந்தோறும் கவனித்து, எல்லா தீமைகளிலிருந்தும், தீர்க்கதரிசனம், தீர்ப்பு, கண்டனம், ஆலோசனை, செல்வாக்கு செலுத்துதல் அல்லது தவறாக செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 1

கடமைக்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிரமிப்பு மனநல ஆலோசனைகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வது இந்த திருச்சபையின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கடமையாகும், மேலும் கடவுளுக்கும், அவரது தலைவருக்கும், மனிதகுலத்திற்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மறக்கவோ புறக்கணிக்கவோ கூடாது. அவருடைய கிரியைகளால் அவர் நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்லது கண்டிக்கப்படுவார்.

சர்ச் கையேடு, கட்டுரை 8, பிரிவு. 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████